Strona główna

Unia europejska


Pobieranie 55.14 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar55.14 Kb.UNIA EUROPEJSKAKomitet Regionów


rue Belliard 101 – B-1040 BRUKSELA – tel. +32 (0)2/282 22 11 – faks +32 (0)2/282 23 25 –

internet http://www.cor.europa.eu

PL

Bruksela, 8 czerwca 2009 r.
PROTOKÓŁ
17 posiedzenia
Komisji Rozwoju Zrównoważonego,
które odbyło się w siedzibie Komitetu w Brukseli
7 maja 2009 r.

_____________

Komisja Rozwoju Zrównoważonego odbyła swoje 17. posiedzenie w czwartej czteroletniej kadencji (2006–2010) w czwartek 7 maja 2009 r. w godz. 11.00–17.30 w Brukseli.


LISTA OBECNOŚCI
Przewodniczący: Jerzy ZAJĄKAŁA (PL/UEN-EA)
Pp.
Członkowie obecni na posiedzeniu (42)


ANGHEL Cristian (RO/ALDE)

BAKER Paula (UK/ALDE)

BARTKEVICS Edvins (LV/ALDE)

BENKÖ Ferenc (HU/ALDE)

BERTRAND Olivier (FR/PPE)

BOSSUYT Gilbert (BE/PSE)

BYTEL Jiří (CS/NI)

COHEN Michael (MT/PSE)

COSMA Mircea (RO/PSE)

DAY Simon (UK/PPE)

DÖRING Uwe (DE/PSE)

DURDU Agnès (LU/ALDE)

DWARSHUIS-VAN DE BEEK Lenie (NL/ALDE)

FORMOSA Noel (MT/PPE)

FÜGL Marianne (AT/PSE)

GILLHAM Linda (UK/UEN-EA)

IONITĂ Veronica (RO/PPE)

JAKUTIS Raimundas (LT/UEN-EA)

JENSEN Henning (DK/PSE)

JOSEPH Jean-Louis (FR/PSE)

KALEV Saima (EE/UEN-EA)


KROPIWNICKI Jerzy (PL/PPE)

LAMERS Cor (NL/PPE)

LEBRUN Michel (BE/PPE)

LENTZ Albert (LU/PPE)

LIELMEŽS Aleksandrs (LV/ALDE)

LIIKKANEN Antti (FI/PSE)

LUNDBERG Britt (FI/ALDE)

MAILLE Pierre (FR/PSE)

McCHORD Corrie (UK/PSE)

MOHR Erwin (AT/PPE)

PETERSEN Karsten Uno (DK/PSE)

ROUILLON Christophe (FR/PSE)

SKUTULIENÉ Stasé (LT/PSE)

ŚMIGIELSKI Bogusław (PL/PPE)

SOUCHON René (FR/PSE)

SZABO Gyula (HU/PSE)

TZATZANIS Konstantinos (EL/NI)

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis (ES/PPE)

WILCOX Dave (UK/PSE)

ZACHARIAŠ István (SK/PPE)

ZAJĄKAŁA Jerzy (PL/UEN-EA)Zastępcy członków obecni na posiedzeniu (25)


AMER AMER Gabriel (ES/PSE)

ANCISI Alvaro (IT/PPE)

BANASZAK Adam (PL/UEN-EA)

BODARD Philippe (FR/PSE)

CROCETTO Francesco (IT/UEN-EA)

GODEK Robert (PL/UEN-EA)

GJESING Jens Christian (DK/PSE)

HABY Susanna (SE/PPE)

HARLINGHAUSEN Rolf (DE/PPE)


JOHNSON Bernth (SE/PSE)

KAASIK Kaido (EE/PPE)

KALLIS Nikos (CY/NI)

KOCSIS Karolyne (HU/ALDE)

LINDEMANN Clemens (DE/PSE)

MACK Winfried (DE/PPE)

MAGNANI Mario (IT/ALDE)

MOLNÁR Csaba (HU/PSE)

OLSZEWSKI Marek (PL/UEN-EA)


PALEOLÓGOS Chrístos (EL/PSE)

PETUŠÍK Jozef (SK/NI)

PREVEZANOS Dimitris (EL/PPE)

SANTARELLA Savino (IT/UEN-EA)

TWITCHEN Kay (UK/PPE)

VAIVODS Andris (LV/PPE)

WATSON CBE Ron (UK/PPE)
Eksperci

Gilles BENEST

z ramienia René SOUCHONA (FR/PSE)


Gyrite BRANDT

z ramienia Henninga JENSENA (DK/PSE)


Gilles PIVETTE

z ramienia Simona DAYA (UK/PPE)


James Oliver PORTUS

z ramienia Simona DAYA (UK/PPE)


Peter WENSTER

z ramienia Mony-Lisy NORRMAN (SE/PSE)


Prezydencja czeska
Marcela KROUTILOVA, attaché ds. środowiska, Stałe Przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy UE
Komisja Europejska
Mathieu BRIENS, DG MARE

Marco GASPARINETTI, DG ENV

Madalina IVANICA, DG ENV osoba kontaktowa KR-u

Fotini MISSAILIDOU, DG MARE osoba kontaktowa KR-u

Micheal O'BRIAIN, DG ENV

Bartosz ZAMBRZYCKI, DG ENV


Rada Unii Europejskiej
Chiara MANTEGAZZINI, Sekretariat Generalny Rady
Sekretariat KR-u
NEILL-COWPER Marie-Claire

MORAUT Hélène

BRAUNS Carsten

ZVIRGZDGRAUDS Jens

FONTAINE Chantal


kierownik działu C1

administrator w komisji DEVE

administrator w komisji DEVE

administrator w komisji DEVE

asystent w komisji DEVE


Sekretariaty grup politycznych
ANTONIOU Vasileios

FORNEA Aliona

LINDBLOM Johanna

RODZIEWICZ BognaPPE


PSE

ALDE


UEN-EA

*
* *


1.Przyjęcie projektu porządku obrad (CdR 67/2009)

Projekt porządku obrad został przyjęty.2.Zatwierdzenie protokołu 16. posiedzenia komisji (CdR 66/2009)

Protokół został zatwierdzony.3.Komunikaty przewodniczącego
3.1Sesja zorganizowanego dialogu pomiędzy komisarzem Borgiem a stowarzyszeniami zaplanowana na 29 czerwca 2009 r.

Przewodniczący poinformował członków, że 29 czerwca w godz. 11.00–13.00 staraniem KR-u odbędzie się sesja zorganizowanego dialogu pomiędzy komisarzem Borgiem a stowarzyszeniami lokalnymi i regionalnymi. Skoncentruje się ona na reformie wspólnej polityki rybołówstwa oraz na najnowszych wydarzeniach w polityce morskiej UE.3.2Działania zamiejscowe

Przewodniczący wyraził zadowolenie z powodu zainteresowania członków komisji DEVE udziałem w seminarium wyjazdowym pt. „Strategie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich” w Baia Mare w Rumunii w dniu 29 maja 2009 r. Przewodniczący stwierdził również, że członkowie otrzymali zaproszenia i szczegółowe informacje o seminarium pod koniec marca oraz że wciąż pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc, w związku z czym zachęca innych zainteresowanych członków do skontaktowania się z sekretariatem komisji DEVE.


Przewodniczący przypomniał członkom, że posiedzenie wyjazdowe i konferencja komisji DEVE odbędą się w Toruniu (Polska) w dniach 19–20 października 2009 r. Tytuł seminarium brzmi: „Działania dostosowawcze w zakresie zmian klimatycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym”. Oświadczył on też, że więcej informacji przekazanych zostanie w stosownym czasie.

4.Organizacja dalszych prac komisjiDo decyzji

4.1Wyznaczenie nowych sprawozdawców

Komisja DEVE wyznaczyła Jerzego ZAJĄKAŁĘ (PL/UEN-EA), przewodniczącego komisji DEVE, na sprawozdawcę opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) (przekształcenie) COM(2008) 809 wersja ostateczna oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (przekształcenie) COM(2008) 810 wersja ostateczna.


Komisja DEVE wyznaczyła Luisa DURNWALDERA (IT/PPE) na sprawozdawcę opinii w sprawie komunikatu Komisji: „O dokładniejszym ukierunkowaniu pomocy dla rolników na obszarach nacechowanych specyficznymi naturalnymi utrudnieniami” COM(2009) 161 wersja ostateczna.
Komisja DEVE wyznaczyła Ramóna Luisa VALCÁRCELA SISO (ES/PPE) na sprawozdawcę opinii w sprawie zielonej księgi „Reforma wspólnej polityki rybołówstwa” COM(2009) 163 wersja ostateczna oraz w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Budowa zrównoważonej przyszłości dla akwakultury” COM(2009) 162 wersja ostateczna.
Adam BANASZAK (PL/UEN-EA) wyznaczony został na sprawozdawcę opinii z inicjatywy własnej w sprawie: „Polityka leśna UE ze szczególnym uwzględnieniem celu 20-20-20”. Wniosek zostanie przedłożony do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Prezydium w dniu 16 czerwca 2009 r.

4.2Odstąpienie od opracowania opinii – CdR 71/2009

Komisja DEVE postanowiła nie wydawać opinii w sprawie następujących dokumentów:


Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona), COM(2009) 129 wersja ostateczna - 2009/0043 (COD).
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, COM(2009) 142 wersja ostateczna.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), COM(2008) 345 wersja ostateczna - 2008/0110 (COD).
Postanowiono wysłać Komisji Europejskiej pismo z uzasadnieniem odstąpienia, z przytoczeniem poglądów KR-u na temat sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych z uprawami tradycyjnymi i ekologicznymi, COM(2009) 153 wersja ostateczna.

5.Opinia w sprawie nowego impulsu do powstrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Śródokresowa ocena wykonania wspólnotowego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej”, COM(2008) 864 wersja ostateczna, oraz komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku strategii UE w sprawie gatunków inwazyjnych”, COM(2008) 789 wersja ostateczna


DEVE-IV-039

CdR 22/2009


Sprawozdawca: René SOUCHON (FR/PSE)

Sprawozdawca przedstawił główne punkty projektu opinii.


Micheal O'BRIAIN z DG ds. Środowiska w Komisji Europejskiej przedstawił pokrótce stanowisko Komisji na temat głównych zagadnień wchodzących w zakres tej sprawy i podziękował KR-owi za cenny wkład.
Marcela KROUTILOVA, attaché ds. środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Czeskiej przy UE przedstawiła w zarysie sytuację tej sprawy w Radzie, w kontekście konkluzji, jakie Rada ds. Środowiska ma przedstawić na posiedzeniu 25 czerwca 2009 r. oraz podziękowała KR-owi za jego cenny wkład w tej kwestii.
Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Philippe BODARD (FR/PSE), Jean Louis JOSEPH (FR/PSE), Olivier BERTRAND (FR/PPE) i Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK (NL/ALDE). Wyrazili oni swoje poglądy na temat potrzeby przyjęcia przekrojowego podejścia, które uwzględniałoby stosowne koszty na rzecz różnorodności biologicznej we wszystkich dziedzinach polityki i koordynowało środki dotyczące zmiany klimatu ze środkami na rzecz różnorodności biologicznej, na temat potrzeby ogólnoświatowego podejścia do kwestii powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, konieczności uświadamiania obywateli oraz angażowania stowarzyszeń ochrony przyrody przez władze publiczne, a także poglądy dotyczące pilnej potrzeby stworzenia wizji wykraczającej poza rok 2010.
Omówienie projektu opinii: zgłoszono 19 poprawek. W trakcie dyskusji podjęto następujące decyzje co do poprawek:
Poprawki przyjęte: 2, 4, 5, 8, 12, 18
Poprawki przyjęte w wyniku kompromisu: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19
Poprawka odrzucona: 16
Poprawki wycofane: 0
Poprawki zdezaktualizowane: 0
Zmieniony w ten sposób projekt opinii został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów. Zostanie on przedłożony do przyjęcia na sesji plenarnej w dniach 17–18 czerwca 2009 r.

6.Opinia w sprawie zielonej księgi w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej, COM(2008) 811 wersja ostateczna


DEVE-IV-041

CdR 74/2009


Sprawozdawca: Mona Lisa NORRMAN (SE/PSE)Bernth JOHNSON (SE/PSE) przedstawił w imieniu sprawozdawcy główne punkty projektu opinii.
Bartosz ZAMBRZYCKI z DG ds. Środowiska w Komisji Europejskiej przedstawił pokrótce stanowisko Komisji na temat głównych zagadnień wchodzących w zakres tej sprawy i podziękował KR-owi za cenny wkład.
Marcela KROUTILOVA, attaché ds. środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Czeskiej przy UE przedstawiła sytuację tej sprawy w Radzie, w kontekście konkluzji, jakie Rada ds. Środowiska ma przedstawić na posiedzeniu 25 czerwca 2009 r. oraz podziękowała KR-owi za jego cenny wkład w tej kwestii.
Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Chrístos PALEOLÓGOS (EL/PSE), Paula BAKER (UK/ALDE), Erwin MOHR (AT/PPE) i Philippe BODARD (FR/PSE) Wypowiedzieli się oni na temat potrzeby promowania zapobiegania powstawaniu bioodpadów i ograniczania transportu odpadów poprzez ich utylizację na miejscu; konieczności zajęcia się przez UE kwestią spalania bioodpadów jako metodą ich utylizacji, która w większości przypadków jest niezgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju; potrzeby wspierania selektywnej zbiórki bioodpadów i ustalenia odpowiednich norm dla kompostu; a także konieczności rozwiązania problemu odpadów kuchennych z gastronomii trafiających do miejskich systemów kanalizacji.
Omówienie projektu opinii: zgłoszono 9 poprawek. W trakcie dyskusji podjęto następujące decyzje co do poprawek:
Poprawki przyjęte: 1, 2, 3, 5, 8, 9
Poprawki przyjęte w wyniku kompromisu: 4, 6
Poprawki odrzucone: 0
Poprawki wycofane: 7
Poprawki zdezaktualizowane: 0
Zmieniony w ten sposób projekt opinii został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów. Zostanie on przedłożony do przyjęcia na sesji plenarnej w dniach 17–18 czerwca 2009 r.

7.Opinia w sprawie białej księgi „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”, COM(2009) 147 wersja ostateczna


DEVE-IV-035

CdR 72/2009

Sprawozdawca: Henning JENSEN (DK/PSE)
Sprawozdawca przedstawił główne punkty projektu opinii.
Marco GASPARINETTI, urzędnik Komisji Europejskiej odpowiedzialny za tę sprawę przedstawił cele polityczne i podejście Komisji Europejskiej dotyczące lokalnego i regionalnego wymiaru adaptacji do zmiany klimatu. Uznał on potrzebę angażowania władz lokalnych i regionalnych na wczesnym etapie w krajową i europejską politykę w dziedzinie zmian klimatu, gdyż to właśnie one przodują w wysiłkach mających na celu ograniczanie negatywnych skutków tych zmian.
Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Olivier BERTRAND (FR/PPE), Rámon Luis VALCÁRCEL SISO (ES/PPE), Corrie MC CHORD (UK/PSE), Michael COHEN (MT/PSE), Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK (NL/ALDE) i Edvins BARTKEVICS (LV/ALDE). Stwierdzono, że wiele samorządów lokalnych i regionalnych już podejmuje znaczne wysiłki w dziedzinie łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowywania się do nich. Wspominano także, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich środków i bodźców finansowych z funduszy strukturalnych na potrzeby takich działań, o jakich mowa we wcześniejszych opiniach KR-u dotyczących tej kwestii, ponownie podkreślając ich wciąż duże znaczenie. Mówiono o potrzebie, by w usługach publicznych i infrastrukturze publicznej obawami dotyczącymi zmian klimatu zajmować się na szczeblu najbliższym codzienności obywateli oraz aby uwzględniać troski obywateli w procesie kształtowania polityki. Wspomniano o potrzebie nowego bodźca w odniesieniu do Porozumienia między burmistrzami i podobnych inicjatyw, o konieczności wypracowania wyważonego i przemyślanego podejścia do leśnictwa i rolnictwa w kontekście zmiany klimatu, tak aby należycie uwzględnić konkretną sytuację poszczególnych regionów.
Omówienie projektu opinii: zgłoszono 29 poprawek. W trakcie dyskusji podjęto następujące decyzje co do poprawek:
Poprawki przyjęte: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29
Poprawki przyjęte w wyniku kompromisu: 14, 15, 22, 28
Poprawki odrzucone: 0
Poprawki wycofane: 4, 20, 21
Poprawki zdezaktualizowane: 0
Zmieniony w ten sposób projekt opinii został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów. Zostanie on przedłożony do przyjęcia na sesji plenarnej w dniach 5–7 października 2009 r.

8.Opinia w sprawie wspólnotowego systemu kontroli rybołówstwa:
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa – COM(2008) 718 wersja ostateczna oraz wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, COM(2008) 721 wersja ostateczna – 2008/0216 (CNS)


DEVE-IV-037

CdR 73/2009

Sprawozdawca: Simon DAY (UK/PPE)
Sprawozdawca przedstawił główne punkty projektu opinii.
Mathieu BRIENS z DG MARE w Komisji Europejskiej podsumował stanowisko Komisji na temat głównych zagadnień wchodzących w zakres tej sprawy.
Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK (NL/ALDE) i Pierre MAILLE (FR/PSE), wyrażając swoje poglądy na temat potrzeby wyjaśnienia lub wręcz unikania regulacji UE w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego, uchronienia małych statków przed nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi, indywidualizacji kar zamiast kar dotyczących całej floty danego państwa członkowskiego bądź finansowania dla całego regionu, a także na temat potrzeby zapewnienia przez UE finansowego wsparcia na rzecz nowych technologii, których stosowanie będzie obowiązkowe dla małych statków.
Omówienie projektu opinii: zgłoszono 10 poprawek. W trakcie dyskusji podjęto następujące decyzje co do poprawek:
Poprawki przyjęte: 2, 3, 5
Poprawki przyjęte w wyniku kompromisu: 1
Poprawki odrzucone: 4, 6, 8, 9, 10
Poprawki wycofane: 7
Poprawki zdezaktualizowane: 0
Zmieniony w ten sposób projekt opinii został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów. Zostanie on przedłożony do przyjęcia na sesji plenarnej w dniach 17–18 czerwca 2009 r.

9.Opinia w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie: „Uproszczenie europejskiej wspólnej polityki rolnej naszym wspólnym sukcesem”, COM(2009) 128 wersja ostateczna


DEVE-IV-043

CdR 108/2009


Sprawozdawca: Olivier BERTRAND (FR/PPE)

Sprawozdawca przedstawił najważniejsze elementy dokumentu roboczego.


Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK (NL/ALDE), Erwin MOHR (AT/PPE) i Paula BAKER (UK/ALDE). Wyrazili oni swoje poglądy na temat promowania pomyślnej transformacji społeczno-gospodarczej na podmiejskich obszarach wiejskich i w rolnictwie na tych terenach, a także na temat przejrzystości systemów dotowania oraz komunikacji społecznej.
Pierwsza dyskusja i przyjęcie projektu opinii przez komisję przewidziana jest na 30 czerwca 2009 r. Przyjęcie opinii przewidziane na sesji plenarnej w dniach 5–7 października 2009 r.

10.Monitorowanie dalszych losów opinii

Przewodniczący poinformował członków o oddziaływaniu opinii i udziale członków komisji DEVE w różnych wydarzeniach:


Henning JENSEN (DK/PSE) uczestniczył w spotkaniu burmistrzów na Malcie w dniach 13–14 marca 2009 r., którego tematem były zmiany klimatu.
René SOUCHON (FR/PSE) oraz Karsten Uno PETERSEN (DK/PSE) uczestniczyli odpowiednio 3 marca i 7 maja w spotkaniach z odpowiednimi attaché Stałego Przedstawicielstwa Republiki Czeskiej przy Unii Europejskiej.

11.Sprawy różne
12.Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia: wtorek 30 czerwca 2009 r., w Brukseli
_____________

CdR 134/2009 EN – WN(BRP)/akb


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość