Strona główna

Unii europejskiej


Pobieranie 2.73 Mb.
Strona1/41
Data17.06.2016
Rozmiar2.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


RADA

UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 28 maja 2010 r.

(OR. fr)
6655/2/08

REV 2


NOTADotyczy:

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Karta praw podstawowych Unii Europejskiej


INFORMACJA DLA CZYTELNIKA

Niniejsza publikacja zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z ich protokołami i załącznikami w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony podpisanym w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Zawiera ona również deklaracje załączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony.

Jak wskazano w informacji dla czytelnika zawartej w poprzedniej publikacji wersji skonsolidowanych (Dz.U. C 115 z 9.5.2008, s. 1), w niniejszej publikacji uwzględniono przyjęte później sprostowania.

Niniejsza publikacja obejmuje również Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej ogłoszoną w Strasburgu dnia 12 grudnia 2007 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję (Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1). Niniejszy tekst przejmuje dostosowane brzmienie karty ogłoszone dnia 7 grudnia 2000 r. i zastępuje je od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony, czyli od 1 grudnia 2009 r. Na mocy art. 6 ust. 1 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, Karta praw podstawowych ogłoszona w 2007 r. ma taką samą moc prawną jak Traktaty.

Niniejszy tekst jest źródłem informacji, za które instytucje europejskie nie ponoszą odpowiedzialności.


WERSJE SKONSOLIDOWANE

TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

I

TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU

UNII EUROPEJSKIEJ

************

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH

UNII EUROPEJSKIEJ


Spis treściTRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ
(WERSJA SKONSOLIDOWANA) 31


TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ
(WERSJA SKONSOLIDOWANA) 31

PREAMBUŁA 32

PREAMBUŁA 32

TYTUŁ I


POSTANOWIENIA WSPÓLNE 34

TYTUŁ I


POSTANOWIENIA WSPÓLNE 34

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA O ZASADACH DEMOKRATYCZNYCH 39

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA O ZASADACH DEMOKRATYCZNYCH 39

TYTUŁ III

POSTANOWIENIA O INSTYTUCJACH 42

TYTUŁ III

POSTANOWIENIA O INSTYTUCJACH 42

TYTUŁ IV

POSTANOWIENIA O WZMOCNIONEJ WSPÓŁPRACY 50

TYTUŁ IV

POSTANOWIENIA O WZMOCNIONEJ WSPÓŁPRACY 50

TYTUŁ V


POSTANOWIENIA OGÓLNE O DZIAŁANIACH ZEWNĘTRZNYCH UNII I POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 51

TYTUŁ V


POSTANOWIENIA OGÓLNE O DZIAŁANIACH ZEWNĘTRZNYCH UNII I POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 51

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
o działaniach zewnętrznych Unii 51

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
o działaniach zewnętrznych Unii 51

Rozdział 2

Postanowienia szczególne
dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 54

Rozdział 2

Postanowienia szczególne
dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 54

Sekcja 1


Postanowienia wspólne 54

Sekcja 2


Postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa
i obrony 65

TYTUŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 70

TYTUŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 70

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU
UNII EUROPEJSKIEJ
(WERSJA SKONSOLIDOWANA) 75


TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU
UNII EUROPEJSKIEJ
(WERSJA SKONSOLIDOWANA) 75

PREAMBUŁA 76

PREAMBUŁA 76

CZĘŚĆ PIERWSZA

ZASADY 78

CZĘŚĆ PIERWSZA

ZASADY 78

TYTUŁ I


KATEGORIE I DZIEDZINY KOMPETENCJI UNII 78

TYTUŁ I


KATEGORIE I DZIEDZINY KOMPETENCJI UNII 78

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE 82

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE 82

CZĘŚĆ DRUGA

NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO UNII 86

CZĘŚĆ DRUGA

NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO UNII 86

CZĘŚĆ TRZECIA

POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII 90

CZĘŚĆ TRZECIA

POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII 90

TYTUŁ I


RYNEK WEWNĘTRZNY 90

TYTUŁ I


RYNEK WEWNĘTRZNY 90

TYTUŁ II

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW 91

TYTUŁ II

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW 91

Rozdział 1

Unia celna 91

Rozdział 1

Unia celna 91

Rozdział 2

Współpraca celna 92

Rozdział 2

Współpraca celna 92

Rozdział 3

Zakaz ograniczeń ilościowych
między Państwami Członkowskimi 93

Rozdział 3

Zakaz ograniczeń ilościowych
między Państwami Członkowskimi 93

TYTUŁ III

ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO 94

TYTUŁ III

ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO 94

TYTUŁ IV

SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB,
USŁUG I KAPITAŁU 99

TYTUŁ IV

SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB,
USŁUG I KAPITAŁU 99

Rozdział 1

Pracownicy 99

Rozdział 1

Pracownicy 99

Rozdział 2

Prawo przedsiębiorczości 101

Rozdział 2

Prawo przedsiębiorczości 101

Rozdział 3

Usługi 105

Rozdział 3

Usługi 105

Rozdział 4

Kapitał i płatności 107

Rozdział 4

Kapitał i płatności 107

TYTUŁ V


PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 109

TYTUŁ V


PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 109

Rozdział 1

Postanowienia ogólne 109

Rozdział 1

Postanowienia ogólne 109

Rozdział 2

Polityki dotyczące kontroli granicznej,
azylu i imigracji 113

Rozdział 2

Polityki dotyczące kontroli granicznej,
azylu i imigracji 113

Rozdział 3

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych 116

Rozdział 3

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych 116

Rozdział 4

Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych 118

Rozdział 4

Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych 118

Rozdział 5

Współpraca policyjna 123

Rozdział 5

Współpraca policyjna 123

TYTUŁ VI

TRANSPORT 125

TYTUŁ VI

TRANSPORT 125

TYTUŁ VII

WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI,
PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW 130

TYTUŁ VII

WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI,
PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW 130

Rozdział 1

Reguły konkurencji 130

Rozdział 1

Reguły konkurencji 130

Sekcja 1


Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw 130

Sekcja 2


Pomoc przyznawana przez państwa 134

Rozdział 2

Postanowienia podatkowe 137

Rozdział 2

Postanowienia podatkowe 137

Rozdział 3

Zbliżanie ustawodawstw 138

Rozdział 3

Zbliżanie ustawodawstw 138

TYTUŁ VIII

POLITYKA GOSPODARCZA I PIENIĘŻNA 141

TYTUŁ VIII

POLITYKA GOSPODARCZA I PIENIĘŻNA 141

Rozdział 1

Polityka gospodarcza 142

Rozdział 1

Polityka gospodarcza 142

Rozdział 2

Polityka pieniężna 148

Rozdział 2

Polityka pieniężna 148

Rozdział 3

Postanowienia instytucjonalne 152

Rozdział 3

Postanowienia instytucjonalne 152

Rozdział 4

Postanowienia szczególne dla Państw Członkowskich,
których walutą jest euro 153

Rozdział 4

Postanowienia szczególne dla Państw Członkowskich,
których walutą jest euro 153

Rozdział 5

Postanowienia przejściowe 155

Rozdział 5

Postanowienia przejściowe 155

TYTUŁ IX

ZATRUDNIENIE 160

TYTUŁ IX

ZATRUDNIENIE 160

TYTUŁ X


POLITYKA SPOŁECZNA 163

TYTUŁ X


POLITYKA SPOŁECZNA 163

TYTUŁ XI

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 170

TYTUŁ XI

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 170

TYTUŁ XII

EDUKACJA, KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, MŁODZIEŻ I SPORT 171

TYTUŁ XII

EDUKACJA, KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, MŁODZIEŻ I SPORT 171

TYTUŁ XIII

KULTURA 173

TYTUŁ XIII

KULTURA 173

TYTUŁ XIV

ZDROWIE PUBLICZNE 174

TYTUŁ XIV

ZDROWIE PUBLICZNE 174

TYTUŁ XV

OCHRONA KONSUMENTÓW 176

TYTUŁ XV

OCHRONA KONSUMENTÓW 176

TYTUŁ XVI

SIECI TRANSEUROPEJSKIE 177

TYTUŁ XVI

SIECI TRANSEUROPEJSKIE 177

TYTUŁ XVII

PRZEMYSŁ 179

TYTUŁ XVII

PRZEMYSŁ 179

TYTUŁ XVIII

SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I TERYTORIALNA 180

TYTUŁ XVIII

SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I TERYTORIALNA 180

TYTUŁ XIX

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY ORAZ PRZESTRZEŃ KOSMICZNA 182

TYTUŁ XIX

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY ORAZ PRZESTRZEŃ KOSMICZNA 182

TYTUŁ XX

ŚRODOWISKO 187

TYTUŁ XX

ŚRODOWISKO 187

TYTUŁ XXI

ENERGETYKA 190

TYTUŁ XXI

ENERGETYKA 190

TYTUŁ XXII

TURYSTYKA 191

TYTUŁ XXII

TURYSTYKA 191

TYTUŁ XXIII

OCHRONA LUDNOŚCI 191

TYTUŁ XXIII

OCHRONA LUDNOŚCI 191

TYTUŁ XXIV

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA 192

TYTUŁ XXIV

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA 192

CZĘŚĆ CZWARTA

STOWARZYSZENIE KRAJÓW I TERYTORIÓW ZAMORSKICH 193

CZĘŚĆ CZWARTA

STOWARZYSZENIE KRAJÓW I TERYTORIÓW ZAMORSKICH 193

CZĘŚĆ PIĄTA

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE UNII 196

CZĘŚĆ PIĄTA

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE UNII 196

TYTUŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE
DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UNII 196

TYTUŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE
DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UNII 196

TYTUŁ II

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA 196

TYTUŁ II

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA 196

TYTUŁ III

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I POMOC HUMANITARNA 198

TYTUŁ III

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I POMOC HUMANITARNA 198

Rozdział 1

Współpraca na rzecz rozwoju 198

Rozdział 1

Współpraca na rzecz rozwoju 198

Rozdział 2

Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna
z państwami trzecimi 200

Rozdział 2

Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna
z państwami trzecimi 200

Rozdział 3

Pomoc humanitarna 201

Rozdział 3

Pomoc humanitarna 201

TYTUŁ IV

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE 202

TYTUŁ IV

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE 202

TYTUŁ V


UMOWY MIĘDZYNARODOWE 203

TYTUŁ V


UMOWY MIĘDZYNARODOWE 203

TYTUŁ VI

STOSUNKI UNII Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI
I PAŃSTWAMI TRZECIMI ORAZ DELEGATURY UNII 206

TYTUŁ VI

STOSUNKI UNII Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI
I PAŃSTWAMI TRZECIMI ORAZ DELEGATURY UNII 206

TYTUŁ VII

KLAUZULA SOLIDARNOŚCI 207

TYTUŁ VII

KLAUZULA SOLIDARNOŚCI 207

CZĘŚĆ SZÓSTA

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE 209

CZĘŚĆ SZÓSTA

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE 209

TYTUŁ I


POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE 209

TYTUŁ I


POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE 209

Rozdział 1

Instytucje 209

Rozdział 1

Instytucje 209

Sekcja 1


Parlament Europejski 209

Sekcja 2


Rada Europejska 214

Sekcja 3


Rada 215

Sekcja 4


Komisja 217

Sekcja 5


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 220

Sekcja 6


Europejski Bank Centralny 232

Sekcja 7


Trybunał Obrachunkowy 234

Rozdział 2

Akty prawne Unii, procedury przyjmowania
i inne postanowienia 238

Rozdział 2

Akty prawne Unii, procedury przyjmowania
i inne postanowienia 238

Sekcja 1


Akty prawne Unii 238

Sekcja 2


Procedury przyjmowania aktów i inne postanowienia 241

Rozdział 3

Organy doradcze Unii 246

Rozdział 3

Organy doradcze Unii 246

Sekcja 1


Komitet Ekonomiczno-Społeczny 246

Sekcja 2


Komitet Regionów 248

Rozdział 4

Europejski Bank Inwestycyjny 249

Rozdział 4

Europejski Bank Inwestycyjny 249

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA FINANSOWE 251

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA FINANSOWE 251

Rozdział 1

Zasoby własne Unii 252

Rozdział 1

Zasoby własne Unii 252

Rozdział 2

Wieloletnie ramy finansowe 252

Rozdział 2

Wieloletnie ramy finansowe 252

Rozdział 3

Roczny budżet Unii 253

Rozdział 3

Roczny budżet Unii 253

Rozdział 4

Wykonanie budżetu i absolutorium 257

Rozdział 4

Wykonanie budżetu i absolutorium 257

Rozdział 5

Postanowienia wspólne 258

Rozdział 5

Postanowienia wspólne 258

Rozdział 6

Zwalczanie nadużyć finansowych 260

Rozdział 6

Zwalczanie nadużyć finansowych 260

TYTUŁ III

WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA 261

TYTUŁ III

WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA 261

CZĘŚĆ SIÓDMA

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE 265

CZĘŚĆ SIÓDMA

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE 265

PROTOKOŁY 275

PROTOKOŁY 275

PROTOKÓŁ (nr 1)

W SPRAWIE ROLI PARLAMENTÓW NARODOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 276

PROTOKÓŁ (nr 1)

W SPRAWIE ROLI PARLAMENTÓW NARODOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 276

PROTOKÓŁ (nr 2)

W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD POMOCNICZOŚCI
I PROPORCJONALNOŚCI 280

PROTOKÓŁ (nr 2)

W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD POMOCNICZOŚCI
I PROPORCJONALNOŚCI 280

PROTOKÓŁ (nr 3)

W SPRAWIE STATUTU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 284

PROTOKÓŁ (nr 3)

W SPRAWIE STATUTU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 284

PROTOKÓŁ (nr 4)

W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH I EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 313

PROTOKÓŁ (nr 4)

W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH I EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 313

PROTOKÓŁ (nr 5)

W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO 340

PROTOKÓŁ (nr 5)

W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO 340

PROTOKÓŁ (nr 6)

W SPRAWIE USTALENIA SIEDZIB INSTYTUCJI I NIEKTÓRYCH ORGANÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SŁUŻB UNII EUROPEJSKIEJ 358

PROTOKÓŁ (nr 6)

W SPRAWIE USTALENIA SIEDZIB INSTYTUCJI I NIEKTÓRYCH ORGANÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SŁUŻB UNII EUROPEJSKIEJ 358

PROTOKÓŁ (nr 7)

W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ 360

PROTOKÓŁ (nr 7)

W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ 360

PROTOKÓŁ (nr 8)

DOTYCZĄCY ARTYKUŁU 6 USTĘP 2
TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA UNII
DO EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA
I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI 369

PROTOKÓŁ (nr 8)

DOTYCZĄCY ARTYKUŁU 6 USTĘP 2
TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA UNII
DO EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA
I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI 369

PROTOKÓŁ (nr 9)

W SPRAWIE DECYZJI RADY ODNOSZĄCEJ SIĘ DO WYKONANIA
ARTYKUŁU 16 USTĘP 4 TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ
I ARTYKUŁU 238 USTĘP 2 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU
UNII EUROPEJSKIEJ
W OKRESIE MIĘDZY 1 LISTOPADA 2014 ROKU A 31 MARCA 2017 ROKU
I OD 1 KWIETNIA 2017 ROKU 370

PROTOKÓŁ (nr 9)

W SPRAWIE DECYZJI RADY ODNOSZĄCEJ SIĘ DO WYKONANIA
ARTYKUŁU 16 USTĘP 4 TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ
I ARTYKUŁU 238 USTĘP 2 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU
UNII EUROPEJSKIEJ
W OKRESIE MIĘDZY 1 LISTOPADA 2014 ROKU A 31 MARCA 2017 ROKU
I OD 1 KWIETNIA 2017 ROKU 370

PROTOKÓŁ (nr 10)

W SPRAWIE STAŁEJ WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ USTANOWIONEJ NA MOCY ARTYKUŁU 42 TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ 371

PROTOKÓŁ (nr 10)

W SPRAWIE STAŁEJ WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ USTANOWIONEJ NA MOCY ARTYKUŁU 42 TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ 371

PROTOKÓŁ (nr 11)

W SPRAWIE ARTYKUŁU 42 TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ 374

PROTOKÓŁ (nr 11)

W SPRAWIE ARTYKUŁU 42 TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ 374

PROTOKÓŁ (nr 12)

W SPRAWIE PROCEDURY DOTYCZĄCEJ NADMIERNEGO DEFICYTU 375

PROTOKÓŁ (nr 12)

W SPRAWIE PROCEDURY DOTYCZĄCEJ NADMIERNEGO DEFICYTU 375

PROTOKÓŁ (nr 13)

W SPRAWIE KRYTERIÓW KONWERGENCJI 377

PROTOKÓŁ (nr 13)

W SPRAWIE KRYTERIÓW KONWERGENCJI 377

PROTOKÓŁ (nr 14)

W SPRAWIE EUROGRUPY 379

PROTOKÓŁ (nr 14)

W SPRAWIE EUROGRUPY 379

PROTOKÓŁ (nr 15)

W SPRAWIE NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ 380

PROTOKÓŁ (nr 15)

W SPRAWIE NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ 380

PROTOKÓŁ (nr 16)

W SPRAWIE NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH DANII 383

PROTOKÓŁ (nr 16)

W SPRAWIE NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH DANII 383

PROTOKÓŁ (nr 17)

W SPRAWIE DANII 384

PROTOKÓŁ (nr 17)

W SPRAWIE DANII 384

PROTOKÓŁ (nr 18)

W SPRAWIE FRANCJI 385

PROTOKÓŁ (nr 18)

W SPRAWIE FRANCJI 385

PROTOKÓŁ (nr 19)

W SPRAWIE DOROBKU SCHENGEN WŁĄCZONEGO W RAMY
UNII EUROPEJSKIEJ 386

PROTOKÓŁ (nr 19)

W SPRAWIE DOROBKU SCHENGEN WŁĄCZONEGO W RAMY
UNII EUROPEJSKIEJ 386

PROTOKÓŁ (nr 20)

W SPRAWIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW ARTYKUŁU 26
TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ
DO ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I IRLANDII 390

PROTOKÓŁ (nr 20)

W SPRAWIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW ARTYKUŁU 26
TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ
DO ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I IRLANDII 390

PROTOKÓŁ (nr 21)

W SPRAWIE STANOWISKA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I IRLANDII
W ODNIESIENIU DO PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA
I SPRAWIEDLIWOŚCI 392

PROTOKÓŁ (nr 21)

W SPRAWIE STANOWISKA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I IRLANDII
W ODNIESIENIU DO PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA
I SPRAWIEDLIWOŚCI 392

PROTOKÓŁ (nr 22)

W SPRAWIE STANOWISKA DANII 397

PROTOKÓŁ (nr 22)

W SPRAWIE STANOWISKA DANII 397

PROTOKÓŁ (nr 23)

W SPRAWIE STOSUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCYCH PRZEKRACZANIA ZEWNĘTRZNYCH GRANIC 404

PROTOKÓŁ (nr 23)

W SPRAWIE STOSUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCYCH PRZEKRACZANIA ZEWNĘTRZNYCH GRANIC 404

PROTOKÓŁ (nr 24)

W SPRAWIE PRAWA AZYLU DLA OBYWATELI
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 405

PROTOKÓŁ (nr 24)

W SPRAWIE PRAWA AZYLU DLA OBYWATELI
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 405

PROTOKÓŁ (nr 25)

W SPRAWIE WYKONYWANIA KOMPETENCJI DZIELONYCH 407

PROTOKÓŁ (nr 25)

W SPRAWIE WYKONYWANIA KOMPETENCJI DZIELONYCH 407

PROTOKÓŁ (nr 26)

W SPRAWIE USŁUG ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM 408

PROTOKÓŁ (nr 26)

W SPRAWIE USŁUG ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM 408

PROTOKÓŁ (nr 27)

W SPRAWIE RYNKU WEWNĘTRZNEGO I KONKURENCJI 409

PROTOKÓŁ (nr 27)

W SPRAWIE RYNKU WEWNĘTRZNEGO I KONKURENCJI 409

PROTOKÓŁ (nr 28)

W SPRAWIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ 410

PROTOKÓŁ (nr 28)

W SPRAWIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ 410

PROTOKÓŁ (nr 29)

W SPRAWIE SYSTEMU PUBLICZNEGO NADAWANIA
W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 412

PROTOKÓŁ (nr 29)

W SPRAWIE SYSTEMU PUBLICZNEGO NADAWANIA
W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 412

PROTOKÓŁ (nr 30)

W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH
UNII EUROPEJSKIEJ DO POLSKI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA 413

PROTOKÓŁ (nr 30)

W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH
UNII EUROPEJSKIEJ DO POLSKI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA 413

PROTOKÓŁ (nr 31)

W SPRAWIE PRZYWOZU DO UNII EUROPEJSKIEJ
PRODUKTÓW NAFTOWYCH RAFINOWANYCH W ANTYLACH NIDERLANDZKICH 415

PROTOKÓŁ (nr 31)

W SPRAWIE PRZYWOZU DO UNII EUROPEJSKIEJ
PRODUKTÓW NAFTOWYCH RAFINOWANYCH W ANTYLACH NIDERLANDZKICH 415

PROTOKÓŁ (nr 32)

W SPRAWIE NABYWANIA WŁASNOŚCI W DANII 419

PROTOKÓŁ (nr 32)

W SPRAWIE NABYWANIA WŁASNOŚCI W DANII 419

PROTOKÓŁ (nr 33)

DOTYCZĄCY ARTYKUŁU 157 TRAKTATU
O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 420

PROTOKÓŁ (nr 33)

DOTYCZĄCY ARTYKUŁU 157 TRAKTATU
O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 420

PROTOKÓŁ (nr 34)

W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH USTALEŃ DLA GRENLANDII 421

PROTOKÓŁ (nr 34)

W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH USTALEŃ DLA GRENLANDII 421

PROTOKÓŁ (nr 35)

W SPRAWIE ARTYKUŁU 40.3.3 KONSTYTUCJI IRLANDII 422

PROTOKÓŁ (nr 35)

W SPRAWIE ARTYKUŁU 40.3.3 KONSTYTUCJI IRLANDII 422

PROTOKÓŁ (nr 36)

W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH 423

PROTOKÓŁ (nr 36)

W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH 423

PROTOKÓŁ (nr 37)

W SPRAWIE SKUTKÓW FINANSOWYCH
WYGAŚNIĘCIA TRAKTATU EWWiS
ORAZ W SPRAWIE FUNDUSZU BADAWCZEGO WĘGLA I STALI 432

PROTOKÓŁ (nr 37)

W SPRAWIE SKUTKÓW FINANSOWYCH
WYGAŚNIĘCIA TRAKTATU EWWiS
ORAZ W SPRAWIE FUNDUSZU BADAWCZEGO WĘGLA I STALI 432

ZAŁĄCZNIKI 434

ZAŁĄCZNIKI 434

ZAŁĄCZNIK I

LISTA O KTÓREJ MOWA W ARTYKULE 38
TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 435

ZAŁĄCZNIK I

LISTA O KTÓREJ MOWA W ARTYKULE 38
TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 435

ZAŁĄCZNIK II

KRAJE I TERYTORIA ZAMORSKIE OBJĘTE POSTANOWIENIAMI
CZĘŚCI IV TRAKTATU
O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 439

ZAŁĄCZNIK II

KRAJE I TERYTORIA ZAMORSKIE OBJĘTE POSTANOWIENIAMI
CZĘŚCI IV TRAKTATU
O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 439

DEKLARACJE
DOŁĄCZONE DO AKTU KOŃCOWEGO
KONFERENCJI MIĘDZYRZĄDOWEJ,
KTÓRA PRZYJĘŁA TRAKTAT Z LIZBONY
podpisany w dniu 13 grudnia 2007 roku 440


DEKLARACJE
DOŁĄCZONE DO AKTU KOŃCOWEGO
KONFERENCJI MIĘDZYRZĄDOWEJ,
KTÓRA PRZYJĘŁA TRAKTAT Z LIZBONY
podpisany w dniu 13 grudnia 2007 roku 440

A. DEKLARACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSTANOWIEŃ TRAKTATÓW 441

1. Deklaracja w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 441

2. Deklaracja odnosząca się do artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej 441

3. Deklaracja odnosząca się do artykułu 8 Traktatu o Unii Europejskiej 441

4. Deklaracja dotycząca składu Parlamentu Europejskiego 441

5. Deklaracja dotycząca politycznej zgody Rady Europejskiej w sprawie
projektu decyzji dotyczącej składu Parlamentu Europejskiego 442

6. Deklaracja odnosząca się do artykułu 15 ustępy 5 i 6, artykułu 17 ustępy 6 i 7


oraz artykułu 18 Traktatu o Unii Europejskiej 442

7. Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 238 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 442

8. Deklaracja odnosząca się do praktycznych środków, jakie należy podjąć
w momencie wejścia w życie Traktatu z Lizbony,
w odniesieniu do prezydencji Rady Europejskiej i Rady do Spraw Zagranicznych 445

9. Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady 445

10. Deklaracja odnosząca się do artykułu 17
Traktatu o Unii Europejskiej 447

11. Deklaracja odnosząca się do artykułu 17 ustępy 6 i 7


Traktatu o Unii Europejskiej 447

12. Deklaracja odnosząca się do artykułu 18


Traktatu o Unii Europejskiej 448

13. Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 448

14. Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 449

15. Deklaracja odnosząca się do artykułu 27


Traktatu o Unii Europejskiej 449

16. Deklaracja odnosząca się do artykułu 55 ustęp 2


Traktatu o Unii Europejskiej 449

17. Deklaracja odnosząca się do pierwszeństwa 450

18. Deklaracja dotycząca rozgraniczenia kompetencji 450

19. Deklaracja odnosząca się do artykułu 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 451

20. Deklaracja odnosząca się do artykułu 16
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 451

21. Deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych


w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej 452

22. Deklaracja odnosząca się do artykułów 48 i 79


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 452

23. Deklaracja odnosząca się do artykułu 48 akapit drugi


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 452

24. Deklaracja w sprawie osobowości prawnej Unii Europejskiej 452

25. Deklaracja odnosząca się do artykułów 75 i 215
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 453

26. Deklaracja odnosząca się do nieuczestniczenia jednego z Państw Członkowskich


w środku, którego podstawą jest część trzecia tytuł V
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 453

27. Deklaracja odnosząca się do artykułu 85 ustęp 1 akapit drugi


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 453

28. Deklaracja odnosząca się do artykułu 98


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 454

29. Deklaracja odnosząca się do artykułu 107 ustęp 2 litera c)


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 454

30. Deklaracja odnosząca się do artykułu 126


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 454

31. Deklaracja odnosząca się do artykułu 156


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 455

32. Deklaracja odnosząca się do artykułu 168 ustęp 4 litera c)


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 456

33. Deklaracja odnosząca się do artykułu 174


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 456

34. Deklaracja odnosząca się do artykułu 179


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 456

35. Deklaracja odnosząca się do artykułu 194


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 456

36. Deklaracja odnosząca się do artykułu 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotycząca negocjowania i zawierania przez Państwa Członkowskie umów międzynarodowych odnoszących się do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 457

37. Deklaracja odnosząca się do artykułu 222
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 457

38. Deklaracja odnosząca się do artykułu 252 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie liczby rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości 457

39. Deklaracja odnosząca się do artykułu 290
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 458

40. Deklaracja odnosząca się do artykułu 329


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 458

41. Deklaracja odnosząca się do artykułu 352


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 458

42. Deklaracja odnosząca się do artykułu 352


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 459

43. Deklaracja odnosząca się do artykułu 355 ustęp 6


Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 459

B. DEKLARACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO PROTOKOŁÓW DOŁĄCZONYCH DO TRAKTATÓW 459

44. Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 Protokołu w sprawie dorobku Schengen
włączonego w ramy Unii Europejskiej 459

45. Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustęp 2 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej 460

46. Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustęp 3 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej 460

47. Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustępy 3, 4 i 5 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej 460

48. Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii 460

49. Deklaracja dotycząca Włoch 461

50. Deklaracja dotycząca artykułu 10 Protokołu
w sprawie postanowień przejściowych 462

C. DEKLARACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 462

51. Deklaracja Królestwa Belgii w sprawie parlamentów narodowych 462

52. Deklaracja Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii,


Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii,
Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej,
Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii,
Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej
w sprawie symboli Unii Europejskiej 463

53. Deklaracja Republiki Czeskiej w sprawie Karty praw podstawowych


Unii Europejskiej 463

54. Deklaracja Republiki Federalnej Niemiec,


Irlandii, Republiki Węgierskiej,
Republiki Austrii i Królestwa Szwecji 464

55. Deklaracja Królestwa Hiszpanii oraz


Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 464

57. Deklaracja Republiki Włoskiej


w sprawie składu Parlamentu Europejskiego 465

58. Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej


i Republiki Malty w sprawie pisowni
nazwy jednej waluty w Traktatach 465

59. Deklaracja Królestwa Niderlandów


odnosząca się do artykułu 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 466

60. Deklaracja Królestwa Niderlandów


odnosząca się do artykułu 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 466

61. Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej


w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 466

62. Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej


dotycząca Protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa 466

63. Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


w sprawie definicji terminu „obywatele” 467

64. Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


w sprawie prawa głosowania w europejskich wyborach parlamentarnych 467

65. Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


w sprawie artykułu 75 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 467

TABELE EKWIWALENCYJNE 468

TABELE EKWIWALENCYJNE 468

Traktat o Unii Europejskiej 468

Traktat o Unii Europejskiej 468

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 474

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 474

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH
UNII EUROPEJSKIEJ 491


KARTA PRAW PODSTAWOWYCH
UNII EUROPEJSKIEJ 491

PREAMBUŁA 492

PREAMBUŁA 492

TYTUŁ I


GODNOŚĆ 494

TYTUŁ I


GODNOŚĆ 494

TYTUŁ II

WOLNOŚCI 496

TYTUŁ II

WOLNOŚCI 496

TYTUŁ III

RÓWNOŚĆ 503

TYTUŁ III

RÓWNOŚĆ 503

TYTUŁ IV

SOLIDARNOŚĆ 506

TYTUŁ IV

SOLIDARNOŚĆ 506

TYTUŁ V


PRAWA OBYWATELSKIE 511

TYTUŁ V


PRAWA OBYWATELSKIE 511

TYTUŁ VI

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 515

TYTUŁ VI

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 515

TYTUŁ VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKŁADNI 517

TYTUŁ VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKŁADNI 517

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość