Strona główna

Umowa wzór o dostarczanie wody I odprowadzanie ściekóW


Pobieranie 42.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar42.84 Kb.
UMOWA WZÓR

O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zawarta w dniu ......................................... w Ostrołęce pomiędzy Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21 (zwanym w Umowie Dostawcą) reprezentowanym przez: • Prezesa Zarządu - Franciszka Wiesława Tyszkę

 • Głównego Księgowego - Halinę Broniek

a ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

(właścicielem, użytkownikiem) nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy: ............................................

(zwanym w Umowie Odbiorcą) w imieniu którego działają:


 • ...................................................................................................................................................................

 • ...................................................................................................................................................................

na podstawie ..........................................................................................................................................................
§ 1

Umowa określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Dostawcę i zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do obiektu:


...............................................................................................................................................................................

(podać tytuł prawny i adres obiektu)
§ 2

1. Do obowiązków Dostawcy należy: 1. dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości będącej w zarządzie Usługobiorcy zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody oraz należytą jej jakość. Miejscem dostarczania wody jest zawór główny za wodomierzem,

 2. odbieranie ścieków odprowadzanych z nieruchomości będącej w zarządzie Usługobiorcy w sposób ciągły. Miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka od strony budynku lub granice nieruchomości,

 3. usuwanie awarii sieci będących w jego posiadaniu,

 4. Dostawca będzie dostarczał w sposób ciągły i niezawodny wodę i odprowadzał ścieki z budynku wskazanego w § 1 Umowy, w ilości minimalnej ……………. m3 i maksymalnej ………….. m3 w wymiarze miesięcznym i odprowadzało ścieki w ilości maksymalnej …………….. m3 w wymiarze miesięcznym.

 1. Obowiązek Dostawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych obejmuje:

 1. sieci wodociągowe z wyjątkiem przyłączy i instalacji wewnętrznych, które pozostają w konserwacji usługobiorcy,

 2. sieci kanalizacyjne z wyjątkiem przyłączy i instalacji wewnętrznych, które pozostają w konserwacji usługobiorcy.

 1. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń polega na:

 1. dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków,

 2. zainstalowaniu wodomierza głównego i jego utrzymaniu,

 3. zapewnieniu stałej sprawności technicznej i technologicznej posiadanych urządzeń,

 4. określeniu godzin poboru wody w przypadku jej niedoboru,

 5. wstrzymaniu lub ograniczeniu dopływu wody po uprzednim podaniu czasu ich trwania.

 6. odcięciu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego po zgłoszeniu jego awarii przez Usługobiorcę

 7. uruchomieniu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego po zgłoszeniu przez Usługobiorcę usunięcia awarii.

 1. W zakresie konserwacji do obowiązku Odbiorcy należą:

 1. konserwacja przyłącza do sieci wodociągowej tj. odcinka przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworami odcinającymi przy wodomierzu głównym,

 2. konserwacja przyłącza kanalizacyjnego tj. odcinka przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką licząc od strony budynku a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.

 3. podjęcie działań ograniczających skutki awarii oraz udostępnianie Usługodawcy pomieszczenia

w celu usunięcia awarii lub kontroli działania wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych

kanalizacyjnych .


d) zapewnienie niezawodnego działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich

odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a

także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed

dostępem osób nieuprawnionych.


e) natychmiastowe powiadamianie Usługodawcy o awarii przyłączy

będących w jego posiadaniu oraz niezwłocznego jej usunięcia . Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5

godzin od jej wystąpienia, Usługodawca może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami

obciążyć Odbiorcę. W tym przypadku Usługobiorca zobowiązany jest do udostępnienia terenu

do wykonania niezbędnych robót.

f) natychmiastowe powiadamianie Usługodawcy o wszelkich:

- stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu

plomby,


- zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć negatywny wpływ na

działanie sieci Usługodawcy.§ 3

Woda dostarczana Odbiorcy winna spełniać parametry określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do picia dla ludzi pod względem bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym.


§ 4

1. Odbiorca oświadcza, że do urządzeń kanalizacyjnych będzie wprowadzał ścieki bytowo - gospodarcze.

2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:


 1. odpadów stałych które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, tłuszczy w stanie płynnym i stałym, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

 2. odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

 3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 850C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

 4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

 5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

 6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

 • obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

 • stacji krwiodawstwa,

 • zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone na choroby zakaźne,

 • laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

 1. Maksymalną ilość zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej określają parametry :
 1. BZT5 - 300 mgO2/dm3

 2. CHZT - 600 mgO2/dm3

 3. Zawiesina - 170 mg/dm3

 4. Azot amonowy - 40 mg N-NH4/dm3

 5. Azot ogólny - 50 mg Nog/dm3

 6. Fosfor ogólny - 8 mg Pog/dm3


§ 5

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody spowodowane:
 1. niezawinionym przez Usługodawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

 2. potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

 3. koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacji,

 4. uszkodzeniem instalacji lub przyłączy Usługobiorcy grożącym niebezpieczeństwem .§ 6

 1. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno–remontowych Dostawca powiadomi Odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej terminem.

 2. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej miała przekroczyć 12 godzin należy o tym powiadomić minimum 7 dni przed nią.

 3. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin Dostawca zapewni zastępczy punkt poboru wody informując Odbiorcę o jego lokalizacji na piśmie na tablicach ogłoszeń, w prasie, radio lokalnym oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 4. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

 5. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

 6. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

 2. przedmiot reklamacji,

 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

 4. zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

 5. numer i datę Umowy,

 6. podpis Odbiorcy.

 1. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Dostawcy.

 2. Dostawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

 3. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

 1. nazwę Przedsiębiorstwa,

 2. powołanie podstawy prawnej,

 3. rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

 4. pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

 5. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

 1. Dowodami reklamacji jakości wody może być w szczególności:

 1. badania dokonane przez powiatowego Inspektora Sanitarnego,

 2. badania dokonane przez akredytowane laboratorium.

 1. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

 3. W przypadku uznania reklamacji Odbiorcy przysługuje zwrot kosztów badania określonego w ust. 10.

 4. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie za zgodą Odbiorcy usługi.§ 7

 1. Dostawca ma prawo odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne po uprzednim 20 dniowym zawiadomieniu odpowiednich organów i osób w przypadkach, gdy:

 1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, uzgodnionym projektem technicznym, obowiązującymi przepisami prawa,

 2. odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

 3. jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

 4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy lub niezgodnie z Umową, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

  1. Koszty odcięcia i ponownego uruchomienia obciążą Odbiorcę.


§ 8

Odbiorca usług zobowiązany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę oraz nie utrudniający działalności Dostawcy, a w szczególności do: 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

 2. montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

 3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

 4. informowania Dostawcy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

 5. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Dostawcą,

 6. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,§ 9

 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W razie przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość pobieranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza lub z okresu analogicznego roku poprzedniego, jeśli jest korzystniejszy dla odbiorcy. W razie braku wodomierza sposób ustalania zużycia wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców.

 2. Ilość odprowadzonych ścieków określa się według wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez dostawcę ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się jako równą ilość pobranej wody z publicznych, własnych i innych źródeł wody.

 3. Na wniosek Odbiorcy, Dostawca dokona urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku, gdy badania legalizacyjne nie potwierdzą niesprawności wodomierza koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Odbiorca.

 4. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu i zaborze.

 5. W przypadku uszkodzenia wodomierza lub plomby, instalacji nowego wodomierza dokonuje się na koszt Odbiorcy.

 6. Rozliczenia za pobraną wodę i odprowadzane ścieki odbywać się będą w cyklu dwumiesięcznym.


§ 10

 1. Dostawca ma prawo kontroli instalacji i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Odbiorcy. Przedstawiciele Dostawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne na podstawie pisemnego upoważnienia i legitymacji służbowej.

 2. Odbiorca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Dostawcę o awarii przyłącza wodno-kanalizacyjnego w celu zamknięcia zasuw odcinających

 3. Prawo do wstępu na nieruchomość lub do obiektu Odbiorcy przysługuje Dostawcy również w celu usunięcia awarii przyłącza lub sieci.


§ 11

W razie dokonywania przez Odbiorcę bez uzgodnienia z Dostawcą zmian instalacji i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przyłączy oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Dostawca - Dostawca ma prawo do odszkodowania za poniesione straty, w tym do utraconych korzyści.


§ 12

Odbiorca odpowiada karnie, wg przepisów ustawy wskazanej w §15 w przypadku: 1. usuwanie lub uszkodzenie plomby na wodomierzach lub zaworze odcinającym,

 2. nie dopuszczenie przedstawiciela usługodawcy do wykonania czynności kontrolnych,

 3. pobranie wody z urządzeń wodociągowych po rozwiązaniu niniejszej umowy,

 4. odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez ważnej umowy.


§ 13

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są prowadzone na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzaniu ścieków.

 2. Dostawca ogłasza taryfę w Internecie na stronie Miasta, OPWiK oraz w Tygodniku Ostrołęckim w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

 3. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

 4. Taryfa obowiązująca na dzień zawarcia umowy stanowi załącznik do Umowy.


§ 14

 1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku. Zapłata po terminie powoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej. Dostawca ma prawo zaliczyć wpłatę również na odsetki.

 2. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty.

 3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona wraz z odsetkami zwrócona na życzenie odbiorcy lub zaliczona w poczet przyszłych należności. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości Odbiorca obciąża obowiązek ponoszenia opłaty za wodę i ścieki do czasu wskazania następcy prawnego dłużnika.

 4. Opóźnienie w zapłacie za dwa pełne okresy obrachunkowe uprawnia Dostawcę do rozwiązania umowy bez wypowiedzi odłączenia wody lub zaprzestania odbioru ścieków po pisemnym upomnieniu i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu na pokrycie zaległości. Ponowne włączenie odbywa się na koszt Odbiorcy.


§ 15

W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z póź. zmianami) oraz przepisy Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki, uchwalonego uchwałą Nr 465/L/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 23 lutego 2006r.Regulamin dostępny jest w biurze obsługi klienta Dostawcy oraz na stronie internetowej www.opwik.pl.


§ 16

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Umowa może być rozwiązana przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych ustawą, umową lub z ważnych przyczyn.

 3. W razie naruszenia przez Odbiorcę postanowień umowy Dostawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

 4. Po rozwiązaniu umowy Dostawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zdemontowania wodomierza głównego.

 5. Koszty ponownego uruchamiania dostawy wody obciążają Odbiorcę.


§ 17

Tracą moc dotychczasowe umowy między stronami.
§ 18

Inne postanowienia i uwagi:

1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


PODPIS DOSTAWCY PODPIS ODBIORCY


…………………………… ………………………………….©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość