Strona główna

W aleksandrii


Pobieranie 322.79 Kb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar322.79 Kb.
  1   2   3   4   5
Tekst jednolity
STATUT

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

W ALEKSANDRII
Na podstawie Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z13 lipca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. Nr 130, poz. 906), Uchwały Nr 61/VII/03 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie: założenia Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Aleksandrii i zmiany uchwały w sprawie łączenia Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Przedszkoli w Zespoły Szkolno – Przedszkolne, Uchwały Nr 205/XX/05 z dnia 18.04.2005 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Aleksandrii, Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez zgromadzenie ONZ 20 listopada 1989 r.DZIAŁ I

Nazwa Zespołu i inne informacje o Zespole

Rozdział 1

§ 1

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego wchodzi Gimnazjum w Aleksandrii, Publiczna Szkoła Podstawowa w Aleksandrii i Przedszkole Publiczne w Aleksandrii.§ 2

Siedzibą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego jest budynek znajdujący się w Aleksandrii, ul. Gościnna 130.


§ 3

Pełna nazwa placówki oświatowej brzmi: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii, Gimnazjum w Aleksandrii, Szkoła Podstawowa

w Aleksandrii, Publiczne Przedszkole w Aleksandrii.
§ 3a

1. Zespół posiada sztandar i wewnątrzszkolny ceremoniał.

2. Sztandar przechowywany jest w gablocie na parterze budynku szkoły.

3. Poczet sztandarowy występuje ze sztandarem w czasie uroczystych akademii szkolnych

z okazji świąt państwowych i szkolnych. Wystawiany jest również podczas uroczystości patriotycznych na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju i poza jego granicami.

4. Dzień 16 września jest Dniem Patrona szkoły.

5. Przebieg Ceremoniału zawarty jest w Regulaminie Sztandaru Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Aleksandrii.
§ 3b


1. 

Zespół , w tym szkoła wchodząca w skład zespołu szkół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.2.

Pieczęć urzędową Zespołu (z godłem w części środkowej o treści Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii ) lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak:

a) 

świadectwo - (świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości);

b) 

dyplom - (dyplom ukończenia szkoły, dyplom uzyskania tytułu zawodowego i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe);

c) 

kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum niezbędne dla celów rekrutacji;

d) 

legitymacja szkolna;

e) 

akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Aleksandrii posługuje się następującymi pieczęciami podłużnymi:


 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Jana Kochanowskiego

w Aleksandrii

Aleksandria, ul. Gościnna 130,

42-274 Konopiska

tel./ fax 034/328 30 28

NIP 573-27-17-898
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Jana Kochanowskiego

w Aleksandrii

SZKOŁA PODSTAWOWA W ALEKSANDRII

Aleksandria, ul. Gościnna 130,

42-274 Konopiska

tel./ fax 034/328 30 28
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Jana Kochanowskiego

w Aleksandrii

GIMNAZJUM W ALEKSANDRII

Aleksandria, ul. Gościnna 130,

42-274 Konopiska

tel./ fax 034/328 30 28
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Jana Kochanowskiego

w Aleksandrii

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ALEKSANDRII

Aleksandria, ul. Gościnna 130,

42-274 Konopiska

tel./ fax 034/328 30 28

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3c(skreślony)

§ 4

Do obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii należą: wieś Aleksandria Pierwsza ul. Dolna, Gościnna, Piękna, Rolnicza, Zielona;

wieś Aleksandria Druga ul. Gościnna, Graniczna, Księżycowa, Miodowa, Mostowa, Piękna, Poprzeczna, Sosnowa, Zielona, Strażacka.
§ 4a

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego przyjmuje wychowanków

i uczniów spoza obwodu Zespołu, ale nie zapewnia im dowozu.

§ 5

Organem prowadzącym jest Gmina Konopiska.


§ 6

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.§ 7

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej wynosi 6 lat, a w Gimnazjum –

3 lata

2. Zespół przyjmuje: 1. do przedszkola dzieci w wieku od 3 lat, w uzasadnionych przypadkach jeśli pozwalają na to warunki organizacyjne Przedszkola, może być przyjęte dziecko które ukończyło 2 lata,

 2. do szkoły podstawowej – dzieci w wieku od 6 lat,

 3. do gimnazjum - absolwentów szkoły podstawowej.

3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,

w którym kończy 8 lat.  1. Przedszkole prowadzi przynajmniej 1 oddział.

  2. Zespół zapewnia możliwość korzystania z:

 1. biblioteki

 2. świetlicy

 3. stołówki

 4. gabinetu pielęgniarki szkolnej.


§ 8

 1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

 2. Na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

§ 9

 1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy o systemie oświaty w zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

 2. Zasady funkcjonowania stowarzyszeń i organizacji w Zespole regulują odrębne przepisy.

 3. Wysokość opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach wychowania przedszkolnego realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego wynosi 1zł.


§ 10

usunięto


Rozdział 2

Cele i zadania Zespołu§ 11

   1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

   2. Działalność wychowawcza, o której mowa w ustępie 1, realizowana jest zgodnie z Programem Wychowawczym Zespołu – załącznik 1 i Programem Profilaktyki – załącznik 2, dostosowanymi do potrzeb rozwojowych uczniów.

   3. Program Wychowawczy Zespołu i Program Profilaktyki, o których mowa w ust. 2 uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

   4. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

   5. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

   6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom z przedszkola i uczniom Zespołu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,

 2. z niedostosowania społecznego

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

 4. ze szczególnych uzdolnień

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się

 6. z zaburzeń komunikacji językowej

 7. z choroby przewlekłej

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

 9. z niepowodzeń edukacyjnych

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowych ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

   1. W przedszkolu działającym w Zespole może być realizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jeśli będzie organizacyjna możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 1. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na zasadach objętych odrębnymi przepisami.§ 12

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.


§ 13

 1. W zakresie działalności dydaktycznej Zespół w szczególności:

 1. wspomaga indywidualny rozwój dziecka, przygotowuje dziecko do nauki w Szkole oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz wprowadza ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie

 2. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,

 3. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania, szczególną opieką otacza dzieci niepełnosprawne

z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, organizując wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, nauczanie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 1. W zespole zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

4. Umiejętności o których mowa w § 13 ust.1 pkt. a) to:

 1. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki,

 2. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym,

 3. efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,

 4. rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,

 5. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.

 6. odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków,

 7. rozwijanie sprawności umysłowej oraz zainteresowań,

 8. przyswajanie metod i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

 9. rozpoznawanie wartości moralnych,

 10. dokonywanie wyborów i hierarchizacja wartości,

 11. przestrzeganie praw i obowiązków obywatelskich,

 12. asertywne zachowania.


§ 14

 1. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

 2. W zakresie działalności wychowawczej Zespół w szczególności:

 1. realizuje wizję wypracowaną przez Dyrekcję Szkoły, rodziców, uczniów i nauczycieli, a ujętą w Koncepcji Pracy Zespołu;

 2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach wykonawczych do ustawy, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów;

 3. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

 4. kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);

 5. sprzyja zachowaniom pro socjologicznym przygotowując do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;

 6. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej;

 1. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

 2. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu i środowiska;

 3. wdraża do dyscypliny i punktualności.

 1. Zespół wypracowuje i realizuje w porozumieniu z Radą Rodziców Program Profilaktyki będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

 2. Zespół tworzy odpowiednie warunki pobytu w nim zapewniając wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami , demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 3. Warunki, o których mowa w ust. 4. zawarte są w Programie Wychowawczym Zespołu i Programie Profilaktyki.


§ 15

 1. Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

 2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

 1. ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach i przedszkolach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

 2. sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki dziećmi.


§ 16

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują:

 1. podczas zajęć wychowawczych, lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

 2. podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury,

 1. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 2. Rodzice o których mowa w ust. 2 nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w czasie sprawowania opieki.

 3. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu, na terenie Zespole i poza terenem Zespołu sprawują nauczyciele wychowania przedszkolnego.

 4. W przedszkolu dodatkową opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełniąca funkcję pomocy nauczyciela.

§ 17

 1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

 2. Obowiązkiem nauczycieli pełniących dyżur jest:

 1. bezwzględnie być obecnym w wyznaczonym w planie dyżurów miejscu i czasie,

 2. usuwać wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i innych osób a w przypadku niemożliwości ich usunięcia niezwłocznie zgłaszać o nich dyrektorowi szkoły,

 3. jeżeli w czasie dyżuru uczeń ulegnie wypadkowi należy udzielić mu pierwszej pomocy, a następnie powiadomić dyrektora,

 4. zwracać uwagę uczniom na niebezpieczne zachowania.

 1. Za nieobecność na dyżurze, zaniedbania wykonywania obowiązków dyżurującego a także za bierne pełnienie dyżuru nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.

 2. Za nauczycieli nieobecnych dyrektor wyznacza osoby zastępujące. Nauczyciel zwalniający się w dany dniu, wyjeżdżający na wycieczkę itp., który w dniu lub godzinach nieobecności zobowiązany był pełnić dyżur, powinien fakt nieobecności zgłosić dyrektorowi. Dyrektor wpisuje zastępstwo do zeszytu zastępstw. Odpowiedzialność za zaniedbania w tym przypadku ponosi nauczyciel zastępujący.§ 18

 1. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie, którzy ukończyli 10 lat samodzielnie mogą opuścić teren szkoły. Jeżeli jednak jeden z rodziców lub prawnych opiekunów wniesie pisemne zastrzeżenie, wtedy dzieci te opuszczają teren szkoły pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, albo pod opieką osób przez nich upoważnionych.

 2. Uczniowie, którzy nie ukończyli 10 lat opuszczają teren szkoły wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, albo pod opieką osób przez nich upoważnionych, lub na pisemną zgodę rodziców teren szkoły opuszczają samodzielnie.

 3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które samodzielnie opuszcza teren szkoły.

 4. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne przepisy.

 5. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów)

 6. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

- rozebrać dziecko w szatni

- osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy 1. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie Zespołu, np. w szatni, przed wejściem do przedszkola, itp..

 2. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 3. Dziecko odebrać należy osobiście od nauczycielki w grupie.W przypadku odebrania dziecka z placu zabaw przedszkolnego osoby odbierające zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

 4. Dziecko może być odebrane z przedszkola o każdej porze dnia jednak zgodnie z organizacją pracy przedszkola.

 5. Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

 6. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia.

 7. W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczycielkę o odbiorze dziecka przez inną osobę w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola wręczając pisemne upoważnienie.

 8. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty na żądanie nauczyciela okazać go.

 9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przekazać nauczycielce aktualny telefon kontaktowy.

 10. Zmiany adresu zamieszkania należy zgłosić dyrektorowi Zespołu.


§ 19

 1. Indywidualne formy pomocy polegają w szczególności na udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Zespołu, doraźnej lub stałej pomocy.

 2. Pomoc o której mowa w ust. 1 przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


§ 20

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu nauczycielem wychowawcą.

 2. W miarę możliwości organizacyjnych Zespołu, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej w ciągu całego etapu edukacyjnego, celem zapewnienia ciągłej pracy wychowawczej i jej skuteczności.

 3. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu.

 4. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 5. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

 1. z urzędu,

 2. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów tego oddziału.

 1. Wnioski o których mowa w ust. 5 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

 2. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.Rozdział 3

Ocenianie wewnątrzszkolne§ 21

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowanie ocen.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Aleksandrii.

 3. Zasady organizacji zajęć i oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 4. Zasady przeprowadzenia zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów regulują odrębne przepisy.

 5. Ustala się dwa semestry w roku szkolnym. Pierwszy semestr kończy się 15 stycznia każdego roku szkolnego. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z organizacji roku szkolnego, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skróceniu lub wydłużeniu pierwszego semestru.

 6. Przy ustalaniu oceny uczniowi, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić orzeczenie lub opinię poradni pedagogiczno – psychologicznej albo innej poradni specjalistycznej§ 21a

Cele oceniania wewnątrzszkolnego”

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi, co osiągnął, co zrobił dobrze i nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować, a w szczególności:

a) informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępach w tym zakresie,

b) udzielać uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

c ) motywować ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 1. dostarczać rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia

 2. umożliwiać nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

 3. przygotowywać uczniów do nieustającego w życiu procesu oceniania.

2. skreślony
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 1. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Zespole; 1. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 25b;

 2. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 21c ust. 2 i § 21c ust. 3;

 1. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 1. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 21b

Umiejętności uznane za priorytetowe


   1. W Zespole kształci się i uznaje za priorytetowe następujące umiejętności:

 1. czytanie ze zrozumieniem.

 2. rozumienie a nie tylko pamięciowe opanowanie treści.

 3. odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy.

 4. myślenie analityczne i syntetyczne.

 5. skuteczne komunikowanie się.”§ 21c

Przyjęta skala ocen szkolnych
1. W I etapie edukacyjnym, w klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne są ocenami opisowymi z wyłączeniem ocen z religii .

Ocenianie bieżące z wyłączeniem języka angielskiego i religii w klasach I-III odbywa się według zasad:   1. nauczyciele prowadzą dzienniki zajęć, w których odnotowują osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując litery A, B, C . W dzienniczkach ucznia , zeszytach przedmiotowych lub ćwiczeniach skala ta wyrażona jest dodatkowymi komentarzami słownymi:

A – Znakomicie!

B- Dobrze!

C- Postaraj się!


 1. na koniec semestru nauczyciele sporządzają kartę oceny opisowej, która jednocześnie jest informacją dla rodziców (prawnych opiekunów) o postępach dziecka.

 2. język obcy i religia oceniana jest według skali zamieszczonej w ust 2

2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej oraz w gimnazjum stosuje się następującą

skalę ocen:


Bieżąca i śródroczna skala ocen klasyfikacyjnych


cyfrowo


słownie


skrót


6


celujący


cel.


5


bardzo dobry


bdb


4


dobry


db


3


dostateczny


dst


2


dopuszczający


dop


1


niedostateczny


ndst

  1. oceny cząstkowe wyraża się cyframi, dopuszcza się komentarz w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez nauczyciela oraz stosowanie znaków „ +” , „ -”

  2. Nieprzygotowanie do zajęć oznacza się skrótem „np”, w rubryce przeznaczonej na odnotowanie nieprzygotowania dopuszczane jest wpisywanie daty nieprzygotowania ucznia do zajęć

  3. Ocena poprawiana zaznaczana jest w dzienniku lekcyjnym w kółko.

3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania dla uczniów począwszy od klasy czwartej szkoły


podstawowej i gimnazjum ustala się wg następującej skali:


skala ocen zachowania


cyfrowo


słownie


skrót


6


wzorowe


wz.


5


bardzo dobre


bdb


4


dobre


db


3


poprawne


pop


2


nieodpowiednie


ndp


1


naganne


nag
 1. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen zastrzeżeniem rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznych ocen zachowania, które należy wpisać pełnymi nazwami.

 1. Niektóre zajęcia edukacyjne mogą być zaliczane jedynie przez uczestnictwo ucznia w tych zajęciach i wpis w dokumentacji przebiegu nauczania brzmi: „uczestniczył(ła)”

 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii wydanej przez lekarza, lub poradnie psychologiczno- pedagogiczną oraz na czas określony w tej opinii.”

 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 22

1. Główny element szkolnego systemu oceniania stanowią Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO), w których zawarte są wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, oczekiwane osiągnięcia uczniów, szczegółowe sposoby i zasady oceniania dla odpowiednich zajęć edukacyjnych .

2. Przy ich opracowaniu nauczyciele winni uwzględniać:

a) zapisy Statutu Zespołu dotyczące oceniania w Zespole,

b) podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,

c) dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,

d) rozporządzenie o warunkach i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

3. Nauczyciel przedmiotu lub wychowawca klasy zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi zawartymi w PSO z przedmiotu na pierwszej lekcji organizacyjnej.

4. Dyrektor Zespołu Szkół sprawdza zgodność Przedmiotowych Systemów Oceniania z obowiązującymi przepisami prawa oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). Dyrektor Zespołu informuje rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego.


§ 23

Zasady oceny z zachowania
1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

2. Ocena zachowania;

a. nie może mieć wpływu na oceny zajęć edukacyjnych

b. nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub szkoły z zastrzeżeniem

pkt 6 i 7

3. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinii o uczniu

od nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum , uczniów

z zespołu klasowego oraz uwzględnić dokumentację pedagoga szkolnego. Przy ustalaniu oceny uczniowi, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić orzeczenie lub opinię poradni pedagogiczno – psychologicznej albo innej poradni specjalistycznej.

4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się następujące zasady oceniania zachowania:

a) system oceniania zachowania w klasach IV - VI szkoły podstawowej i klasach I-III

gimnazjum:

- wychowawca i nauczyciele przedmiotów są zobowiązani notować w zeszycie klasowym wszystkie informacje dotyczące zachowania ucznia, informacje te są systematycznie przekazywane uczniowi ich rodzicom (prawnym opiekunom).

- każdy uczeń otrzymuje odpowiednią ilość punktów wynikającą z przyjętej w statucie szkoły klasyfikacji punktowej zachowania. Punkty mogą być dodatnie i ujemne. Na początku semestru uczeń otrzymuje pulę 150 punktów dodatnich ( ocena dobra). Uczeń zdobywając kolejne punkty dodatnie podwyższa ocenę a ujemne obniża ją.

- kolejną wyższą ocenę uczeń otrzymuje uzyskując 50 punktów; utracenie 50 punktów powoduje obniżenie oceny.

b) skala punktów na poszczególne oceny z zachowania :

wzorowe 250 pkt. i powyżej

bardzo dobre od 200 pkt. do 249 pkt.

dobre od 150 pkt. do 199 pkt

poprawne od 100 pkt. do 149 pkt.

nieodpowiednie od 50 pkt do 99 pkt.

naganne –poniżej 50 pkt.
4a. W nauczaniu klas I - III szkoły podstawowej ocena zachowania zawarta jest w ocenie opisowej ucznia
5. Klasyfikacja punktowa z zachowania:
punkty dodatnie:


 1. rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym, (przyznaje wychowawca klasy na jeden semestr szkolny) – (10 – 20) pkt.

 2. rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym, (przyznaje opiekun samorządu na jeden semestr szkolny) – (10 – 30) pkt.

 3. udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego- (10- 50) pkt.

 4. samodzielne lub grupowe wykonanie dekoracji w klasie lub szkole– (5 -15) pkt.

 5. udział w konkursie lub zawodach szkolnych - 5 pkt.

 6. udział w konkursie lub zawodach pozaszkolnych- (5-10) pkt

 7. laureat konkursu lub zawodów szkolnych – 10 pkt

 8. laureat konkursu lub zawodów pozaszkolnych:

gminnych-15 pkt.

powiatowych- 20 pkt.

wojewódzkich, ogólnopolskich- (30- 40) pkt.


 1. reprezentowanie szkoły na zewnątrz ( oficjalne uroczystości, imprezy, występy artystyczne) -(10 -20) pkt.

 2. udział w poczcie sztandarowym(każdorazowo) -10 pkt.

 3. udział w imprezach szkolnych ( np. akademie, apele) – (5 -10) pkt.

 4. udzielanie pomocy koleżeńskiej – (5 – 10) pkt.

 5. wykonywanie prostych prac społecznych, pomoc w pracy biblioteki, świetlicy szkolnej, przy organizacji imprez i uroczystości – (5-10) pkt.

 6. punkty do dyspozycji nauczyciela wychowawcy ( spełnia kryteria na poszczególne oceny z zachowania ujęte w statucie szkoły w § 23 ust. 6) – od (0-50) pkt.

Punkty ujemne: 1. nieobecności nieusprawiedliwione za każdą godzinę –5 pkt.(obowiązuje dwutygodniowy termin usprawiedliwienia nieobecności)

 2. ucieczka z lekcji - 10 pkt.

 3. opuszczenie samowolne budynku lub terenu szkoły - 10 pkt.

 4. przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, zamierzona dezorganizacja procesu lekcyjnego – (5- l0)pkt.

 5. niewykonywanie poleceń nauczyciela wynikających z realizacji procesów dydaktyczno-wychowawczego lub poleceń porządkowych związanych z działalnością szkoły- (10- 20) pkt.

 6. używanie wulgaryzmów, słów powszechnie uważanych za obraźliwe, agresja słowna w stosunku do innych osób –(10-20) pkt.

 7. bójki, napaść fizyczna ( o sytuacjach, w których występują obrażenia ciała z powodu bójki informowana jest policja, inne sankcje karne regulują odrębne przepisy) – (30- 100) pkt.

 8. palenie papierosów lub innych zagrażających zdrowiu używek (inne sankcje karne regulują odrębne przepisy)- 50 pkt.

 9. picie alkoholu (inne sankcje karne regulują odrębne przepisy) - 50 pkt.

 10. niewłaściwe zachowanie, które doprowadziło do interwencji policji lub innych służb mundurowych (inne sankcje karne regulują odrębne przepisy) –50 pkt.

 11. nieprzekazywanie rodzicom informacji o wezwaniach do szkoły, zachowaniu i wynikach w nauce - (5-10) pkt.

 12. fałszowanie podpisu, usuwanie uwag nauczycieli, dopisywanie w dokumentacji szkolnej – (20-40) pkt.

 13. strój lub wygląd nieodpowiadający zasadom przyjętym w szkole –

(10 -20) pkt.

 1. niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego - (10- 50) pkt.

 2. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, niebezpieczne zachowania na przerwach, lekcjach, wycieczkach, obozach szkolnych, imprezach środowiskowych (10 – 30) pkt.

 3. nagminny brak zeszytu przedmiotowego, podręczników, ćwiczeń - 10 pkt.

 4. wywoływanie sytuacji konfliktowych, kłótni itp. - 5 pkt.

 5. posiadanie lub zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających (inne sankcje karne regulują odrębne przepisy) – 50 pkt.

 6. używanie telefonów komórkowych podczas lekcji w celu komunikacji, słuchania muzyki, fotografowania, nagrywania- 20 pkt.

 7. używanie telefonów komórkowych podczas przerw międzylekcyjnych w celu fotografowania lub nagrywania bez uzyskania zgody dyrektora Zespołu - 20 pkt.

 8. przemoc słowna, psychiczna, zastraszanie, dręczenie, groźby – 30 pkt

 9. punkty do dyspozycji nauczyciela wychowawcy ( spełnia kryteria na poszczególne oceny z zachowania ujęte w statucie szkoły w § 23 ust. 6) – od 0-50 pkt.

Punktacja zamieszczana jest w zeszycie uwag i pochwał w formie tabeli:data

punkty dodatnie(odniesienie do odpowiedniego zapisu w statucie § 23 ust. 5)

punkty ujemne (odniesienie do odpowiedniego zapisu w statucie§ 23 ust. 5)

podpis nauczyciela

6. Wychowawca klasy dysponuje dodatkową pulą punktów, którą może dodać jednorazowo uczniowi lub odjąć od zebranej przez niego sumy punktów z zachowania w semestrze uwzględniając następujące kryteria:


a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) zachowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom.

h) poszanowanie społecznie uznanych norm etycznych i moralnych.


6a. Uczeń który uzyskał punkty ujemne z § 23 ust.5 za niewłaściwe zachowanie określone w pkt. g),h),i),j),r),v), nie może uzyskać w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej bardzo dobrej i wzorowej oceny z zachowania.

7. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach wystawiania oceny z zachowania. Informacje przekazują ustnie: uczniom- na lekcji organizacyjnej; rodzicom – na pierwszym zebraniu.

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowaniu ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.§ 24


Zasady oceniania uczniów

1. Ocenianie w Zespole powinno:

a) informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b) pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywować ucznia do dalszych postępów w nauce

d) dostarczyć rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e) umożliwić nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
2. Formami sprawdzania osiągnięć uczniów są:


 1. pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna)

 2. polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym, albo w zeszycie lub innych arkuszach pracy,

 3. pisemne prace klasowe (wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, „kartkówki”- czyli krótkie formy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów),

 4. wystandaryzowane testy osiągnięć edukacyjnych (wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów)

 5. obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych, praca w grupie

 6. szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów,

 7. testy i ćwiczenia sprawnościowe,

 8. analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

3.Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie t.j równomiernie rozłożone na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania); zarówno bieżące, jak i śródroczne, roczne oraz etapowe; w różnych formach oraz warunkach zapewniających obiektywność oceny.

4.Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki, jednak w danym semestrze uczeń powinien być oceniony co najmniej 3 razy.

5. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

6. Wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych czyli wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów przeprowadza się wg harmonogramu ustalonego w planie pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

7. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych wprowadza się następujące ograniczenia, z zastrzeżeniem ust.8 i ust.9

a) prace klasowe(sprawdziany, testy, wypracowania) obejmujące jeden dział programowy lub więcej - nie częściej niż trzy razy w tygodniu i maksymalnie raz dziennie,

b) nie zapowiedziane dyktanda, testy, oraz tzw. „kartkówki” mogą obejmować zakresem treści do trzech jednostek tematycznych w programie nauczania.

8. W klasach IV- VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum;


   1. prace klasowe, sprawdziany i testy kontrolujące poziom opanowania zrealizowanych treści na są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać pracy klasowej w pierwszym wyznaczonym terminie z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia.

   2. nauczyciel ma prawo odpytać, bez zapowiedzi, z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej

   3. poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie dwóch tygodni od daty rozdania sprawdzonych prac. Miejsce i termin poprawy sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Poprawa tzn. ”kartkówek” i innych krótkich form sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów odbywa się według zasad zawartych w PSO.

   4. w pracy klasowej nauczyciel podaje liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny.

   5. skreślony

f) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielności jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej,

g) na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego)

h) nauczyciel zobowiązany jest do poprawiania pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni,


 1. w ocenianiu bieżącym na sprawdzianie nauczyciel może stosować kryteria sprawdzianu końcowego po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego, zawarte w oficjalnych dokumentach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 2. nauczyciel ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców o ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z przedmiotu na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

9. Brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być

podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celującą, bardzo dobrą lub dobrą, ale nie od nich gorszą.


§ 24 a
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość