Strona główna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Pobieranie 314.69 Kb.
Strona1/8
Data20.06.2016
Rozmiar314.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

tel. (0-56) 611 4010, 611 4242, 654 2951


fax: (0-56) 654 2944

e-mail: rektor@umk.pl

Władze rektorskie:


Rektor

Prorektorzy:

Prorektor ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Prorektor ds. Kształcenia

Prorektor ds. Ekonomicznych
i Rozwoju

Prorektor ds. Studenckich

Prorektor ds. Collegium Medicum


Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Dr hab. Danuta Janicka, prof. UMK
Dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK

Prof. dr hab. Witold Wojdyło

Prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe

Powołany dekretem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika istniał początkowo jako uczelnia dwuwydziałowa z Wydziałami: Humanistycznym (wraz z Sekcją Sztuk Pięknych) i Matematyczno-Przy­rodniczym. Struktura ta odbiegała jednak daleko od koncepcji organizatorów UMK, którzy od początku zabiegali o uczelnię wielowydziałową.

Starania władz uczelni doprowadziły do utworzenia w dniu 5.XI.1945 r. Wydziału Prawno-Ekonomicznego, a następnie do przekształcenia z dniem 24.I.1946 r. Sekcji Sztuk Pięknych w samodzielny Wydział Sztuk Pięknych.

W 1951 r. nastąpił podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydziały: Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych zostały utworzone jednostki pozawydziałowe, które funkcjonują do dzisiaj: Studium Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego.

Z dniem 1.IX.1993 r. liczba wydziałów wzrosła do dziewięciu. Dawny Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii podzielono na trzy nowe Wydziały: Chemii, Fizyki i Astronomii oraz Matematyki i Informatyki. Z kolei z Wydziału Humanistycznego wyłonił się Wydział Nauk Historycznych. We wrześniu 1999 r. rozpoczął działalność kolejny 10 już Wydział: Filologiczny – utworzony z instytutów i katedr filologicznych Wydziału Humanistycznego. Na uwagę zasługuje też powstawanie nowych jednostek o charakterze ogólnouczelnianym: centrów studiów, interdyscyplinarnych zespołów badawczych i innych struktur (Centrum Studiów Europejskich, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK, Biblioteka Brytyjska UMK, Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française).

W 2001 r. liczba wydziałów uczelni powiększyła się o kolejny wydział – Wydział Teologiczny. Od dnia 24 listopada 2004 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika działa w nowej strukturze organizacyjnej ustalonej przepisami ustawy z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na mocy tej ustawy, od 24 listopada 2004 r. Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stała się częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a jej Wydziały: Lekarski, Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu powiększyły liczbę wydziałów uniwersytetu z 11 do 14. Na uwagę zasługuje fakt, że obie uczelnie współpracowały ze sobą już od kilku lat, wspólnie prowadząc badania naukowe i kształcąc studentów w ramach Międzyuczelnianego Centrum Fizyki Medycznej.

Od 1 września 2007 roku na UMK rozpoczął działalność nowy, piętnasty wydział – Wydział Nauk Pedagogicznych, powstały z przekształcenia Instytutu Pedagogiki funkcjonującego dotychczas w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

Uniwersytet jest uczelnią publiczną, działającą na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Posiada pełne prawa uczelni autonomicznej. Jest sygnatariuszem Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, przyjętej 18 września 1988 r. w Bolonii.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedną z największych uczelni wyższych w Polsce pod względem potencjału naukowego, oferowanych kierunków i form kształcenia oraz liczby studentów. Uczelnia zatrudnia ponad 2 tys. nauczycieli akademickich, w tym ponad 230 z tytułem naukowym profesora i ponad 360 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz 1075 doktorów.

Czternaście wydziałów uczelni posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora a dwanaście uprawnionych jest do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł naukowy profesora. W toruńskiej uczelni stopnie naukowe doktora można uzyskać w 24 dyscyplinach, a doktora habilitowanego w 21.

W roku akademickim 2007/2008 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych i doktoranckich kształci się około 34 tys. osób.

Aktualnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika oferuje 66 kierunków kształcenia i ponad 100 specjalności, około 50 rodzajów studiów podyplomowych oraz 21 doktoranckich. Oferta dydaktyczna uczelni może zadowolić najbardziej różnorodne oczekiwania kandydatów: od kierunków technicznych takich jak np. fizyka techniczna, automatyka i robotyka poprzez dyscypliny medyczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne, filologiczne, historyczno-społeczne, aż po filozofię, teologię i kierunki artystyczne. Od roku 2006/2007 Uniwersytet Mikołaja Kopernika kształci studentów na czterech nowych kierunkach studiów: kosmetologii, kulturoznawstwie, finansach i rachunkowości oraz unikatowym kierunku – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Od roku akademickiego 2007/2008 oferta uczelni powiększyła się o kolejne cztery kierunki: turystykę i rekreację, pedagogikę specjalną oraz dietetykę i ratownictwo medyczne. Od roku akademickiego 2008/2009 studenci uczelni mogą kształcić się na kolejnych nowych kierunkach studiów – położnictwie, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, na unikatowym kierunku – informatyce stosowanej, a także na makrokierunku – materiały współczesnych technologii oraz studiach międzykierunkowych – matematyka i ekonomia. Od roku akademickiego 2008/2009 na wielu kierunkach prowadzonych w uczelni utworzono nowe specjalności – np. na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska utworzono specjalność logopedia a na kierunku filologia – specjalność japonistyka, specjalność wiedza o kulturze śródziemnomorskiej oraz hellenistyka. Również od roku akademickiego 2009/2010 oferta kierunków uczelni ulegnie zwiększeniu; kształcenie będzie prowadzone na kolejnych nowych kierunkach studiów, takich jak: praca socjalna oraz nauki o rodzinie. Obecnie trwają prace nad utworzeniem od roku akademickiego 2009/2010 nowych kierunków studiów – polityka społeczna oraz kierunku unikatowego – kognitywistyka a także studiów międzykierunkowych europeistyka z filologią włoską. W związku z realizacją procesu bolońskiego uczelnia planuje od roku akademickiego 2009/2010 utworzenie studiów drugiego stopnia na wielu kierunkach studiów stacjonarnych.

Bogata oferta ilościowa idzie w parze z wysoką jakością kształcenia. Obecnie 8 kierunków studiów posiada certyfikaty Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, 36 kierunków zostało pozytywnie ocenionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną, a dwa kierunki otrzymały ocenę wyróżniającą PKA.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika uczestniczy w krajowych i europejskich programach edukacyjnych. Z programu MOST umożliwiającego odbycie nawet roku studiów w uczelni innej niż macierzysta skorzystało w 2008 roku prawie 100 studentów. W ramach programu Sokrates/Erasmus w 2008 roku wyjechało z UMK na studia zagraniczne ponad 340 osób.Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9

tel. (056) 611 2505, 611 4441, 611 4442, 611 4444

tel./fax: (056) 611 4755Władze:

Dziekan – Prof. dr hab. Wiesław Kozak

Prodziekani: – Dr hab. Andrzej Przystalski, prof. UMK

– Dr hab. Wojciech Wysota, prof. UMK

Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 9, tel./fax: 611 4772

Dyrektor – Prof. dr hab. Maria Stankiewicz


Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska – 87-100 Toruń, ul. Gagarina 9, tel./fax: 611 4443

Dyrektor – Prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz


Instytut Geografii – 87-100 Toruń, ul. Gagarina 9, tel. (056) 611 2585

Dyrektor – Prof. dr hab. Leon Andrzejewski

Kierunki akredytowane: biologia (w trakcie ponownej oceny PKA), biotechnologia (PKA), geografia (w trakcie ponownej oceny PKA), ochrona środowiska (PKA)

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość