Strona główna

Via sancta – droga śWIĘta „moja refleksja o dziedzictwie jana pawła II na tle ścieżki edukacyjnej”


Pobieranie 31.75 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar31.75 Kb.
Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu
VIA SANCTA – DROGA ŚWIĘTA

MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIEJANA PAWŁA II

NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ”

Ze względu na liczne pytania w sprawie konkursu „VIA SANCTA – DROGA ŚWIĘTA”, organizatorzy przychylając się do prośby uczestników i wyrażają zgodę, aby: • W kategorii „FILM”, wykonany obraz filmowy mógł być pracą zbiorową.

 • W kategorii „UTWÓR MUZYCZNY”, wykonawcy może towarzyszyć zespół muzyczny, lub akompaniator.

 • Organizatorzy wycofują z konkursu kategorię SMS

Ponadto w regulaminie nie zaznaczono informacji „ile prac można przedłożyć do konkursu”. • Doprecyzowując – każdą ilość w danej kategorii, jednak jury konkursu może nagrodzić tylko jedną pracę danego autora w poszczególnej kategorii (zapis nie dotyczy cyklu – kilku prac składających się na całość).

 • Do konkurs w kategorii „fotografia” można przedłożyć kilka prac, które tworzą całość, np. cykl, tryptyk.

 • Każda praca powinna zawierać opis albo metryczkę (opis na odwrocie pracy, albo dołączoną do niej metryczkę).

 • Opis lub metryczka powinna zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania lub instytucji patronującej, telefon kontaktowy, kategorię wiekową lub wiek autora, kategorię konkursu.

 • Prace zapisane w wersji elektronicznej, tj. płyty CD, powinny być opisane oraz dostarczone w okładce papierowej (kopercie na płyty).

Uzupełniony o zmiany regulamin oraz metryczka konkursu zostały zamieszczone poniżej.

VIA SANCTA – DROGA ŚWIĘTA
KONKURS
MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE

JANA PAWŁA II

NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ”

Aby upamiętnić kanonizację Jana Pawła II, która odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku
w Watykanie, a podczas której błogosławiony papież, Polak zostanie ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego, mieszkańcy społeczność Nowego Wiśnicza postanowiła uczcić to wielkie wydarzenie zorganizowaniem konkursu pn. „Moja refleksja o dziedzictwie Jana Pawła II na tle ścieżki edukacyjnej”. Ścieżka dydaktyczna została utworzona w dniu beatyfikacji Jana Pawła II, 1 maja 2011r. przy budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu, ze spiżowych rzeźb autorstwa profesora Czesław Dźwigaja.


REGULAMIN KONKURSU 1. Cele konkursu:

 1. Upamiętnienie wydarzenia kanonizacji Jana Pawła II poprzez twórczość artystyczną.

 2. Utrwalenie w naszej pamięci osoby Jana Pawła II, Jego myśli, słów i czynów.

 3. Okazanie wdzięczności za dar życia papieża Polaka.

 4. Dzielenie się z innymi refleksjami, które zawdzięczamy osobie Jana Pawła II.
 1. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty – w konkursie może wziąć udział każdy, kto w terminie do 11 kwietnia 2014r. zgłosi swoją pracę w kategorii wiekowej:

 1. przedszkola,

 2. szkoły podstawowe,

 3. gimnazja,

 4. szkoły średnie,

 5. dorośli.

 1. W konkursie biorą udział prace nadesłane, na adres organizatora lub dostarczone do siedziby organizatora.

 2. Każda praca powinna zawierać opis albo metryczkę (opis na odwrocie pracy, albo dołączoną do niej metryczkę).

 3. Opis lub metryczka powinna zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania lub instytucji patronującej, telefon kontaktowy, kategorię wiekową lub wiek autora, kategorię konkursu.

 4. Prace zapisane w wersji elektronicznej, tj. płyty CD, powinny być opisane oraz dostarczone w okładce papierowej (kopercie na płyty).

 5. Do konkursu można złożyć każdą ilość prac w danej kategorii, jednak jury konkursu może nagrodzić tylko jedną pracę danego autora w poszczególnej kategorii (zapis nie dotyczy cyklu – kilku prac składających się na całość).

 6. Do konkurs w kategorii „FOTOGRAFIA” można przedłożyć kilka prac, które tworzą całość, np.: cykl, tryptyk

 7. W kategorii „FILM”, wykonany obraz filmowy może być pracą zbiorową.

 8. W kategorii „UTWÓR MUZYCZNY”, wykonawcy może towarzyszyć zespół muzyczny, lub akompaniator

 9. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 11 kwietnia 2014r., do godz. 15.00

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego prezentowania i publikowania zgłoszonych prac nadesłanych na konkurs.

 11. Regulamin można pobrać na stronie internetowej www.nowywiśnicz.pl lub www.mok.nw.com.pl a dodatkowe informacje dotyczące realizacji konkursu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowy Wiśnicz.

 12. O ewentualnych zmianach organizacyjno-regulaminowych uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej.
 1. Kategorie konkursu:

 1. FOTOGRAFIA

  • format – dowolny,

  • kolorystyka – kolor lub czarno-biała,

  • forma papierowa – odbitka na papierze fotograficznym lub wydruk komputerowy
 1. PRACA PLASTYCZNA (akwarela, rysunek, pastele, inne techniki rysunku),

 • format A4 (21cm x 30cm) oraz A3 (35cm x 50cm)

 • oprawa - obramowanie (passe - partout). 1. UTWÓR MUZYCZNY

 • utwór wokalny, lub wokalno-instrumentalny dostarczony na nośniku elektronicznym,

 • czas nagrania do 3 minut,

 • do konkursu można przedłożyć własne aranżacje w oparciu o zapożyczone utwory, nawiązujących do osoby Jana Pawła II lub własne kompozycje.
 1. POEZJA

 • wiersze tematycznie nawiązujące do osoby Jana Pawła II,

 • forma papierowa, format A4, czcionka: „12”,

 • wydruk komputerowy.
 1. PROZA

  • opowiadanie, reportaż lub esej

  • objętość do 3 stron formatu A4,

  • forma papierowa, czcionka: „12”,

  • wydruk komputerowy.
 1. FILM

 • format dowolny

 • czas do 2 minut

 • dopuszczalna jest wersja filmu wykonanego telefonem komórkowym.
 1. Kryteria oceny:

 1. Prace konkursowe odpowiednio do kategorii oceni powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna.

 2. Komisja Artystyczna dokona oceny według następujących kryteriów:

 • zgodności z tematyką konkursu

 • walory artystyczne,

 • oryginalność pracy (utworu) oraz pomysłowość,

 • kreatywność twórczości własnej,

 • dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy,

 • staranność wykonania,

 • kompozycja i aranżacja,

 • ogólny wyraz artystyczny.

 1. Oceny dostarczonych prac w każdej z kategorii dokona komisja artystyczna w terminie do 18 kwietnia 2014r.

 2. Podstawą do sformułowania werdyktu jury jest zapoznanie się przez komisję artystyczną z wszystkimi pracami uczestników konkursu w danej kategorii.

 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 1. Nagrody i wyróżnienia:

 1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 25 kwietnia 2014r. o godz. 18.30 na placu przy Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu.

 2. Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów konkursu.

 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 1. Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu:

Burmistrz Nowego Wiśnicza

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu

Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu

Zespół Szkół w Kobylu

Zespół Szkół w Królówce

Zespół Szkół w Starym Wiśniczu

Szkoła Podstawowa w Chronowie

Szkoła Podstawowa w Muchówce

Przedszkole Samorządowe w Nowym Wiśniczu

Przedszkole Samorządowe w Starym Wiśniczu
 1. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zna i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również spełnia wszystkie regulaminowe warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, a w szczególności, że przedłożone do konkursu prace są jego autorstwa lub wykonania.

 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).

 4. W kwestiach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

 5. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator.

 6. Biuro Organizacyjne:

Miejski Ośrodek Kultury

Rynek 16

32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14-61-28-704, 14-68-50-933

e-mail: mok@nowywisnicz.pl
Wzór metryczki


do prac zgłaszanych na
KONKURS
VIA SANCTA – DROGA ŚWIĘTA
MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE

JANA PAWŁA II

NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ”

(którą należy dołączyć do przedkładanej pracy)


 1. Autor ( w przypadku filmu autorzy): ........................................................................................ .................................................................................................................................................

adres:....................................................................., tel. kontaktowy......................................... 1. Kategoria (metryczkę stosuje się tylko do poniższych kategorii/zaznaczyć właściwą):

 • fotografia

 • praca plastyczna

 • utwór muzyczny

 • poezja

 • proza

 • film 1. Tytuł pracy konkursowej:..........................................................................................................

 • ............................................................................................................................................

 • ............................................................................................................................................

 • ............................................................................................................................................
  1. Kategoria wiekowa:

 • przedszkola,

 • szkoły podstawowe,

 • gimnazja,

 • szkoły średnie,

 • dorośli..

Uwaga! Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr, 133/97 poz.883 wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych MOK Nowy Wiśnicz oraz ich przetwarzanie zgodnie z potrzebami organizacyjnymi wynikającymi z działalności statutowej MOK.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i zgodnie z jego przepisami zgłaszam swoją pracę do Konkursu.

................................................ ............................................(miejscowość i data) (podpis autora lub opiekuna)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość