Strona główna

Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny


Pobieranie 0.89 Mb.
Strona3/15
Data17.06.2016
Rozmiar0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

6. Konstrukcja pracy

Wśród źródeł będących podstawą niniejszej pracy większość stanowią inwentarze majętności, dlatego też konstrukcja pracy została oparta właśnie o nie. Zwykle inwentarz rozpoczynano wstępem, w którym podawano informacje o okolicznościach sporządzenia i właścicielu siedziby. Zatem w pierwszym rozdziale zatytułowanym Właściciele skoncentrowałam się na danych i statusie społecznym właścicieli majątków. Kolejny rozdział to Siedziba i dom pański, w którym opisane zostały siedziby jako całość, ze szczególnym zwróceniem uwagi na położenie, rozplanowanie, sposób budowania i materiał, z jakiego zostały skonstruowane oraz budynek, w którym mieszkał właściciel. Następna część, Gospodarstwo, opisuje zabudowę gospodarczą, hodowle, uprawy i ich obsługę. Ruchomości były opisywane w różnych miejscach źródeł (jeśli w ogóle) – niekiedy podczas opisu pomieszczeń dworskich, niekiedy oddzielnie na końcu inwentarza, dla porządku informacje na temat mobiliów umieszczono zbiorczo w jednym rozdziale zatytułowanym Ruchomości. Wewnątrz rozdziałów zastosowano podział autorski oparty o poszczególne zagadnienia, bez względu na lokalizację informacji w źródle. Porównanie standardu życia w siedzibach szlacheckich do standardu życia w drewnianych dworach magnaterii, ocena standardu życia szlachty i wnioski znalazły się w Podsumowaniu.

Ominięcia w cytatach zostały zaznaczone -- . Pisownia została zmodernizowana (na podstawie Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do XIX wieku K. Lepszego)46.


II. Właściciele

Jednym z kryteriów selekcji źródeł był status społeczny właściciela siedziby lub jej dzierżawcy. W samych inwentarzach jest on jednak trudno uchwytny, nie sposób na ich podstawie określić do której warstwy szlachty litewskiej należeli poszczególni właściciele omawianych dóbr, ani ich stanu posiadania. W celu przybliżenia stopnia zamożności i pozycji, jaką zajmowali w społeczności szlacheckiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w podanym przez źródło momencie, przeprowadzono poszukiwania genealogiczne. Miały one jednak wyłącznie charakter rozpoznawczy, bez pretensji do stworzenia pełnej biografii wymienionych poniżej osób. Nie we wszystkich przypadkach udało się zidentyfikować poszczególne osoby, niekiedy jedynym dostępnym źródłem wiedzy okazały się herbarze, z których niedoskonałości zdaję sobie sprawę.

Na podstawie otrzymanych informacji wyodrębniono dwie podstawowe grupy właścicieli omawianych w pracy majętności. Pierwsza z nich zalicza się do warstwy szlacheckiej, druga do warstwy magnackiej. Stan szlachecki był w Wielkim Księstwie Litewskim niejednolity. Teoretycznie jego członkowie cieszyli się równością, w praktyce jednak różnice majątkowe, tradycje i prestiż rodu wpływały na miejsce zajmowane w społeczności lokalnej, powiatu czy województwa oraz na karierę polityczną jednostek47. W literaturze proponowano rozmaite kryteria podziału wewnątrz warstwy szlacheckiej: ekonomiczne (ilość i jakość posiadanych dóbr ziemskich, ilość użytkowanych królewszczyzn, dochody), polityczno-społeczne (godność senatorska w dłuższym okresie czasu, piastowane urzędy, znaczenie rodziny w społeczności lokalnej), prestiżu (np. własny dwór lub prywatne wojsko). Żadne nich nie są jednak wystarczające, a bezdyskusyjne rozgraniczenie poszczególnych grup stanu jest niemożliwe do przeprowadzenia choćby ze względu na zmienność kryteriów w zależności od omawianego terenu. Pod względem stanu posiadania przyjęło się dzielić szlachtę na gołotę (czyli szlachtę nie posiadającą, bezrolną, niekoniecznie jednak ubogą48), zagrodową (posiadającą ziemię lecz nie posiadającą poddanych), drobną (posiadającą folwarki, lecz ubożejącą i zagrożoną deklasacją), średnią (inaczej folwarczną, różniąca się między sobą wielkością majątków oraz dochodów z nich uzyskiwanych) oraz zamożną, aspirującą do miana magnaterii49.

W połowie XVII wieku w Wielkim Księstwie Litewskim najuboższa warstwa szlachty posiadającej to szlachta jednodymowa (inaczej okoliczna). Nie miała ona poddanych, a ziemię uprawiała własnymi rękami. Na Żmudzi obejmowała szacunkowo ok. 60% ogółu stanu. Kolejne 34% to szlachta uboga. Te dwie kategorie obejmowały 86-94% społeczności szlacheckiej. Szlachta średnia to posiadająca 1-2 wsie, bądź kilka mniejszych. Szlachta zamożna, inaczej powiatowa to urzędnicy ziemscy i dworscy. Warto dodać, że teren ten był w województwie wileńskim szlachta obejmowała jedynie 3,8% mieszkańców, ponieważ teren ten był (jak na warunki litewskie) bardzo zurbanizowany50.

Drugą grupą właścicieli ziemskich są magnaci (tabela 2), którzy oprócz siedzib, w których sami przebywali, posiadali dobra wydzierżawiane bądź oddawane w zastaw zarówno magnaterii i mieszczaństwu, jak szlachcie. Dzierżawione i zastawiane szlachcie siedziby magnackie nie odbiegały wyglądem, ilością budynków ani wielkością od własności szlacheckiej, natomiast te będące przedmiotem kontraktów między magnaterią były większe, zatem i więcej kosztowała ich dzierżawa czy zastaw. Dzierżawcy dóbr magnackich to najczęściej szlachta drobna szukająca w służbie magnackiej drogi zdobycia lub powrotu do lepszej pozycji majątkowej. Jednym ze sposobów wynagradzania klienta było darowanie dożywotnio jakiejś majętności bądź korzystna dzierżawa51.

Do stanu szlacheckiego zaliczają się również właściciele, o których brakuje informacji oraz duchowni, a także dzierżawcy wymienieni w tabeli 2 – choć w kilku przypadkach52 można z pewnym prawdopodobieństwem przypuścić, że była to szlachta bezrolna, lecz posiadająca kapitał, za który mogła brać w zastaw dobra ziemskie53. Właściciele wymienieni w tabelach 1 i 3, posiadający dobra ziemskie, należeli do szlachty posesjonatów. Można też wyróżnić przedstawicieli szlachty drobnej, wyłania się dość jednolita grupa szlachty średniozamożnej i zamożnej.

W większości przypadków nie sposób ustalić, kto rzeczywiście mieszkał w omawianych posiadłościach. Co za tym idzie, nie można mieć pewności, że standard życia przez nie prezentowany odpowiadał rzeczywistemu standardowi życia przedstawicieli omawianej grupy. W przypadku dzierżaw lub zastawów połączonych z dzierżawą można przypuszczać, iż dzierżawca lub zastawnik zamieszkiwali we dworze na czas trwania kontraktu, natomiast w przypadku zastawu mieszkańcem pozostawał właściciel, o ile była to jego codzienna siedziba54. Na podstawie inwentarzy nie sposób jednak określić czy transakcja była dzierżawą, czy zastawem z dzierżawą, czy też samym zastawem; a zatem nawet ustalenie prawdopodobnego mieszkańca siedziby jest utrudnione. Inwentarze sporządzone z przyczyn innych niż wyżej wymienione (śmierci właściciela, podziału majątku, przekazania majątku dziedzicom przez opiekuna testamentu, sprzedaży) opisują przypuszczalnie siedzibę zamieszkaną przez właściciela, zwłaszcza gdy wśród ruchomości znajdują się rzeczy osobiste, choć co do tego również nie można mieć pewności. Zdarzają się przykłady dzierżawy dóbr magnatom55, którzy jednak nie zamieszkiwali dzierżawionych dóbr, najwyżej wysyłali tam swojego zarządcę, który należał najczęściej do stanu szlacheckiego. Poza tym w inwentarzach opisywane są również folwarki należące do danej włości, ale niezamieszkane, w których rezydował urzędnik w tzw. domku urzędniczym, a obok stał pusty dom wielki. Zatem wymienione dobra są raczej siedzibami przystosowanymi do mieszkania niż zamieszkanymi.

W przypadku sprzedaży dóbr w poniższych tabelach wzięci zostali pod uwagę jedynie sprzedawcy, ponieważ standard i wygląd danej siedziby w momencie sprzedaży zależał właśnie od sprzedającego. Warte wzmianki są również kobiety jako właścicielki – pojawiają się, ponieważ praktyka prawa ziemskiego dopuszczała kobiety do udziału w transakcjach nieruchomościami56.


Tabela 1. Właściciele szlacheccy.

nr inwentarza

nazwa miejscowości/ majątku

data powstania inwentarza

właściciel57

12

Ażurojście

21.04.1612

Hanna Gintowtówna Janowa Steckiewiczowa

20

Barszczyce

20.01.1631

Jan Janowicz Talat - Kiełpsz, podstarości brzeski (1615), pisarz grodzki żmudzki (1624-27), wojski żmudzki (1609-28), poseł na sejm w 1627 r., deputat Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego ze Żmudzi (1606, 1619), zmarł na początki 1628 r.58.

55

Birżyniany

1667

Władysław Kazimierz Aleksandrowicz Hryczyna Woyna h. Trąby, podczaszy grodzieński (1659-68), brak daty śmierci, ż. Felicjanna Katarzyna Bielikowiczówna, podwojewodzianka wileńska (1682)59.

109

Bludzie

14.08.1697

ksiądz Samuel Ceraski.

43

Budkojcie (cześć majątku Szawkot)

17.08.1662

Jan i Samuel Przystanowscy, Andrzejowicze, miecznikowice, ciwunowicze retowscy h. Pomian, Jan - poseł na sejm 1662 roku, podstoli mozyrski (co najmniej w latach 1662-74) podsędek (1683-89), w 1682 sędzia grodzki, po 1689 do 1694 sędzia ziemski żmudzki, ciwun retowki (1673-94), zmarł 1.03.1694 r., ż. Halszka Krzywcówna, 1v Adamowa Stankiewiczowa, pisarzowa ziemska żmudzka, zmarła w 1688, druga ż. Konstancja Stankrówna, już w 1690 pisarzówna horodelska, 1v Pawłowa Sienicka, podstolina buska60; Samuel, cześnik żmudzki (1685–90), zm. 1690, ż. Teodora Sakowiczówna61.

57

Bujwidzie

23.09.1668

Michał Kazimierz Kirkiło, szlachcic z powiatu upickiego62.

32

Drewniki

6.02.1651

Kazimierz Szumski h. Jastrzębiec, sędzia ziemski wileński, ż. Maryna Wnuczkówna, syn Michał63.

72

Dybowszczyzna

23.04.1680

Jan z Gocławia Podlecki, podpisał elekcję 1674 r. z powiatu wiłkomirskiego64, prawdopodobnie ojciec Konstantego Jana.

91

Dybowszczyzna

23.04.1693

Konstanty Jan z Gocławia Podlecki, prawdopodobnie syn Jana, podczaszy wiłkomierski (1689-99), podsędek wiłkomierski (1699-1701), sędzia ziemski wiłkomierski (1701-15), marszałek wiłkomierski (1712-13), usunięty siłą przez Mateusza Dowmonta Siesickiego, podkomorzy wiłkomierski (1715-17), deputat Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego z powiatu wiłkomirskiego (1698, 1708, 1716), zmarł 27.03.1717 r., ż. Anna Brzozowska, podsędkówna włkomierska65.

21

Gawry i Gawrelsk

14.01.1632

Jan i Mikołaj Burbowie h. Własnego, synowie Melchiora Janowicza w 1596 żonatego z Ewą Hrehorówną Bejnartówną (dziedziczką dóbr Gawry i Gawrelska), Mikołaj – być może pisarz ziemski żmudzki 159666.

114

Giałowo

29.10.1698

Felicjan Maciej Kęsztort h. Własnego, starosta tauruski (co najmniej w latach 1696-98), deputat Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1696 r.67, ż. Anna

50

Giedroycie

27.04.1666

Hieronim Stanisław Tymiński h. Lis, ż. Anna Ulczycka, szlachta powiatu grodzieńskiego68.

56

Giełgudyszki

7.02.1668

Stanisław Karol Piotrowicz Oziębłowski h. Radwan, cześnik kowieński, wojski wiłkomierski (1656-73?), zmarł prawdopodobnie w 1673 r. , żonaty trzykrotnie z Jadwigą Kęstortówną, skarbnikówną żmudzką, z którą miał dwóch synów, Kazimierza i Karola; z Petronelą Mikołajówną Szukszcianką, podstolicówną kowieńską, z którą miał córki Helenę, Annę i Eleonorę oraz syna Mikołaja; co najmniej w latach 1663-68 z Heleną Kimbarówną, skarbnianką Wielkiego Księstwa Litewskiego69.

51

Giełgudyszki

30.04.1666

Maciej Jędrzejewicz Oziębłowski, h. Radwan, starosta szymański, ż. Krystyna Kossakowska, z którą miał cztery córki (m.in. Felicjannę, żonę Daniela Chrząstowskiego i Elżbietę, żonę Władysława Kęstorta) i dwóch synów70.

46

Giełgudyszki

26.01.1665

Daniel Michałowicz Paszkowicz Chrząstowski h. Krzywda, miecznik Księstwa Żmudzkiego (1649-poł. 1664 r.), elektor Jana Kazimierza, miał być następnie kasztelanem żmudzkim, ż. od 1649 r. Felicjanna Maciejówna Oziębłowska, starościanka szymańska, druga ż. od 1652 Zofia Janówna Golmóntowna (zm. przed 1664), dzieci: Jan, Felicjanna i Anna; zmarł 7.01.1665 r, wieczorem71.

97

Ginejciszki

24.06.1694

Władysław Narbutt h. Trąby, Janowicz sędzic ziemski, pisarz ziemski lidzki (1683-87) podsędek (1687-94), chorąży (1692 - nie utrzymał się) podkomorzy lidzki (1694-1706), ż. Krystyna Klara Łukomska (zm. 1703?)72

85

Gondynga, Kowszany, Srugiszki

23.04.1691

Jan Karol Wyszomierski, szlachta żmudzka73

25

Gruże

20.04.1642

Daniel Janowicz Marcinkiewicz h. Łabędź, brat Jana, ciwun wielkodyrwiański, we wrześniu 1617 scedował ciwuństwo bratu, które 20.03.1636 zostało sprzedane Szemiotom, zm. po 1642, ż. Zofia Pietkiewiczówna74.

101

Gudziszki

12.07.1695

Jarosz Aleksander ze Skrzetuszewa Wawrzecki h. Ślepowron, podczaszyc miński, pisarz ziemski brasławski (1682-89), komisarz od granic Kurlandii na sejmie w 1685 r., sędzia ziemski powiatu brasławskiego (1690-1705), zmarł 16/17.04.1705, ż. Teodora Kossakowska, 1v Michałowa Podolcowa, zmarła po 1713 r.75.

92

Judejki

24.06.1693

Anna Dorota Rożenowa Andrzejowa Dowoynina Sołohubowa, Otto Jan Dowoyna Sołohub, Katarzyna Elżbieta Kiwelszteynowa Janowa Sołohubowa h. Prawdzic76

62

Kirkucie

6.11.1671

Michał Jakub Dunin Rajecki na Czadosach h. Łabędź, marszałkowic lidzki, starosta borklański (1670-99)77.

112

Kołpaciszki

23.04.1698

Jan Leon Oziębłowski h. Radwan, starosta jakuński, strażnik wileński (urzędu nie objął), testament spisał jako starosta jakuński 3.11.1699, aktykowany 14.11.1699, ż. Katarzyna Duninówna Rajecka, marszałkówna lidzka, 1v Samuelowa Komorowska podkomorzyna wileńska, syn Kaspra Oziębłowskiego i Elżbiety Grotowskiej, sędzianki grodzkiej trockiej78.

13

Kołtyniany

27.03.1616

Jan, Adam, Wojciech Bortkiewiczowie h. Lubicz79, synowie Stanisława Bortkiewicza.

AT; B-19

Komaje

21.09.1631

Stanisław, Jan i Kasper Owierkowicz.

AT; B-19

Komaje

8.08.1634

AT; B-19

Komaje

30.04.1667

Karol Jerzy Kroszyński, syn Jerzego i Halszki Wiesiołowskiej, dworzanin Jego Królewskiej Mości, w 1648 podpisał się pod elekcją Jana Kazimierza, podkomorzy brasławski (1665-67), testament 23.04.1667, aktykowany 30 t.m.; już 1651 ż. Elżbieta Wilhelmówna Tyzenhauzówna, starościanka kupiska, 2v. Aleksandrowa Janowa Kierdejowa, cześnikowa oszmiańska, 3v. Kazimierzowa Józefowa Kierłowa, marszałkowiczowa starodubowska, zm. 167580.

71

Komaje

17.03.1680

Adam i Kazimierz Kroszyńscy, podkomorzyce brasławscy, synowie Karola Jerzego.

AT; B-19

Komaje

23.04.1692

Gedeon Michał Dunin Rajecki h. Łabędź, syn Władysława, starosty rumborskiego, pisarz ziemski wiłkomierski, starosta rumborski (1679-1702), zmarł 11/22.07.1709, żonaty 3x, ż. Halszka Komorowska, Siesicka, Żebrowska, 2v Ruzewiczowa81.

36

Kondran

23.04.1653

Mikołaj Heliaszewicz Koryzna, z rodziny zamożnej szlachty żmudzkiej82.

83

Korwie

15.04.1691

Jan Odyniec, ż. Joanna Boczkowska, podstolanka inflancka.

82

Kościuszyszki

27.07.1689

Michał Dunin Rajecki h. Łabędź, syn Jana Teodora, podstolego oszmiańskiego, starosta borklański, ż. Anna Chreptowiczówna, podkomorzanka nowogrodzka83

AZ,357

Kulwa

20.06.1662

Samuel Blinstrub z Towtwiła, h. Łabędź84, wojski witebski, zmarł w 1676 r., ż. Katarzyna Golmontówna (zm. 18.02.1676), synowie Samuel i Teodor.

AZ 360

Kulwa

18.02.1676

104

Kulwa

23.04.1696

Karol Blinstrub z Towtwiła, h. Łabędź85, wojski witebski, ż. Anna Elisabeth Russelówna.

AZ 362

Kulwa

1709

Mojżesz, Aleksander, Bohdan i Karol Blinstrubowie z Towtwiła, h. Łabędź86, bracia, synowie Karola Blinstruba, wojskiego witebskiego.

73

Leliszki

31.03.1681

Kazimierz Kopeć h. Kroje, starosta okołowski, ż. Eleonora Tyszkiewicz, syn Mikołaj87.

105

Lichczany, Milwidyszki

24.07.1696

Franciszek Michał Wszeborowski (Wszęborowski, Szweborowski) h. Rawicz, skarbnik łomżyński, miecznik księstwa żmudzkiego (1678-88), ciwun birżyniański (1688–90, nie utrzymał sięiwun birżyniański )dobnie w 16ianka, zmarła w 1681, druga ż. m.erii i ruchomościigrosze i Hołyniec, dobra Żeleźnica, Chełmecz, ), jako miecznik występuje w 1691, ciwun użwentyński (od 1697 do śmierci prawdopodobnie w 1699), ż. Anna Eufrozyna Andrzejówna Burbianka, zmarła w 1681, druga ż. Katarzyna Strońska, zmarła przed 170788.

3

Linkowo

8.05.1604

Stanisław Wydra, ż. Barbara Hołowianka, chorążyna, zamożna rodzina szlachecka89.

10

Łukomnica

2.07.1611

Mikołaj Wadaszyński h. Jastrzębiec90, ż. Hanna Łukomska, szlachta z Ziemi Orszańskiej.

80

Merecz

23.04.1688

Michał Jan z Radziwonowicz Kierdej h. Bełty, podstarości oszmiański (1690-1701), syn Aleksandra Jana, cześnika oszmiańskiego, zmarł po 13.02.1706 jako starosta przewalski91.

47

Naruny

29.03.1665

Helena Szemiotówna, ż. Samuela Andrzeja Abramowicza, starosty starodubowskiego (1647-63), urodzonego w 1617 roku, kapitana gwardii pieszej Jego Królewskiej Mości, syna Mikołaja, starosty starodubowskiego; córka Bohdana (Dadziboga) Szemiota i Stetkiewiczówny, siostra zm. w 1660 Mikołaja, rotmistra wojska litewskiego i Hanny zakonnicy bernardynek wileńskich pod imieniem Franciszka. Zmarła w grudniu 1671 roku (testament z 21.12.1671) Helena była bezpotomna, w związku z czym wszystkie swoje dobra zapisała krewniakowi i wychowankowi Stanisławowi Samuelowi Szemiotowi, poecie. Oprócz dużych dóbr Narun, 30 tysięcy złotych zapisanych na dobrach Jurgiszki, Dudzigrosze i Hołyniec, dobra Żeleźnica, Chełmecz, Deguły i Pieńkowice, ponadto kamienicę w Wilnie oraz część biżuterii i ruchomości oraz pieniądze, za które miał spłacić jej długi92.

1

Nacewicze

15.11.1603

Ambroży Marcinowicz Nacewicz, być może Nacowicz h. Lis93, ż. Maryna Kozłowszczanka, jeden z synów Wojciech, szlachta drobna94.

5

Nacewicze

2.06.1605

Maryna Kozłowszczanka, ż. zmarłego Ambrożego Nacewicza i Wojciech Nacewicz, syn zmarłego Ambrożego Nacewicza, być może Nacowicz h. Lis95.

70

Niemenczyn

6.11.1678

Aleksander Jan i Kazimierz Jan Podberescy, wojewodziowie smoleńscy, synowie Grzegorza zmarłego w 167796.

49

Oksztyny

1665

Daniel Surwiłło.

35

Owile

20.01.1653

Stanisław Juraha Giedroyć h. Hippocentaurus, w 1648 jego podpis znalazł się pod elekcją Jana Kazimierza97.

APzA 30

Owile

23.04.1693

Krzysztof Ropp, stolnik orszański, ż. Urszula Rapówna.

59

Pogiry - Poabele

28.03.1669

Stanisław Ruciński h. Ogończyk98.

69

Poniemuń

1.10.1676

Jerzy Józef Chrząstowski, instygatorowicz Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 1668 r. starosta rosieński, ciwun gondyński (1686 – rezygn. 1714), pisarz ziemski żmudzki (1681-1713), elektor króla Michała i Jana III, ż. Anna Katarzyna Sipowiczówna, ciwunówna szowdowska99.

115

Popołcie

23.04.1700

Krzysztof Michał Kamiński h. Prawdzic, wojski oszmiański, (1698-1713), pozbawiony urzędu pod Olkienikami w listopadzie 1700 za niestawienie się na pospolite ruszenie, urząd przywrócono mu w maju t.r., sędzia grodzki trocki (1708-10), sędzia ziemski oszmiański (1710-23), zmarł 28.04.1723 r., ż. Krystyna Anna Szemberkówna (ślub 27.07.1692), 1v Wołmińska100.

74

Poporcie

24.04.1683

Jerzy Korsak prawdopodobnie h. Lis101.

68

Promadziów

17.12.1675

Wilhelm Eustachy Grothuz, poseł na sejmy od 1671 r., podstoli żmudzki, ciwun użwentyński, w 1683 r. starosta rajgrodzki, w 1685 r. mianowany kasztelanem żmudzkim, ż. Konstancja Billewiczówna, druga ż. Maria Anna z Liniewa, 1v Abrahamowa Gołuchowska, zmarł w 1708 r.102.

27

Purwie

23.03.1645

Wiktoryn Konstantyn Mleczko h. Doliwa, podsędek ziemski żmudzki (conajmniej w latach 1645-48), w roku 1661 sędzia ziemski, regimentarz wojska żmudzkiego podczas rozruchów szwedzkich (1656), w 1670 r. starosta żmudzki103, ż. Eufemia Myszczanka.

84

Radkuny

26.04.1691

Kazimierz Adam Szemiot h. Łabędź, ciwunowicz biżyniański, deputat Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego ze Żmudzi (1677), zm. po 1700104

54

Rawiszki

3.06.1667

Kasper Oziębłowki h. Radwan, ż. Elżbieta Grotowska105.

7

Rogów

7.04.1610

Andrzej Iwanowicz Żyliński, wojski witebski, od 27.11.1596 marszałek wiłkomierski, zmarł w 1602 r.106, ż. Jadwiga Zawiszanka, córki Dorota i Katarzyna.

76

Rytyny

24.06.1684

Jan Goss (Goess), stolnik inflancki (1684-93), podpułkownik Jego Królewskiej Mości, ż. Zofia Billewiczowa, z poprzedniego męża ciwunowa szawdowska, zmarł 26.03.1702)107.

90

Sawiciszki

11.11.1692

Aleksander Syciński (Siciński), być może deputat Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego z powiatu trockiego (1653)108.

52

Stoglany

4.03.1667

Jan Michał Mikołajewicz Narbut h. Trąby, pisarzewicz ziemski, pisarz grodzki lidzki (1666-67), pisarz ziemski lidzki (1667-70), sędzia ziemski lidzki (1670-93), zmarł 27.02.1693, ż. (już 4.03.1667) Konstancja Krzysztofówna Litaworówna Chreptowiczówna109.

78

Suderwa (Suderwie – Sołdzie)

2.06.1686

Halszka Uniechowska Wawrzyńcowa Montowtowa h. Pobóg110.

77

Sużany

23.04.1686

Adam Kroszyński, podkomorzyc brasławski.

17

Szawlany

5.11.1619

Jerzy Wacławowicz Szemet, kasztelanic żmudzki, chorąży żmudzki (1618 do śmierci), rotmistrz Jego Królewskiej Mości podczas wyprawy chocimskiej w 1621 r., zmarł wkrótce po powrocie spod Chocimia, pogrzeb odbył się 22.02.1622 r., ż. Polonia Ogińska111.

110

Szeszole

23.03.1698

Mikołaj Aleksander Święcicki h. Jastrzębiec, podstoli mścisławski już w 1668, deputat Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego z powiatu wileńskiego (1668), ż. Helena Kasztelówna (mieszczka wileńska)112.

103

Szeszole (połowa majątku)

23.04.1696

Felicjan Mołochowiec, Anna Kolecka Woynina, ż. Bazylego Woyny h. Trąby (zm. przed 4.03.1699)113, cześnikowa kijowska, Felicjan Mołochowiec, komornik ziemski województwa wileńskiego, ż. Eufemia Piegłowska.

95

Szłowin

3.05.1694

ksiądz Maciej Józef Ancuta, kanonik smoleński, proboszcz szacki, wiłkomierski, świrski, 21.10.1695 został kanonikiem wileńskim (dzięki poparciu biskupa Brzostowskiego), od tej chwili rozpoczęła się jego kariera, 4.12.1705 został referendarzem Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 1710 sufraganem wileńskim, po śmierci biskupa Brzostowskiego faktycznie objął rządy biskupie, zm. 18.01.1723114.

48

Światoszyn

15.05.1665

Jan Kulwiński h. Bończa115, ż. Halszka Pukienianka 2v Ligęza.

23

Upita

3.02.1638

Michał Eustachiusz Umiastowski h. Roch, podstoli upicki (1623-28), podsędek upicki (1628-36), zmarł 03/04.1636116, ż. Anna Kiełpszówna, dzieci: Olbrycht, Eustachiusz Jan, Zofia, Helena, Halszka.

2

Upita

8.04.1604

Elżbieta Szwabówna, ż. Kaspra Augustynowicza Kiełpsza, marszałka upickiego (1589-1693), pozbawiony urzędu, skazany na gardło i banicję, zmarła przed 1604.

67

Wenuszowa, Krowiszki

24.06.1675

Regina Bychowcówna Szwykowska, sędzianka ziemska trocka, ż. Tobiasza Janowicza Szwykowskiego, h. Ogończyk117.

29

Warpuciany

23.04.1647

Władysław Kęstort h. Lis, skarbnikiowicz żmudzki, wójt judański, skarbnik żmudzki (1645-62), deputat Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego ze Żmudzi (1643, 1662), ż. Halszka Maciejówna Oziębłowska, starościanka szymańska, zmarła w 1669118.

42

Warpuciany

18.12.1661

63

Wowiszki

23.04.1672

Daniel Szołkowski h. Korwin, cześnik wiłkomierski (1687), syn Dawida Szołkowskiego, ż. Emercjanna Marcińska119

87

Zudzigole

24.04.1692

Kazimierz Woyna h. Trąby120, sędzia ziemski piński.

44

Żoginie

3.01.1664

Władysław Ostafiej z Radziwonowicz Kierdej h. Bełty, kasztelanic żmudzki, dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości, wojski wiłkomirski (1656-71), testament z 5.05.1671, akykowny 10.06.1659, ż. już w 1659 Eufrozyna Joanna Billewiczówna, podkomorzanka żmudzka, 1v. Janowa Mikołajowa Stankiewiczowa, pisarzowa Wielkiego Księstwa Litewskiego, zm. 14.10.1661, 2x już w 1666 Anna Grużewska, sędzianka ziemska żmudzka, 2v Michałowa Bychowcowa, chorążyna trocka, zm. 1676121.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość