Strona główna

V. nauki pomocnicze filologii polskiej bibliografia


Pobieranie 31.77 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.77 Kb.
V.NAUKI POMOCNICZE FILOLOGII POLSKIEJ
Bibliografia
PODRĘCZNIKI, PRZEWODNIKI

Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977, ser. Vademecum Polonisty

Jerzy Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, wyd. 3, Warszawa 1982

Jadwiga Czachowski, Roman Loth, Przewodnik Polonisty, Wrocław 1989, ser. Vademecum Polonisty

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych, Warszawa 1988

Henryk Markiewicz, Świetność i zmierzch przypisów historycznoliterackich, [w:] Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, Katowice 2002, s. 481–492

Ireneusz Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998 (cz. 1)

Józef Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. nowe przejrz. i zmien., Warszawa 2002


Reguły sporządzania opisu bibliograficznego

PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura

PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

PN79/N-01222/07 Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa

PN-78/N-01222/04 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały uzupełniające tekst główny

PN-N-01178:1994 Zasady skracania tytułów czasopism i wydawnictw zbiorowych

PN-85/N-01158 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym i katalogowym
Bibliografia retrospektywna

Literaturoznawcza

Karol Estreicher, Bibliografia polska, ser. 1: t. 1–7 (lata 1800–1880, układ alfabetyczny), ser. 2: t. 8–11 (lata 1455–1889, układ chronologiczny), t. 12–34 (od początku piśmiennictwa do końca XVIII w., układ alfabetyczny), t. 1–4 (1881–1900, układ alfabetyczny), Kraków 1891–2000. Wyd. 2: Bibliografia polska XIX stulecia, t. 1–17 (do hasła Kopytowskij)–, Kraków 1959–2000. Zob. też www.estreicher.pl

Bibliografia polska za lata 1901–1939, t. 1–2, Wrocław 1986–1991, t. 3–11, Warszawa 1993–2009

Bibliografia literatury polskiej. „Nowy Korbut”, t. 1–3 (Piśmiennictwo staropolskie), t. 4–6 (Oświecenie), t. 7–9 (Romantyzm), t. 11 (Juliusz Słowacki), t. 12 (Józef Ignacy Kraszewski), t. 13–16 (Literatura pozytywizmu i Młodej Polski), t. 17 cz. I (Bolesław Prus) cz. 2 (Eliza Orzeszkowa), t. 18 (Jan Kasprowicz)

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i biobibliograficzny, t. 1–5, Warszawa 2000–2004

Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 1: Słownik hagiografów polskich, Lublin 2007; t. 2: Bibliografia hagiografii staropolskiej, Lublin 2007.Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria pierwsza: red. Ewa Korzeniewska, t. 1–4, Warszawa 1963–1966. Seria druga: oprac. Jadwiga Czachowska, t. 1–3, 1977–1980

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, red. Jadwiga Czachowska i Alicja Szałagan, t. 1–10, Warszawa 1994–2007

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976–1990, red. Stefania Skwirowska, Warszawa 2001
Językoznawcza

Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego, cz. 1: Gramatyka, cz. 2: Słownictwo. Kontakty językowe, cz. 3: Historia języka, cz. 4: 1989–1993, oprac. Z. Bukowcowa i M. Kucała, Kraków 1979–2003

Bibliografia onomastyki polskiej, t. 1 (1925–1958), oprac. W. Taszycki, A. Turasiewicz, Kraków 1960; t. 2 (1959–1970), oprac. W. Taszycki, A. Turasiewicz, Kraków 1972; t. 3 (1971–1980), oprac. K. Rymut, Kraków 1983; t. 4 (1981–1990), oprac. R. Przybytek, K. Rymut, Kraków 1992; t. 5 (1999–2000), oprac. R. Przybytek, K. Rymut, Kraków 2001

K. Handke, E. Rzetelska-Feleszko, Przewodnik po językoznawstwie polskim, Wrocław 1977

W. Paryl, Bibliografia do wybranych zagadnień z historycznej i współczesnej polszczyzny, Wrocław 1986

Polska bibliografia językoznawstwa drukowana w kolejnych tomach „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” od 1954 roku

M. Świdziński, M. Rudolf, Narzędzia informatyczne obsługi wielkich korpusów tekstów: wyszukiwarka Holmes, BPTJ 2006 [dostępne w internecie]

S. Urbańczyk, W. Żurowska-Górecka, Bibliografia polskiej slawistyki językoznawczej za lata 1958–1962, „Biuletyn Polonistyczny” 1963, z. 18, s. 155–223; za lata 1963–1967, „Biuletyn Polonistyczny” 1968, z. 31, s. 277–396

J. Wawrzyńczyk, Słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego, Warszawa 2005
Bibliografia bieżąca

Przewodnik bibliograficzny. Urzędowy wykaz druków, 1946–

Bibliografia Zawartości Czasopism za lata 1947–2004; od roku 2005 wydawana wyłącznie na płycie cd.

Polska Bibliografia Literacka za lata 1944/45–1988, od tomu za rok 1989 na płycie cd.
Bibliografie artykułów z czasopism polskich: http://mak.bn.org.pl/w14.htm

Bibliografie czasopism polskich: http://mak.bn.org.pl/w12.htm

Bibliografie dokumentów elektronicznych: http://mak.bn.org.pl/w16.htm

Bibliografie książek polskich: http://mak.bn.org.pl/w11.htm

Bibliografie poloników zagranicznych: http://mak.bn.org.pl/w13.htm
Słowniki biograficzne

Michał Czajka, Słownik biograficzny XX wieku, Warszawa 2004Polski słownik biograficzny, t. 1–7, Kraków 1935–1948, t. 8–34 Wrocław 1959–1993, t. 35–46 Warszawa–Kraków 1994–2009

Słownik biograficzny teatru polskiego, t. 1: 1765–1965, Warszawa 1973 red. Z. Raszewski; t. 2: 1900–1980, red. Zbigniew Wilski, Warszawa 1994

Jerzy Starnawski, Słownik badaczy literatury polskiej, t. 1–9, Łódź, 1994–2007


Encyklopedie ogólne

Encyklopedia katolicka, t. 1–10 (do hasła Lozay), Lublin 1973–2004

Encyklopedia powszechna, wyd. Samuel Orgelbrand, t. 1–28, Warszawa 1859–1868

Encyklopedia powszechna PWN, t. 1–4, Warszawa 1973–1976

Encyklopedia powszechna Ulitma Thule, red. Stanisław Franciszek Michalski, t. 1–10, Warszawa 1927–1939

Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, t. 1–6, Warszawa [1925–1938]

Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1–7, Warszawa 1995–1999

Orgelbranda encyklopedia powszechna, t. 1–18, Warszawa 1898–1912

Wielka encyklopedia Polski, t. 1–10, Kraków 2004–2005

Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. 1–55, Warszawa 1890–1914

Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 1–13, Warszawa 1962–1970

Wielka encyklopedia PWN, t. 1–31, Warszawa 2001–2005

Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna Wydawnictwa „Gutenberg”, t. 1–22, Kraków [1929–1933]; Warszawa 1937–1938
Encyklopedie i słowniki literaturoznawcze

Marek Bernacki, Marta Pawlus, Słownik gatunków literackich, wstęp Stanisław Jaworski, Bielsko-Biała 1999

Marek Bernacki, Mirosław Dąbrowski, Leksykon powieści polskich XX wieku, Bielsko-Biała [2002]

Aleksander Brückner, Encyklopedia staropolska, t. 1–2, Warszawa 1937–1938 i nast.

Francis Claudon, Encyklopedia romantyzmu, przekł. Helena Kęszycka, Warszawa 1992

Bożena Frankowska, Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003

Grzegorz Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000

Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1900–1903 i nast.

Ewa Głębicka, Leksykon. Grupy literackie w Polsce 1945–1989, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 2000

Mirosław Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, 21998

Heinrich Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekł., oprac. i wstęp Albert Gorzkowski, Bydgoszcz 2002

Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, red. Krzysztof Dybciak, Zdzisław Kudelski, t. 1, Lublin 2000

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas, t. 1–2, Warszawa 1985 i nast.

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam, t. 1–2, Warszawa 2000

Obraz literatury polskiej. Seria 3: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, t. 1–3, Kraków–Warszawa 1975–1992; seria 4: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 1–4, Warszawa 1965–1971; seria 5: Literatura okresu Młodej Polski, t. 1–4, Warszawa 1968–1977; Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 1–4, Kraków 1979–1993

Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, wstęp Anne Ubersfeld, przekł., oprac. i uzup. Sławomir Świontek, Wrocław 1998Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny, wyd. 2 zmien. I rozszerz., Warszawa 1999

Maurice Serullaz, Encyklopedia impresjonizmu, przekł. Halina Andrzejewska, Warszawa 1991Słownik literatury popularnej, red. Tadeusz Żabski, Wrocław 2006

Słownik postaci literackich, oprac. Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 2000

Słownik realizmu socjalistycznego, red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Kraków 2004

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda i Słowinia Tynecka-Makowska, Kraków 2006

Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 i nast.
Encyklopedie, słowniki i leksykony językoznawcze

Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1970Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1978

M. Kita, Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice 2005Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Kraków 2005

Przewodnik po stylistyce polskiej, red. Stanisław Gajda, Opole 1995

Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2001
Opracowania pomocnicze

Słowniki, leksykony

Juan Eduardo Cirlot, Słownik symboli, przekł. Ireneusz Kania, Kraków 2000

Władysław Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Kraków 1999

Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990

Piotr Kowalski, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław 1998

Andrzej Markowski, Radosław Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Kraków 2001

Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980
Mitologia

Pierre Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1997 i nast.

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987 i nast.

Mała encyklopedia kultury antycznej, praca zbiorowa, Warszawa 1966
Paremiografia

Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 1889–1894Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń, zebrał, oprac. i zredagował Czesław Michalunio SJ, Kraków 2005

Stanisław Kalinowski, Aurea dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Warszawa 1993

Julian Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin, wyd. 3 rozszerz., t. 1–3, Warszawa 1975

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1969–1978
Poradniki

E. Bielec, Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław 1999

G. Gambarelli, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską?, Kraków 1996

W. Gierz, Jak pisać pracę licencjacką?, Gdańsk 1998

T. Kamiński,: Poradnik dla prowadzącego i piszącego prace dyplomowe, Warszawa 2000

M. Krajewski, Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2001

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 1997K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną — licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005

W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość