Strona główna

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich nr o-opu 1106 - /16/erb zwana dalej „Umową”


Pobieranie 101.32 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar101.32 Kb.


Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

łącznik prostoliniowy 2


UMOWA O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH

NR O-OPU 1106 -……/16/ERB

zwana dalej „Umową

zawarta w dniu ………… w Krakowie pomiędzy:



 1. Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Prof. UEK dr hab. Andrzeja Sokołowskiego - Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy kontrasygnacie mgr Józefa Andrzeja Laskowskiego – Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

a


 1. Panem …………………………..………………., zamieszkałym w ………………….., adres: ……………………………., paszport nr ………………………………………..,

zwaną dalej Wykonawcą;

Do umowy niniejszej nie stosuje się, zgodnie z art.4 pkt 8, ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r., poz.907, z późn.zm.)

§ 1


 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, zwanego w dalszej części umowy „dziełem”, polegającego na:

raport z ewaluacji zewnętrznej projektu w języku angielskim (minimum 20 stron A4, czcionka 12 TNR, interlinia 1,5) na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zespół projektowy zgodnie z metodologią ewaluacji przedstawioną w załączniku nr 1,

- w ramach projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” (nr projektu FSS/2013/HEI/W/0050) finansowanego ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG (działanie Rozwój Polskich Uczelni).



 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczające kwalifikacje zawodowe do wykonania dzieła, o którym mowa w ust.1, a także że przygotowane przez niego dzieło będzie wynikiem jego samodzielnej twórczości i nie naruszy praw osób trzecich.

 2. Strony przewidują możliwość modyfikacji sposobu realizacji badania, na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, o ile sprzyja to realizacji celów ewaluacji.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do bezstronności i zachowania poufności wszelkich danych jakie otrzyma od Zamawiającego w związku z realizacją umowy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w załączniku nr 2.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, o którym mowa w ust. 1, z należytą starannością, przy uwzględnieniu dostępnych mu wiadomości specjalistycznych oraz obowiązujących przepisów z zakresu ochrony praw autorskich, osobiście i terminowo do dnia 15.03.2016 r.

AGREEMENT FOR SPECIFIC TASK WITH TRANSFERING COPYRIGHT

NR O-OPU 1106 -……./16/ERB
hereinafter referred to as the Agreement

Concluded in Kraków on this day of ……………… between:



 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,

hereinafter referred to as the Ordering Party, represented by:

Prof. UEK dr hab. Andrzeja Sokołowskiego - Vice-Rector for Organization and Development,

financially countersigned by Treasurer Józef Andrzej Laskowski, MA

and


 1. Mr ……………………….… residing in Norway, address: ……………………………………, Passport No ……………………………

hereinafter referred to as the Author.

Pursuant to Article 4 point 8 of the Act on competitive tenders, the said Act does not apply to this Agreement (Journal of Laws of 2013, point 907 with later amendments).

§ 1


 1. The Ordering Party commissions, and the Author shall perform the following work, hereinafter referred to as “the Work”:

elaboration of the external evaluation report in English (minimum 20 pages A4 size, type 12TNR, spacing between lines 1.5) on the basis of documents delivered by the Project Team in line with the evaluation methodology described in Appendix 1,

- within the project “Education towards research and innovation development” (Project No. FSS/2013/HEI/W/0050) under the Programme Scholarship and Training Fund established under Norwegian Grants and EEA Grants (Measure Development of Polish Higher Education Institutions).



 1. The Author declares that he has sufficient professional qualification to perform the Work, stipulated by Article 1, as well as that the Work will be the result of his own work and it shall not infringe on copyright of third parties.

 2. The Parties shall provide the possibility to modify the method of evaluation, in case of unforeseen circumstances, as long as it fosters the objectives of the evaluation.

 3. The Author declares impartiality and confidentiality of any information I receive from the Ordering Party in relation to the realization of a contract according to a statement contained in Appendix 2.

 4. The Author is obligated to perform the Work, stipulated by Article 1, with workmanship precision involving available professional knowledge, and in accordance with current intellectual property rights regulations, personally and at a fixed time till 15.03.2016.


English Version/Wersja Angielska

§ 2


 1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się przenieść
  na Zamawiającego prawo własności powstałego dzieła, a także – na zasadzie wyłączności – autorskie prawa majątkowe do  dzieła, o  którym mowa w § 1 ust. 1, obejmujące prawo jego wykorzystywania, służącego realizacji statutowych oraz projektowych celów Zamawiającego, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy,
  w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz formie zapisu elektronicznego-cyfrowego,

 2. wprowadzanie do obrotu,

 3. wprowadzanie do pamięci komputerów,

 4. rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, komórkowych itp.,

 5. udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim,

 6. nadawanie za pomocą wizji, fonii, poprzez sieci przewodowe lub w formie bezprzewodowej przez stacje naziemne lub satelitarnej,

 7. kopiowanie i powielanie dzieła w technologiach fotomechanicznych lub innych podobnych,

 8. użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji,

 9. publiczne wystawianie, wykonanie, odtworzenie, odczytanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i czasie przez siebie wybranym,

 10. wykorzystanie w całości lub części w różnorodnych publikacjach, o ile nie zuboży
  to wartości dzieła i nie naruszy osobistych praw autorskich Wykonawcy,

 11. przeniesienie praw na osoby trzecie lub udzielenie licencji,

 12. przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym w przepisach poprzedzających.

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła, o których mowa w ust.1, nastąpi z chwilą wykonania dzieła przez Wykonawcę.

 2. Zamawiający zobowiązuje się honorować autorskie prawa osobiste Wykonawcy.

§ 3


 1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie dzieła, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz za  przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła, o których mowa w § 2 ust. 1, a także za przeniesienie na Zamawiającego prawa własności powstałego dzieła, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………….,..  PLN (słownie: ……………………… złotych) brutto finansowane z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

 2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie jego roszczenia w stosunku do Zamawiającego, za wykonanie przedmiotu Umowy.

 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacone będzie jednorazowo przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, po  stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego, bezusterkowego i terminowego wykonania dzieła, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury do niniejszej umowy.

 4. Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada NIP 675-000-63-46.



Wersja Polska/Polish Version

§ 2


 1. For the Author’s fee stipulated by § 3 Article 1 the Author, on completion of the Work described by § 1 Article 1, transfers Author's economic rights to the Work (on an exclusive right) as well as copyright ownership on the Work to the Ordering Party, encompassing the use the Work as a didactical material, in order to reach the Ordering Party statutory and project’s goals, within all areas comprised below:

 1. Recording and duplicating with the use of any technique in any number of copies, in particular with the use of printing and reprographic techniques, magnetic and electro-digital recordings,

 2. Trading on commercial basis

 3. Feeding into computer memory,

 4. Disseminating by means of the IT and cellular networks,

 5. Making the work available to the third parties,

 6. Broadcasting as sound and picture,

 7. Copying and duplicating the Work using photomechanical and other similar technologies,

 8. Using in various types of advertising and promotion,

 9. Public exposing, performing, reproducing, reading as well as public disclosure the Work, enabling easy access at the preferred time and place,

 10. Using the Work in whole or in part in order to publish it in various publications (provided it will not decrease the value of the Work or infringe on personal copyright of the Author)

 11. Transferring rights to third parties or granting a license(licensing) ,

 12. Translating into a foreign language and making use of the translation as specified above.

 1. The transfer of copyright to the Work specified under Article 1.1 becomes effective upon completion of the Work by the Author.

 2. The Ordering Party undertakes to honor all personal copyright of the Author.

§ 3


 1. In connection with the completion of the Work referred to under § 1 Article 1, and transfer of Author's economic rights to the Work (on an exclusive right) as well as copyright ownership referred to in § 2 Article 1, the Ordering Party shall pay the Author royalty in the gross amount of ……………………… PLN supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants and co-financed by the Polish funds.

 2. The Author declares that the remuneration referred to in Article 3.1 fully satisfy his claims to the Ordering Party for performing the Work.

 3. Payment of the fee referred to in Article 3.1 shall be effected by a transfer to the account specified by the Author after completion of the Work and acknowledgement by the Ordering Party of its proper and timely completion within 30 days after receipt of the bill/VAT invoice by the Ordering Party.

 4. The Ordering party is a VAT payer and possesses NIP 675-000-63-46.


English Version/Wersja Angielska

§ 4


 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło i dostarczyć je Zamawiającemu w wersji elektronicznej (format pliku .DOC lub równoważny) na adres: niewczam@uek.krakow.pl.

 2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru dzieła jest: dr Magdalena Niewczas (koordynator projektu),.

 3. W przypadku niemożności dostarczenia (przedstawienia) dzieła w sposób wskazany
  w § 1  ust. 1  w terminie określonym w § 1  ust. 3  Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego.

 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo według własnego uznania:

 1. rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez wyznaczenia dodatkowego terminu,

 2. powierzyć wykonanie dzieła innej osobie na koszt Wykonawcy,

 3. zmienić termin wykonania i dostarczenia dzieła.

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca ma prawo żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

 2. Kara umowna, o której mowa w ust. 3, może być potrącona z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

 3. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający może dochodzić
  od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5


 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy strony dążyć będą
  do polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy

§ 6


Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Wersja Polska/Polish Version

§ 4


 1. The Author is obligated to perform the Work, and send it as an electronic document (doc or equal) to e-mail address: niewczam@uek.krakow.pl.

 2. The person authorised to accept the work on behalf of the Ordering Party is PhD Magdalena Niewczas.(Project’s coordinator).

 3. In the event of failure to deliver the Work referred to in § 1 Article 1 by herself and within the time stipulated by § 1 Article 3, the Author shall notify the Ordering Party thereof promptly.

 4. Under the circumstances specified under Article 4.1, the Ordering Party shall be entitled to choose one of the following options:

 1. Withdraw from the Agreement without setting a different deadline,

 2. Commission the work to another person, notifying the Author thereof,

 3. Change the deadline for completion and delivery of the Work.

 1. In the event of failure to deliver or acceptance the Work, the Ordering Party reserves the right to claim for damages of 10% of the maximum agreement amount, stipulated by § 3 Article 1.

 2. The claim for damages, stipulated by Article 3 may be deducted from the Author royalty, referred to in § 3 Article 1.

 3. Independently from the provisions of the previous articles, The Ordering Party may claim for the damage in line with general principles.

§ 5


 1. Any changes to this Agreement shall be made in writing, otherwise being null and void.

 2. Any matters not provided by this Agreement shall be regulated by the laws in force; in particular the civil code and the Acts on copy right and related rights.

 3. In the event of any disputes arising out of this Agreement, the Parties to the Agreement shall seek out-of-court settlement. In the event of failure to reach such settlement, and if the Parties choose to do so, such disputes shall be resolved by an appropriate court of law at the Ordering Party’s location.

§ 6


This Agreement has been drawn up in three identical copies, two for the Ordering Party and one for the Author.
ORDERING PARTY AUTHOR


English Version/Wersja Angielska

Załącznik 1
Metodologia ewaluacji:
Ewaluacja na zakończenie realizacji projektu (ex-post), której celem będzie ocenia na ile udało się osiągnąć cele założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, skuteczność i efektywność działań, a także badanie długotrwałości efektów (oddziaływania) projektu oraz trwałość rezultatów wypracowanych w ramach projektu.

Raporty z ewaluacji zostaną wykorzystane przez Zamawiającego także jako źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych przedsięwzięć.


Ewaluacja zostanie przeprowadzona na dokumentach stanowiących produkty/rezultaty projektu, których wersje elektroniczne zostaną udostępnione Wykonawcom. Dopuszczalne są także inne techniki ewaluacji np. wywiad, ankiety ale jedynie jako uzupełnienie do analizy dokumentów.

Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem strategii analizy przypadku, przy użyciu metody badania jakościowego, w miarę możliwości przy zastosowaniu triangulacji źródeł informacji, a więc porównania danych pochodzących z różnych etapów realizacji projektu. Badanie ilościowe dopuszczalne jest jedynie jako metoda uzupełniająca.


Ewaluację należy przeprowadzić z zastosowaniem następujących kryteriów:

 • Trafność (relevance) - kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom beneficjentów;

 • Efektywność (efficiency) - kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas;

 • Skuteczność (effectiveness) - kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte;

 • Oddziaływanie/wpływ (impact) – kryterium to pozwala ocenić związek pomiędzy celem projektu i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych beneficjentów miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi w danym sektorze, regionie lub w całym kraju;

 • Trwałość efektów (sustainability) – kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju;


Raport końcowy – wymagania odnośnie struktury:

 • Spis treści

 • Wprowadzenie

 • Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu

 • Opis wyników ewaluacji

 • Wnioski i rekomendacje

 • Aneksy (np. zastosowane narzędzia badawcze, tabele, wykazy, zestawienia, itp.)

oraz dodatkowo dla raportu przygotowanego w zadaniu 1 - Streszczenie raportu w języku angielskim zawierające wnioski i podsumowanie.
Po zakończeniu zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji i po dokonaniu ich analizy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz wersji wstępnej raportu w wersji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia poprawek do wstępnej wersji raportu, w celu doprecyzowania rekomendacji, usunięcia rekomendacji ewidentnie nietrafnych albo niemożliwych do wdrożenia.
Ewaluacja powinna zostać wykonana przy zastosowaniu standardów ewaluacji określonych przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Standardy dostępne na stronie PTE pod adresem:

http://www.ewaluacja.org.pl/download/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf

Wersja w języku angielskim:



http://pte.org.pl/wp-content/uploads/2015/08/PTE_Evaluation_Standards.pdf
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania obowiązujących wytycznych w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (działanie Rozwój Polskich Uczelni) – w odniesieniu do prawidłowego oznakowania raportu. Wytyczne zamieszczone zostały na stronie pod adresem:

http://www.fss.org.pl/development/dokumenty-dla-beneficjentow.
Wymagany termin realizacji: do 15 marca 2016.
Opis projektu

Projekt „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” ma dostosować ofertę edukacyjną 5 polskich uczelni wyższych do wymogów stawianych przez rynek pracy i proinnowacyjnych dążeń kraju i Unii Europejskiej w zakresie programów dotyczących zarządzania projektami B+R i transferem wiedzy. Dzięki współpracy wybranych instytucji z Polski i Norwegii przyczynić się on ma do opracowania innowacyjnego programu nowej specjalności na studiach II stopnia, przeszkolenia pracowników dydaktycznych oraz opracowaniu narzędzi i materiałów edukacyjnych niezbędnych do wdrażania programu w pięciu uczelniach partnerskich.


W ramach projekt „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” opracowany został program i metody nauczania na specjalności dotyczącej zarządzania projektami B+R, innowacyjnymi i transferem wiedzy, zgodny z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Opracowanie programu studiów poprzedziły badania ilościowe i jakościowe, analizujące potrzeby przyszłych pracodawców oraz konsultacje z przedstawicielami uczelni partnerskiej w Norwegii.
Główne działania podjęte w ramach projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” to:

- opracowanie programu i planu metod nauczania na studiach magisterskich na specjalności dotyczącej zarządzania projektami B+R, innowacyjnymi, transferem wiedzy,

- badania rynku (badania ilościowe i jakościowe) w tym identyfikacja oczekiwań przedsiębiorców, analiza desk research oraz benchmarking istniejących programów kształcenia w Polsce oraz potrzeb w zakresie kształcenia specjalistów zarządzania projektami B+R i transferu wiedzy/technologii,

- identyfikacja wspólnych obszarów badawczych instytucji partnerskich,

- opracowanie strategii współpracy badawczej i transferu w międzynarodowej sieci polskich i norweskich uczelni wyższych,

- opracowanie podręcznika nt. zarządzenia projektami badawczym,

- organizacja warsztatów dla przyszłych wykładowców z udziałem przedstawicieli University of Stavanger oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,

- organizacja wizyt studyjnych w Stavanger zarówno dla uczestników projektu jak i przedstawicieli uczelni partnerskich.


Okres realizacji projektu: 01.04.2014 – 31.03.2016
Appendix 1

The Evaluation methodology
Evaluation made by the finish on the project (ex-post), which aim is to evaluate the stage of reaching the project goals, the effectiveness and efficiency of project actions, and also to evaluate the durability of the project results and long-term effects of the project impact.

Evaluation reports will be used by the Ordering Party as a source of information implemented in the stage of planning future actions.


Evaluation will be made using the documents that are the products/results of the project, the electronic copies will be available to the contractors. Other techniques of the external evaluation are also accepted, i.e.: interview, questionnaires but only as a supplement to the analysis of documents.

The evaluation should be made with the use of the strategy of case studies analysis, using the methods of qualitative research, when it is possible to use the triangulation the sources of information – what means to compare the data from various stages of the project realization. Quantitative research is accepted only as the complementary method.


The evaluation should be made with the usage of the following criteria:

 • Relevance – this criterion allows to evaluate to what extent the adopted goals of the project correspond to the problems identified in the project area and / or the real needs of beneficiaries;

 • Efficiency – this criterion allows to evaluate the level of "cost-effectiveness" of the project, which is the ratio of expenses to the results and outcomes. Expenditures are understood as financial resources, human and time;

 • Effectiveness – this criterion helps to evaluate to what extent the project objectives defined at the programming stage have been achieved;

 • Impact – criterion helps to evaluate the relationship between the purpose of the project and overall objectives, ie. the extent to which benefits collected by the final beneficiaries had a wider overall effect on larger numbers of people in a particular sector, region or the entire country;

 • Sustainability – criterion helps to evaluate whether the positive effects of the project on target level may continue after the end of external funding, and whether it is possible to maintain a project's impact in the longer term development processes at the level of sector, region or country.

Final report – the structure requirements:



 • Contents

 • Introduction

 • Description of the evaluation methodology and sources of information used in the analysis

 • Description of the evaluation results

 • Conclusions and recommendations

 • Annexes (i.e. research tools used, tables, lists etc.) and additionally short summary of the report, including conclusions and recommendations.

When the stage of collecting data used for evaluation and their analysis is closed, the Contractor is obliged to send the Ordering party one copy of the preliminary version of the evaluation report in electronic document. The ordering party reserves the right to define the changes to the preliminary version of the evaluation report, to clarified recommendations, remove the recommendation clearly irrelevant or impossible to implement.
The evaluation should be made with the use of standards defined by Polish Society of Evaluation available on the website:

http://www.ewaluacja.org.pl/download/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf (in Polish)

and in English:



http://pte.org.pl/wp-content/uploads/2015/08/PTE_Evaluation_Standards.pdf
The Contractor is required to know and comply with applicable guidelines for the implementation of the project within the Programme Scholarship and Training Fund (Measure Development of Polish Higher Education Institutions) - in particular the application of the logos and information on the financing of the project in the development of:
http://www.fss.org.pl/development/dokumenty-dla-beneficjentow.
Deadline for completing the task: 15 th of November 2015.
Project description:

The project “Education towards research and innovation development” is intended to adapt the educational offer of 5 Polish universities to the requirements of the labour market and pro-innovation aspirations of the country and the European Union regarding the programs for R & D project management and knowledge transfer. Thanks to the cooperation of Polish and Norwegian institutions the project will contribute to the elaboration of the innovative teaching program for a new specialty of the master education, training teaching staff and the development of tools and educational materials necessary to implement the program in the five partner universities.


As part of the project “Education towards research and innovation development” the teaching program was developed and methods of teaching, specializing in R & D project management, innovation and knowledge transfer, in accordance with the requirements of the National Qualifications Framework. Elaboration of the teaching program was preceded by quantitative and qualitative research, analyzing the needs of future employers and consultations with representatives of the partner university in Norway.


The main activities undertaken in the framework of the project "Education towards education and innovation development” are:

- Elaborate the program and plan of the methods of teaching on master studies on specialty concerning the management of R & D projects, innovation, transfer of knowledge,

- Market research (quantitative and qualitative studies), including identification of the expectations of entrepreneurs, analysis of desk research and benchmarking of existing teaching programs in Poland and needs of teaching in the field of R & D project management and knowledge / technology transfer

- To identify common research areas of partner institutions,

- Develop a strategy for research cooperation and the transfer of the international network of Polish and Norwegian universities,

- Elaboration of the handbook on research project management,

- The organization of workshops for future lecturers with representatives of the University of Stavanger and the National Contact Point for EU Research Programmes,

- Organization of study visits in Stavanger for both the participants and representatives of partner institutions.


Project duration: 01.04.2014 - 31.03.2016
Załącznik 2

..........................................................................



/miejscowość, data/

Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności
Imię i nazwisko Wykonawcy ........................………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z realizacją projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” – w szczególności, że nie jestem pracownikiem UEK lub osobą zaangażowaną jako personel ww. projektu, zarówno u Lidera jak i partnerów projektu.

Zobowiązuje się równocześnie do zachowania w poufności wszelkich danych jakie otrzymam od Zamawiającego w związku z realizacją umowy na wykonanie ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” (nr projektu FSS/2013/HEI/W/0050).


…………………………………………………………………………

/podpis Wykonawcy/

Appendix 2

..........................................................................



/place, date/

Declaration of impartiality and confidentiality
Name of the Contractor .......................................………………………………………………

………………………………………………………………………..…………………………………

Address ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………


I declare that there is no connection personal of financial between me and Cracow University of Economics (CUE) – the Ordering Party or persons authorized to make commitments on behalf of the Ordering Party or persons performing activities related to the implementation of the project "Education towards research and innovation development" - in particular, that I am not an employee of CUE or the relevant person involved as the staff of the abovementioned project, both at the Leader and the project partners.

At the same time commits itself to preserve the confidentiality of any information I receive from the Ordering Party in relation to the realization of a contract for the external evaluation of the project "Education towards research and innovation development" (Project No. FSS/2013/ HEI /W/ 0050).


…………………………………………………………………………



/signature of the Contractor/






©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość