W grupie pracowników administracji I obsługi nagrody jm rektora otrzymaliPobieranie 36.07 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar36.07 Kb.
W grupie pracowników administracji i obsługi nagrody JM Rektora otrzymali:


 1. Za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni:
 1. Pan mgr inż. Paweł Błachnio z Biura Audytu Wewnętrznego otrzymał nagrodę za zaangażowanie, wytrwałość i wnikliwość w realizacji zadań audytowych.
 1. Pani mgr Urszula Buczyńska z Działu Księgowości otrzymała nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, koleżeńską postawę oraz zaangażowanie i oddanie sprawom Uczelni
 1. Pani mgr Edyta Byszewska z Kancelarii otrzymała nagrodę za całokształt prac związanych z organizacją i usprawnianiem obiegu dokumentów w Uczelni.
 1. Nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni otrzymali:

 • Pani Jadwiga Ciężkowska z Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury.

 • Pani Sylwia Ciężkowska z Sekcji Centrum Biostruktury.
 1. Pani mgr Beata Czernia-Lewandowska z Działu Personalnego otrzymała nagrodę za aktywne włączenie się w proces reorganizacji i integracji funkcji kadrowo-płacowo-socjalnych w Uczelni, zaangażowanie i wkład pracy w proces poprawy organizacji realizowanych zadań zgodnie z wymogami prawa.
 1. Pan Stanisław Dąbkowski - Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych otrzymał nagrodę za zaangażowanie w realizację prac na rzecz bezpieczeństwa danych w Uczelni.
 1. Pani mgr Lucyna Domańska-Włodarczyk z Działu Eksploatacji Bazy Pozostałej otrzymała nagrodę za aktywność, operatywność oraz dobrą organizację pracy w dziale.
 1. Pani Beata Drozdowicz - Gawron z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej otrzymała nagrodę za wzorowe prowadzenie spraw administracyjnych Katedry. 1. Nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni otrzymali:
 • Pani Teresa Dulińska z Sekcji Farmacja i pozostałe Obiekty Banacha

 • Pan inż. Piotr Działa z Działu Informatyki
 1. Pani Barbara Dziedzic z Biura Inwestycji otrzymała nagrodę za zaangażowanie w prace przy podziale i weryfikacji dokumentów oraz dokumentacji technicznej wynikające z podziału kompetencji pomiędzy Biurem Inwestycji oraz Biurem Eksploatacji. 1. Pani mgr Danuta Fiejdasz z Działu Finansowego otrzymała nagrodę za zaangażowanie we wdrażaniu zmian w obsłudze bankowej Uczelni.
 1. Pani Anna Filipowicz z Sekcji Centrum Biostruktury otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz sekcji.
 1. Pani Alicja Gil-Olkusznik z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych otrzymała nagrodę za wkład pracy w pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz za współorganizowanie spotkań grup wsparcia dla pacjentów Kliniki.
 1. Pani Alina Gołota z Działu Inwentaryzacji otrzymała nagrodę za wytrwałość i konsekwencję w pracach związanych z ewidencjonowaniem majątku Uczelni.
 1. Pani mgr Iwona Goździk z Działu Finansowego otrzymała nagrodę za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań.
 1. Pan Adam Górzyński z Działu Logistyki otrzymał nagrodę za szczególne zaangażowanie w podniesienie jakości procesu dokonywania zakupu towarów i usług oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki materiałowej.
 1. Nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac otrzymali:
 • Pan Sławomir Gront z Sekcji Nowogrodzka i Oczki

 • Pan Jan Grzegorzewski z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
 1. Pani Urszula Janikowska z Działu Logistyki otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w organizację Sekcji Gospodarki Magazynowej.
 1. Pani mgr inż. Ewa Kaczmarek z Działu Personalnego otrzymała nagrodę za wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarządzania potencjałem pracowniczym.
 1. Pani mgr Joanna Kaczorowska z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego otrzymała nagrodę za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 1. Pani mgr Janina Kamieniecka z Działu Kontroli i Analiz Kosztów otrzymała nagrodę za zaangażowanie we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych w zakresie kontroli kosztów
 1. Pani Elżbieta Kazimierowska z Działu Finansowego otrzymała nagrodę za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań działu
 1. Pani mgr Małgorzata Klimowicz z Zakładu Zdrowia Publicznego otrzymała nagrodę za wzorowe prowadzenie spraw administracyjnych Zakładu.
 1. Pan mgr inż. Tomasz Koeber z Sekcji Centrum Dydaktyczne otrzymał nagrodę za wyróżniającą się postawę i profesjonalizm w obsłudze sprzętu multimedialnego.
 1. Pani mgr Ewa Korobowicz z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury otrzymała nagrodę za wzorowe prowadzenie spraw administracyjnych Zakładu.
 1. Pani mgr Katarzyna Kos z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej otrzymała nagrodę za wkład pracy i zaangażowanie we współpracę ze szpitalami klinicznymi.
 1. Pani Beata Kubalska z Domu Studenta 2 i 2 Bis otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni
 1. Pani mgr Agnieszka Kubiszewska z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu otrzymała nagrodę za aktywność zawodową, odpowiedzialność, inicjatywę oraz szczególne zaangażowanie w wykonywaną pracę na rzecz Dziekanatu
 1. Nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni otrzymali:
 • Pani mgr Agnieszka Kobus z Domu Studenta nr 2 i 2 Bis.

 • Pani mgr Anna Kucharska z Biura Prawnego
 1. Pani mgr Sylwia Kurowska z Działu Współpracy z Zagranicą otrzymała nagrodę za szczególną inicjatywę i zaangażowanie w usprawnianie administracyjnej obsługi międzynarodowych projektów badawczych Uczelni oraz w rozpowszechnianie informacji o możliwościach pozyskiwania dofinansowania tego rodzaju projektów.
 1. Pani mgr Joanna Kwiatkowska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego otrzymała nagrodę za zaangażowanie w realizację prac i rozwój Dziekanatu.
 1. Pani mgr Monika Leszczyńska z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego otrzymała nagrodę za wzorowe wykonywanie powierzonych zadań i zaangażowanie w rozwój Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego.
 1. Pani Barbara Lothammer z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej otrzymała nagrodę za wzorowe prowadzenie spraw administracyjnych Katedry.
 1. Pani Stanisława Majcherek z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie przy wprowadzeniu do codziennej praktyki systemów: Workflow i Controlling Finansowy
 1. Pani mgr Monika Małek z Działu Zamówień Publicznych otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w podniesienie jakości procesu dokonywania zakupu towarów i usług.
 1. Pani Celina Michalik z Sekcji Centrum Biostruktury otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni.
 1. Pani Barbara Mieczkowska z Działu Kontroli i Analiz Kosztów otrzymała nagrodę za wkład pracy i zaangażowanie w zakresie wprowadzania controllingu w obszarze zakupów inwestycyjnych, inwestycji budowlanych oraz remontów.
 1. Pan Mirosław Misztalski z Działu Logistyki otrzymał nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację zadań oraz pomoc w organizowaniu pracy transportu Uczelni.
 1. Pani mgr Agnieszka Mochocka z Działu Personalnego otrzymała nagrodę za zaangażowanie i twórczy wkład pracy związany z opracowaniem i wdrożeniem w Uczelni nowych rozwiązań ukierunkowanych na pozyskanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanego personelu oraz stałe doskonalenie kompetencji grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
 1. Pan Mieczysław Ochowicz z Domu Studenta nr 1 otrzymał nagrodę za udział w opracowywaniu i wdrażaniu programu komputerowego do obsługi akademików oraz za udział w tworzeniu nowego Regulaminu Domów Studenta.
 1. Pani Anna Ołtuszewska – z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego otrzymał nagrodę za wzorowe prowadzenie toku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Farmaceutycznego oraz aktywność i szczególne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni.
 1. Pani mgr Lidia Otto z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego otrzymała nagrodę za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań dziekanatu.
 1. Pan Tadeusz Paczuski z Biura Eksploatacji otrzymał nagrodę za aktywność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w realizacji zadań związanych z eksploatacją obiektów Uczelni.
 1. Pani mgr Agata Pieńkowska-Gajowczyk z Działu Inwentaryzacji otrzymał nagrodę za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań działu.
 1. Pani Aleksandra Pasińska z Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury otrzymała nagrodę za wzorowe prowadzenie spraw administracyjnych Katedry.
 1. Pani Kamila Podkólińska z Działu Zamówień Publicznych otrzymała nagrodę za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań
 1. Nagrodę za wzorowe prowadzenie spraw administracyjnych otrzymali:
 • Pani Irena Pszczoła z Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

 • Pani Joanna Puczyńska z Katedry i Zakładu Technologii Środków Leczniczych
 1. Pani Dorota Rostkowska z Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej otrzymała nagrodę za całokształt osiągnięć w pracy zawodowej, zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych związanych z kontrolą wykonania za 2006 i 2007r działalności statutowej badań własnych dotowanych przez MNiSzW
 1. Pani Teresa Rozbicka z Sekcji Centrum Biostruktury otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz sekcji
 1. Nagrodę za wzorowe prowadzenie spraw administracyjnych otrzymały:
 • Pani Barbara Rosiak – Przybyll z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

 • Pani Maria Rucińska z Zakładu Transplantologii i Centralnego Banku Tkanek Centrum Biostruktury
 1. Pani Danuta Rumak z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni
 1. Pani Grażyna Ryńska – Zastępca Kwestora ds. Księgowości otrzymała nagrodę za zaangażowanie we wprowadzaniu nowych rozwiązań systemowych.
 1. Nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni otrzymały:

 • Pani Jadwiga Sierpińska z Sekcji Farmacja i pozostałe Obiekty Banacha.

 • Pani mgr Aneta Skorek z Oficyny Wydawniczej.

 • Pani Teresa Smulska z Sekcji Centrum Biostruktury.

 • Pani Małgorzata Sobczak z Sekcji Farmacja i pozostałe Obiekty Banacha.
 1. Pani Jolanta Stasz z Katedry i Zakładu Toksykologii otrzymała nagrodę za wzorowe i sprawne prowadzenie spraw administracyjnych.
 1. Pani mgr Małgorzata Strużycka z Biura Organizacyjno-Prawnego otrzymała nagrodę za zaangażowanie w prace o charakterze organizacyjnym na rzecz Uczelni.
 1. Pan Stanisław Sugalski z Działu Logistyki otrzymał nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację zadań oraz udoskonalenie dystrybucji wewnętrznej towarów.
 1. Pani Beata Suwała z Sekcji Bazy Obcej: Ciołka, Solec, Nowy Zjazd otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz sekcji
 1. Pani Dorota Szmaus z Biura Obsługi Działalności Podstawowej otrzymała nagrodę za udział w opracowywaniu procedur rekrutacyjnych oraz regulaminów przyznawaniu stypendiów z własnego funduszu stypendialnego
 1. Nagrodę za sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków otrzymali:
 • Pan mgr inż. Arkadiusz Sztenkiel z Działu Informatyki

 • Pan mgr inż. Waldemar Sztulpa z Działu Informatyki
 1. Pan mgr Michał Szulc z Oficyny Wydawniczej otrzymał nagrodę za profesjonalizm i wkład pracy w rozwój Oficyny Wydawniczej.
 1. Pani Bogusława Szybowska z Sekcji Centrum Biostruktury otrzymała nagrodę za aktywność, zaangażowanie w realizację zadań zapewniających sprawne funkcjonowanie Collegium Anatomicum oraz szczególną dbałość o majątek Uczelni.
 1. Pani mgr Katarzyna Szymańska z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu otrzymała nagrodę za kompetencje zawodowe, odpowiedzialność, inicjatywę oraz szczególne zaangażowanie w wykonywaną pracę na rzecz Dziekanatu.
 1. Nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni otrzymały:
 • Pani Kazimiera Szymańska z Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

 • Pani Małgorzata Ślusarska z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej


 1. Pan inż. Bartłomiej Świech z Działu Informatyki otrzymał nagrodę za zaangażowanie i skuteczną koordynację wdrażania nowatorskich systemów informatycznych Uczelni
 1. Pani Barbara Wawrzycka z Działu Księgowości otrzymała nagrodę za zaangażowanie w terminową realizację zadań sprawozdawczych Uczelni.
 1. Pani Grażyna Wereszko z Działu Kontroli i Analiz Kosztów otrzymała nagrodę za wkład pracy i zaangażowanie w zakresie wprowadzania controllingu w obszarze prac badawczych i działalności dydaktycznej.
 1. Nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni otrzymali:
 • Pani Danuta Wilamowska z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej

 • Pan Piotr Włodarkiewicz z Sekcji Nowogrodzka i Oczki.

 • Pani mgr Mariola Wojdasiewicz z Działu Nauki.
 1. Pani Anna Zabielska z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego otrzymała nagrodę za zaangażowanie w realizację prac i rozwój Dziekanatu.
 1. Pani Aleksandra Zadrużna z Sekcji Farmacja i pozostałe Obiekty Banacha otrzymała nagrodę za profesjonalną obsługę techniczną zajęć dydaktycznych, Rady Wydziału oraz uroczystości organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny.
 1. Pani Henryka Zegadło z Sekcji Centrum Biostruktury otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz sekcji.
 1. Pani mgr Elwira Zielińska z Biura Organizacyjno – Prawnego otrzymała nagrodę za pełne zaangażowanie w organizacji i przeprowadzeniu wyborów władz uczelni.
 1. Pani Katarzyna Zielińska z Biura Obsługi Działalności Podstawowej otrzymała nagrodę za udział w pracach nad regulaminem oraz zasadami rekrutacji na studia doktoranckie
 1. Nagrodę za szczególne zaangażowanie w realizację prac na rzecz Uczelni otrzymały:
 • Pani mgr Magdalena Zawada z Oddziału Stomatologii Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego.

 • Pani Ewa Żakieta z Sekcji Centrum Biostruktury.: files -> informacje -> ogloszenia
informacje -> OŚwiadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi republiki białoruś, republiki gruzji, republiki mołdowy, federacji rosyjskiej lub ukrainy
informacje -> Janusz Palikot jest jedynym liderem partii w Polsce, którego medialność wzrosła – wynika z najnowszego badania „Scena Polityczna” przeprowadzonego przez „press-service monitoring Mediów”
informacje -> System Cova marki Meble Wójcik wyróżniony w prestiżowym konkursie,,Meble Plus Produkt Roku 2012’’
ogloszenia -> Waga !!! Studenci I pracownicy wum
informacje -> Zasady organizacji roku szkolnego 2012/2013 oraz standard organizacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i szkół dla dorosłych
informacje -> Składy Rad Sołeckich wybrane w wyborach w styczniu 2011 roku
informacje -> 30% wzrost polskiego rynku faktoringu w 2010 R
informacje -> Rekordowy 75 proc. Wzrost obrotów firm zrzeszonych w polskim związku faktorów w 2008 roku
informacje -> Informacje dodatkowe do programu „Młodzież
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy