Strona główna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geoekologii I Geoinformacji Zakład Geomorfologii Zasady opracowywania redakcyjnego tekstu pracy magisterskiej grupa seminaryjna prof. Uam dr hab


Pobieranie 72.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar72.54 Kb.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Geoekologii i Geoinformacji

Zakład Geomorfologii
Zasady opracowywania redakcyjnego

tekstu pracy magisterskiej

grupa seminaryjna prof. UAM dr. hab. Marii Górskiej-Zabielskiej

geografia, geoinformacja, turystyka i rekreacja

UWAGA!!!

Wersja robocza pracy magisterskiej przedkładana do korekty jest pisana wg podanych dalej zasad, z wyjątkiem:

 • wielkości czcionki - Times New Roman CE 12

 • odstępu między wierszami - 1,5

Po naniesieniu ostatniej korekty i zakwalifikowaniu przez promotora pracy do druku, należy w pracy zmienić czcionkę i odstępy wg niżej podanych zasad.

Od 1stycznia 2014r. obowiązuje nowe zarządzenie Rektora UAM nr 157/2013/2014 w sprawie prac dyplomowych i ich archiwizacji z dn. 28.11.2013. Na stronie apd.amu.edu.pl znajdują się aktualne instrukcje przeznaczone dla promotorów, recenzentów i studentów.

Magistrant jest zobowiązany do przedłożenia 3 egzemplarzy pracy magisterskiej: dla promotora, recenzenta oraz do archiwum wydziałowego. Praca napisana musi być według dalej podanych zasad; przede wszystkim jednak: • dwustronnie

 • czcionką Times New Roman CE 10,

 • z pojedynczym odstępem

 • w twardej oprawie (wyjątek: do archiwum wydziałowego – w miękkiej okładce + wersja tożsama zapisana na CD)

Magistrant dostarcza prace magisterskie do dziekanatu najpóźniej na tydzień przed ustalonym z promotorem i recenzentem terminem egzaminu magisterskiego.


Do tekstu pracy magisterskiej musi być dołączone oświadczenie potwierdzające samodzielność wykonania pracy. Należy go własnoręcznie podpisać; dokument ten stanowi ostatnią stronę pracy magisterskiej i wraz z nią musi być oprawiony. Oświadczenie znajduje się na końcu niniejszego tekstu .
Formatowanie strony

Kartka A – 4

Marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 3,5 cm, prawy – 1,5 cm

W zakładce: plik – ustawienia strony należy zaznaczyć: marginesy lustrzane, co oznacza, że po rozłożeniu pracy marginesy wewnętrzne są szersze, pozwalające na nieskrępowane odczytanie tekstu, a zewnętrzne – węższe.Numerowanie stron

W stopce, na środku, czcionka Times New Roman CE 10, numer strony poprzedzony


i zakończony znakiem – ze spacją.

Pierwsza, tytułowa strona pozostaje bez numeru, kolejna ma nr - 2 -

Przykład: - 115 -
Formatowanie czcionki i akapitu

Tekst pracy należy pisać dwustronnie.

Rozpoczęcie 1. (2., 3. itd.) Rozdziału zawsze od nowej strony.

Czcionka tekstu podstawowego Times New Roman CE 12.

Akapit: wyrównany do prawej i lewej, wcięcie akapitu ustawione na 1,25 cm; odstęp między wierszami 1; brak dodatkowych odstępów przed i po akapicie.
UWAGA!!!

W wersji pracy do korekty - odstęp między wierszami 1,5 – to jest miejsce na uwagi i notatki korekcyjne;

Jeśli takiego miejsca nie ma – nie ma i mojej korekty
Słowa obcojęzyczne zapisuje się kursywą. Jeśli podaje się obcojęzyczne tłumaczenie pojęcia polskiego, to zapisuję się to obcojęzyczne słowo/zwrot w nawiasie, np. turystyka motywacyjna (incentive tourism), moreny subfazy chojeńskiej (Angermünde Staffel).
Nie należy dzielić wyrazów pod koniec wiersza.
Nazwy kierunków świata należy pisać pełnymi słowami, np. „północno-wschodnia część regionu”.
Jeśli krótkie wyrazy, typu , będą kończyć wiersz tekstu, wtedy należy je przenieść do kolejnego wiersza, np.

„W długich i głęboko wciętych dolinach rzecznych osady czwartorzędowe były odkładane na podłożu mezozoicznym” – błędny zapis.

„W długich i głęboko wciętych dolinach rzecznych osady czwartorzędowe były odkładane
na podłożu mezozoicznym” – poprawny zapis.
W pracy naukowej używa się formy bezosobowej, a więc niedopuszczalny jest zapis:

„W świetle analizy petrograficznej badanego osadu stwierdziłam powszechną obecność porfirów Dalarna.”

Zapis poprawny brzmi:

„W świetle analizy petrograficznej badanego osadu stwierdzono powszechną obecność porfirów Dalarna.”


Ryciny, tabele i fotografie

Wszystkie ryciny i schematy traktowane są w pracy jako ryciny • podpis znajduje się zawsze pod ryciną i oznaczany jest Ryc. 1.

 • na końcu ostatniego zdania w podpisie ryciny nie stawia się kropki

 • podpis powinien być pisany czcionką Times New Roman CE 12, wyrównany do lewej strony

 • odstępy między wierszami - 1

 • jeśli rycina jest zapożyczona z pracy obcej, należy podać źródło. Powinno ono być pisane w następnym wierszu, poniżej podpisu pod ryciną oraz czcionką Times New Roman CE 10, przy czym słowo Źródło dodatkowo kursywą


Przykład:

Ryc. 12. Linie zasięgów moren czołowych na tle struktur tektonicznych podłożaŹródło: Piotrowski (1999)


 • rycinę numeruje się kolejno, niezależnie od rozdziału, dla całej pracy

 • rycinę umieszcza się centralnie na stronie z tekstem, w którym następuje odwołanie do ryciny; w takim przypadku należy zostawić przed ryciną dwa wolne wiersze oraz pozostawić po podpisie ryciny dwa wolne wiersze (odstęp 1,5)

 • rycinę można jednak także umieścić na stronie bezpośrednio następującej po tej, na której pojawiło się odwołanie do ryciny

 • odwoływanie do ryciny w tekście - Ryc. 1, wzgl. (Ryc. 1)

 • w przypadku, gdy słowo ‘rycina’ pojawia się na początku zdania, należy pisać je w całości, np. ‘Rycina 1’

 • jeśli rycina wymaga legendy, to należy ją umieścić poniżej tytułu ryciny, a przed źródłem; czcionka tekstu legendy Times New Roman CE 10

Wszystkie zestawienia tabelaryczne należy traktować w pracy jako tabele • w tabeli należy stosować czcionkę Times New Roman CE od 8 do 10, w zależności od potrzeb

 • odstępy między wierszami - 1

 • wyrównanie według decyzji autora, przy czym wszystkie liczby muszą być wyrównywane do lewej, lub na znak dziesiętny. Wartości liczbowe należy zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku

 • podpis tabeli znajduje się zawsze nad tabelą i oznaczany jest Tab. 1.

 • na końcu ostatniego zdania w podpisie tabeli nie stawia się kropki

 • podpis powinien być pisany czcionką Times New Roman CE 12, wyrównany do lewej strony

 • jeśli tabela jest zapożyczona z pracy obcej, należy podać źródło. Powinno być ono pisane w następnym wierszu, poniżej podpisu nad tabelą oraz czcionką Times New Roman CE 10, przy czym słowo Źródło dodatkowo kursywą


Przykład:

Tab. 12. Oznaczenia kodu litofacjalnego użyte w pracyŹródło: Miall (1978, 1985), Zieliński (1992, 1993, 1998, 2003)


 • tabelę numeruje się kolejno, niezależnie od rozdziału, dla całej pracy

 • tabelę można umieszczać centralnie na stronie z tekstem, w którym następuje odwołanie do tabeli; w takim przypadku należy zostawić przed podpisem nad tabelą dwa wolne wiersze oraz pozostawić po tabeli dwa wolne wiersze (odstęp 1,5)

 • tabele można jednak także umieścić na stronie bezpośrednio następującej po tej, na której pojawiło się odwołanie do tabeli

 • odwoływanie do tabeli w tekście - Tab. 1, wzgl. (Tab. 1)

 • w przypadku, gdy słowo ‘tabela’ pojawia się na początku zdania, należy pisać je w całości, np. ‘Tabela 1’

 • jeśli tabela wymaga legendy, to należy ją umieścić poniżej tytułu tabeli, a przed źródłem; czcionka tekstu legendy Times New Roman CE 10

Wszystkie fotografie należy traktować w pracy jako fotografie • podpis fotografii znajduje się zawsze pod fotografią i oznaczany jest Fot. 1.

 • na końcu ostatniego zdania w podpisie fotografii nie stawia się kropki

 • podpis powinien być pisany czcionką Times New Roman CE 12, wyrównany do lewej strony

 • należy podać imię i nazwisko autora fotografii, jeśli jest inny niż autor pracy magisterskiej; informację tę podaje się w następnym wierszu, poniżej podpisu pod fotografią oraz czcionką Times New Roman CE 10, przy czym słowo Autor dodatkowo kursywą

 • należy podać rok wykonania fotografii

 • w przypadku źródła internetowego należy podać nazwę strony www; informację tę podaje się w następnym wierszu, poniżej podpisu pod fotografią oraz czcionką Times New Roman CE 10, przy czym słowo Źródło dodatkowo kursywą


Przykład:

Fot. 5. Chełm Górny. Litofacje żwirów głazowych GBm, miejscami żwirów o strukturze masywnej Gm (Blockpackung)Źródło: Górska (2008)


 • fotografię numeruje się kolejno, niezależnie od rozdziału, dla całej pracy

 • fotografię umieszcza się centralnie na stronie z tekstem, w którym następuje odwołanie do fotografii; w takim przypadku należy zostawić przed fotografią dwa wolne wiersze oraz pozostawić po podpisie pod fotografią dwa wolne wiersze (odstęp 1,5)

 • fotografię można jednak także umieścić na stronie bezpośrednio następującej po tej, na której pojawiło się odwołanie do fotografii

 • odwoływanie do fotografii w tekście - Fot. 1, wzgl. (Fot. 1)

 • w przypadku, gdy słowo ‘fotografia’ pojawia się na początku zdania, należy pisać je w całości, np. ‘Fotografia 1’

 • jeśli fotografia wymaga legendy, to należy ją umieścić poniżej tytułu fotografii, a przed źródłem; czcionka tekstu legendy Times New Roman CE 10


Sposoby wypunktowania (numerowania)

Wypunktowując kolejne zdania należy zastosować następujący styl:

Cyfra - kropka - Zdania od dużej litery – na końcu zdania kropka, wzgl. dwukropek

mała litera – nawias okrągły – tekst z małej litery – na końcu tekstu przecinek wzgl. kropka


Przykład:

W ramach problemu badawczego określono następujące cele pracy:

1. Wykrycie i rozpoznanie zróżnicowania petrograficznego żwirów średnioziarnistych i gruboziarnistych wchodzących w skład osadów akumulacji lodowcowej i glacjofluwialnej fazy pomorskiej vistulianu w strefie maksymalnego (względnie głównego) zasięgu, na jego zapleczu i przedpolu, opisanego:


 1. wskaźnikami petrograficznymi,

 2. teoretycznym centrum głazowym TCG.

2. Porównanie petrografii osadów glacjofluwialnych i glacjalnych fazy pomorskiej vistulianu na Pojezierzu Meklemburskim, Pomorzu Środkowym i obszarze objętym lobem Odry.


Przypisy

W pracy magisterskiej nie stosuje się przypisów


Układ pracy, numeracja i format tytułów rozdziałów

Praca powinna posiadać następujący układ:

Strona tytułowa

Spis treści, słowa kluczoweAbstract and key words

Wstęp


Rozdziały

Zebranie wyników i wnioski ogólne

Literatura

Spis rycin

Spis tabel

Spis fotografii

Spis załączników (jeżeli występują w pracy)

Załączniki (jeżeli występują w pracy)

Nie należy numerować Wstępu i Wniosków. Styl czcionki w tytułach tych części pracy powinien być taki, jak dla rozdziałów (Times New Roman 12). Rozdziały numerujemy
i formatujemy w następujący sposób:
1. Rozdział – wyrównanie lewego marginesu. Czcionka Times New Roman 16 BOLD. Wyrównanie do prawej i lewej, bez akapitów. Odstęp międzywierszowy 1,5. Po tytule należy zostawić 2 wiersze, odstęp 1,5.

.

1.1. Podrozdział – wyrównanie lewego marginesu. Czcionka Times New Roman CE 14 BOLD. Wyrównanie do prawej i lewej, bez akapitów. Odstęp międzywierszowy 1,5. Po tytule podrozdziału należy zostawić 1 wiersz, odstęp 1,5.


1.1.1. Podrozdział podrozdziału – wyrównanie lewego marginesu. Czcionka Times New Roman CE 12 BOLD, ITALIC. Odstęp międzywierszowy 1,5. Dalszy ciąg tekstu następuje bez wiersza odstępu. Tytuł podrozdziału podrozdziału pojawia się w odstępie jednego wiersza od tekstu poprzedzającego.


Tytuł

Tytuł pracy wyśrodkować. Tekst podzielić na frazy, tak by w miarę możliwości w każdym wierszu znalazła się odrębna myśl, tzn.

co?

czego? czyje?gdzie?

jakiego wieku?

na jakim obszarze?

Na końcu tytułu nie pisze się kropki

Najczęściej spotykane rażące błędy:

Błędnie

Poprawnie

Osady tego typu występują na stanowisku Żabinko

Osady tego typu występują
w stanowisku Żabinko

W stropie odsłonięcia stwierdzono występowanie struktur deformacyjnych

W części stropowej odsłonięcia stwierdzono występowanie struktur deformacyjnych

W analizowanej próbce stwierdziłam obecność 30% ziaren kwarcu typu α

W analizowanej próbce stwierdzono obecność 30% ziaren kwarcu typu α

Hack’a

Hacka,

ale Blake’a


w przypadku kiedy obcojęzyczne nazwisko kończy się samogłoską, w dopełniaczu otrzymuje apostrof i literę właściwą deklinacji; w przypadku spółgłoski – otrzymuje literę bez apostrofa

30% ankietowanych ...

(dot. cyfry i liczby znajdującej się na początku zdania)Trzydzieści procent ankietowanych ...

3 okazy znajdują się w pn. części badanego obszaru

(dot. cyfry i liczby znajdującej się na początku zdania)Trzy okazy znajdują się w pn. części badanego obszaru


WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

INSTYTUT GEOEKOLOGII I GEOINFORMACJI

Jan NowakCechy strukturalne i teksturalne osadów glacjalnych

przedpola strefy glacjomarginalnej

fazy poznańskiej

w okolicach Pobiedzisk
Structural and textural features of glacial sediments

of the hinterland of the glaciomarginal zone

of the Pomeranian Phase in the vicinity of Pobiedziska

Praca magisterska wykonana


w Zakładzie Geomorfologii

pod kierunkiem

prof. UAM dr. hab.

Marii Górskiej-ZabielskiejPOZNAŃ 2013


Spis treści


Wstęp ............................................................................................


1

1. Stan badań strefy glacjomarginalnej fazy poznańskiej .......

92. Obszar badań ...........................................................................

123. Cel i zadania badawcze ...........................................................

154. Metody badawcze

4.1. Prace terenowe ...........................................................................

4.2. Badania laboratoryjne ..............................................................

4.3. Prace kameralne ........................................................................


17

18

205. Analiza ......................................................................................

5.1. Cechy strukturalne ....................................................................

5.1.1. Czachórki .......................................................................................

5.1.2. Wierzenica ......................................................................................

23

23

24

28

5.2. Cechy tekturalne ........................................................................

5.2.1. Czachórki .......................................................................................

32

33itd.


7. Dyskusja ...................................................................................

55Zebranie wyników i wnioski ogólne ...........................................

65Spis rycin ......................................................................................

71Spis tabel .......................................................................................

72Spis fotografii ...............................................................................

75Spis załączników ..........................................................................

76Załącznik 1 ...................................................................................

77Słowa kluczowe:

(jak najbardziej na tej samej stronie, jeśli jest tylko miejsce, za spisem treści)

(na nowej stronie obie poniższe części)

Abstract:
Key words:Literatura
Ten rozdział zawiera tylko prace cytowane, prace, do których Autor odwołuje się w pracy magisterskiej. Tu nie wpisuje się podręczników, z których Państwo korzystali w ciągu studiów, poza sytuacją, kiedy wyraźnie cytowany jest autor takiej pracy.

Obowiązuje porządek alfabetyczny; w przypadku kilku prac tego samego autora - porządek chronologiczny.


Wydawnictwo zwarte

Górska-Zabielska M., 2008: Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry. Wyd. Naukowe UAM, Geografia 78, s. 330.


Wydawnictwo ciągłe, periodyczne (artykuł w czasopiśmie)

Górska M., 1992: Nowe problemy stosowania wskaźników głazowych w badaniach plejstoceńskich osadów morenowych. Bad. Fizjograf. nad Polską Zach., t. 44 (1), Seria A, Geogr. Fiz., 43-56.

Schulz W., 1972: Zur Inventur der Findlinge als Naturdenkmale in den Bezirken Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus. Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg, 8 (2), 44-48.
Rozdział w pracy zbiorowej

Górska M., 1995: Litostratygrafia glin w Ujściu nad Notecią. [w:] L. Kasprzak, A. Kostrzewski, B. Nowaczyk (red.), Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego. Materiały Sympozjum 12-13.10.1995, 21-22.


Mapy

Piotrowski A., 1991: Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1: 50 000, ark. Cedynia (344). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa


Jeśli mapa bez autora:

Tytuł, rok. Wydawnictwo, miejsce wydania.


Internet

Autor (jeżeli istnieje), adres strony, tytuł strony, rok uaktualnienia strony (jeśli jest znany, jeśli nie – podaje się datę pobrania dokumentu), np.


www.turystykadlawszytskich.pl, Turystyka dla wszystkich, 16.10.2009

Kowalski J., www.karkonosze.pl, Karkonosze, 2008


Spis literatury obejmujący wydawnictwa zwarte, artykuły w czasopismach oraz rozdziały w pracach zbiorowych zapisuje się w porządku alfabetycznym, w dalszej kolejności w porządku chronologicznym.

Jeśli autor ma kilka prac opublikowanych tego samego roku, to umieszcza się je w spisie literatury zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście rozprawy.


W dalszej kolejności, po spisie literatury zamieszcza się spis wykorzystanych w pracy magisterskiej wydawnictw kartograficznych. Podaje się je w porządku alfabetycznym.
Pierwszeństwo w zdobywaniu wiedzy mają publikacje w czasopismach naukowych i podręcznikach. Ponieważ od pewnego czasu duża część wartościowej wiedzy znajduje się w internecie, należy dopuścić również to źrodło informacji naukowej, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami.
ZABRANIA SIĘ korzystania z Internetu z tekstów nieautoryzowanych lub w stosunku do których istnieją wątpliwości dotyczące poszanowania praw autorskich. W przypadku pozyskania z internetu rysunków lub fotografii należy przedstawić zgodę autora na jej wykorzystanie. Ponieważ wiele tekstów w internecie ma charakter wtórny w stosunku do publikacji ogłoszonych drukiem, każdorazowo należy sprawdzić czy dane informacje nie ukazały się w innej formie przed lub po publikacji, zarówno w formie drukowanej bądź w Internecie. W tym wypadku należy powołać się na źródło drukowane. W przypadku samouczków, metod postępowania, należy określić autora metody; nie koniecznie musi to być autor strony.
Należy bezwzględnie rozróżnić informacje o charakterze wiedzy pozyskiwanych w Internecie od danych publikowanych w internecie. Jeżeli w pracy znajdują się dane np. z urzędów gmin, GUS, publicznych baz danych, każde zacytowanie takich danych należy opatrzyć przypisem z DATĄ pozyskania informacji, gdyż tego typu dane mogą się zmieniać bardzo często. ZABRANIA SIĘ korzystania z danych nieautoryzowanych.
Autoryzowane strony internetowe podaje się w kolejności po wydawnictwach kartograficznych, w porządku alfabetycznym.


Sposoby przywoływania pozycji literatury w tekście


Należy stosować następujące sposoby przywoływania literatury w tekście:
CYTAT

Według Wiśniewskiej (2000) „przez ścieżki edukacyjne rozumie się zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach różnorodnych przedmiotów (bloków przedmiotowych) lub w postaci odrębnych zajęć”.


Już od dawna Klajnert (Bartkowski 1968) przychyla się do szerokiego rozumienia tego pojęcia, jako „formy akumulacji wodnolodowcowej, przy współudziale i przy kontakcie z lodem pasywnym lub martwym”.
W przypadku cytowania dłuższego fragmentu obcego tekstu, należy możliwie w (po) pierwszym zdaniu podać źródło. Błędne jest przepisywanie pół strony cudzego tekstu, w cudzysłowiu oczywiście, z podaniem nazwiska autora/ów dopiero na samym końcu tego tekstu, np.:

BŁĘDNIE

W obrębie terasy zalewowej, stanowiącej dno rzeki Prosny, występują przeważnie mady w postaci glin pylastych i pyłów, a także piasków pylastych, gliniastych i drobnych. Terasy zalewowe Prosny, Neru i pozostałych dopływów budują holoceńskie mułki, piaski i żwiry pochodzenia rzecznego. Miąższość tych osadów wynosi 3-10 m. Osady holoceńskie występują również w zagłębieniach bezodpływowych i dolinkach. Słabo rozpowszechnione, ale obecne są również torfy. Utwory mioceńskie wykształcone są w postaci piasków, iłów i mułów z domieszką pyłu węglowego o miąższości 10-25 m, maksymalnie ok. 40 m w rejonie m. Grodzisko. Strop utworów trzeciorzędowych stanowią występujące w spągu iły plioceńskie i mułki z wkładami piasków drobnoziarnistych i pylastych. Iły są tłuste, pylaste lub piaszczysto-pylaste. Utwory plioceńskie nie tworzą ciągłej pokrywy, ich miąższość jest zróżnicowana. Osady plioceńskie stanowią powierzchnię podczwartorzędową i dominują wśród nich iły poznańskie. Utwory czwartorzędowe na terenie powiatu to osady plejstoceńskie zlodowacenia środkowopolskiego - gliny zwałowe oraz piaski i żwiry, tworzą one jeden poziom z przewarstwieniami i soczewkami piasków wodnolodowcowych (dolina rzeki Prosny). Są piaszczyste i zawierają liczne głazy (Rotnicki ...).


POPRAWNIE

Rotnicki (...) badając opisywany obszar badań, stwierdził, że „w obrębie terasy zalewowej, stanowiącej dno rzeki Prosny, występują przeważnie mady w postaci glin pylastych i pyłów, a także piasków pylastych, gliniastych i drobnych. Terasy zalewowe Prosny, Neru i pozostałych dopływów budują holoceńskie mułki, piaski i żwiry pochodzenia rzecznego. Miąższość tych osadów wynosi 3-10 m. Osady holoceńskie występują również w zagłębieniach bezodpływowych i dolinkach. Słabo rozpowszechnione, ale obecne są również torfy. Utwory mioceńskie wykształcone są w postaci piasków, iłów i mułów z domieszką pyłu węglowego o miąższości 10-25 m, maksymalnie ok. 40 m w rejonie m. Grodzisko. Strop utworów trzeciorzędowych stanowią występujące w spągu iły plioceńskie i mułki z wkładami piasków drobnoziarnistych i pylastych. Iły są tłuste, pylaste lub piaszczysto-pylaste. Utwory plioceńskie nie tworzą ciągłej pokrywy, ich miąższość jest zróżnicowana. Osady plioceńskie stanowią powierzchnię podczwartorzędową i dominują wśród nich iły poznańskie. Utwory czwartorzędowe na terenie powiatu to osady plejstoceńskie zlodowacenia środkowopolskiego - gliny zwałowe oraz piaski i żwiry, tworzą one jeden poziom z przewarstwieniami i soczewkami piasków wodnolodowcowych (dolina rzeki Prosny). Są piaszczyste i zawierają liczne głazy.”


PRZYWOŁANIE

Kasprzak i Kozarski (1989) wskazują w okolicy Wschowy na obecność krawędzi sedymentacyjnej utworzonej przez wody fluwioglacjalne bezpośrednio przy czole lobu lądolodu.


Strefę krawędziową na tym obszarze buduje Leszczyńska Morena Czołowa (Augustowski 1956), a dokładniej północno-wschodnia część jej drugiego skrzydła – Pagórki Czołowomorenowe (Lgińskie) między Zaborówcem a Włoszakowicami.
Wykształcenie strefy marginalnej uzależnione było również od zróżnicowanego ukształtowania powierzchni podczwartorzędowej (Krygowski 1959; Kopczyńska-Żandarska 1970; Karczewski 1996, Piotrowski 1999a, b; Kurzawa 2000b).


JEŻELI POWOŁUJEMY SIĘ NA KOGOŚ, KOGO NIE CZYTALIŚMY W ORYGINALE, A JEGO PRACĘ ZNAMY Z INNEGO ŹRÓDŁA

Szczeliny te były otwarte ku górze i miały głębokość, jak podaje Wieczorkowska (1975, por. Mojski 2005), do kilkunastu metrów.


W spisie literatury podaje się w takim przypadku tylko pracę cytowaną, czyli Mojski 2005. Proszę zwrócić uwagę na chronologię przywoływanych prac: najpierw Wieczorkowska zrobiła badania i w 1975 roku je opublikowała; 30 lat później zacytował ją Mojski. Państwo mieli w ręku pracę Mojskiego – tę pracę Państwo cytują, a nie oryginał, stąd konieczna jest kolejność i oddanie każdemu według jego zasług.
Spisy rycin, tabel i fotografii zamieszczamy jeden pod drugim, zostawiając pomiędzy nimi 2 wiersze z odstępem 1,5. Ostatnie zdanie w podpisie rycin, tabel i fotografii – bez kropki.

Lista rycin - Times New Roman CE 12, odstęp między wierszami 1. Podobnie – tabele i fotografie. Akapit bez wcięcia; odstęp 1 wiersz Times New Roman CE 12.


Spis rycin

Ryc. 1. Linie zasięgów moren czołowych na tle struktur tektonicznych podłoża; Pm – zasięg główny (maksymalny) fazy pomorskiej, A-Ch – subfaza Angermünde-Chojna, P-M – subfaza Penkun-Mielęcin, R-Sz – subfaza Rosenthaler-Szczecin, F-NPm – subfaza Franzburg-Pomorze Północne, V-W – subfaza Velgaster-Wolin ............................................................... 3Źródło: Piotrowski (1999a)
Ryc. 2. Strefy martwego lodu podczas recesji ostatniego lądolodu w północno-wschodnich Niemczech i północnej Polsce .................................................................................................15

Źródło: von Bülow (1927)

Spis tabel

Tab. 1. Typy petrograficzne skał oznaczane w analizach petrograficznych żwirów średnioziarnistych i gruboziarnistych glin lodowcowych i osadów glacjofluwialnych lobu Odry ..................................................................................................................................... ..11


Tab. 2. Wskaźniki petrograficzne żwirów średnioziarnistych glin lodowcowych i osadów glacjofluwialnych lobu Odry ..................................................................................................15
Tab. 3. Oznaczenia kodu litofacjalnego użyte w pracy ...........................................................19

Źródło: Miall (1978, 1985), Zieliński (1992, 1993, 1998, 2003)

Spis fotografii

Fot. 1. Urozmaicona rzeźba terenu w strefie pomiędzy maksymalnym a głównym zasięgiem fazy pomorskiej - widok z ambony widokowej na Spyczynej Górze (203m npm) koło Starego Drawska .................................................................................................................................. 25Fot. Lutyńska (2003)
Fot. 2. Chełm Górny. Litofacje żwirów głazowych GBm, miejscami żwirów o strukturze masywnej Gm (Blockpackung) .............................................................................................. 47

Spis załączników

Zał. 1. Wzór ankiety

Poznań, dnia ........................

(data)
OŚWIADCZENIE


Ja, niżej podpisany/a ...................................................................... student/ka Wydziału ..................................................................................................... Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oświadczam, że przedkładaną pracę dyplomową pt: ........................................................................................................... napisałem/napisałam samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałem/am z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem/am opracowania rozprawy lub jej części innym osobom, ani nie odpisywałem/am tej rozprawy lub jej części od innych osób.

Oświadczam również, że egzemplarz pracy dyplomowej w wersji drukowanej jest całkowicie zgodny z egzemplarzem pracy dyplomowej w wersji elektronicznej.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przypisanie sobie, w pracy dyplomowej, autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego stanowi podstawę stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.


[ ]* - wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy w czytelni Archiwum UAM
[ ]* - wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy w zakresie koniecznym do ochrony mojego prawa do autorstwa lub praw osób trzecich

*Należy wpisać TAK w przypadku wyrażenia zgody na udostępnianie pracy w czytelni Archiwum UAM, NIE w przypadku braku zgody. Niewypełnienie pola oznacza brak zgody na udostępnianie pracy.

..............................................

(czytelny podpis studenta)

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość