Strona główna

W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz


Pobieranie 23.53 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar23.53 Kb.
Zielona Księga “W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz” i jej znaczenie dla Polski.

Polska, kraj o wieloletniej tradycji morskiej, jest żywo zainteresowana wieloma aspektami przyszłej polityki morskiej Unii Europejskiej, takimi jak transport morski, rybołówstwo, żegluga śródlądowa, ochrona środowiska, szkolnictwo morskie i rozwój przemysłu stoczniowego.Fakty i liczby: gospodarka morska w Polsce

Transport morski:

 • Polska ma 55 przystani i portów morskich, które rocznie przeładowują ok. 55 milionów ton towarów i obsługują ok. 3 milionów pasażerów.1

 • W transporcie morskim w Polsce pracuje 35 000 osób.2

Rybołówstwo:

  • W polskim rybołówstwie znajduje zatrudnienie około 20 000 osób, z czego 4 500 zajmuje się rybactwem, 13 000 w przetwórstwem rybnym, a 2 000 akwakulturą3.

  • Polska flota rybacka liczyła w 2003 r. ok. 1400 trawlerów dalekomorskich, kutrów i łodzi.4

  • Wielkość rocznych połowów morskich to ok. 160 tys. ton ryb i produktów rybnych.

Żegluga śródlądowa:

 • Śródlądowe szlaki żeglugowe liczyły w 2002 r. ok. 3659 km, w tym tylko 201 km stanowiły szlaki o znaczeniu międzynarodowym 5.

 • Najważniejsze z punktu widzenia możliwości transportowych to szlaki Odry i Wisły.

 • Podstawowym ograniczeniem dla rozwoju żeglugi śródlądowej jest skala koniecznych inwestycji w modernizację istniejących dróg wodnych i poprawienie ich klasy żeglugowej.

Przemysł stoczniowy:

 • Polska to drugi - po Niemczech - największy producent statków w Europie, gdy chodzi o wielkość produkcji; w skali światowej zajmuje 5 pozycję, reprezentując 2.3% światowego rynku (dane z 2004 r.). 6

 • Ok. 25.000 osób pracuje bezpośrednio przy produkcji i remontach statków w regionach nadmorskich. Szacuje się, że ok. 800 polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, zatrudniających razem ok. 80 000 osób pracuje na rzecz polskiego przemysłu stoczniowego. Przemysł stoczniowy to istotny czynnik stymulujący rozwój krajowego rynku materiałów i elementów wyposażenia, zarówno, gdy chodzi o ilość, jak i jakość.7

 • Wartość wybudowanych w polskich stoczniach statków wyniosła w 2005 roku ok. 717 mln Euro (933 mln USD).

Zatrudnienie sektorze morskim:

  • 155 313 – tylu pracowników jest zatrudnionych w tradycyjnie rozumianym sektorze morskim (nie licząc turystyki w regionach nadmorskich) w Polsce, co stanowi 8,1% ogólnej liczby zatrudnionych w tym sektorze w całej Unii Europejskiej. Ponadto, 35.000 osób z Polski pracuje jako marynarze. To najwięcej ze wszystkich państw Unii (UE-25) 8

 • Zatrudnienie w polskim przemyśle stoczniowym sięga 58% zatrudnienia w tym sektorze wszystkich nowych państw członkowskich i 13% zatrudnienia Unii Europejskiej (UE-25).

Edukacja morska:

 • Polska ma długą tradycję szkolnictwa dla potrzeb gospodarki morskiej. Nauczanie dotyczy wielu obszarów: żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa morskiego, turystyki morskiej i działalności badawczej. Nadzór nad szkolnictwem morskim sprawuje Ministerstwo Infrastruktury, ono także pokrywa koszty specjalistycznych ekspertyz.

 • Polska ma dwie wyższe uczelnie morskie (Akademię Morską w Gdyni, która na czterech kierunkach kształci 7 000 studentów i Akademią Morską w Szczecinie, która na 3 fakultetach kształci 3850 studentów)

Turystyka w regionach nadmorskich:

 • wartość działalności turystycznej na polskim wybrzeżu to blisko 60 mln Euro rocznie9

 • Ok. 8 mln turystów odwiedza co rok plaże polskiego Bałtyku. Turystyka wspomaga rozwój lokalnej gastronomii, usług hotelarskich i rozrywkowych. Szybko rozwija się turystyka podwodna, koncentrując się na łatwo dostępnych wrakach i skalnych formacjach Zatoki Gdańskiej10.

.

Ochrona środowiska:

 • Polska reprezentuje 18% udział w zlewisku morza Bałtyckiego pod względem obszaru i 40% udział, jeśli weźmie się pod uwagę liczbę ludności. Dopływy stanowią jedno z podstawowych źródeł zanieczyszczeń w systemie rzecznym Odry i Wisły, który z kolei jest jednym z trzech największych systemów w obszarze Morza Bałtyckiego. W przeliczeniu na głowę mieszkańca lub biorąc pod uwagę obszar zanieczyszczenia stanowią jednak problem średniego lub wręcz niskiego rzędu w porównaniu z innymi krajami bałtyckimi.11.

Odnawialne źródła energii:

 • Polska ma dobre warunki dla rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przeprowadzona ocena potencjału dla potrzeb elektrowni wiatrowych wykazała, że tereny wybrzeża morskiego, jak i obszar Morza Bałtyckiego są pod tym względem bardzo atrakcyjne

 • Siła wiatru pozostaje ważnym źródłem energii odnawialnej, a 500 milionów Euro, przeznaczonych na inwestycje, powoduje, że budowa farm wiatrowych na polskim wybrzeżu cieszy się dużym zainteresowaniem12.

Znaczenie Morza Bałtyckiego dla Polski:

  • Morze Bałtyckie to mały, pół-zamknięty bezpływowy akwen o niewielkim stopniu zasolenia. Niektóre cechy upodabniają go do bardzo szerokiego fiordu, z płyciznami przy wejściu i głębokim basenem wewnętrznym. Z powodu izolacji i niskiego poziomu zasolenia wody w Bałtyku żyje znacznie mniej gatunków niż w sąsiednim Morzu Północnym.

  • Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna zajmuje płytkie wody południowego Bałtyku, o powierzchni równej ok. 10% powierzchni Polski. Ciągnie się wzdłuż 500-kilometrowego, niemal prostego pasa piaszczystego wybrzeża, z przeważającym na płyciznach piaszczystym lub żwirowym dnem i mulistymi osadami na lokalnych głębiach. Te ostatnie osiągają głębokość jedynie 100 m.

  • Morze Bałtyckie dostarcza polskiej gospodarce zasobów o następującej wartości:

  • wydobycie żwiru: 1 mln EURO/rok

  • wydobycie gazu i ropy : 75 mln EURO/rok

  • wydobycie bursztynu: 20 mln EURO/rok

  • rybołówstwo kutrowe: 50 mln EURO/rok

  • rybołówstwo sportowe i z pokładu łodzi: 15 mln EURO/rok13

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/position_paper_poland.pdf

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/study_employment_en.html

http://mgm.gov.pl/

http://www.stat.gov.pl/urzedy/szczec/morska.htm

1 Polskie stanowisko wobec przyszłej polityki morskiej UE: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/position_paper_poland.pdf

2 Trendy w zatrudnieniu we wszystkich sektorach związanych z morzem lub wykorzystujących jego zasoby, Raport końcowy dla Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa i Spraw Morskich, wrzesień 2006.

3 Trendy w zatrudnieniu we wszystkich sektorach związanych z morzem lub wykorzystujących jego zasoby, Raport końcowy dla Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa i Spraw Morskich, wrzesień 2006.

4 GUS, 2004.

5 Sektorowy Program Operacyjny, Transport w latach 2004-2006, Ministerstwo Infrastruktury, grudzień 2003.

6 Trendy w zatrudnieniu we wszystkich sektorach związanych z morzem lub wykorzystujących jego zasoby, Raport końcowy dla Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalne ds. Rybołówstwa i Spraw Morskich, wrzesień 2006.

7 Polskie stanowisko wobec przyszłej polityki morskiej UE: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/position_paper_poland.pdf

8 Trendy w zatrudnieniu we wszystkich sektorach związanych z morzem lub wykorzystujących jego zasoby, Raport końcowy dla Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalne ds. Rybołówstwa i Spraw Morskich, wrzesień 2006.

9 Węsławski et al. 2000

10 Węsławski et al. 2000

11 Węsławski et al. 2000

12 Węsławski et al. 2000

13 Podstawy do wyceny wartości Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego: Przesłanki i poszukiwanie narzędzi, OCEANOLOGIA, 48 (1), 2006. ss.. 145–167
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość