Strona główna

Uwaga! Poniższe opracowanie jest tylko pomocą. Nie może być traktowane jako opracowanie czysto naukowe, ponieważ może zawierać przypadkowe i niezamierzone błędy, mimo iż ich autorzy dołożyli wszelkich starań, aby ich uniknąć


Pobieranie 210.98 Kb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar210.98 Kb.
  1   2   3   4
Uwaga! Poniższe opracowanie jest tylko pomocą. Nie może być traktowane jako opracowanie czysto naukowe, ponieważ może zawierać przypadkowe i niezamierzone błędy, mimo iż ich autorzy dołożyli wszelkich starań, aby ich uniknąć.

Autorzy zalecają, aby równolegle korzystać z prezentacji i materiałów przekazanych przez dr Stacha, które stanowią prawdziwą wartość naukową.

1.CO TO JEST SEMIWARIANCJA NUGGETOWA I JAK NALEŻY JĄ INTERPRETOWAĆ? SKĄD POCHODZI TA NAZWA?Semiwariancja nuggetowa (NUGGET)
określenie błędu losowego związanego zarówno z błędami pomiarowymi jak i zmiennością losową mającą miejsce w odstępie krótszym od najkrótszego odstępu opróbowania (LAG1)

Wysoka wartość wariancji nuggetowej wpływa na silniejsze „wygładzenie” rozkładu przestrzennego w interpolacji metodą krigingu.

Nazwa nugget pochodzi od samorodków złota. (nugget –bryłka, samorodek, ziarnko czystego metalu, okruch) Nazwa związana jest z pracą naukową D.Krige, która zapoczątkowała rozwój geostatystyki. (1951) A statistical approach to some basic mine valuation problems on the Witwatersrand

Analizując wykres, funkcja powinna przeciąć nam oś OY w zerze. Nie jest tak ponieważ wpływa na to szereg czynników (błędów). chodzi tu o błędy pomiarowe i zmienność losową mającą miejsce w odstępie krótszym od najkrótszego odstępu opróbowania (LAG1). Teoretyczną wartość nuggetu wyznaczamy poprzez wydłużenie krzywej w kierunku osi OY.

Wartość na osi OY wyznacza nam tą wartość.2.KTÓRY MODEL SEMIWARIANCJI JEST STOSOWANY DO CHARAKTERYSTYKI ZJAWISK O MAŁEJ I ŁAGODNEJ ZMIENNOŚCI PRZESTRZENNEJ?
model gaussowski w początkowym etapie (bo początkowo narasta najłagodniej) oraz
model potęgowy o wykładniku >1
3. O CZYM MOŻE ŚWIADCZYĆ WYŻSZA (BARDZIEJ ZBLIŻONA DO 1 LUB –1) WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJI RANGOWEJ (SPEARMANA) W STOSUNKU DO WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJI LINIOWEJ (PEARSONA) MIĘDZY DWOMA ZMIENNYMI?
współczynnik korelacji rangowej > współczynnik korelacji liniowej
Jeżeli współczynnik korelacji jest znacząco większy to:


  • mamy pojedyncze wartości odstające

  • mamy do czynienia z relacją nieliniową


4.O CZYM MOŻE ŚWIADCZYĆ WYŻSZA (BARDZIEJ ZBLIŻONA DO 1 LUB –1) WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJI LINIOWEJ (PEARSONA) W STOSUNKU DO WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJI RANGOWEJ (SPEARMANA) MIEDZY DWOMA ZMIENNYMI?
współczynnik korelacji liniowej > współczynnik korelacji rangowej
Gdy mamy chmurę punktów i punkty które ciągną całą korelację.
UWAGA!

Jeżeli różnica między współczynnikiem korelacji liniowej a współczynnikiem korelacji rangowej jest znacząca (większa od 0,1) to trzeba się przyjrzeć bliżej danym.


5.CO TO JEST „ROZGRUPOWANIE DANYCH”, I JAKIMI METODAMI SIĘ JE WYKONUJE?

Kiedy mamy do czynienia z próbkowaniem preferencyjnym (próbki skoncentrowane, nierównomiernie rozmieszczone) to statystyki mogą być niereprezentatywne.

-podwyższają wagi wartości skupionych

-obniżają wagi wartości rozproszonych.


W celu zniwelowania wpływu tych wartości stosujemy średnie ważone.

Techniki rozgrupowania danych:rozgrupowanie poligonalne

Dla każdego punktu danych wyznaczamy obszar dla którego z każdego punktu tego obszaru będzie bliżej do punktu centralnego tego obszaru niż do innego punktu.


Zastosowanie: jeżeli jest mało pomiarów, a duża powierzchnia.
Wagą jest powierzchnia.
Od punktu centralnego do pozostałych punktów rysuje się linie promieniste i przecina się je w połowie prostymi prostopadłymi. Im większy poligon tym większa waga punktu.

rozgrupowanie komórkowe

Obszar dzielimy na pola podstawowe.


Waga jest odwrotnie proporcjonalna do ilości punktów w danym polu podstawowym.
Im więcej punktów w danym polu, tym jest mniejsza waga. Wielkość pól podstawowych i układ siatki jest arbitralna czyli wybierana przez użytkownika. I do optymalnego układu dochodzi się metodą prób i błędów. Czyli powtarza się wielokrotnie obliczenia z różną wielkością pól podstawowych i różną konfiguracją. Wybiera się taką konfigurację, która daje najwyższą lub najniższą średnią- w zależności od tego co jest opróbowane preferencyjnie (czy wysokie wartości, czy niskie wartości).6. ILE WYNOSI PRZYBLIŻONA MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW POMIAROWYCH, ABY MOŻNA BYŁO PRZEPROWADZIĆ WIARYGODNĄ ANALIZĘ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ BEZ UWZGLĘDNIANIA POTENCJALNEJ JEGO ANIZOTROPII?
Geostatystyka może być użyta, kiedy mamy 100 danych. Jednak przy dobrych danych wystarczy nawet 30-40.
Dobre dane- nie ma błędów ani lokalizacyjnych, ani błędów pomiarowych danej cechy. Zjawisko wykazuje prostą, klarowną zmienność przestrzenną. Nie ma takich sytuacji typu występowanie złożonych struktur przestrzennych ani występowania np. mieszanin czyli 2 populacji.
7.ILE WYNOSI PRZYBLIŻONA MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW POMIAROWYCH, ABY MOŻNA BYŁO PRZEPROWADZIĆ WIARYGODNĄ ANALIZĘ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ ZJAWISKA Z UWZGLĘDNIENIEM POTENCJALNEJ JEGO ANIZOTROPII?
150 punktów pomiarowych
8.Z ILU PAR PUNKTÓW POWINNA BYĆ WYLICZONA WARTOŚĆ SEMIWARIANCJI DLA DANEGO ODSTĘPU, ABYŚMY MOGLI JĄ UZNAĆ ZA W PEŁNI WIARYGODNĄ STATYSTYCZNIE?
100 par

wg www.ai-geostat.org 30-50


Oczywiście to zależy to od danych, ale 100 jest O.K.
9.PRZY ZMIANIE JAKIEGO PARAMETRU W TRAKCIE OBLICZEŃ SEMIWARIANCJI EMPIRYCZNEJ MOŻEMY SPODZIEWAĆ SIĘ ZMIANY OCENY WZGLĘDNEJ WARTOŚCI WARIANCJI NUGGETOWEJ I ZASIĘGU AUTOKORELACJI?
lag spacing

Dobór wielkości odstępu

Jeżeli lag spacing jest za duży to autokorelacja krótkodystansowa może być zamaskowana.

Jeżeli lag spacing jest zbyt mały może dojść do takiej sytuacji, w której może być wiele pustych odstępów oraz zbyt mała ilość par punktów nie pozwoli na wyliczenie wiarygodnych statystyk.lag tolerance (tolerancja odstępu)

Domyślna tolerancja odstępu (lag tolerance) jest równa połowie odstępu (lag spacing). Liczony jest od środka odstępu (lag).


Przy wartości tolerancji odstępu mniejszej niż 50% długości odstępu niektóre dane nie są uwzględniane w obliczeniach, bo przedziały się nie „dotykają”, a jeżeli jest więcej niż 50 % to się zazębiają i niektóre pary punktów są uwzględniane podwójnie w obliczeniach.


Im większy jest lag tolerance, tym więcej par punktów możną stworzyć, które wpadają do danego odstępu, i tym bardziej wygładzony jest wykres wariogramu.
Im mniejszy lag tolerance tym mniej par punktów wpada do odstępu i tym mniej wygładzony jest wariogram.
10. W JAKIEJ SYTUACJI, MIMO ŻE NASZE POMIARY BYŁY DOKŁADNE I PRECYZYJNE ZARÓWNO JEŚLI CHODZI O OKREŚLENIE WARTOŚCI MIERZONEJ CECHY, JAK I LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIAROWYCH, MUSIMY UŻYĆ MODELU NUGGETOWEGO DO OPISU STRUKTURY PRZESTRZENNEJ ANALIZOWANEGO ZJAWISKA?
Jeżeli odstęp próbkowania był dłuższy niż zasięg autokorelacji zjawiska.
11.CO TO OZNACZA, ŻE DANE ZJAWISKO WYKAZUJE IZOTROPOWĄ, A CO – ANIZOTROPOWĄ STRUKTURĘ ROZKŁADU PRZESTRZENNEGO?
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość