Strona główna

Urząd Miasta Szczecin


Pobieranie 51.86 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar51.86 Kb.


Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

www.szczecin.plMoja ulica w mieście

Szanowni Państwo,

ankieta realizowana jest na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin i ma na celu określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta Szczecin na temat kierunków zmian w przestrzeni miejskiej, zarówno związanej z miejscem zamieszkania, jak i przestrzeni odwiedzanych w centrum miasta. Wyniki posłużą do powstania zbiorczego raportu. Wszystkie Pana(i) opinie objęte są całkowitą tajemnicą i będą upowszechniane, jedynie w ogólnych zestawieniach statystycznych, bez możliwości powiązania ich z osobą respondenta.
Szczecin moje miasto – moje miejsca
1. Którą/e ulicę/e w Szczecinie najbardziej Pan(i) lubi?

............ ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... .......

............ ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... .......

2. Co wpływa, że lubi Pan(i) te miejsca bardziej niż inne? (do wyboru max. 3)

 łatwo tam dojechać  mają zieleń

 są blisko  są czyste

 są bezpieczne  są dla młodszych, starszych, rodzin

 są ładne i estetyczne  mają punkty gastronomiczne

 są tam wystawy, koncerty itp.  mają bogatą ofertę handlowo-usługową

 są tam miejsca parkingowe  są dobrze skomunikowane

 mają szerokie chodniki  są dobrze oświetlone

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jak ulica przychodzi Panu(i) na myśl gdy myśli Pan(i) o „sercu miasta” (miejscu spotkań, biznesu, reprezentatywnym, ciekawym i przyjaznym dla mieszkańców i turystów)?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Moja Aleja Wojska Polskiego

4. Czy chciałby(ałby) Pan(i) uspokojenia ruchu (ograniczenia prędkości, ograniczenia pasów ruchu, wprowadzenia meandrowego ruchu) na Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa?

 bardzo bym chciał(a)  jest mi to obojętne  bardzo bym nie chciał(a)

5. Czy uważa Pan(i), że należy przywrócić linię tramwajową na Alei Wojska Polskiego?

 bardzo bym chciał(a)  jest mi to obojętne  bardzo bym nie chciał(a)

6. Czy Aleja Wojska Polskiego mogłaby być „sercem miasta” – miejscem ważnym, znaczącym, prestiżowym?

tak oczywiście raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zupełnie nie

7. Jaka powinna być Aleja Wojska Polskiego, żeby mogła stać się „sercem miasta”?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Aleja Wojska Polskiego nie powinna być „sercem miasta”

8. Jakie funkcje mogłaby pełnić Aleja Wojska Polskiego? (max. 3)

 deptaka  miejsca spotkań

 miejsca imprez, wystaw, rozrywki  miejsca handlu

 alei mieszkaniowej  miejsca usług

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Jak często bywa Pan(i) na Alei Wojska Polskiego?

 częściej niż raz w tygodniu  raz w tygodniu  raz w miesiącu  rzadziej niż raz w miesiącu  wcale

10. W jakim celu najczęściej pojawia się Pan(i) na Alei Wojska Polskiego? (max. 3)

 zakupy  rozrywka, kino

 gastronomia  biznes

 edukacja  mieszkam tu

 pracuję tu  bywam tylko przejazdem

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. W jaki sposób najczęściej dostaje się Pan(i) na Aleję Wojska Polskiego?

 samochodem  tramwajem

 autobusem  rowerem

pieszo

12. Co zmieniłaby Pan(i) na Alei Wojska Polskiego? (max. 3)

 powinna być droga rowerowa  powinien pojawić się tramwaj

 ruch aut powinien być płynny - zielona fala  powinien być parking / więcej miejsc parkingowych

 powinien być ograniczony ruch samochodowy  powinno być więcej zieleni

 powinny pojawić się hotele / powinno być więcej miejsc noclegowych

 powinna być ułatwione przejście pieszych  powinno być więcej miejsc rozrywki i kultury

 powinno być więcej wydarzeń w przestrzeni publicznej

 należy wyremontować budynki  należy wyremontować chodniki

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Czy Aleja Wojska Polskiego jest miejscem przyjaznym dla:


Bardzo przyjaznym

Przyjaznym

Ani przyjaznym / ani nieprzyjaznym

Nieprzyjaznym

Bardzo nieprzyjaznym

mieszkańców
odwiedzających / turystów
przedsiębiorców
dzieci / młodzieży
seniorów
14. Proszę dokończyć zdanie:

Aleja Wojska Polskiego jest teraz .............................................................................................. (jaka?)

Chciałbym(ałabym) żeby Aleja Wojska Polskiego była w przyszłości …………………………………………….………. (jaka?)

15. Czy jest Pan(i) zadowolona, że jest mieszkańcem Szczecina?

 tak  nie
16. Proszę zaznaczyć kolejno przy każdej pozycji czy wpływa ona na zadowolenie czy niezadowolenie z tego, że jest Pan(i) mieszkańcem Szczecina:

zadowolenie

niezadowolenie

działalność władz lokalnych

bezpieczeństwo

komunikacja miejska

stan dróg i połączeń z innymi miejscowościami

wydarzenia kulturalne

rynek pracy

sport i rekreacja

architektura i wygląd miasta

edukacja

stan środowiska

położenie geograficzne
17. Jak ocenia Pan(i) obecny wizerunek Alei Wojska Polskiego?

 bardzo czysta  bardzo brudna

 bardzo bezpieczna  bardzo niebezpieczna

 b. przyjazna dla inwestorów  nieprzyjazna

 miejsce kulturalne i rozrywkowe  brak kultury i rozrywki

 rozwojowa biznesowo  nierozwojowa biznesowo

 ciekawa oferta handlowo-usługowa  brak ciekawej oferty handlowo-usługowej

 dobre miejsce zamieszkania  ulica tranzytowa

 cicha  hałaśliwa

 zielona  brak zieleni

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Czy chciałby(łaby) Pan(i) aby Aleja Wojska Polskiego była arterią komunikacyjną
umożliwiającą szybkie przemieszczanie się przez miasto?  tak  nie

Metryczka

Proszę zaznaczyć swoją płeć:  Mężczyzna  Kobieta

Kod pocztowy miejsca zamieszkania: ……… - ………………….………

Wykształcenie:  wyższe  średnie  gimnazjalne  podstawoweWiek:

do 14 lat 15 – 24  25 – 34  35 – 54  55 – 65  pow. 65 lat

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość