Strona główna

W Kamieniu Pomorskim, mieszczącym się przy ul. Wolińskiej 7b


Pobieranie 5.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.63 Kb.
ANEKS

z dnia 14 października 2010 r. do protokołu z kontroli problemowej z zakresu realizacji zarządzania ruchem na drogach przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2010 r. w Starostwie Powiatowym

w Kamieniu Pomorskim, mieszczącym się przy ul. Wolińskiej 7b.

Stosownie do art. 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106 poz. 884) w wyniku rozpatrzenia: zastrzeżeń zgłoszonych przez Starostę Kamieńskiego w piśmie znak ST.I.0911-2/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. oraz nadesłanych pismem Kom.AP.5551 z dnia 30 września 2010 r. protokółach z przeglądu stanu oznakowania i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych ZDP w Kamieniu Pomorskim dokonano sprostowania jak niżej:


1. w pkt 1 dotyczącym kontroli wykazów dróg na stronie 2 skreśla się zdania: „W całości nadzór nad zarządzaniem ruchem prowadzi p. Andrzej Bartosz w imieniu Starosty. Pan Andrzej Bartosz, wg informacji uzyskanej od P. Danuty Szubert podlega służbowo Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, Panu Marcinowi Kwiatkowskiemu.”


  1. w pkt 3 na stronie 3 w wierszu 3 słowa „Starostwo nie udostępniło kontro-lującym analiz” zastępuje się wyrazami „Starostwo nadesłało kontrolującym pismem z dnia 30 września 2010 r. trzy brakujące protokoły z 31.05. i 24.09.2009 r. oraz 26.03.2010 r. z objazdów dróg”.
    1. w pkt. 4 na stronie 3 w wierszu 3 prostuje się oczywistą omyłkę dot. „§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a” Rozporządzenia MI z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). W protokole zapisano błędnie § 5 ust.2 lit.a.

Pozostałe zapisy protokołu 29 lipca 2010 r. utrzymuje się w mocy.

Aneks niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Aneks stanowi integralną część ww. protokołu.


Kierownik jednostki kontrolowanej: Kontrolujący:

/data i podpis/


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość