Strona główna

Umowa o doradztwo z przedsiębiorcą (Załącznik nr 2 do Regulaminu lba)


Pobieranie 37.27 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar37.27 Kb.
UMOWA O DORADZTWO Z PRZEDSIĘBIORCĄ

(Załącznik nr 2 do Regulaminu LBA)
zawarta w Warszawie, w dniu ____________ roku pomiędzy:


 1. ___________________________________________________________________________, z siedzibą w _________________________, reprezentowaną przez _________________________ zwaną dalej „Przedsiębiorcą” [jeśli Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, wtedy stroną umowy jest osoba fizyczna zdefiniowana przez adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, NIP]

a

 1. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, z siedzibą w Warszawie (00-727), przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej za numerem KRS 0000053779, REGON 014859361, NIP 526-23-53-400, reprezentowaną przez: Lecha Pilawskiego – Dyrektora Generalnego i Agnieszkę Fiszer – Dyrektora do Spraw Ekonomiczni-Finansowych zwaną dalej „Doradcą

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każda ze Stron indywidualnie „Stroną”,

ZWAŻYWSZY, ŻE:

 1. Przedsiębiorca jest zainteresowany pozyskaniem finansowania;
 1. Przedsiębiorca zamierza zlecić Doradcy a Doradca zamierza świadczyć na rzecz Przedsiębiorcy usługi doradztwa związane z pozyskaniem przez Przedsiębiorcę finansowania od osób fizycznych lub prawnych, w szczególności zarejestrowanych jako inwestorzy w ramach Lewiatan Business Angels („LBA”). LBA jest przedsięwzięciem realizowanym przez Doradcę, którego celem jest kojarzenie przedsiębiorców poszukujących kapitału z inwestorami gotowymi zainwestować środki finansowe w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju.

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

Zakres Usług

Przedsiębiorca niniejszym zleca Doradcy, a Doradca niniejszym przyjmuje zlecenie do świadczenia na rzecz Przedsiębiorcy usług doradztwa w celu pozyskania przez Przedsiębiorcę finansowania poprzez, w szczególności:

podwyższenie kapitału zakładowego, lub

wszelkie instrumenty dłużne, w tym konwertowalne na kapitał (włączając pożyczki od wspólników), lub

obligacje zamienne na akcje, lub

inne dostępne instrumenty kapitałowe,


zwanego dalej „Finansowaniem”.

Obowiązki StronDoradca zobowiązuje się podjąć następujące działania w celu pozyskania przez Przedsiębiorcę Finansowania:

Dokonać analizy nadesłanej przez Przedsiębiorcę propozycji przedsięwzięcia biznesowego („Przedsięwzięcie”),

Przedstawić Przedsięwzięcie, z zachowaniem zasad poufności, inwestorom zarejestrowanym w LBA. W sytuacji, kiedy żaden z inwestorów zarejestrowanych w LBA nie wyraził zainteresowania inwestycją w Przedsięwzięcie, Doradca może rozpocząć poszukiwania innych inwestorów nie związanych z LBA,

Przedstawić Przedsiębiorcy listę inwestorów , którzy wyrazili wstępne zainteresowanie inwestycją w Przedsięwzięcie („Lista Inwestorów”),

Zaproponować treść umowy o zachowaniu poufności pomiędzy Przedsiębiorcą a potencjalnym inwestorem,

Zorganizować pierwsze spotkanie inicjujące współpracę zainteresowanego inwestora lub inwestorów z Przedsiębiorcą,

Przedsiębiorca zobowiązuje się:

Przekazać Doradcy pełną wersję Biznes Planu planowanego Przedsięwzięcia oraz wersję skróconą nie będącą dokumentem poufnym i przygotowanym w sposób umożliwiający jego przekazanie zainteresowanym inwestorom,

Informować Doradcę o postępach w negocjacjach z inwestorami przedstawionymi na Liście Inwestorów lub z jednostkami powiązanymi z nimi w rozumieniu art. 3 Ustawy o Rachunkowości,

Zawiadomić Doradcę o terminie podpisania umowy lub wszelkich umów dotyczących Finansowania z inwestorem przedstawionym Przedsiębiorcy przez Doradcę na Liście Inwestorów lub z jednostkami z nim powiązanymi w rozumieniu art. 3 Ustawy o Rachunkowości („Umowa Inwestycyjna”) z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych,

Zapewnić przedstawicielowi Doradcy obecność podczas podpisania Umowy Inwestycyjnej oraz wgląd w dokumentację transakcyjną,

Zapłacić Doradcy Wynagrodzenie Prowizyjne zgodnie z zapisami par. 3.

Strony ustalają, iż Finansowanie będzie uznane za pozyskane przez Przedsiębiorcę, jeżeli najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy Przedsiębiorca podpisze jakąkolwiek Umowę Inwestycyjną.

Wynagrodzenie

Strony ustalają, iż tytułem wynagrodzenia za usługi wykonane przez Doradcę na podstawie niniejszej Umowy, Przedsiębiorca zapłaci Doradcy prowizję od sukcesu („Wynagrodzenie Prowizyjne”) w wysokości 5.0% (słownie: pięć procent) Wartości Transakcji. Poprzez Wartość Transakcji rozumie się wszelkie środki przekazane Przedsiębiorcy tytułem Finansowania przez inwestora lub przez jednostki z nim powiązane w rozumieniu art. 3 Ustawy o Rachunkowości, w formie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale, objęcia instrumentów dłużnych lub innych instrumentów kapitałowych, łącznie z wszelkimi dodatkowymi płatnościami wynikającymi z przyszłych zdarzeń warunkowych, w okresie 24 miesięcy od momentu podpisania Umowy Inwestycyjnej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić Wynagrodzenie Prowizyjne na rzecz Doradcy na postawie faktury VAT wystawionej przez Doradcę, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania faktury.

Kwota Wynagrodzenia Prowizyjnego, o którym mowa w ust. 3.1 zostanie podwyższona o podatek od towarów i usług (VAT).

Współpraca Stron


Przedsiębiorca zobowiązany jest współpracować z Doradcą w wykonaniu niniejszej Umowy. W szczególności, Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć Doradcy wszelkie dokumenty, informacje i dane niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, o dostarczenie których zwróci się Doradca, w możliwie najszybszym terminie.

Koszty

Wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem niniejszej Umowy, zostaną poniesione przez Doradcę.

Okres Obowiązywania Niniejszej Umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje od daty jej podpisania.

Niniejsza Umowa jest zawarta na czas określony 12 miesięcy od daty jej podpisania lub, w przypadku pozyskania Finansowania w tym terminie, do dnia wykonania finansowych zobowiązań Przedsiębiorcy wobec Doradcy wynikających z niniejszej umowy.

Poufność

Doradca niniejszym oświadcza i zobowiązuje się, iż w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie ujawni jakichkolwiek informacji dotyczących zawarcia lub treści niniejszej Umowy jak również jakichkolwiek informacji uzyskanych w toku wykonania niniejszej Umowy, włączając w szczególności wszelkie informacje dotyczące Przedsiębiorcy lub jego działalności, w inny sposób niż wyłącznie w celu należytego wykonania postanowień niniejszej Umowy.

Postanowienia powyższe nie naruszają zobowiązania do przedstawiania informacji lub dokumentów:

  1. właściwym władzom publicznym, stosownie do i w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa,

  2. za uprzednią zgodą Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca wyraża zgodę, iż w okresie po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy, Doradca będzie mógł informować o fakcie pozyskania Finansowania przez Przedsiębiorcę w swoich materiałach promocyjnych, w szczególności w materiałach promocyjnych LBA. Szczegółowy zakres i forma takiej informacji będzie podlegała osobnym uzgodnieniom Stron.

Oświadczenia i Zapewnienia Stron


Każda ze Stron niniejszym oświadcza i zapewnia, iż:

 1. jest w pełni uprawniona do zawarcia niniejszej Umowy a osoby podpisujące niniejszą Umowę w jej imieniu są należycie umocowane do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu danej Strony,

 2. podpisanie i wykonanie niniejszej Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek innej umowy lub zobowiązania, której dana Strona jest stroną, ani nie naruszy jakiejkolwiek decyzji administracyjnej ani orzeczenia sądowego, którymi dana Strona jest związana,

 3. wszelkie niezbędne zezwolenia i zgody na zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy zostały uzyskane.


Klauzula Salwatoryjna

Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 9.2. poniżej.

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

Rozstrzyganie Sporów


Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Doradcy lub w drodze postępowania arbitrażowego przed sądem arbitrażowym z siedzibą w Warszawie. Postępowanie arbitrażowe prowadzone będzie w języku polskim.

Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarówno pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami, w związku z przedmiotem niniejszej Umowy. Strony nie złożyły ani nie opierają się na żadnych oświadczeniach, obietnicach, porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, które nie są zawarte w niniejszej Umowie.

Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej ważności, formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie będącej adresatem osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na następujący adres:Dla Przedsiębiorcy:


Dla Doradcy:
Lewiatan Business Angels

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN

ul. Zbyszka Cybulskiego 3

00-727 Warszawa
Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w ust. 11.3., przy czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają, iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego ewentualnej zmiany, będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym zawiadomienie dokonane pocztą będzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane faksem będzie uznane za dokonane 24 (dwadzieścia cztery) godziny od daty transmisji, wyłączając jednakże soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem.

Tytuły paragrafów użyte w niniejszej Umowie zostały w niej zawarte jedynie dla wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej w polskiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

NA DOWÓD POWYŻSZEGO, Strony niniejszej Umowy spowodowały podpisanie niniejszej Umowy przez swych właściwych przedstawicieli w dniu i roku wymienionym we wstępie.Podpisy:

W imieniu Przedsiębiorcy: _______________________

W imieniu Doradcy: _______________________- -
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość