Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896 tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/p-206/1/2009Pobieranie 63.23 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar63.23 Kb.Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896

tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30
Znak Sprawy: AZP/PN/p-206/1/2009

Strona z 6
Lublin, dnia 15.06.2009r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej, mebli laboratoryjnych, urządzeń do chłodzenia i zmywania z przeznaczeniem na wyposażenie dla Centralnego Laboratorium Aparaturowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 20 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanym dalej Zamawiającym zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 5 ustawy Pzp na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

W części 1: FOSS Polska Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 17 A, 02-849 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 1 311 449,98 zł. (słownie: jeden milion trzysta jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć zł. 98/100).

W cześci 2: Candela sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 4 849 500,00 zł. (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset zł. 00/100).

W częśc 3: Mettler - Toledo Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 508 855,90 zł.(słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć zł. 90/100).

W części 4 : Applied Biosystems Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 2 217 332,92 zł.(słownie: dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa zł. 92/100).

W części 5: Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego METAL-CHEM Sp.z o.o., ul. Dzierżona 12, 44-122 Gliwice, cena ofertowa brutto wyniosła 792 297,37 zł. (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem zł. 37/100).

W części 6: "SHIM-POL A.M. Borzymowski" E.Borzymowska - Reszka, A. Reszka Sp.J., ul. Lubomirskiego 5 , 05-080 Izabelin, cena ofertowa brutto wyniosła 1 080 920,00 zł. (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł. 00/100).

W części 7 : Agnieszka Bielińska A.G.A. Analitycal ul. Nowoursynowska 121 D, 02-797 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 671 366,00 zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć zł. 00/100).

W cześci 8: FEI Europe B.V., Building AAE, Achtseweg Noord 5, P.O. Box 80066, 5600 KA Eindhoven

Holandia, cena ofertowa netto wyniosła 996.000,00 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy zł. 00/100), cena brutto wyniosła 1 215 120,00 zł.(słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy sto dwadzieścia zł. 00/100).W części 9: Mirosław Fordon Uni-Export instruments Polska, ul. Czerniakowska 155 lok. 109, 00-453 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 1 107 516,00 zł. (słownie: jeden milion sto siedem tysięcy pięćset szesnaście zł. 00/100).

W części 10: Precoptic Co. Wojciechowscy Sp.J., ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 214 149,61 zł. (słownie: dwieście czternaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć zł. 61/100).

W części 11: GBC Polska M. Szkolmowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Lubomira 4 lok. 4, 04-002 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 48 800,00 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset zł. 00/100).

W części 12: Candela sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 2 702 300,00 zł. (słownie: dwa miliony siedemset dwa tysiące trzysta zł. 00/100).

W części 13: Panalytical B.V. Twenetepoort Oost 26, 7609 RG Almelo, The Netherlands, cena ofertowa brutto wyniosła 946 720,00 zł.(słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia zł. 00/100).

W części 14: Candela sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 488 000,00 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy zł. 00/100).

W części 15: GBC Polska M. Szkolmowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Lubomira 4 lok. 4, 04-002 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 24 400,00 zł.(słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta zł. 00/100).

W części 16: Andrzej Wiśniewski Comef Aparatura Naukowo-Badawcza, ul. Kalinowa 41, 40-750 Katowice, cena ofertowa brutto wyniosła 42 700,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset zł. 00/100).

W części 17: Canberra Packard sp. z o.o., ul. Rolna 165, 02- 729 Warszawa, cena ofertowa brutto wyniosła 971 120,00 zł. (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia zł. 00/100).

W części 18: LABART Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, cena ofertowa brutto wyniosła 43 375,50 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć zł. 50/100).

W części 19: konsorcjum ATU Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 112 B, 20-445 Lublin, Tehand sp. z o.o. ul. Herbowa 4, 20551 Lublin, cena ofertowa brutto wyniosła 308 278,14 zł. (słownie: trzysta osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem zł. 14/100).

W części 20: konsorcjum ATU Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 112 B, 20-445 Lublin, Tehand sp. z o.o. ul. Herbowa 4, 20551 Lublin cena ofertowa brutto wyniosła 23 561,86 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden zł. 86/100).

Załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie ofert, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.W imieniu Zamawiającego

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP

Zbiorcze zestawienie ofert, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer częściNumer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Liczba pkt kryterium

Cena oferty 100


Razem


1.

4.

FOSS Polska Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 17 A, 02-849 Warszawa1 311 449,98 zł

100,00

100,00

2.

5.

Candela sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 72,

01-541 Warszawa


4 849 500,00 zł.

100,00

100,00

3.

7.

Mettler - Toledo Sp. z o.o., ul. Poleczki 21,

02-822 Warszawa


508 855,90 zł.

100,00

100,00

4.

15.

Applied Biosystems Polska

sp. z o.o.,

ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa


2 217 332,92 zł.

100,00

100,00

5.

12.

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego METAL-CHEM Sp.z o.o.,

ul. Dzierżona 12,

44-122 Gliwice792 297,37 zł

100,00

100,00

6.

10.

"SHIM-POL A.M. Borzymowski" E.Borzymowska - Reszka, A. Reszka Sp.J.,

ul. Lubomirskiego 5 ,

05-080 Izabelin1 080 920,00 zł

100,00

100,00

7.

3.

Agnieszka Bielińska

A.G.A. Analitycal ul. Nowoursynowska 121 D,

02-797 Warszawa671 366,00 zł

100,00

100,00

8.

17.

FEI Europe B.V.,

Building AAE,

Achtseweg Noord 5,

P.O. Box 80066,

5600 KA Eindhoven

Holandia


1 215 120,00 zł.


100,00

100,00

9.

16.

Mirosław Fordon Uni-Export instruments Polska,

ul. Czerniakowska 155 lok. 109,

00-453 Warszawa1 107 516,00 zł.

100,00

100,00

10.

6.

Precoptic Co. Wojciechowscy Sp.J.,

ul. Arkuszowa 60,

01-934 Warszawa214 149,61 zł.

100,00

100,00

11.

13.

GBC Polska M. Szkolmowski i Wspólnicy Sp. J.,

ul. Lubomira 4 lok. 4, 04-002 Warszawa


48 800,00 zł.

100,00

100,00

12.

5.

Candela sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 72,

01-541 Warszawa


2 702 300,00 zł.

100,00

100,00

13.

8.

Panalytical B.V.

Twenetepoort Oost 26,

7609 RG Almelo,

The Netherlands


946 720,00 zł.

100,00

100,00

14.

5.

Candela sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 72,

01-541 Warszawa


488 000,00 zł.

100,00

100,00

15.

13.

GBC Polska M. Szkolmowski

i Wspólnicy Sp. J.,

ul. Lubomira 4 lok. 4,

04-002 Warszawa


24 400,00 zł.

100,00

100,00

16.

14.

Andrzej Wiśniewski

Comef Aparatura Naukowo-Badawcza,

ul. Kalinowa 41,

40-750 Katowice42 700,00 zł.

100,00

100,00

17.

2.

Canberra Packard sp. z o.o.,

ul. Rolna 165,

02- 729 Warszawa971 120,00 zł.

100,00

100,00

18.

9.

LABART Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5,

80-175 Gdańsk


43 375,50 zł.

100,00

100,00

19.

11.

DCD Habitat sp. z o.o.,

ul. Mosińska 9,

62-060 Stęszew


324 291,86 zł.

95,06

95,06

19.

18.

konsorcjum ATU Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 112 B, 20-445 Lublin, Tehand sp. z o.o. ul. Herbowa 4, 20 - 551 Lublin,

308 278,14 zł.

100,00

100,00

20.

1.

FROST Tomasz Jankowski

ul. Wolska 46,

01-187 Warszawa27 767,20 zł.

84,85

84,85

20.

18.

konsorcjum ATU Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 112 B, 20-445 Lublin, Tehand sp. z o.o. ul. Herbowa 4, 20 - 551 Lublin

23 561,86 zł.

100,00

100,00


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej


: szp
szp -> Załącznik nr 1 do siwz część 1 Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu
szp -> Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/5/2013
szp -> WSzSp rzp 333/75/2011 Lublin dn. 2011-11-14 Informacja o wyniku postępowania
szp -> WSzSp rzp 333/61/2009 Lublin dn. 2009-10-16
szp -> WSzSp rzp 333/43/2011 Lublin dn. 2011-08-12
szp -> Zał. nr 12 do siwz
szp -> Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa 49, skr poczt. 50, ul gen. Sylwestra Kaliskiego 2
szp -> Oferta cenowa załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego konkursu Nr do. 334. 11. 2015
szp -> Szpital Powiatowy w Chrzanowie Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych –diagnostycznych
szp -> Szpital powiatowy w chrzanowie 32-500 chrzanóW, ul. Topolowa 16 tel. (032) 624-70-00, fax (032) 623-94-28 regon 000310108
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy