Strona główna

V gminny konkurs matematyczny


Pobieranie 30.71 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.71 Kb.
Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je tylko odkryć.”

Kartezjusz


V GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

ALFA I OMEGA”


DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCHREGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ulan – Majorat.

 2. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Ulan – Majorat oraz Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Ulanie – Majoracie - Gimnazjum.

 3. Organizacją konkursu zajmują się nauczyciele gimnazjum: Agata Niewęgłowska, Anna Mućka, Emilia Walentukiewicz, Szczepan Niebrzegowski

 4. Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu powinny być kierowane pocztą elektroniczną: atan77@o2.pl bądź listownie na adres Gimnazjum.

 5. Prosimy o zgłaszanie uczestników do 14 marca 2009 r. na załączonej karcie zgłoszeń.CELE KONKURSU


 1. Stworzenie możliwości poznania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanie – Majoracie.

 2. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań matematycznych.

 3. Wyrabianie umiejętności rozwiązywania zadań konkursowych.

 4. Motywowanie do pokonywania trudności.

 5. Popularyzowanie matematyki.

 6. Pobudzenie twórczego myślenia i wdrażanie uczniów do niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów.

 7. Stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji.

 8. Dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu.


ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs „Alfa i Omega” odbywa się w dwóch etapach.ETAP IELIMINACJE SZKOLNE

przeprowadzone 25 marca 2009 roku o godz.900 w macierzystej szkole ucznia.
 1. Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa złożona z trzech osób powołanych przez dyrektora szkoły.

 2. Szkolny koordynator konkursu odpowiada za jakość oraz terminowość pracy Szkolnej Komisji oraz za przeprowadzenie I etapu konkursu w wyznaczonym przez organizatorów terminie.

 3. Czas trwania eliminacji szkolnych - 60 minut.

 4. Uczniowie rozwiązują pięć zadań otwartych, tak samo punktowanych. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, korektorów ani innych pomocy dydaktycznych.

 5. Szkolna Komisja Konkursowa zobowiązana jest do :

  • czuwania nad prawidłowością przebiegu konkursu,

  • rzetelnego sprawdzenia prac, ocenienia ich zgodnie z nadesłaną punktacją,

  • wytypowania prac uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów, ( w przypadku braku wymaganej liczby punktów Szkolna Komisja typuje dwóch uczestników z najwyższą liczba punktów do kolejnego etapu),

  • sporządzenia i dostarczenia protokołu z prac komisji do Sekretariatu Gimnazjum im. Jana Pawła II do dnia 11 kwietnia 2009 roku,

 1. Jedynym i decydującym kryterium wyboru uczestników finału będzie liczba zdobytych przez nich punktów w eliminacjach szkolnych.

 2. Lista osób zakwalifikowanych do finału zostanie do 16 kwietnia 2009 roku umieszczona na stronie Gimnazjum: http://gimulan.internetdsl.pl.ETAP II – FINAŁ

przeprowadzony 23 kwietnia 2009 roku o godz. 900 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanie – Majoracie.
 1. Etap ten przeprowadza Komisja Finałowa złożona z organizatorów konkursu.

 2. Przewodniczący odpowiada za jakość oraz terminowość pracy komisji oraz za przeprowadzenie finału konkursu w wyznaczonym terminie, zgodnie z przyjętymi zasadami.

 3. W finale mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprzednio do niego zakwalifikowane, uczestniczące w eliminacjach szkolnych.

 4. Czas trwania konkursu - 60 minut.

 5. Uczniowie rozwiązują pięć zadań otwartych, tak samo punktowanych. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, korektorów ani innych pomocy dydaktycznych.

 6. Podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się ok. godz. 11.00 ( w dniu przeprowadzenia finału).

 7. Komisja Finałowa zobowiązana jest do :

  • czuwania nad prawidłowością przebiegu finału,

  • rzetelnego sprawdzenia prac, ocenienia ich zgodnie z opracowaną wcześniej punktacją,

  • sporządzenia protokołu z prac komisji,

  • przesłania protokołu z prac komisji oraz wyników do wszystkich szkolnych koordynatorów konkursu, organizatorów, prasy oraz innych placówek,

  • przechowania dokumentacji związanej z konkursem do końca roku szkolnego 2007/2008.

 1. Szkolny koordynator konkursu i nauczyciele prowadzący otrzymają zaświadczenia o pracy na rzecz konkursu wraz z podziękowaniem.

Organizatorzy V Gminnego Konkursu Matematycznego „Alfa i Omega”
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W V GMINNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM


ALFA I OMEGA”

.............................................................................................................................................................nazwa i pełny adres szkoły

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel prowadzący

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


..............................................................................................................................

Szkolny Koordynator Konkurs


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość