Strona główna

Umowa użyczenia jachtu S/Y „Dunajec”


Pobieranie 23.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.71 Kb.
Umowa użyczenia jachtu S/Y „Dunajec”
zawarta w dniu ……………………… r. pomiędzy:

Sądecko-Podhalańskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim z siedzibą w Nowym Sączu,


ul. Lenartowicza 4, adres dla korespondencji: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13.

NIP 734-001-33-47, REGON 001250555, KRS 0000051381

- zwanym dalej „Armatorem”, którego reprezentują:

1. Ryszard KRÓL - Prezes Zarządu

2. Andrzej Gwiżdż - Skarbnik

a

………………………………………………….…….:


1.
……………………………………………………………………………………………….…….. (imię i nazwisko, adres, telefon, seria i numer dowodu osobistego, nr pesel)

2. ……………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej “Organizatorem”.§ 1 Przedmiot umowy

1. Armator zobowiązuje się oddać Organizatorowi do używania jacht sprawny technicznie i zdolny do żeglugi, stanowiący własność Armatora, a Organizator zobowiązuje się do używania jachtu zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami niniejszej umowy.

2. Przedmiotem użyczenia jest jacht żaglowy, nie obsadzony załogą o nazwie s/y „Dunajec” typ Conrad 45 (klasa: OPAL) oznaczony Nr rej PZ 1123 ubezpieczony w firmie PANTAENIUS wykorzystywany w celu przeprowadzenia rejsów stażowo - szkoleniowych.
3. W czasie trwania umowy jacht będzie eksploatowany, na akwenie Morza …………, na trasie rejsu:

- …………………………………………………….., w terminie od ….......….. do ………… 2013 r.- …………………………………………………….., w terminie od ….......….. do ………… 2013 r.

4. Kapitanem jachtu i osobą odpowiedzialną za jacht w czasie rejsu będzie ……….…………………, urodzony ……… r. w …………..……..., tel. ……………,  posiadający stopień żeglarski ……….….. …………………… Nr patentu ……...

5. Przedstawicielem Armatora wobec Organizatora jest opiekun jachtu Kol.  ………………….……… ………………………………………………..….. tel. ……………….. .
6. Przedstawicielem Czarterującego wobec Armatora i osobą koordynująca rejs jest ………………. ………………………… tel. …………………… ..

§ 2 Termin użyczenia

1. Armator przekaże jacht Organizatorowi w porcie: ………………… w dniu …………….. o godz. . 14 00. Przedstawicielem Organizatora upoważnionym do przejęcia jachtu od Armatora jest ………… ………………………………….………………………………………………………………………... ……………………………….. (imię i nazwisko, adres, telefon, seria i numer dowodu osobistego, nr pesel) - kapitan rejsu.

2. Organizator zobowiązuje się zwrócić jacht Armatorowi w porcie: …………………………  w dniu. ……….…………….. do  godz. 09 00. Przedstawicielem Organizatora upoważnionym do zwrócenia jachtu Armatorowi będzie ………………………………….…….. - kapitan jachtu.

3. W trakcie przekazywania jachtu kapitan rejsu ma obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym jachtu. Przedstawiciel Armatora w osobie opiekuna jachtu …………………..………..…. zapozna kapitana rejsu z procedurą przejmowania i zdawania jachtu, stanem technicznym, wyposażeniem, schematami instalacji oraz obsługą urządzeń jachtowych.

4. W czasie przejęcia jachtu zostanie sporządzony „protokół przejęcia jachtu”, na którym będzie uwidoczniony faktyczny stan jachtu oraz spis wyposażenia. Protokół ten będzie stanowić podstawę do oceny stanu jachtu w czasie przekazywania go na powrót Armatorowi.

5. Przed przejęciem jachtu Organizator wpłaci Armatorowi zwrotną kaucję gwarancyjną w wysokości 1.750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt 00/100), w tym 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100) za ewentualne sprzątanie jachtu.

6. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia jachtu lub jego wyposażenia, Organizator obowiązany jest uzupełnić braki w okresie najmu lub zwrócić Armatorowi kwotę odpowiadającą wartości szkody lub utraty wg aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszt usług z tym związanych. W tym przypadku w rozliczeniu zostanie uwzględniona wartość wniesionej kaucji gwarancyjnej.

7. Organizator jest obowiązany zwrócić jacht czysty i wysprzątany. W przypadku stwierdzenia braku porządku (nie posprzątania jachtu, w tym zenzy) opłata z kaucji (250,00 zł) zostaje zatrzymana przez Armatora, a Armator ma prawo do dochodzenia należności w wysokości faktycznie poniesionych kosztów z tym związanych..

8. W okresie najmu, Organizator ponosi prawną odpowiedzialność za powierzony mu jacht oraz gwarantuje, że jacht będzie używany przez osoby posiadające odpowiedni patent żeglarski.

9. W przypadku awarii lub wypadku Organizator zobowiązany jest powiadomić Armatora lub osobę przez niego wskazaną oraz ubezpieczyciela Pantaenius tel. +49 40 370 91 370 lub Przedstawiciela w Polsce: Nautica Nord tel. +48 58 35 06 135, szkody@nauticanord.pl i sporządzić „Protokół Wypadku”, który będzie podstawą do wystąpienia o odszkodowanie do ubezpieczyciela. W przypadku nie dopełnienia w/w formalności lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez ubezpieczyciela zaistniałe straty materialne pokrywa Organizator.

10. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu jachtu, Organizator zobowiązany jest do wypłaty załodze oczekującej w wysokości 50zł dla każdej osoby za każdy dzień spóźnienia oraz do zapłacenia kary na rzecz Armatora za nie dotrzymanie terminu w wysokości 200 % opłaty dziennej (bez uwzględnienia zniżek) za każdy dzień spóźnienia.

11. W przypadku nie dostarczenia jachtu w terminie na umówione miejsce z winy Armatora, Armator pokryje koszty noclegu załodze oczekującej (w wysokości do 50zł za osobę za nocleg / maksymalnie 2 noclegi) oraz do zwrotu opłaty za każdy dzień zwłoki.

12. Armator nie jest odpowiedzialny za spóźnienia wynikające z winy poszczególnych załóg.

§ 3 Opłata za użyczenie

1. Za przygotowanie i użyczenie jachtu Organizator wniesie Armatorowi na r-k bankowy Nr 96 1050 1722 1000 0023 1639 4978 prowadzony przez ING Bank Śląski należność naliczoną wg następujących zasad:

ilość dni użyczenia tj.: …..….. dni x dzienna należność tj. ……… zł razem  …………………… zł.


(słownie:  ………………………………………………………….…………………………. złotych).

2. Podział i terminy płatności:

2.1. W terminie do ………………… 2013 r. wpłacić zaliczkę w wysokości ….…….…… zł2.2. W terminie do ………………….. 2013 r. wpłacić pozostałą kwotę, tj. …………….. zł

3. W przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty z pkt 2.2 lub rezygnacji z najmu umowa ulega rozwiązaniu, a zaliczka przepada na rzecz Armatora.

4. Opłata z § 3 pkt 1 należy się Armatorowi za cały okres najmu niezależnie od tego czy Organizator używał jachtu czy nie.

§  4 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany, uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kapitana etapów rejsu oraz terminów i miejsc przekazania jachtu, jednakże każda taka zmiana musi odbyć się na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

 3. Jacht zostanie zwrócony Armatorowi w stanie niepogorszonym, w stosunku do stanu w jakim jacht znajdował się w momencie przekazania go Organizatorowi przez Armatora. Za wszelkie uszkodzenia jachtu i odstępstwa od stanu, w jakim jacht został przekazany przez Armatora Organizatorowi, jakie zostaną stwierdzone w momencie jego zwrotu Armatorowi, odpowiedzialność ponosi osoba zdająca jacht (kapitan).

 4. Za przekazanie i odbiór jachtu oraz za rzetelne sporządzenie protokołu przekazania jachtu odpowiada kapitan. Każda stwierdzona w momencie przekazania jachtu usterka, bądź odstępstwo od stanu pierwotnego musi być dokładnie opisane w protokole przekazana jachtu. Kapitan ma obowiązek sporządzenia dokumentacji, w tym fotograficznej każdego z uszkodzeń.

 5. Kapitan ma obowiązek prowadzenia dziennika pokładowego zgodnie z dobrą praktyką morską.

 6. Armator przekaże Organizatorowi jacht z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa. Organizator zwróci jacht Armatorowi z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa.

 7. Armator zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich przeglądów związanych z zaleceniami serwisowymi w celu przygotowania jachtu do bezpiecznej żeglugi.

 8. Kapitanowie rejsu mają obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania rejsu.

 9. Za czas trwania rejsu rozumie się okres od dnia przejęcia do dnia zwrotu jachtu Armatorowi.

 10. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Morskiego.

 11. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Armatora w Nowym Sączu.

 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  Armator                                                      Organizator


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość