Strona główna

Uniwersytet medyczny w lublinie


Pobieranie 19.74 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.74 Kb.



UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

20-093 Lublin, ul. Chodźki 7

tel. 81 718-65-72, fax 81 718-65-67

e-mail: okp@umlub.pl






Lublin, dn. 12.06.2013 r.
znak: 130/P/13/OKP

Szanowni Państwo!


Z przyjemnością informujemy, że w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostanie uruchomiona specjalizacja w dziedzinie
„ Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Jest to specjalizacja przeznaczona dla pielęgniarek, które posiadają prawo wykonywania zawodu, pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat, zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz spełniają co najmniej jeden z warunków:

- posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz są zatrudnione na stanowisku zgodnym z dziedziną specjalizacji;

- ukończyły szkolenie w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co najmniej

3 miesiące (np. kurs kwalifikacyjny) i posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie

w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji;
- ukończyły specjalizację w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie
w ochronie zdrowia.

Zgodnie z art.70 ust. 5-7 ustawy z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka i położna w tym samym czasie mogą odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych. O dopuszczenie do kolejnej specjalizacji mogą ubiegać się po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych, przerwania jej i nie ukończenia lub w przypadku trzykrotnego nie zdania egzaminu państwowego.
W trakcie realizacji specjalizacji uczestnicy są zobowiązani do odbycia kursu specjalistycznego „ Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

Koszt specjalizacji wynosi 4800,00 zł, z czego 3600,00 zł pokrywa Uniwersytet Medyczny w Lublinie, z środków finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Odpłatność własna uczestników wynosi 1200,00zł płatne w 3 ratach.

Specjalizacja trwa ok. 18 m-cy. Pierwsze zajęcia zaplanowano w dniach 27,28,29.09. 2013 r. w auli ul. Chodźki 4 (była stołówka studencka)




Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zgłoszonego wcześniej uczestnictwa lub powiadomienie o decyzji rezygnacji – nr tel. 081 718-65-72. do dnia 10.09.2013r.
Jednocześnie informujemy, że egzamin kwalifikacyjny (test) będący zasadniczym elementem postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się w dniu 18 września b.r. o godzinie 14.30 w auli Collegium Universum, Lublin, ul. Chodźki 1.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie ( w przypadku gdy nie zostały złożone ) aktualnych zaznaczonych dokumentów do dnia 13.09.2013 r. :

 • wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

 • aktualne (nie starsze niż 3 m-ce) zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy
  w zawodzie, na określonym stanowisku
  i oddziale (oryginał),

 • kopia prawa wykonywania zawodu

 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub kopia dyplomu uzyskania tytułu specjalisty lub mgr. pielęgniarstwa.

 • oświadczenie

Obecność na egzaminie obowiązkowa. Nieobecność lub spóźnienie zgłoszonego wcześniej kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów z egzaminu, zgodnie
z regulaminem szkolenia dodatkowym kryterium w kwalifikacji będzie staż pracy oraz staż pracy na stanowisku związanym ze specjalizacją.

Ilość miejsc szkoleniowych wynosi 45, w tym 35 dofinansowanych.

Na miejsca dofinansowane, po pomyślnym zdaniu egzaminu zostanie przyjętych 35 osób z najwyższą punktacją z egzaminu wstępnego .



Pozostałe osoby w limicie 10 miejsc będą mogły ubiegać się o przyjęcie na w.w. specjalizację za pełną odpłatnością – 4800,00 zł (w rozbiciu na 3 raty).
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Literatura będąca podstawą konstrukcji testu:


 1. Anestezjologia i intensywna opieka pod redakcją Laury Wołowickiej i Danuty Dyk, Warszawa 2007 Wydawnictwo PZWL

 2. Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii pod redakcją Zdzisława Kruszyńskiego, Poznań 2006 Wydawnictwo AM

 3. Anestezjologia pod redakcją Andrzeja Kublera , Reinhard Larsen, Wrocław 2005

Wydawnictwo Urban&Partner

 1. Intensywna terapia pod redakcją Marii Wujtewicz i Barbary Kwiecińskiej,

Gdańsk 2005 Wydawnictwo AM

 1. Intensywna terapia pod redakcją Andrzeja Kublera, Paul L. Marino, Wrocław 2008, Wydawnictwo Urban&Partner


Nasz adres: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, tel. 081 718-65-72, fax 081 718-65-67, e-mail:
okp@umlub.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość