Strona główna

Umowa nr: VI lo/ur-3/B/2011


Pobieranie 58.67 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar58.67 Kb.

Znak sprawy: ZP-2/11


UMOWA Nr: VI LO/UR-3/B/2011


Zawarta w dniu: ………………….. w Krakowie


pomiędzy: VI Liceum Ogólnokształcącym,

31-057 Kraków, ul. Wąska 7,

REGON 000700358 NIP 944-14-79-232


reprezentowanym przez:

dr Czesława Wróbla – Dyrektora VI liceum Ogolnokszrtałcącego

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a:

Firmą………………………………….


działającą na podstawie:

……………………………………………………

reprezentowanym przez …………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ.Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia ( tekst jednolity Dz. U. nr19 z 9 lutego 2004r. Poz 177 z późn.zm. ) strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1
ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty polegające na:

wydzieleniu dróg ewakuacyjnych w budynku VI L.O. w Krakowie, przy ul. Wąskiej 7, poprzez dostawę i montaż 1 szt. atestowanych drzwi przeciwpożarowych na III piętrze w budynku szkoły, zgodnie z:

 1. ofertą z dnia ……………, stanowiącą załącznik nr 1 do nin. Umowy

 2. specyfikacją istotnych warunków zamówienia, stanowiącą integralną część nin. Umowy wraz z jej załącznikami tj.

 1. Projekt wydzielenia dróg ewakuacyjnych w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7, 31-057 Kraków, autor dr inż. arch. Tomasz Wieja

 2. rysunek techniczny autorstwa dr inż. arch. Tomasza Wieji do Projektu wydzielenia dróg ewakuacyjnych w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, pn. „rzut piętro III- rozmieszczenie drzwi p.poż.”

 3. rysunek techniczny autorstwa dr inż. arch. Tomasza Wieji do Projektu wydzielenia dróg ewakuacyjnych w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, pn. „rzut Piętro III, Przekrój A-A, Zestawienie drzwi D9, D10”

 4. rysunek techniczny autorstwa dr inż. arch. Tomasza Wieji do Projektu wydzielenia dróg ewakuacyjnych w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, pn. „widok profili dla drzwi stalowych”

 5. Przedmiar robót

 6. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót

 7. Informacja BIOZ opisana w projekcie wydzielenia dróg ewakuacyjnych w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7, 31-057 Kraków, autor dr inż. arch. Tomasz Wieja - Załącznik 1A

 8. Pozwoleniem wydanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 412/07 z dnia 09 lipca 2007 r.

 1. Drzwi, o których mowa w §1 ust.1 muszą spełniać parametry drzwi przeciwpożarowych opisanych w specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót potwierdzonych certyfikatem zgodności oraz muszą posiadać aprobatę techniczną.

 2. Pełna dokumentacja przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 jest Wykonawca znana i nie wnosi on do niej zastrzeżeń

 3. Wykonawca oświadcza, że stan i dokumentacja obiektu oraz uwarunkowania wynikające z jego zabytkowego charakteru są mu znane.


§ 2


 1. Ustala się termin zakończenia prac do 19.12.2011 r.

Termin zakończenia prac jest rozumiany jako dzień zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru prac .

 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Termin ten jest równocześnie terminem rozpoczęcia prac.

 2. Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała przy czynnym obiekcie.


§ 3
1. Strony zgodnie ustalają, że ZAMAWIAJĄCY dostarczył WYKONAWCY „Specyfikację istotnych warunków zamówienia” zawierającą między innymi istotne dla ZAMAWIAJĄCEGO postanowienia i zobowiązania WYKONAWCY oraz, że postanowienia w niej zawarte stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. WYKONAWCA podpisując umowę zobowiązuje się do opracowania: 1. sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych oraz

 2. dokumentacji powykonawczej, obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania tego opracowania na dzień zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru prac, w ilości dwóch egzemplarzy, ZAMAWIAJĄCEMU - zgodnie z Pozwoleniem Nr 412/07 z 9 lipca 2007 roku stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

3. WYKONAWCA podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez Niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

4. WYKONAWCA podpisując umowę zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją wraz z robotami towarzyszącymi.

5. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania , po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych przewidzianych Prawem Budowlanym w zakresie wykonywanych robót.

§ 4
1. Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO prace nadzoruje:

inż. Kazimierz Musiał posiadający uprawnienia budowlane nr GP.IV-63/113/75 z dnia 3 grudnia 1975 r. oraz zaświadczenie konserwatorskie nr 180/95 z dnia 23.10.1995 r.

2. WYKONAWCA ustanawia kierownika budowy w osobie:

Pan ……………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……… z dnia ………….. oraz zaświadczenie konserwatorskie nr ………… z dnia ………….. r.


§ 5
1. WYKONAWCA zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć miejsca wykonywania robót, strzec mienia znajdującego się w miejscach przeprowadzania robót oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren prowadzonych prac pracownikom państwowego nadzoru budowlanego.

4. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren wykonywania prac i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie ustalonym na odbiór robót.§ 6
WYKONAWCA bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami.

§ 7
Strony ustalają, że do obowiązku Wykonawcy dodatkowo należy:

 1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją, wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami sztuki budowlanej

 2. Dostarczenie listy pracowników upoważnionych do pracy na budowie, oraz oświadczenie o posiadaniu przez w/w pracowników aktualnych badań i szkoleń BHP, oraz wskazanie miejsca przechowywania tych dokumentów.

3. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

a) oznakowanie terenu budowy

b) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, wykonanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem zabezpieczeń BHP dla prowadzonych przez siebie robót.

c) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

d) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, które wynikły z winy Wykonawcy.

e) wykonywanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac.

4. Pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

5. Zgłaszanie robót zanikających do odbioru.

6. Zgłoszenie wykonania całości robót do odbioru.

7. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia oraz odzież ochronną.

8. Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

9. Zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników.

10. Zabezpieczenie we własnym zakresie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

11. Przedłożenie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO atestów (świadectw jakości) na materiały zastosowane w procesie budowy, po za materiałami dostarczanymi przez Zamawiającego.

12. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego.

13. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego w terminie trzech dni od ich ujawnienia.§ 8

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które co do jakości odpowiadać będą wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, to znaczy: będą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN – Art. 10 Ustawy z dnia: 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (wraz z późniejszymi zmianami).

2. WYKONAWCA na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, a w szczególności na wezwanie przy odbiorze robót zobowiązany jest dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru robót wykonanych przez WYKONAWCĘ.


§ 9
1. Za całość przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto …………… zł słownie: (słownie …………………..) ; brutto zł …………………… (słownie: ……………………………………….), w tym podatek VAT tj. …………….. zł 1. Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy w dniu ……….. za wykonanie przedmiotu umowy.

 2. Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie będzie podlegać waloryzacji do czasu zakończenia prac objętych niniejszą umową.

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 rozliczone będzie na podstawie faktury VAT.

 4. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

 5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego do odbioru robót.

8. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy do 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości WYKONAWCY do odbioru robót.

9. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, albo nieprzewidzianych dłuższych przerw w wykonaniu robót, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia tego faktu przez WYKONAWCĘ.

10. Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego.

11. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy w Banku …………….. nr …………………………. w terminie do 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót.

12. Zapłata nastąpi w dacie obciążenia rachunku Zamawiającego.

13. Zamawiający nie jest płatnikiem podatku Vat


§ 10


 1. Odbioru Przedmiotu Umowy dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy i upoważniony przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości prac.

 2. Z czynności odbioru inspektor nadzoru sporządza protokół, który winien zawierać wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru oraz winien potwierdzić, że Wykonawca wykonał należycie Przedmiot Umowy (bez wad), zgodnie z postanowieniami nin. Umowy oraz z zachowaniem należytej staranności.

 3. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru obiektu (robót) przez Zamawiającego od Wykonawcy. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę w obiekcie następuje z chwilą odbioru tego obiektu przez Zamawiającego od Wykonawcy.

 4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub niewłaściwego wykonania robót.

 5. We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są wiążące dla wszystkich stron niniejszej Umowy.


§ 11


 1. Ustala się okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na 36 miesięcy, licząc od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

 2. Ustala się okres gwarancji jakości Przedmiotu Umowy na 36 miesięcy, licząc od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

 4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

 5. W razie odebrania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

  1. żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

  2. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej , estetycznej i technicznej,

  3. w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający bez dodatkowego wezwania może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. Jeżeli wartość wykonawstwa zastępczego przewyższy kwotę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca obciążony zostanie kwotą przewyższającą to zabezpieczenie.

 1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:

 1. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

 2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem odstąpić od Umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

 1. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru Przedmiotu Umowy.

Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął Przedmiot Umowy do eksploatacji (użytkowania) bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji (użytkowania).

 1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów, o których mowa w ust 1. Umowy, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.

 2. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, względnie w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę – ma on prawo dochodzić odszkodowania od Wykonawcy do wysokości poniesionej szkody.


§ 12


   1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

 1. 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy,

 2. 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

 3. 10 % wartości brutto Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy, na skutek wystąpienia okoliczności, określonych w §11 ust. 1 nin. Umowy.

   1. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.


§ 13


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach, gdy:

 1. został złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy ogłosił on likwidację firmy;

 2. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy mające wpływ na jego sytuację ekonomiczno – finansową;

 3. zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przekroczy 14 dni,

 4. jeżeli Wykonawca nie przystępuje do rozpoczęcia lub realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia robót w umownym terminie,

 5. w razie naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków Umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o takim naruszeniu,

 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac objętych niniejszą umową.

 2. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie, w terminie dwóch tygodni od dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia – podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stan zaawansowania prac, stwierdzony protokolarnie przez strony niniejszej Umowy.

 4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia.

 5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac, stanowiący podstawę do wystawienia przez niego faktury.

 6. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie.

 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części prac objętych umową.


§ 14
1. Wprowadzenie istotnych zmian treści Umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:  1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

   • nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego frontu robót,

   • konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

   • zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót,

   • z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można była przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

  2. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu Umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie Przedmiotu Umowy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - ze względu na :

   • przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, która w razie przyjęcia: przyspieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego,

   • wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt 4b) ustawy Prawo budowlane o wartości nieprzekraczającej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy.

  3. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu rzeczowo-finansowego Umowy w sytuacji zmiany technologii prowadzenia prac, wynikającej ze stanu zachowania substancji zabytkowej, ujawnionego w trakcie realizacji Umowy, który odbiega od stanu założonego w opisie przedmiotu zamówienia.

  4. W sytuacji zmian przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia następujących okoliczności:

 • z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

 • z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiana sposobu wykonania zamówienia nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,

 • z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z wykonania danego zakresu prac objętego przedmiotem zamówienia.

3. Przewiduje się także możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji:

 1. zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

 2. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (dotyczy to również zmiany przepisów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wówczas za niezmienne uznaję się wynagrodzenie umowne netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy),

 3. zmiany nazwy zadania.


§ 15
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót realizujących

„zamówienie publiczne”, STRONY są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do STRONY w formie pisemnej.

3. STRONA ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle reklamacji niniejszej umowy jest SĄD

POLUBOWNY w którym każda ze STRON powołuje ARBITRA, a oni powołują SUPERARBITRA.

5. Decyzja SĄDU POLUBOWNEGO wiąże obie STRONY.
§ 16
W zakresie spraw nie uregulowanych niniejszą umową STRONY obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17
Koszty związane z zawarciem umowy obciążają WYKONAWCĘ.

§ 18
W przypadku nie wykonania prac remontowych, o których mowa w §1, w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania prac remontowych.


§19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).

 2. Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania warunków Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:Umowę sporządził: M. Romaniewska – kierownik admin.-gospodarczy

w zakresie zabezpieczenia śr. finansowych: mgr inż. Krystyna Sysło – Gl. Księgowy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość