Strona główna

Uwagi ogólne


Pobieranie 253.46 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar253.46 Kb.
 1. UWAGI OGÓLNE

Niniejszy przewodnik technologiczny podaje zakres czynności i prac przewidzianych do wykonania podczas obsługiwania technicznego nr 2 (OO-2) 9mm pistoletu Glock, orientacyjne normy czasowe, warunki techniczne, którym powinna odpowiadać obsługiwana broń.

Przewodnik zawiera również szczegółowe instrukcje i wskaźniki dotyczące sposobów wykonania poszczególnych prac obsługowych przy prawidłowym wykorzystaniu sprawdzianów kontrolnych.

OO-2 obejmujące między innymi całkowite rozkładanie broni, wykonuje się w celu szczegółowego sprawdzenia jej stanu technicznego, usunięcia wykrytych lub zgłoszonych przez użytkownika niesprawności i przygotowanie broni do dalszego właściwego użytkowania. Po obsługiwaniu pistolet powinien być sprawny, gotowy do użytku i działać bezawaryjnie.

Większość usterek występujących podczas posługiwania się pistoletem (podczas eksploatacji) powstaje wskutek:


 • niewłaściwego obchodzenia się z pistoletem ,

 • nieprawidłowego przechowywania broni i magazynków,

 • stosowania nietypowej, zanieczyszczonej lub niesprawnej amunicji,

 • zaniedbań dotyczących czyszczenia, smarowania i konserwacji, przeglądania broni i magazynków.

Obsługiwanie techniczne nr 2 broni strzeleckiej znajdującej się w użytkowaniu bieżącym wykonuje się w warsztacie uzbrojenia - siłami i środkami warsztatu, a obsługiwanie broni przechowywanej w magazynach oddziału (ZN) wykonują wydzielone grupy żołnierzy pod nadzorem żołnierza zawodowego.

Obsługiwanie techniczne nr 2 broni strzeleckiej przechowywanej w składnicach wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami o przechowywaniu sprzętu.

W celu zapewnienia odpowiedniego wykonania obsługiwania należy zagwarantować niezbędne zaopatrzenie materiałowo-techniczne i systematycznie przygotowywać fachowo personel przewidziany do udziału w pracach obsługowych.


OO-2 pistoletu Glock wykonuje rusznikarz odpowiednio wyposażony w sprawdziany specjalistyczne.
 1. BHP PRZY PRZEGLĄDZIE BRONI

 1. Każdorazowo przed przystąpieniem do tych prac przełożony zobowiązany jest udzielić instruktażu pracownikom zgodnie z wykonywanymi przez nich odpowiednimi czynnościami.
  W pierwszej kolejności należy zawsze sprawdzić czy broń strzelecka nie jest załadowana, lub nie posiada w przewodzie lufy naboju. Naprawę lub przegląd techniczny należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi dla danego rodzaju sprzętu procesom technologicznym. Do tych prac należy używać tylko typowego wyposażenia i typowych narzędzi.

 2. Każdorazowo biorąc broń do ręki sprawdzić jej rozładowanie.

 3. W czasie posługiwania się bronią lub jej przenoszenia powinna być ona zawsze zabezpieczona przed strzałem przypadkowym.

 4. Zabrania się kierowania broni w kierunku ludzi.

 5. Wszystkie czynności przy broni należy wykonywać zgodnie z instrukcją o jej użytkowaniu.

 6. W czasie rozkładania broni zabrania się stać na linii działania sprężyn.

 7. Do wszystkich prac przy broni należy stosować typowe i technicznie sprawne narzędzia i przyrządy.

 8. Do czyszczenia i konserwacji broni używać tylko materiałów i środków do tego przeznaczonych.

 9. Wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych.

 10. Meldować przełożonemu o wszystkich zauważonych usterkach technicznych i w wyposażeniu broni.

 11. Dbać o należyty porządek i ład w miejscu pracy.

 12. Zabrania się wykonywania prac bez odpowiedniej odzieży ochronnej.

 13. Zabrania się palenia tytoniu w miejscach wykonywania prac.

 14. Zabrania się używania nietypowego wyposażenia i materiałów.

 15. Zabrania się pozostawiania obsługiwanego sprzętu bez nadzoru.

 16. Podczas obsługiwania, czyszczenia, smarowania, mycia sprzętu uzbrojenia i jego elementów należy szczególnie uważać, by nafta, benzyna, smary itp. nie dostały się poprzez skórę do organizmu. Podczas czyszczenia i konserwacji należy stosować odzież roboczą i ochronną.

 17. Pomieszczenia do mycia i konserwacji powinny mieć sprawną instalację wyciągową, hermetyczne oświetlenie i włączniki prądu (antywybuchowe).

 18. Zużyte szmaty i czyściło powinny być składowane do blaszanych pojemników umieszczonych na zewnątrz pomieszczeń przeznaczonych do prac konserwatorskich.

 19. W razie konieczności naprawy broni, jej elementów lub zespołów, należy dokonać szerokiej analizy możliwości naprawy wykluczającej możliwość wypadku.

 20. Zabrania się posługiwania się amunicją bojową podczas sprawdzania współdziałania części.

 21. Niedopuszczalne jest obsługiwanie broni po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.3. PRZEWODNIK TECHNOLOGICZNY OBSŁUGIWANIA OKRESOWEGO OO-2 PISTOLETU
9 mm Glock


9 mm pistolet GLOCK

Nr

Nazwa operacji

(czynności)

Narzędzia, przyrządy

i wyposażenie

Wskazówki i

warunki techniczne

Norma

czasu

w min.

Uwagi

operacji

czynności

13.1. Przygotowanie pistoletu do obsługiwania technicznego
5


1

Sprawdzić kartę stanu technicznego mienia służby uzbrojenia.

Karta nie powinna być zniszczona, a wpisy w niej powinny być czytelne i odzwierciedlać przebieg użytkowania oraz aktualny stan techniczny pistoletu .
Brakujące wpisy uzupełnić.

2

Odłączyć magazynek i sprawdzić, czy pistolet nie jest załadowany.
Magazynek i komora nabojowa – bez naboi.3

Odkonserwować i oczyścić pistolet w stanie złożonym.

Wycior ze szczotką, czyściło, długopis

Usunąć zanieczyszczenia i olej z powierzchni pistoletu.4

Sprawdzić zestaw jednostkowy (indywidualny) pistoletu.
Zestaw powinien być zgodny z wykazem ukompletowania.
Braki w zestawie uzupełnić.

23.2. Przegląd techniczny pistoletu w stanie złożonym
101


Przegląd zewnętrzny pistoletu.


Powierzchnie zewnętrzne części metalowych pistoletu powinny być bez korozji, zadziorów, zbić, wykruszeń i innych uszkodzeń.

Nieznaczne starcia powłoki ochronnej są dopuszczalne.

2

Przegląd przyrządów celowniczych.Sprawdzić:


- podstawę celownika


Luz podstawy celownika jest niedopuszczalny.


3

45

6- muszkę

- Sprawdzić zamek

- Sprawdzić chwyt pistoletu

- Sprawdzić urządzenie spustowo-uderzeniowe.


- Sprawdzić magazynek

Ułamanie, zadziory, starcie powierzchni niedopuszczalnie.
Zamek nie ma prawa mieć wgnieceń, ostrych krawędzi.
Wgniecenia ,pęknięcia chwytu są nie dopuszczalne.

Urządzenie spustowe powinno pewnie utrzymywać iglicę i płynie bez zacięć i przyhamowań wykonywać ruch zwalniając iglicę.

Magazynki nie powinny posiadać wgnieceń i pewnie się ryglować w gnieździe magazynka.


Adnotacje i uwagi :
Nr

Nazwa operacji

(czynności)

Narzędzia, przyrządy

i wyposażenie

Wskazówki i

warunki techniczne

Norma

czasu

w min.

Uwagi

operacji

czynności
3
3.3. Całkowite rozkładanie pistoletu .
1512
3

4

5


6

7
8


9


- Odłączyć magazynek.
- Sprawdzić rozładowanie GLOCK
- Zdemontować zamek

- Zdemontować sprężynę powrotną.

- Wyjąć z zamka lufę.

- Sprawdzić stan pazura wyciągu.


- W zamku sprawdzić działanie iglicy.

- Sprawdzić chwyt pistoletu.


 1. Wybić oś spustu 1. Wybić kołek zaczepu koszyka zaczepu iglicy.
 1. Sprawdzić prowadzenie szyny spustowej
 1. Sprawdzić sprężynę szyny spustowej
 1. Sprawdzić stan szyny spustowej.
 1. Sprawdzić poprawność działania zaczepu magazynka.

- Przegląd magazynka.Śrubokręt.


Suwmiarka

Wybijak 2,5 mm,

Śrubokręt.


Wybijak 2,5 mm, śrubokręt.

Wybijak 2,5 mm


Magazynek powinien odryglować się płynnie i wysuwać tak samo.

Odsunąć zamek 2,5 mm w tył , przytrzymać dłonią zamek i przesunąć w dół zaczepy zabezpieczające zamek.

Zsunąć zamek ku przodowi.

Wcisnąć sprężynę od strony brody lufy i unieść ,odłączając od lufy.


Sprawdzić przyrządem zużycie lufy !

Sprawdzić prostolinijność lufy.

Odchylać parę razy pazór wyciągu by sprawdzić poprawność działania pazura.

Wcisnąć bezpiecznik iglicy i przesuwać iglicę ku tyłowi. Iglica powinna przesuwać się płynnie i wracać na swoje miejsce . W skrajnym przednim położeniu powinna wystawać 1-1,2 mm.
Chwyt ,kabłąk i prowadnice zamka nie mają prawa być pęknięte , nadmiernie zużyte.
Po wybiciu osi spustu, wyjąć zaczep zamka. Zaczep nie powinien posiadać nadmiernych śladów zużycia.

Śrubokrętem wyjąć ku górze blok ryglowy.

Podważyć i wyjąć ku górze zespół spustowy.
Prowadzenie nie powinno posiadać nadmiernych zużyć ,skrzywień.
Sprężyna nie powinna posiadać wyciągnięcia ,pęknięć ,czy deformacji.
Szyna spustowa nie powinna posiadać zadr ,nadmiernych śladów zużycia ,czy wykrzywień.

Zaczep magazynka powinien przesuwać się płynnie i bez zacięć.

Wcisnąć stopkę sprężyny przez otwór w denku magazynka i przesunąć stopkę .

Zsunąć z pudełka magazynka.Wyjąć sprężynę wraz z podajnikiem naboi.


Czynności te powinny przebiegać płynnie

Zwrucić szczególną uwagę na stan techniczny sprężyny. Pęknięcia ,odkształcenia są nie dopuszczalne.
Nadmierne zużycie czy krzywizna jest nie dopuszczalne.

Pazur powinien przesuwać się płynnie bez przyhamowań.
Producent nie zaleca rozbierania iglicy i bezpiecznika iglicy bez potrzeby.

W razie konieczności wymienić na nowe.

Zbicia ,zadry na bloku ryglowym są nie dopuszczalne.
W razie konieczności wymienić na nową.

Sprężyna magazynka powinna być bez odkształceń i pęknięć .

Pudełko magazynka nie powinno posiadać pęknięć ,ostrych krawędzi ,a wyłaz przytrzymujący naboje powinien być w nie naruszonym stanie.
Nr

Nazwa operacji

(czynności)
Narzędzia, przyrządy

i wyposażenie

Wskazówki i

warunki techniczne

Norma

czasu

w min.

Uwagi

operacji

czynności
4
3.4 Czyszczenie części i zespołów rozłożonego pistoletu ,oraz konserwacja
Przybory do czyszczenia, czyściwo, substancje myjące i konserwujące.

Czyściwo –flanela……………… 50g

Substancje myjące…………… 400ml

Substancje konserwujące……. 400ml

Preparat do odmiedzania lufy…. 90 ml5


53.5 Składanie pistoletu

- W zamek włożyć lufę i zespół sprężyny powrotnej.


- W szkielet włożyć koszyk z urządzeniem spustowym i zcalić go kołkiem tylnym ,oraz osią spustu.
- Złożyć magazynekMłotek

Wybijak 2,5 mm


Montaż powinien przebiegać bez zbędnych zacięć i użycia siły.

Magazynek złożyć w odwrotnej kolejności niż rozkładanie.1083.8. Sprawdzanie prawidłowości złożenia pistoletu oraz współdziałania jego części i mechanizmów


Naboje szkolne 10 szt.

Załadować magazynek nabojami szkolnymi. Przeładować 10 razy bez naboi. Podpiąć magazynek z nabojami i sprawdzić podawanie , przeładowanie i wyrzucenie naboi szkolnych.

5
93.9. Sprawdzanie celności pistoletu; rozkładanie, czyszczenie, smarowanie i składanie. Sprawdzanie prawidłowości złożenia oraz współdziałania jego części i mechanizmów
15

Sprawdzać po naprawach lub wymianach części powodujących zmianę celności.

1

Sprawdzenie celności
W razie stwierdzenia niezadowalającej celności pistolet przystrzelać, a wyniki przystrzeliwania przenieść do karty przystrzeliwania.Fakt przystrzeliwania odnotować w karcie stanu technicznego mienia służby uzbrojenia. Gdy pistolet nie spełnia wymogów celności przekazać do producenta..
Odnotowuje dowódca plutonu remontu uzbrojenia (równorzędny).
Nr

Nazwa operacji

(czynności)

Narzędzia, przyrządy

i wyposażenie

Wskazówki i

warunki techniczne

Norma

czasu

w min.

Uwagi

operacji

czynności

2

Częściowe rozkładanie pistoletu


W czasie rozkładania pistoletu rozłożyć również jego magazynek używany podczas sprawdzania celności.

3

Czyszczenie i smarowanie rozłożonego pistoletu .

Przybory do czyszczenia i smarowania.

Czyściło szmaciane 50 g.

Środek myjący 200ml

Środek konserwujący 400ml
4

Składanie pistoletu. Sprawdzenie prawidłowości złożenia oraz współdziałania jego części i mechanizmów.

Naboje szkolne.

Sprawdzić nabojami szkolnymi współdziałanie części i wyrzucanie naboi.103.10. Wpisanie do indywidualnej karty broni adnotacji o wykonaniu OO-2

Dowódca plutonu remontu uzbrojenia (w składnicach – technik uzbrojenia) wpisuje czytelnie adnotację o wykonaniu OO-2 i potwierdza to własnym podpisem.

2

Ogółem na 9mm pistolet GLOCK

 • bez sprawdzania celności,

 • ze sprawdzaniem celności i przystrzeliwaniem.

52

674. WYKAZ CZĘŚCI I ZESPOŁÓW, PO KTÓRYCH OBOWIĄZUJE SPRAWDZENIE PISTOLETU MASZYNOWEGO PRZEZ STRZELANIE
Lp.

Nazwa części

Rodzaj prób i ilości strzałów

Ogień pojedynczy

Krótkimi seriami

Ogień ciągły

Nr

celnościLufa

15

10

10

4Zesp. spustowy

10

10

10

-Iglica

10

5

5

-Wyciąg

10

10

10

-Celowniki

10

5

5

4Sprężyna magazynka

10

10

10

-Magazynek

15

15

15

-

8

Sprężyna powrotna

10

10

10

-

5. PRZESTRZELIWANIE PISTOLETU NA CELNOŚĆ I SKUPIENIE

  1. Po próbie niezawodności działania pistolet maszynowego z dokładnie wyregulowaną linią celowniczą poddaje się próbie celności i skupienia. Próba polega na oddaniu dziesięciu pojedynczych strzałów do tarczy ustalonego wzoru (Rys. 2), umieszczonej w odległości 25 m od stanowiska strzeleckiego . Tarcza powinna posiadać punkt kontrolny znajdujący się o 7 cm wyżej niż punkt celowania. Strzelanie prowadzi się z pistoletu maszynowego opartego o sztywną podpórkę, z kolbą rozłożoną, opartą o ramię strzelca, który strzela w pozycji siedzącej, z zapewnieniem swobodnego podparcia rąk. Naboje przeznaczone do próby ładuje się do jednego magazynka. Celność pistoletu maszynowego uznaje się za prawidłową, jeżeli wszystkie przestrzeliny odchylą się od punktu kontrolnego nie więcej jak o 5,5 cm. Przestrzeliny powinny się mieścić w kole o średnicy 25 cm. Za odskok uznaje się przestrzelinę, która znajduje się w obszarze na zewnątrz okręgu zatoczonego ze średniego punktu trafień trzech najbardziej skupionych przestrzelin, a promień tego okręgu równy jest średnicy najmniejszego okręgu, obejmującego trzy najbardziej skupione przestrzeliny (Rys. 1).


Rys. 1 Określenie średniego punktu trafień:
a,b - z czterech przestrzelin; c - z trzech przestrzelin; d - określenie przestrzeliny wyraźnie

odchylonej (odskok)
 1. W przypadku niespełnienia wymagań podanych w pkt.1. dopuszcza się strzelanie powtórne. W pistolecie można przesunąć w lewo lub w prawo celownik bębnowy wg potrzeby - w granicach dopuszczalnej regulacji. Ilość korygowań linii celowania i przystrzeliwań na celność nie podlega ograniczeniu, o ile skupienie przestrzelin spełnia wymagania pkt.1.
Rys. 2 Wzór tarczy strzeleckiej.

9. INDYWIDUALNA KARTA UZBROJENIA


10. WYKAZ LITERATURY

 1. Przepisy dotyczące BHP sprzętu uzbrojenia Sygn. Uzbr. 1377/73.

 2. Instrukcja fabryczna 9 mm Pistoletu GLOCK , opis i eksploatowanie.


PRZEWODNIK TECHNOLOGICZNY

OBSŁUGIWANIA OKRESOWEGO OO-2

PISTOLETU GLOCK

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość