Strona główna

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych


Pobieranie 28.24 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.24 Kb.
UMOWA

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
zawarta w dniu ....................... roku we Wrocławiu pomiędzy:
Skarbem Państwa - Zakładem Karnym Nr 1 we Wrocławiu,

ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław, NIP - …...................., REGON - ….........................

zwanym dalej UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA

reprezentowanym przez .........................................................................................................


a
Panią/Panem ........................................... – lekarzem medycyny prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .........................................., adres prowadzenia działalności - …..............., adres zamieszkania …................................................., REGON – .........................................., NIP – .................................................., wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem ..........................

zwanym dalej PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE


§ 1
1.Na podstawie niniejszej umowy Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu - Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu zwanym dalej Ambulatorium ZK Nr 1, w zakresie chorób wewnętrznych/medycyny rodzinnej, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 ust. 1 jest Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław.

3. Świadczenia zdrowotne o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy udzielane będą przez jedną osobę.

3. Dokumentacja potwierdzająca posiadanie przez Przyjmującego zamówienie odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz dokumentacja potwierdzająca wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wpis do ewidencji działalności gospodarczej – stanowi załącznik do niniejszej umowy.§ 2
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z:

 1. wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,

 2. dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,

 3. zasadami etyki zawodowej,

 4. należytą starannością,

 5. z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z miejsca udzielania świadczeń,

 6. aktualnymi przepisami zawartymi w kodeksie karnym wykonawczym i przepisach wykonawczych do niego, określającymi szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności a także rodzaj i zakres dokumentacji prowadzonej dla w/w osób,

 7. zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)

2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania przez cały czas trwania niniejszej umowy aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia Udzielającemu zamówienia uwierzytelnionej kopii w/w umowy ubezpieczenia przed przystąpieniem do wykonywania niniejszej umowy. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w trakcie trwania niniejszej umowy przedłożyć na każde żądanie Udzielającego Zamówienia uwierzytelnioną kopię w/w umowy ubezpieczenia.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zarządzeniami Udzielającego zamówienia. Dokumentacja medyczna i sprawozdawczość statystyczna stanowi dla Przyjmującego zamówienie informację o zakresie i sposobie realizacji umowy.

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, na każde żądanie Udzielającego zamówienia, do poddania się jego kontroli przeprowadzanej w szczególności w zakresie sposobu i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się uwzględniać w swojej działalności wyniki kontroli i zalecenia pokontrolne.

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, w szczególności Ambulatorium ZK Nr 1 przepisów BHP, p.poż. oraz przepisów ochronnych obowiązujących na terenie Udzielającego zamówienia.

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania przez cały czas trwania niniejszej umowy aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182) w czasie trwania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu. W szczególności Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych mu danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz do nie pozostawiania bez dozoru dokumentacji zawierającej dane osobowe i nie udostępniania w/w dokumentacji osobom nieupoważnionym.

9. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że spełnia stosowne warunki określone w art. 18 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) i zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Udzielającego Zamówienia o zmianach w tym zakresie.
§ 3
1. Udzielający zamówienia zapewni Przyjmującemu zamówienie dostęp do sprzętu i aparatury stanowiących wyposażenie Ambulatorium ZK Nr 1 oraz do leków i materiałów medycznych.

2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić sprawność sprzętu i aparatury medycznej, a także ich serwis i okresowe przeglądy.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbałości o powierzony sprzęt i aparaturę medyczną oraz do użytkowania ich w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i instrukcjami obsługi. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za udostępniony mu, wymieniony w ust. 1, sprzęt i aparaturę medyczną, w szczególności za jego uszkodzenie lub zniszczenie będące następstwem działania lub zaniechania zawinionego przez Przyjmującego zamówienie jak też za jego uszkodzenie lub zniszczenie w wyniku używania przez Przyjmującego zamówienie w sposób sprzeczny z umową, albo z właściwościami lub z przeznaczeniem sprzętu i aparatury albo, gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności Przyjmujący zamówienie powierzył sprzęt lub aparaturę innej osobie, a sprzęt i aparatura nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby Przyjmujący zamówienie używał jej w sposób właściwy.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do natychmiastowego zgłoszenia Udzielającemu zamówienia każdego przypadku niesprawności sprzętu i aparatury medycznej.

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania ze środków wymienionych w ust. 1 wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
§ 4
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w terminach wskazanych przez Udzielającego zamówienia (w zależności od aktualnych potrzeb Udzielającego zamówienia). Udzielający zamówienia zapewnia, że w/w terminy będą mieściły się w ramach godzin 8,00 – 15,00 w dniach od poniedziałku do piątku. W razie pilnej potrzeby Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielić świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem niniejszej umowy pacjentowi Udzielającego zamówienia poza ustalonym harmonogramem wykonywania świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w ust. 2.

2. Szczegółowe terminy oraz czas rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie ustali Udzielający zamówienia w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie w zależności od aktualnych potrzeb Udzielającego zamówienia w harmonogramie udzielania świadczeń zdrowotnych. W/w harmonogram Udzielający zamówienia doręczy Przyjmującemu zamówienie do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego harmonogram dotyczy. Pismo uważa się za doręczone jeżeli jest dostępne w Sekretariacie Ambulatorium ZK Nr 1.

3. Zmiana terminu udzielania świadczeń zdrowotnych może nastąpić za zgodą Kierownika Ambulatorium ZK Nr 1 na pisemny wniosek Przyjmującego zamówienie.

4. W czasie przewidzianym w harmonogramie na udzielanie świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przebywać na terenie Ambulatorium ZK Nr 1. Przyjmujący zamówienie może opuścić miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych jedynie z powodu nadzwyczajnych okoliczności, po uzyskaniu zgody Kierownika Ambulatorium ZK Nr 1 oraz po zapewnieniu zastępstwa.

5. W przypadku nieobecności lub niemożności wykonywania przedmiotu umowy przez Przyjmującego zamówienie, w terminach określonych w harmonogramie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest, na swój koszt i odpowiedzialność, zapewnić zastępstwo. Przyjmujący zamówienie może zlecić udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 niniejszej umowy wyłącznie lekarzowi posiadającemu wszystkie uprawnienia i spełniającemu wszystkie warunki wymagane przez Udzielającego zamówienia od Przyjmującego zamówienie (tzw. Zastępcy). Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udokumentować fakt, iż Zastępca posiada wszystkie w/w uprawnienia i spełnia wszystkie w/w warunki jeszcze przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę. Za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę Przyjmujący zamówienie odpowiada jak za własne działania bądź zaniechania.

6. W przypadku nieobecności lub niemożności wykonywania przedmiotu umowy przez Przyjmującego zamówienie i nie zapewnienia przez niego zastępstwa Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 50 % stawki określonej w § 5 ust. 1 za każdą godzinę w której nie udzielał świadczeń zdrowotnych, pomimo obowiązku wynikającego z niniejszej umowy i w/w harmonogramu.

7. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, naliczonych przez Udzielającego zamówienie, z przysługującego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia.
§ 5
1. Z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 niniejszej umowy Przyjmującemu Zamówienie przysługuje następujące zryczałtowane wynagrodzenie brutto:….........,- (słownie: …........................) złotych za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium ZK Nr 1 we Wrocławiu.

2. Udzielający zamówienia będzie wypłacał należne Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie miesięcznie z dołu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Przyjmującego zamówienie z załączonym zestawieniem godzin, w których udzielał świadczeń zdrowotnych. Faktura VAT musi być doręczona Udzielającemu zamówienia w terminie do 5 dnia następnego miesiąca i zatwierdzona przez Kierownika Ambulatorium ZK Nr 1.

3. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto Przyjmującego Zamówienie podane na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Udzielającego Zamówienia faktury VAT oraz dokumentów wymienionych w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 6
1. Zawarcie przez Przyjmującego zamówienie innych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie może ograniczyć realizowania postanowień niniejszej umowy.

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.§ 7
Umowa została zawarta na czas określony od dnia ................. r. do dnia ......................... r.
§ 8
1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w ważnych powodów, w szczególności z powodu braku środków budżetowych Udzielającego zamówienia na dalszą realizację umowy oraz w przypadku restrukturyzacji podmiotu leczniczego Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu - Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu powodującej brak lub ograniczenie zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne udzielane przez Przyjmującego Zamówienie.

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia gdy Przyjmujący zamówienie rażąco narusza istotne postanowienia umowy, w szczególności Przyjmujący zamówienie:


 1. nie wykonuje świadczeń zdrowotnych w terminach określonych w § 4 ust. 2 i 3,

 2. nie dopełnił obowiązku określonego w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 9 niniejszej umowy,

 3. stwierdzone zostało udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające wymaganych kwalifikacji,

 4. w wyniku kontroli realizacji umowy a także kontroli zaleceń pokontrolnych stwierdzono niewypełnienie warunków umowy lub jej wadliwe wykonywanie.

4. Umowa może zostać rozwiązana przez Przyjmującego zamówienie bez zachowania okresu wypowiedzenia gdy Udzielający zamówienia pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia o którym mowa w § 5 niniejszej umowy ponad 30 dni, pomimo uprzedniego wezwania go do uregulowania zaległości.
§ 9


 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy:

a) Ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015r., poz. 464 z późn. zm.)

b) Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn.zm.)c) Ustawy kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

 1. Ewentualne spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Udzielającego zamówienia.

 2. Integralną część umowy stanowią dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, będące załącznikiem do niniejszej umowy.

 3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Przyjmującego Zamówienie i 2 egz. dla Udzielającego Zamówienia.

………………………………………… ……………………………………….

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość