Strona główna

Umowa powierzenia pod opiekę w dniu pomiędzy Alto Anna Łuczak


Pobieranie 30.8 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.8 Kb.
Umowa powierzenia pod opiekę

W dniu ……………. pomiędzyAlto Anna Łuczak, Łubno 41A, 96-315 Wiskitki (tel: 602 552 638, 604 14 90 21) reprezentowanym przez ………………………………, zwanym dalej „ALTO”, a Panią/Panem …………………………………………………

zam. ……………………………………………………………………………...,

legitymującą/cym się dowodem osobistym nr …………………………………..,

zwaną/nym dalej „Powierzającym” została zawarta umowa o następującej treści:


§ 1.

 1. Powierzający oddaje pod opiekę ALTO psa/sukę* rasy ……………………………………,

noszącego/cej imię ………………………………, numer tatuażu ……………………………….….

na okres od …………….............................. do ……………………………………. 1. Powierzający oświadcza, iż pies/suka*, o którym/rej mowa w ust. 1, jest:

  1. jego własnością,

  2. własnością

  3. Pani/Pana …………………………………………………………………………………………

zam.………………………………………………………………..,…………………………………

telefon………………………………………………………………………………………………... 1. Powierzający oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ma pełne prawo oddania psa/suki* pod opiekę ALTO, dane mu przez Właściciela psa.

§ 2.


 1. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę ALTO pies/suka*:

  1. posiada aktualne szczepienia tak nie

  2. został/a zabezpieczony/a przed kleszczami w dniu ………………................

preparatem……………………………………………………………………………………….

  1. został/a odrobaczony/a w dniu ……………………….

preparatem ……………………………………………………………………………….

  1. przeszła cieczkę w okresie………………………………………………………………
 1. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę ALTO pies/suka* jest:

  1. zdrowy/zdrowa i nie wymaga specjalistycznej opieki*,

  2. zdrowy/zdrowa, lecz w ostatnim okresie …………………………........................

chorował/ła na……………………………………………………………………………………*

i – wg wskazań lekarza weterynarii – należy ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………


 1. Na okres pobytu w hotelu Powierzający pozostawia:

 1. książeczkę zdrowia psa/suki*,

 2. obrożę, smycz i kaganiec,

 3. inne - jakie (np. legowisko, koc, miski, zabawki, karmę, lekarstwa) ……………………………………………………..............................................................................................……………………….………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

§ 3.


 1. Powierzający przekazuje psa/sukę* pod opiekę ALTO

 2. Strony ustalają, iż opieka, o której mowa w ust. 1, zostaje poszerzona o:

……………………………………………………………………………............................................................

………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… 1. Koszt pobytu psa/suki* w hotelu w umówionym okresie został ustalony i wynosi łącznie kwotę ………….......... zł (słownie: …………………………………………………

…………………………………………………………………………….............................................................)

§ 4.


 1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, ALTO zobowiązuje się do:

  1. opieki nad psem/suką*

  2. dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację psa/suki* w hotelu poprzez indywidualne ich traktowanie, odpowiednią dawkę zabawy i pieszczot, a także zapewnienie kontaktów z innymi psami (jeśli będzie to możliwe),

  3. przekazywania Powierzającemu okresowych informacji o pozostawionym zwierzęciu – zgodnie z obopólnymi ustaleniami,

  4. żywienia psa/suki* zgodnie z ofertą lub według obopólnie ustalonych z Powierzającym zasad,

  5. dbania o stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności – otoczenia go opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Powierzającego

  6. podawania – jeśli taka konieczność zachodzi - przepisanych przez lekarza weterynarii lekarstw.

 2. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:

  1. poinformowania ALTO o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego psa/suki*, a także podaniu środków na odrobaczenie i zabezpieczenie przed kleszczami – by uniknąć ponownego podania tych środków,

  2. poinformowania ALTO o charakterze przekazywanego psa/suki*, co pozwoli na ograniczenie/uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,

  3. przekazania ALTO różnego rodzaju wskazówek, które Powierzający uzna za istotne,

  4. uregulowania płatności

  5. odebrania psa/suki* z hotelu w określonym w umowie terminie.

§ 5.


 1. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu psa/suki* w hotelu może być – za zgodą ALTO – zmieniony.

 2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę,

 3. W przypadku wydłużenia – za zgodą ALTO – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do pokrycia kosztów ustalonych z ALTO
 1. W przypadku, gdy Powierzający:

  1. nie przekaże pełnych wpłat, o których mowa w ust. 3

  2. nie będzie się kontaktował z ALTO w sprawie przedłużenia pobytu psa/suki oraz nie będzie odpowiadał na telefony ALTO,

  3. okaże się, że podany w Formularzu Zgłoszeniowym telefon jest nieaktualny, a Powierzający go nie zaktualizował,

  4. Powierzający, bądź upoważniona przez niego na piśmie osoba – bez powiadamiania ALTO i dopełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 i 4, nie odbierze psa/suki w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru, określonego w niniejszej umowie,

Strony ustalają, iż zastosowanie znajduje § 6 niniejszej umowy.
§ 6.

 1. W sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, Powierzający zrzeka się na rzecz ALTO wszelkich praw do psa/suki*, o którym/rej mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

 2. W przypadku sprzedaży wówczas wymienionego w ust. 1 psa/suki*, przekazania go/jej do schroniska bądź rozporządzenia nim/nią przez ALTO w inny sposób, Powierzający oświadcza, iż nie będzie zgłaszał w stosunku do ALTO żadnych roszczeń.

§ 7.


 1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ………………………………

 2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………………….. ………………………………………….

(Powierzający) (ALTO)

Oświadczam, iż w dniu ……… ………….. odebrałem z hotelu psa/sukę, o którym/rej mowa w niniejszej umowie i:
  1. nie zgłaszam żadnych uwag*,
  1. zgłaszam następujące uwagi*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….

(Powierzający) (Hotel)


Strona z

www.altopsy.republika.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość