Strona główna

Unia europejska-komitet regionóW


Pobieranie 24.67 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.67 Kb.


UNIA EUROPEJSKA-KOMITET REGIONÓW
B -1040 BRUKSELA Rue Belliard 101 tel. +32 2 282 22 11 faks +32 2 282 20 71

EDUC

ZAWIADOMIENIE

PL

Bruksela, 25 listopada 2004 r.


KOMISJA

ds. Kultury i Edukacji
Przewodniczący, Seamus Murray, zaprasza Państwa na 15 posiedzenie Komisji ds. Kultury i Edukacji, które odbędzie się 7 grudnia 2004 r. w godz. 10.00-12.45 w siedzibie Komitetu Regionów przy Rue Belliard 101, 1000 Bruksela, w sali BEL 52.
Spotkanie koordynatorów politycznych odbędzie się przy drzwiach zamkniętych w godz. 9.30-10.00 w sali BEL 51.
Projekt porządku dziennego jest następujący:

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (CdR 441/2004)
2. Przyjęcie protokołu z 14 posiedzenia Komisji (CdR 442/2004)
3. Oświadczenie przewodniczącego
4. Organizacja przyszłych prac Komisji

 • Program bieżących prac Komisji EDUC i wyznaczenie sprawozdawców (CdR 6/2004 rev. 4)
 • Kalendarz prac na rok 20055.Projekt opinii w sprawie propozycji decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady ustanawiającej program Kultura 2007 (2007-2013)
COM(2004) 469 final – 2004/0150 (COD)
CdR 259/2004 EDUC-035
Sprawozdawca: Rosemary Butler (UK/PES)

 • Przedstawienie projektu opinii przez sprawozdawczynię z Komitetu Regionów, Rosemary Butler

 • Wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej (do potwierdzenia)

 • Pierwsza dyskusja i przyjęcie

 • Przyjęcie przez KR przewidziano na sesję plenarną w lutym 2005 r.6.Wniosek dotyczący decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny


COM(2004) 470 final

CdR 303/2004 EDUC-038

Sprawozdawca: Theodoros Georgakis (EL/PES)


 • Przedstawienie projektu opinii przez sprawozdawcę z Komitetu Regionów Theodorosa Georgakisa

 • Wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej (do potwierdzenia)

 • Pierwsza dyskusja i przyjęcie

 • Przyjęcie przez KR przewidziano na sesję plenarną w lutym 2005 r.7.Debata na temat przyszłości kształcenia ustawicznego w Europie

 • Wystąpienie Adama Pokornego, DG EAC, Komisja Europejska

 • Wystąpienie Doris Giseli Pack, Sprawozdawczyni PE (D/PPE)

 • Wystąpienie Anjo Clementa, Eurocities


Propozycja decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady ustanawiającej zintegrowany program działań w dziedzinie kształcenia ustawicznego

COM(2004) 474 final
CdR 258/2004 rev.1  EDUC-036
Sprawozdawca: Christina Tallberg (SV/PES)

 • Prezentacja przez sprawozdawczynię z Komitetu Regionów, Christina Tallberg (SV/PES)

 • Druga dyskusja i przyjęcie

 • Przyjęcie przez KR przewidziano na sesję plenarną w lutym 2005 r.8. Pozostałe sprawy
9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia


____________Języki robocze: 19/19

FR-DE-EN-IT-ES-NL-PT-EL-DA-FI-SV-ET-LT-LV-CS-PL-SL-SK-HU


Tłumaczenie ustne: 18/12 (do potwierdzenia)

FR-DE-EN-IT-ES-NL-EL-DA-FI-SV-ET-LT-LV-CS-PL-SL-SK-HU na

FR-DE-EN-IT-ES-EL-FI-SV-LT-CS-PL-SK
Poprawki należy przesłać do sekretariatu Komisji pocztą elektroniczną najpóźniej 30 listopada 2004 r. (maria.bendaoud@cor.eu.int)
Uwaga: Wyłącznie wyznaczeni do udziału w tym posiedzeniu członkowie Komisji i ich zastępcy otrzymają zwrot kosztów podróży oraz diety dzienne.
Prosimy o możliwie szybkie odesłanie załączonego formularza faksem do sekretariatu Komisji (+32 2 282 20 71), tak aby można było wydać dyspozycje dotyczące tłumaczeń ustnych. Pozwoli nam to również przystąpić do zwrotu kosztów podróży i wypłacania diet dziennych.

*
* *
Uwaga: Załącznik na następnej stronie
Unia EuropejskaKOMITET REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK 1
Formularz uczestnictwa dla członków Komisji ds. Kultury i Edukacji

Ja, niżej podpisany/a, ,


członek Komitetu Regionów,
wezmę udział 

nie wezmę udziału 


w posiedzeniu Komisji ds. Kultury i Edukacji w dn. 7 grudnia 2004 r.

Mój zastępca,


pan/pani ,
zastąpi mnie na tym posiedzeniu.
Nazwiska ekspertów, którzy wezmą udział w posiedzeniu jako obserwatorzy:

Data:
Podpis:
Proszę odesłać faksem do sekretariatu Komisji EDUC (+32 2 282 20 71) najpóźniej 30 listopada 2004 r.

_____________

CdR 441/2004 Rev.1 EN – JS/im


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość