Strona główna

Uniwersytet medyczny


Pobieranie 126.06 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar126.06 Kb.UNIWERSYTET MEDYCZNY

im. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
REGULAMIN

EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO


na kierunku POŁOŻNICTWO
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014


OPRACOWANIE


Dr n. med. Zdzisława Knihinicka-Mercik

Dr n. med.Monika Przestrzelska
WROCŁAW 2013ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO

PODSTAWA PRAWNA


 1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631. Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, Pielęgniarstwa i Położnictwa.

 2. Ustawa z dnia 15. lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz. U. Nr 174 Poz. 1039.

 3. Regulamin Studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 Uchwała Nr 1276 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24. kwietnia 2013 r.

 4. Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w dniu 21. maja 2013 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Studia na kierunku Położnictwo II stopnia, kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim.
Celem egzaminu dyplomowego magisterskiego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym standardem nauczania (wiedza i umiejętności zawodowe określonych charakterystyką absolwenta).
§ 2


 1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów II stopnia oraz tytułu zawodowego magistra położnictwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów i zdanie egzaminu dyplomowego.

 2. Egzamin dyplomowy magisterski odbywa się po złożeniu pracy magisterskiej.


§ 3

Egzamin dyplomowy magisterski składa się z trzech etapów: 1. Egzamin magisterski teoretyczny obejmujący sprawdzenie wiedzy kierunkowej zdobytej w całym okresie studiów drugiego stopnia.

 2. Egzamin magisterski praktyczny obejmujący sprawdzenie umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia.

 3. Obrona pracy magisterskiej.


§ 4
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest:

 • uzyskanie przez studenta absolutorium (zdanie obowiązujących egzaminów i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów)

 • uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku Położnictwo drugiego stopnia

 • złożenie pracy magisterskiej w wyznaczonym przez Dziekanat terminie

 • otrzymanie od promotora i recenzenta co najmniej oceny dostatecznej z pracy dyplomowej magisterskiej.

 • Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu egzaminu dyplomowego magisterskiego jest pozytywne zaliczenie etapu poprzedzającego (teoretycznego, praktycznego).§ 5


    1. W sytuacji nie zaliczenia pierwszego i/lub drugiego etapu egzaminu magisterskiego (teoretycznego lub praktycznego) dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.

    2. Student, który nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym przez dziekana terminie lub otrzymał ocenę niedostateczna w drugim terminie, zostaje skreślony z listy studentów. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna (Regulamin Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24.04.2013, § 38, pkt 11,12).
    1. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z obrony pracy magisterskiej, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.

    2. Powtórny egzamin obrony pracy magisterskiej nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

    3. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z obrony pracy magisterskiej w drugim terminie, Dziekan na wniosek abiturienta, może wydać decyzję o powtórzeniu przedmiotów wskazanych przez promotora, lub skreślić abiturienta z listy studentów.

    4. Student, który nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym przez dziekana terminie lub otrzymał ocenę niedostateczna w drugim terminie, zostaje skreślony z listy studentów. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. (Regulamin Studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 Uchwała Nr 1276 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24. kwietnia 2013 r. pozycja 14 . § 39).REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 1

EGZMIN MAGISTERSKI TEORETYCZNY


 1. Egzamin dyplomowy magisterski teoretyczny obejmuje sprawdzenie wiedzy przy pomocy testu jednokrotnego wyboru.

 2. Test składa się ze 100 pytań zamkniętych zawierających po 4 propozycje odpowiedzi.

 3. Warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 60% pytań.

 4. Kryteria oceny egzaminu teoretycznego (testu):

 • 100 -92 pkt. bardzo dobry (5,0 – A)

 • 91-85 pkt. ponad dobry (4,5 – B)

 • 84-77 pkt. dobry (4,0 – C)

 • 76-69 pkt. dość dobry (3,5 – D)

 • 68-60 pkt. dostateczny (3,0 – E)

 • poniżej 60 pkt. nast. (2,0 – F)§ 2
EGZMIN MAGISTERSKI PRAKTYCZNY


 1. Egzamin dyplomowy magisterski praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności w rozwiązywaniu zadań problemowych.

 2. Zadania problemowe losowane są z puli zadań. Liczba przygotowanych zadań problemowych jest o 10% większa niż liczba zdających studentów.

 3. Warunkiem zaliczenia tego etapu egzaminu jest prezentacja i omówienie przeprowadzonej analizy zadania problemowego, przed komisją egzaminacyjną.

 4. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego komisji i dwóch egzaminatorów.


§ 4

OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ


 1. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów: teoretycznego i praktycznego.

 2. Praca dyplomowa magisterska jest częścią egzaminu dyplomowego, której napisanie i obrona stanowi warunek ukończenia studiów magisterskich i uzyskania tytułu magistra położnictwa.

 3. Praca dyplomowa magisterska musi być przygotowana ze znajomością zasad prowadzenia badań naukowych i opracowywania wyników.

 4. Temat pracy magisterskiej kończącej studia II stopnia jest ustalany najpóźniej przed rozpoczęciem III semestru studiów.

 5. Termin egzaminu dyplomowego winien być podany przez Dziekana na początku ostatniego semestru studiów II stopnia.

 6. Pracę magisterską przygotowuje student pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, którego domena działania i kwalifikacje (specjalizacja) są zgodne z kierunkiem studiów II stopnia i z tematem pracy.

 7. W przypadku prac magisterskich empirycznych, dotyczących badań z udziałem pacjentów, lub stanowiących część projektu będącego eksperymentem medycznym, promotor może polecić studentowi, przed podjęciem badań, uzyskanie pisemnej zgody Komisji Bioetyki przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

 8. Nauczyciel akademicki ma prawo nie wyrazić zgody na przyjęcie obowiązków promotora pracy w szczególności w przypadku:

 • podejmowania przez studenta tematyki pracy, która nie jest specjalnością naukową nauczyciela

 • braku możliwości sprawowania dostatecznej opieki naukowej nad studentem

 • przekroczenia dozwolonej odrębnymi przepisami liczby studentów, będących dotychczas pod opieką naukową nauczyciela.

 1. Dziekan na podstawie umotywowanego i zaopiniowanego przez promotora wniosku studenta może wyrazić zgodę na zmianę promotora, jednak nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów II stopnia.

 2. Wobec braku postępów studenta w pisaniu pracy magisterskiej promotor ma prawo złożyć pisemną rezygnację z pełnienia funkcji promotora. Rezygnację taką może złożyć Dziekanowi nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów II stopnia.

 3. W sytuacji długotrwałej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu ukończenia studiów, Dziekan jest zobowiązany do wyznaczenia innego promotora.

 4. Na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora, Dziekan może wyrazić zgodę na napisanie pracy magisterskiej w języku obcym. Praca napisana w języku obcym musi zawierać tytuł i streszczenie w języku polskim.

 5. Praca magisterska może być przygotowywana za zgodą Dziekana poza Uczelnią, tj. w innej uczelni, w tym zagranicznej, na podstawie podpisanych umów i porozumień z tymi uczelniami.

 6. Za pracę magisterską może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.

 7. Oceny pracy magisterskiej dokonuje promotor pracy i jeden recenzent.

 8. Recenzentem pracy może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

 9. Prace magisterskie są wykonywane w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (§ 45 pkt.6 Reg. Studiów AM –Uchwała Senatu nr 855 z 24.04.2010)

 10. W przypadku abiturientów rozpoczynających studia II stopnia w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej, standard kształcenia na kierunku Położnictwo, wymagany do egzaminu magisterskiego określa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oaz poziomów kształcenia, a także trybu i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). 1. Praca magisterska ma wskazywać na:

 • opanowanie wiedzy w zakresie studiowanego kierunku studiów,

 • opanowanie naukowych metod pracy,

 • umiejętność formułowania wywodów, myśli, poglądów,

 • opanowanie techniki pisania pracy i poszanowanie reguł pisarstwa naukowego.
 1. Praca magisterska może mieć charakter:

 • badawczy (empiryczny),

 • projektowy (empiryczny lub teoretyczny),

 • kazuistyczny (teoretyczny),

 • stanowić studium przypadku.
 • Praca o charakterze teoretyczno-empirycznym ma na celu przedstawić nowe obszary wiedzy na wybrany temat.

 • Praca o charakterze kompilacyjnym nie powinna ograniczać się wyłącznie do cytowania mniej lub bardziej obszernych fragmentów tekstów. Musi zawierać również próbę syntezy – czyli tworzyć nową jakość, nową perspektywę, nowe spojrzenie na istniejące zagadnienie.


§ 2
STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

Praca magisterska powinna zawierać:

 1. Temat pracy

 2. Wstęp

 3. Cel pracy i założenia pracy (hipotezy badawcze)

 4. Materiał i metody stosowane w pracy

 5. Wyniki badań lub studium przypadku z procesem pielęgnowania

 6. Dyskusja (w pracach badawczych)

 7. Wnioski

 8. Streszczenie

 9. Piśmiennictwo

 10. Załączniki


§ 3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I FORMATOWANIA PRACY


 1. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 60 stron maszynopisu, minimum 30 pozycji piśmiennictwa z ostatnich lat - zależnie od tematu pracy, w tym minimum 50% literatury czasopismowej.

 2. Pracę magisterską student składa w 3 egzemplarzach: jeden dla promotora (po uzgodnieniu w wersji papierowej lub elektronicznej), jeden dla recenzenta (po uzgodnieniu w wersji papierowej lub elektronicznej) i jeden egzemplarz archiwalny.

 3. Egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej powinien posiadać dwie formy: papierową oraz cyfrową (2 egzemplarze) oraz spełniać poniższe warunki:

 1. forma papierowa: format A4, dwustronne drukowanie, rozmiar czcionki 10 pkt., pojedyncza interlinia, czcionka Calibri lub Times New Roman, oprawa - cienki karton z wytłoczonym rodzajem pracy – praca magisterska,

 2. forma cyfrowa: pliku elektronicznego na nośniku CD lub DVD w formacie ODT (Open Office Document), DOC i DOCX (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej), płyta umieszczona w cienkiej papierowej kopercie, której opis stanowi – imię i nazwisko autora; rodzaj pracy dyplomowej; tytuł pracy dyplomowej. Te same informacje powinny znajdować się na samej płycie napisane markerem przeznaczonym dla płyt CD/DVD.

 1. Poprawność wykonania egzemplarza archiwalnego pracy magisterskiej pracownik dziekanatu sprawdza w obecności studenta go przekazującego.

 2. Do składanej pracy magisterskiej student ma obowiązek dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy.

W razie podejrzenia o popełnienie przez studenta plagiatu rektor wszczyna postępowanie, o którym mowa w przepisach ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Zarządzenie Rektora nr 48/xv R/2012 w sprawie zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych i innych przygotowywanych przez studentów.

 1. Student, który nie złoży pracy magisterskiej w określonym przez dziekana terminie zostaje skreślony z listy studentów.

 2. Dziekan na uzasadniony wniosek promotora pracy lub studenta może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy.

§ 4
KRYTERIA OCENY PRACY MAGISTERSKIEJ


 1. Zgodność treści pracy z tematem.

 2. Ocena układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów.

 3. Merytoryczna ocena pracy.

 4. Charakterystyka doboru metod .

 5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.

 6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, odsyłacze)

 7. Możliwość wykorzystania pracy w praktyce zawodowej.§ 5
EGZAMIN MAGISTERSKI I OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ


 1. Do obrony pracy magisterskiej może przystąpić student, który uzyskał pozytywną ocenę promotora pracy i recenzenta.

 2. Egzamin magisterski powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy. W wyjątkowych przypadkach dziekan może ustalić inny termin egzaminu dyplomowego

 3. Egzamin magisterski składa się z:

 • obrony pracy magisterskiej i odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące pracy,

 • odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej, dotyczących zagadnień związanych z kierunkiem Połoznictwo, wchodzących w zakres studiów II stopnia.

 1. Egzamin magisterski odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

  1. przewodniczący komisji, którym może być Dziekan, Prodziekan lub samodzielny pracownik naukowy (posiadający co najmniej tytuł naukowy doktora hab.) będący członkiem Rady WNoZ Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

  2. promotor

  3. recenzent.

 1. Na wniosek abiturienta przy egzaminie może być obecny przedstawiciel samorządu studenckiego, który uczestniczy w egzaminie w charakterze obserwatora, bez prawa do zadawania pytań abiturientowi.

 2. Na wniosek abiturienta egzamin magisterski może mieć charakter otwarty.

 3. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu magisterskiego w języku obcym, w jakim była przygotowywana praca dyplomowa.

 4. W trakcie egzaminu abiturient prezentuje wyniki swojej pracy, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi prezentacji, w tym – po uzgodnieniu z opiekunem – w formie prezentacji multimedialnej. Członkowie komisji zadają abiturientowi pytania, zgodne z tematyką pracy, lub inne które obejmują zakres przedmiotowy realizowanych przez niego badań.

 5. Ocena z egzaminu magisterskiego jest średnią arytmetyczną ocen jakie abiturient otrzymał za egzamin magisterski teoretyczny, praktyczny i za zadane w trakcie egzaminu pytania.

 6. Ocena z pracy magisterskiej jest średnią arytmetyczną ocen jakie abiturient otrzymał za pracę od promotora i recenzenta.

 7. Ocena jaką absolwent otrzyma na dyplomie obliczana jest ze wzoru:

A/2+(B+C)/4

gdzie:


 1. średnia arytmetyczna obliczona ze wszystkich ocen z egzaminów

 2. ocena pracy magisterskiej

 3. ocena z egzaminu magisterskiego (średnia uzyskana z ocen z egzaminu magisterskiego teoretycznego, praktycznego i obrony pracy magisterskiej)

 1. Przy ocenie wyników egzaminu magisterskiego stosuje się oceny zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Załącznik do Uchwały Senatu Nr 1130 z dnia 26 marca 2012 r.

OCENA

LITEROWA ECTSOCENA

SŁOWNIE

A

5

bardzo dobry

B

4,5

ponad dobry

C

4

dobry

D

3,5

dość dobry

E

3

dostateczny

F

2

niedostateczny – do zaliczenia konieczne jest uzupełnienie pewnych braków
 1. Dokumentację przebiegu egzaminu magisterskiego stanowi protokół z egzaminu magisterskiego i obrony pracy magisterskiej, stanowiący zał. nr 3 do niniejszego regulaminu oraz indeks studenta.

 2. Egzamin magisterski uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen, co najmniej dostatecznej: 3,0 (E), z obrony pracy magisterskiej i egzaminu końcowego.

 3. W przypadku niezdania egzaminu magisterskiego w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza abiturientowi drugi termin egzaminu. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

 4. W przypadku niezdania egzaminu magisterskiego w drugim terminie Dziekan na wniosek abiturienta może wydać decyzję o powtórzeniu przedmiotów wskazanych przez promotora lub skreślić abiturienta z listy studentów.§ 6

INSTRUKCJA PISANIA PRAC MAGISTERSKICH OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
OGÓLNE ZASADY DRUKU PRACY

 • Papier biały wielkość A4 druk jednostronny

 • Ustawienie strony:

  • margines górny, dolny i prawy szerokość 2,5cm

  • margines lewy 3,5 cm

 • Rodzaj czcionki Times New Roman lub Calibri

 • Wielkość czcionek: tytuły rozdziałów 18 punktów

tytuły podrozdziałów 16 punktów

tekst 12 punktów

tabele, wykresy, ilustracje 12 punktów lub mniej


 • Odstęp między wierszami 1,5

 • Kolejne numery stron na dole każdej strony (środek)

 • Stroną pierwszą jest strona tytułowa

 • Opisy tabel na górze tabeli z kolejnym numerem

 • Opisy ilustracji i wykresów na dole z kolejnym numerem

 • Każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej strony

 • Objętość pracy magisterskiej do 100. stron.

UKŁAD PRACY

 1. Strona tytułowa

 2. Strona druga - dedykacje (nie jest obowiązkową)

 3. Spis treści

 4. Wstęp

 5. Założenia i cel pracy

 6. Materiał i metody

 7. Wyniki lub studium przypadku

 8. Dyskusja/podsumowanie

 9. Wnioski

 10. Streszczenie pracy

 11. Piśmiennictwo

 12. Aneks


Uwaga: w pracach badawczych części 5 i 6 powinny znaleźć cię w rozdziale poświęconym metodologii badań, w pracach poglądowych, problemowych, opisach przypadków nie obowiązują części 6,7,9.

PODZIAŁ OBJĘTOŚCI PRACY

 • W odniesieniu do pracy badawczej wstęp, część teoretyczna powinny zajmować około 1/3 objętości pracy; cel pracy, materiał i metody oraz wyniki, omówienie, dyskusja i wnioski 1/3 , pozostała część to piśmiennictwo, tabele, aneksy.

 • W przypadku pracy opartej na casusie, studium przypadku, lub pracy poglądowej proporcje treści nie zachowują w/w zasad.

 • W pracy poglądowej, po krótkim wstępie i właściwej treści pracy (2/3 objętości), pozostałą część pracy winno zajmować podsumowanie i piśmiennictwo.

Wykorzystane w pracy materiały (treść ryciny, tabele, wykresy, fotografie) o ile zostały zaczerpnięte z innego źródła niż własna praca powinny być opatrzone przytoczonym źródłem pochodzenia.Ad 1 Strona tytułowa ( patrz załączony wzór)

Na górze strony:

UNIWERSYTET MEDYCZNY

im. Piastów Śląskich (czcionka 14)

we Wrocławiu

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów POŁOŻNICTWO

Na środku pracy: imię i nazwisko autora pracy (czcionka 20)

Tytuł pracy (czcionka 22)

Podtytuł PRACA MAGISTERSKA (czcionka 18)

Poniżej po stronie prawej: promotor pracy - podać tytuł/stopień naukowy oraz imię i

nazwisko (czcionka 18)

nazwa Zakładu, w którym przygotowywano pracę (czcionka 14)

Tuż poniżej po tej stronie: zatwierdzone w dniu ......................

Podpis promotora (czcionka 12)

Na środku poniżej: Wrocław podać rok (czcionka 14)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

Wydział Nauk o Zdrowiu
kierunek studiów POŁOŻNICTWO

Joanna Kowalska


Problem niepełnosprawności w położnictwie

Praca magisterska


Promotor:

Dr n. med. Anna Nowak

Katedra / Zakład …………………

Zatwierdzono w dniu …………….…….

Podpis …………………………….……

Wrocław 2014

Ad 3 Spis treści

Obejmuje tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy z podaniem stron.


Ad 4 Wstęp

Obejmuje wyjaśnienie problemów zawartych w tytule pracy w oparciu o dane z piśmiennictwa. Objętość wstępu i części teoretycznej 1/3 objętości pracy.


Ad 5 Założenia i cel pracy

W tej części przedstawiamy dane dlaczego chcemy wykonać pracę i jakie osiągnąć efekty, problemy i przyjęte dla celów pracy hipotezy.


Ad 6 Materiał i metody

W tej części przedstawiamy, co było naszym materiałem użytym do badań (np. grupa ludzi, pacjent z oddziału, literatura, zbiory, dokumentacja medyczna, opinia Komisji Bioetyki – numer opinii) oraz rodzaj techniki przeprowadzonych badań (badania ankietowe, laboratoryjne, fizykalne, studium przypadku). 

W przypadku prac magisterskich empirycznych, dotyczących badań z udziałem pacjentów, lub stanowiących część projektu będącego eksperymentem medycznym, promotor może polecić studentowi przed podjęciem badań uzyskanie pisemnej zgody Komisji Bioetyki przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Ad 7 Wyniki

Wynikają ściśle z przeprowadzonych badań i ich opracowań np. badań statystycznych.

Wyniki mogą być przedstawione w postaci tabel, wykresów, ilustracji. Zaleca się zastosowanie jednej formy prezentacji wyników. Opis przypadku z procesem pielęgnowania (problemy pacjenta, diagnoza pielęgniarska, podjęte działania, wyniki działań).
Ad 8 Dyskusja lub Omówienie

Ta część pracy dotyczy dyskusji na temat wyników pracy w oparciu o dane z piśmiennictwa.


Ad 9 Wnioski

Wnioski muszą być opracowane na podstawie wyników z przeprowadzonych badań.

Powinny one być uogólnione i ograniczać się do 5-6 punktów.

W pracy poglądowej czy problemowej zamiast wniosków może być podsumowanie.


Ad 10 Streszczenie pracy

Powinno obejmować na jednej stronie następujące dane: wstęp, cel pracy, materiał, metody, wyniki, wnioski.

Słowa kluczowe (kilka słów istotnie charakteryzujących pracę).

W pracy poglądowej streszczenie powinno być skrótem problemu poruszanego w pracy.


Ad 11 Piśmiennictwo

Spis źródeł i opracowań (publikacji) do których autor pracy odwołuje się w tekście pracy.

Pozycje piśmiennictwa należy ułożyć alfabetycznie wg pierwszego autora i zaopatrzyć kolejnymi numerami lub według cytowań. Numery cytowanych prac zaznaczać w tekście w nawiasie [1]. Minimalna ilość pozycji piśmiennictwa w pracy magisterskiej -30.
OPIS PIŚMIENNICTWA
CZASOPISMA

Należy podać nazwisko autora (autorów) i pierwsze litery imion, tytuł pracy, nazwa czasopisma (wg Index Medicus) rok, tom, numer strony początkowej i końcowej (cyfry arabskie). Jeśli liczba autorów przekracza 3 podać trzech pierwszych i dopisać i wsp.Przykłady

Ćwiek D. (i wsp.).: Wpływ edukacji przedporodowej na stosowanie metod zmniejszających odczuwalność bólu w czasie porodu. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin, Polska, 2004 Vol.LIX,Suppl.XIV,71:374-378.

Kazimierczak W., Figler P. (i wsp.): Rola porodu rodzinnego we współczesnym położnictwie. Wiadomości Lekarskie, 2006, LIX, 5-6:317-320.

KSIĄŻKI

Należy podać nazwisko autora (autorów) inicjały imion, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydaniaPrzykład

Bręborowicz G.H.(red.): Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom1.PZWL,Warszawa, 2008.


Powołując się na rozdział książki należy podać autora rozdziału, tytuł rozdziału, strony oraz autora książki, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania


Przykład

Wender-Ożegowska E.: Cukrzyca [w:] Choroby współistniejące z ciążą [w:] Bręborowicz G.H. (red.) Położnictwo i Ginekologia, tom I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa,2008:232-246.


DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Podać autora, tytuł, dodać skrót (dok. elektr.) oraz podać adres elektroniczny i datę wykorzystania dokumentu.Przykład

http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/uploaded-files/JointStatmentBirthInWater 2006.pdf (© Date published 01.04.2006 Royal of Coollege of Obstetricians and Gynaecologists/Royal College of Midwives.Joint Statement No1: Immersion in water during labour and birth.), cyt. 08.09.2011.

Ad 12 Aneks

Aneks jako dodatek może zawierać na końcu pracy narzędzia badawcze, zbiory tabel, wykresów fotografii i inne dane spisane i kolejno ponumerowane
O Ś W I A D C Z E N I E

STUDENTA/OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE STOPNIA

MAGISTRA POŁOŻNICTWA 1. Imię i nazwisko studenta/osoby ubiegającej się o nadanie stopnia magistra położnictwa:

…………………………………………………………………………………………………
 1. Numer albumu: ……………………………
 1. Wydział…………………………………..………….………………………………............
 1. Kierunku studiów ……………………………………………..........………………………………………......

Oświadczam, że moja praca magisterska:

……….............………………………………………………………….….…………….……..

…..........................…………………………………………………………….…………..…….
 1. została przygotowana przeze mnie samodzielnie,

 2. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym,

 3. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony,

 4. nie była podstawą nadania dyplomu wyższej Uczelni lub tytułu zawodowego ani mojej, ani innej osobie/nie była podstawą do nadania stopnia naukowego doktora*

 5. Ponadto oświadczam także, że treść pracy przedstawionej przeze mnie na przekazanym nośniku elektronicznym , jest identyczna z jej wersją drukowaną.

 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie w bazie systemu Plagiat.pl mojej pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej/innej.

Wrocław, dn. …….……….. 20….. r. ………………………………………………………

(czytelny podpis składającego oświadczenie)


OCENA PRACY MAGISTERSKIEJ

PROMOTORA
Temat pracy ..........................................................................................................

.................................................................................................................................
Imię i nazwisko..........................................................Nr albumu.........................
Seminarium zaliczono..........................................................................................
Promotor................................................................................................................

Recenzent…………………………………………………………………………
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule………………

............................................................................................................................

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów,

kompletności tez itp..........................................................................................

.............................................................................................................................

3. Ocena merytoryczna pracy..............................................................................

............................................................................................................................

4. Inne uwagi.........................................................................................................

...........................................................................................................................

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu......................

.............................................................................................................................

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł............................................

.............................................................................................................................

7. Ocena formalnej strony pracy (poprawności językowa, opanowanie

techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) …………………….............

.............................................................................................................................

8. Sposób wykorzystania pracy ( publikacja, udostępnienie instytucjom,

materiał źródłowy) ……………......................................................................

............................................................................................................................

9. Ocena pracy wyrażona stopniem....................................................................

................................................ ..................................................miejscowość data podpis Promotora

OCENA PRACY MAGISTERSKIEJ

RECENZENTA
Temat pracy ..........................................................................................................

.................................................................................................................................
Imię i nazwisko..........................................................Nr albumu.........................
Seminarium zaliczono..........................................................................................
Promotor................................................................................................................

Recenzent…………………………………………………………………………
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule………………

............................................................................................................................

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów,

kompletności tez itp..........................................................................................

.............................................................................................................................

3. Ocena merytoryczna pracy..............................................................................

............................................................................................................................

4. Inne uwagi.........................................................................................................

...........................................................................................................................

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu......................

.............................................................................................................................

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł............................................

.............................................................................................................................

7. Ocena formalnej strony pracy (poprawności językowa, opanowanie

techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) …………………….............

.............................................................................................................................

8. Sposób wykorzystania pracy ( publikacja, udostępnienie instytucjom,

materiał źródłowy) ……………......................................................................

............................................................................................................................

9. Ocena pracy wyrażona stopniem....................................................................

................................................ ..................................................

miejscowość data podpis Recenzenta

Sporządzono na podstawie załącznika do "Uchwały nr 855 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2010 r., §48PROTOKÓŁ Z EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ
                             z dnia……………… r.

Pan/ Pani ……………………………….. , syn/ córka …………………………………. urodzony/urodzona dnia ………………….. w(e) ………………………………………. student/studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, nr albumu ……………………………… rok immatrykulacji ……………przedkłada pracę magisterską pt.: ………………………….


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ocena promotora:     ………..                             Ocena recenzenta: …………


(składowa punktu B)                              (składowa punktu B)


 1. Komisja w składzie:
  przewodniczący: ………………………………………………………………

  członkowie: ……………………………………………… ………………. stwierdza, że Magistrant/Magistrantka ukończył/ ukończyła studia zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia dla danego kierunku, uzyskując:


     A) średnia ze studiów (z egzaminów)  ...............                                             

     B) ocena pracy magisterskiej: (średnia ocen promotora i recenzenta) …………………                                                     


     C) ocena z egzaminu magisterskiego (średnia uzyskana z ocen z egzaminu magisterskiego teoretycznego, praktycznego i obrony pracy magisterskiej……………………………

                                       WYNIK STUDIÓW [ A/2 + (B+C)/4 ] : .…..                                   

Komisja uznała : jednogłośnie/ większością głosów; nie uznała że Pan/


Pani ……………. ……………………………… obroniła pracę magisterską i ukończył/ukończyła wyższe studia magisterskie z ostatecznym wynikiem studiów: (ocena na dyplomie) ………………………………………


oraz uzyskała tytuł zawodowy: magister położnictwa

     Podpisy Członków Komisji:                                     Podpis Przewodniczącego Komisji:

Zadane pytania na egzaminie magisterskim: Ocena odp.:                                                


                                                 
 ……………………………………………………….. ……………………….

………………………………………………………… ………………………

…………………………………………………………..     ………………………                                          
                                                 
                                                                                                 

Ocena egzaminu magisterskiego: (C) ……………………….


                                                 


Uwagi specjalne:

Zaświadczenie o ukończeniu magisterskich studiów wyższych:

Nr zaświadczenia       …………………………….                           

wydane w dniu     ………………………………                             

                                         


………………………………………………………
                                                      podpis magistranta©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość