Strona główna

W posiedzeniu brali udział radni (Zał. Nr 1 do Protokołu)


Pobieranie 148.39 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar148.39 Kb.
  1   2   3
Protokół Nr XII/2014

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie,

która odbyła się dnia 16 września 2015r.

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie

w godz. 16.00 18.30

W posiedzeniu brali udział radni (Zał. Nr 1 do Protokołu):

 1. Broj Norbert

 2. Bekiesz Rudolf

 3. Czok Piotr

 4. Hirsz Bertold

 5. Holeczek Franciszek

 6. Kawa Zbigniew

 7. Kubilas Krystian

 8. Przybyła Józef

 9. Pollok Aneta

 10. Sapok Gizela

 11. Wicher Waltrauda

 12. Zelent Adam


Nieobecni:

 1. Blania Patryk

 2. Konieczko Gerard

 3. Lepich Leonard


Ponadto w posiedzeniu brali udział (Zał. Nr 2 do Protokołu):

1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina

2. Krzysztof Długosz – Zastępca Burmistrza Gogolina

3. Bogusław Leśkiewicz- Sekretarz Gminy

4. Hasse Renata- Skarbnik Gminy

5. Elżbieta Mikitów-Pakura - Radca Prawny

6. Bronisława Sleziona- Sołtys wsi Kamień Śląski

7. Izabela Olczyk- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

8. Agnieszka Porada- Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin-Strzebniów

9. Barbara Jaskólska- Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji

10. Szymon Kliszewski- dziennikarz Tygodnika Krapkowickiego

11. Irena Kubiczek- Sołtys wsi Malnia

12. Grzegorz Michałowski- Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.

13. Irmgarda Żyła- Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji

14. Barbara Herok- Sołtys wsi Malnia

15. Andrea Marx- dziennikarka Tygodnika Krapkowickiego

16. Leszek Stasik- dziennikarz Tygodnika Krapkowickiego

17. Waldemar Lis- Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieniem Gminnym, Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska


Ad. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.00 otworzył XII Sesję Rady Miejskiej
w Gogolinie VII kadencji, powitał zaproszonych gości i stwierdził prawomocność obrad, zaznaczając, iż na sali obecnych jest 12 radnych.
Ad. 2

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad:

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;

 4. interpelacje i zapytania radnych;

 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;

 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;

 7. informacja o działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
  Gogolin Sp. z o.o. za okres ostatnich 12 miesięcy.

 8. przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r. wraz z załącznikami;

 9. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
  o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r.,

 10. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015r.;

 11. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 1. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

 2. wprowadzenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2015-2016”,

 3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin,

 4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego,

 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 200 k.m.4 obręb Gogolin 2),

 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka 266/2 k.m.3 obręb Gogolin 1),

 9. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 10. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok,

 11. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

 1. wolne wnioski i informacje;

 2. zakończenie obrad sesji.

a następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Brak uwag do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag do porządku obrad, poddał go pod głosowanie. Radni jednogłośnie 12 głosami za przyjęli porządek obrad.
Ad. 3

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2015r.

Brak uwag.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Radni jednogłośnie, 12 głosami za, przyjęli Protokół z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 17 czerwca 2015r.


Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lipca 2015r.

Brak uwag.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Radni jednogłośnie, 12 głosami za, przyjęli Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 lipca 2015r.


Ad. 4

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy któryś z radnych chciałaby złożyć interpelację lub zapytanie.

Brak interpelacji i zapytań.
Ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż na poprzednich sesjach nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Ad. 6

Burmistrz Gogolina przedstawił informację z działalności międzysesyjnej tj. od dnia 17.06.2015r. do dnia 16.09.2015r. (Zał. Nr 3 do protokołu). Poinformował, że:

- uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gogolinie Ewa Gabor zajęła I miejsce


w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pt. „Bezpieczeństwo i rozwaga-tego od Ciebie każdy wymaga”. Burmistrz dodał, że w imieniu własnym i samorządu gminy Gogolin złożył uczennicy gratulacje i wręczył skromną nagrodę,

- w 2014r. w gminie Gogolin urodziło się 140 dzieci, a w I półroczu 2015r. -55 dzieci.


W 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 119 decyzji dotyczących wypłacenia gminnego becikowego. W pierwszym półroczu 2015r. wydano 54 decyzje, na kwotę 27 000,00zł. Burmistrz dodał, że w tym okresie bardzo niewielki odsetek uprawnionych nie zgłosił się po tą jednorazową zapomogę,

- na emeryturę odszedł Kierownik Hali Sportowej im. B i Z Blautów w Gogolinie p. Andrzej Halski. Burmistrz przekazał, że wspólnie z Dyrektorem Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie podjęto decyzję, że nie będzie naboru na to stanowisko, a obowiązki kierownika pełnić będzie dotychczasowy pracownik hali p. Andrzej Prefeta,

Burmistrz dodał, że doszło również do zmian w zakresie utrzymania należytego stanu kompleksu sportowego w Kamieniu Śląskim. Osoba będąca pracownikiem ZRS-u, która do tej pory realizowała te zadania obecnie pracuje w centrum jednostki,

W związku z przejęciem obowiązku utrzymania w należytym stanie boiska sportowego w Kamieniu Śląskim, po tym, jak stowarzyszenie [Ludowy Klub Sportowy Huragan w Kamionku] zaprzestało tam działalności podjęto decyzję, że zostanie podzielony etat osoby pracującej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śląskim. Ustalono stosowny zakres obowiązków tego pracownika,

- podjął zarządzenie dotyczące programu spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Burmistrz dodał, że w tej kwestii nie ma sporych zaległości, jednak zdecydowano, że trzeba dać szansę odpracowania zaległości rodzinom z problemami finansowymi. W zarządzeniu ustalono kryteria, które należy spełnić, aby skorzystać z takiej możliwości. Stawka roboczo-godziny została ustalona na 15,00 zł.,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie otrzymała dotację w wysokości 10 450,00 zł w ramach zadania zatwierdzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.


- wybudowaniu i odebraniu [boisko przeszło wszelkie odbiory techniczno-budowlane zakończone końcowym odbiorem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego] pod koniec miesiąca lipca boiska sportowego w Dzielnicy Karłubiec. Boisko służy dzieciom, młodzieży i integracji mieszkańców tej dzielnicy.

- szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych tegoroczną suszą. Do powołanej komisji wpłynęły 43 wnioski o szacowanie zakresu i wysokości szkód spowodowanych suszą. Do pomocy zakwalifikowane będą gospodarstwa rolne, których komisje oszacowały straty na poziomie ponad 30% w porównaniu do średniej produkcji z ostatnich trzech lat. Pomoc finansowa polega na otrzymaniu: 800 zł/ha na uprawę drzew i krzewów owocowych i 400zł/ha na pozostałe uprawy rolne. Aby otrzymać taką pomoc należy spełnić szereg wymogów.

Burmistrz kontynuując temat poinformował, że wpłynęły wnioski o zwolnienie z opłat podatku rolnego i wyjaśnił, że na bieżąco rolnicy są informowani, jakie kryteria należy spełnić. Mimo, że wnioski w niektórych przypadkach były zbiorowe, każdy wniosek będzie rozpatrywany oddzielnie.

- przyjęciu uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w porównaniu do roku 2014/2015: • w PSP nr 2 na rok szkolny 2014/2015 przyjęto 35 uczniów, a na rok szkolny 2015/2016 przyjęto 42 uczniów,

 • w PSP nr 3 na rok szkolny 2014/2015 przyjęto 42 uczniów, a na rok szkolny 2015/2016 przyjęto 44 uczniów,

 • w PSP nr 3 filia Zakrzów na rok szkolny 2014/2015 nie przyjęto uczniów, a na rok szkolny 2015/2016 przyjęto 10 uczniów

 • w PSP w Malni na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 przyjęto 20 uczniów,

 • w PSP w Kamieniu Śląskim na rok szkolny 2014/2015 przyjęto 17 uczniów, a na rok szkolny 2015/2016 przyjęto 19 uczniów,

Ogólnie do pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 przyjęto 114 uczniów, a na rok szkolny 2015/2016 przyjęto 135 uczniów.

W dalszej kolejności Burmistrz poinformował również o:

- przyjęciu uczniów do gimnazjum i liceum ogólnokształcącego:


 • do gimnazjum w poprzednim roku szkolnym przyjęto 90 uczniów, a na rok szkolny 2015/2016 przyjęto 99 osób,

 • do liceum ogólnokształcącego w poprzednim roku szkolnym przyjęto 57 osób, a w obecnej chwili oscyluje to w granicach 54-55 uczniów, jednak jeszcze uczniowie ostatecznie podejmują decyzje.

W Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej w Górażdżach w roku szkolnym 2014/2015 przyjęto 9 uczniów, a na obecny rok szkolny przyjęto 12 dzieci.

- remontach placówek oświatowych w 2015 roku. Wszystkie zaplanowane remonty na okres wakacji zostały zrealizowane. Burmistrz dodał, że łączne koszty tych remontów (m.in. poprawa oświetlenia, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej) oscylują w granicy 500 000,00zł i będą szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,

- podziękowaniu skierowanym od Ks. prałata dr Alberta Glaesera z Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim do wszystkich służb porządkowych i organizacyjnych za wszechstronną pomoc w organizowaniu i przebiegu uroczystości ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Burmistrz odczytał to podziękowanie.

Burmistrz podziękował wszystkim, za zaangażowanie się w organizację tegorocznych dożynek w Choruli, szczególne podziękowanie złożył na ręce p. Sołtys Ireny Kubiczek i mieszkańców sołectwa Chorula.

- wniosku skierowanym przez Wojewodę Opolskiego w sprawie uchodźców. Podkreślił, że tą kwestię należy przeanalizować i w sposób bardzo odpowiedzialny przedstawić stanowisko gminy w tym zakresie,

- zestawieniu wpłat ze zbiórek publicznych przeprowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”. Zbiórki były przeprowadzane w celu pomocy trzem niepełnosprawnym z terenu Gminy Gogolin. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu tego Stowarzyszenia zebrane środki w kwocie 5346,58 zł zostaną podzielone. Łącznie „Złotówkowy łańcuch solidarności i serdeczności” mierzył 121,51m. Burmistrz dodał, że ogromny udział w tym przedsięwzięciu miała również Młodzieżowa Rada Miejska w Gogolinie,

- przyznaniu mu nagrody „Jablunkowskie Jabłko” – „za szczególne zasługi dla Miasta Jablunkowa”. Nagroda jest zwieńczeniem Jego 25–letniej współpracy z samorządem Jablunkowa i przedstawicielami lokalnego środowiska kulturalnego oraz prawie 20 – letniej współpracy partnerskiej samorządów Gogolina i Jablunkowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Brak uwag do sprawozdania.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił kryteria przyznania nagrody za szczególne zasługi dla Miasta Jablunkowa wskazując, że nagroda może być przyznana za szczególne zasługi dla rozwoju miasta zarówno osobie, jak i grupie osób o wyróżniającej się aktywności na rzecz rozwoju regionu, za szczególne osiągnięcia przynoszące korzyści dla obywateli i miasta Jablunkow. Nagrodzone osoby są powiązane z miastem Jablunkow ze względu na pochodzenie z tego terenu, miejsce zamieszkania lub aktywność zawodową, a ich działania przyczyniają się do rozwoju regionu i promocji miasta Jabłonkowa.

Następnie wręczając bukiet kwiatów złożył Burmistrzowi gratulacje. Do życzeń dołączył się Zastępca Burmistrza i Skarbnik Gminy.


Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Zastępcy Burmistrza.

Zastępca Burmistrza poinformował o planowanych przez PKP PLK S.A. pracach na linii kolejowej E30 pomiędzy Opolem a Kędzierzynem – Koźle (w szczególności na odcinku przebiegającym przez Gminę Gogolin). Zastępca Burmistrza przekazał, że firma na zlecenie PKP PLK S.A miała ocenić, jaki zakres prac może zostać wykonany na odcinku pomiędzy Opolem, a Kędzierzynem-Koźlem. Efektem działań tej firmy było przeprowadzenie spotkań i wystosowanie określonych pism- w tym do gminy Gogolin- z zapytaniem o oczekiwania poszczególnych podmiotów w tym zakresie.

Zastępca dodał, że na Opolszczyźnie odcinek między Opolem a Kędzierzynem Koźlem jest tzw. „wąskim gardłem”, nie tylko ze względu małą prędkość pociągów, ale również ze względu na niski komfort przejazdów i zmniejszone bezpieczeństwo ze względu na istniejącą infrastrukturę. Następnie przypomniał, że Rada Miejska w Gogolinie podjęła w marcu bieżącego roku uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza Gogolina, które mają skutkować powstaniem wiaduktu w Gogolinie. Podejmowane przez Gminę Gogolin działania są wspierane przez Zarząd Województwa Opolskiego, Wojewodę Opolskiego, Powiat Krapkowicki, Zarząd Powiatu Strzeleckiego i Gminę Krapkowice. Zastępca krótko przedstawił infrastrukturę kolejową na ternie gminy., a następnie poinformował, że wcześniej wspomniana firma pracująca na zlecenie PKP PLK S.A., w trakcie konsultacji, przedstawiła dwie koncepcje. W pierwszej koncepcji zakłada się, że na terenie gminy pozostaną wszystkie przejazdy, tak jak dotychczas i zostanie wyremontowana cała infrastruktura torowa, trakcyjna, sterowanie ruchem i perony na dworcu w Gogolinie. Ta koncepcja nie przewiduje budowy dwupoziomowego skrzyżowania w centrum Gogolina.

Druga koncepcja zakłada zmniejszenie ilości przejazdów kolejowych w Strzebniowie, budowę dróg transportu rolnego, budowę dwupoziomowego wiaduktu w Gogolinie, przebudowę układu torowego pomiędzy ul. Kamienną i ul. Krapkowicką, przebudowę przystanku kolejowego w Górażdżach.

Cała dokumentacja będąca wynikiem prac tej firmy została przekazana do PKP PLK S.A


i obecnie jest przedmiotem analizy.

W sierpniu Gmina Gogolin zwróciła się do Dyrektora Departamentu Infrastruktury


i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z wnioskiem
o zorganizowanie spotkania w Gogolinie, aby omówić starania gminy, przedstawić stosowne argumenty budowy wiaduktu w Gogolinie. Marszałek Województwa Opolskiego przedstawił na spotkaniu w Warszawie ten wniosek podkreślając, że na odcinku kolejowym Opole- Kędzierzyn Koźle powinny zostać wykonane dwie inwestycje, w Gogolinie i Zdzieszowicach.

Zastępca Burmistrza dodał, że został zatwierdzony Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku. Program dotyczy inwestycji na liniach kolejowych w Polsce na kwotę 67 mld złotych. Modernizacja linii kolejowej Opole-Kędzierzyn Koźle w tym programie jest na liście podstawowej, wiec zostanie ta inwestycja z pewnością zostanie wykonana, jednak obecnie nie wiadomo w jakim zakresie. Decyzja w tej kwestii zapadnie prawdopodobnie w miesiącu październiku.

Kończąc wypowiedź Zastępca Burmistrza powiedział, że niezależnie od tego, jaki wariant zostanie wybrany przez władze kolejowe, z pewnością w Gogolinie zaistnieje „kolejowa autostrada”. Są podejmowane działania, aby wpływ tej autostrady był dla gminy pozytywny, a nie negatywny.

Burmistrz Gogolina podziękował współpracownikom za wszystkie działania podejmowane w tej sprawie. Podkreślił, że działania są ukierunkowane tak, żeby w Gogolinie była autostrada kolejowa, jednak, żeby jej oddziaływanie było jak najmniej uciążliwe. Następnie w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi dodał, że jest wdzięczny wszystkim, którzy „politycznie lobbują” na rzecz budowy wiaduktu w Gogolinie i Zdzieszowicach. Zapewnił, jednak, że władze Gminy Gogolin stoją na straży własnych interesów.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Prezesa KPW Gogolin o przedstawienie informacji o działalności spółki za okres ostatnich 12 miesięcy.

Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. o.o. Grzegorz Michałowski przedstawił informację z działalności spółki za okres od kwietnia 2014r. do września 2015r. posiłkując się prezentacją multimedialną (Zał. Nr 4 do protokołu). Prezes przedstawił działania, które wykonano w poszczególnych zakresach działalności spółki:

-utrzymanie czystości i porządku w Gminie:


 • zamontowano zabudowę pompy do beczkowozu, który umożliwia sprawne podlewanie wysoko wiszących donic. Do tej pory wykonywanie tego zadania było bardzo uciążliwe,

 • wyposażono zamiatarkę w szczotkę linową. Obecnie tą zamiatarką można zamieść nawet wrośniętą trawę w kostkę brukową,

 • zakupiono 2 kosy spalinowe, które spełniają wymogi dotyczące przepisów BHP
  w zakresie norm hałasu. Obecnie pracownik posługujący się tym sprzętem może pracować w ruchu ciągłym,

 • zakupiono nową myjkę do mycia m.in. sprzętu transportowego o bardzo dużej wydajności.

-baza transportowo-magazynowa:

KPW Gogolin Sp. z o.o. nabyła działkę w celu powiększenia bazy transportowo magazynowej, gdzie odbywa się życie techniczne i organizacyjne spółki. Na terenie bazy lokalizowane są narzędzia, sprzęt specjalistyczny, urządzenia i materiały do wszelkiego rodzaju działalności. Na terenie bazy powinny być również gromadzone materiały masowe służące do działalności spółki tj. piasek wymieszany z solą, solanka itp.

Dotychczasowy teren bazy obejmował 4000 m2, a jego podłużny kształt utrudniał funkcjonowanie. Obecnie po poszerzeniu tej działki o drugą sąsiednią działkę o powierzchni 2500 m2 teren bazy ma około 6500 m2. Spółka KPW zleciła również wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania terenu tej działki. Sporządzono również wytyczne dla autorów koncepcji, w której wskazano, czego spółka oczekuje.

Prezes przekazał, że na terenie bazy znajduje się również zakupiony punkt tankowania oleju napędowego o pojemności 5000 litrów. To urządzenie jest monitorowe on-line. Następnie wyjaśnił, w jaki sposób następuje pobór paliwa z tej stacji. Na dostawę paliwa spółka ogłosiła przetarg, który wygrała firma z okolic Wrocławia. Prezes dodał, że obecnie litr paliwa w tej stacji kosztuje 4,00 zł i podkreślił, że spółka zakupione paliwo może wykorzystywać jedynie do własnej działalności.- gospodarka odpadowa:

 • na składowisku odpadów uporządkowano wjazd, zamontowano bramę i wymieniono ogrodzenie. Wyburzono również stare budynki i wycięto drzewa, które ograniczały widoczność i pole manewru na tym terenie. Wyburzenie budynków i wycinka drzew odbyła się zgodnie z prawem po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

 • na terenie PSZOK-a postawiono nowe wiaty magazynowe, w których gromadzone są specyficzne rodzaje odpadów tzw. odpady niebezpieczne, elektroodpady. Prezes przypomniał, że od 01.02.2015r. spółka prowadzi również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Tarnów Opolski. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Gmina Tarnów Opolski dokłada się do kosztów utrzymania spółki, a nie ponosi kosztów uruchomienia takiego punktu w swojej gminie.

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków- oczyszczalnia ścieków:

 • na terenie oczyszczalni ścieków wymieniono całą automatykę sterującą reaktorem biologicznym na oczyszczalni. Zamontowano nowe sondy tlenowe pracujące w ruchu ciągłym. Dzięki informacjom przekazywanym przez sondy specjalny układ dobiera według algorytmu parametry pracy reaktora, szczególnie układu napowietrzającego. Uruchomiono również nową dmuchawę do napowietrzania ścieków. Nakłady na modernizację oczyszczalni w tym zakresie wyniosły około 130 000,00 zł netto. Prezes przypomniał, że przejęto ścieki z części Gogolina. Podkreślił, że przed uruchomieniem rurociągu tłocznego z pompowni Schongau do punktu skrzyżowania drogi powiatowej Gogolin-Górażdże i drogi Gogolin-Kamień Śl. ilość ścieków w 2013r. wahała się w granicach 550 m3 dobę, natomiast w 2015r. było to 850 m3 na dobę. Podsumowując wątek Prezes podkreślił, że oprócz zwiększenia ilości ścieków należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie ścieki mają czterokrotnie większy ładunek zanieczyszczeń niż w 2013r. Dodatkowo zabudowano urządzenie pomiarowe instalacji odprowadzania ścieków. Podjęte działania mają na celu racjonalizację, rozsądne zarządzanie majątkiem spółki i zasobami ludzkimi. Dzięki modernizacji tego układu, na oczyszczalni pracuje obecnie dwóch z pięciu operatorów, którzy obsługują całą oczyszczalnię.

 • zakupiono prasę taśmową do odwadniania osadów ościekowych w procesie oczyszczania. Prezes wyjaśnił, że oczyszczalnia ścieków, to z jednej strony instalacja, która oczyszcza ścieki i oprowadza oczyszczony ściek do odbiornika, a z drugiej produkuje osad składający się z mikroorganizmów, które rozwijają się żywiąc się zanieczyszczeniami. Prezes dodał, że rozwój tych mikroorganizmów jest spory, w 2013r. na rok produkowano 200 ton osadu, a w tym roku prawdopodobnie wyprodukowane będzie około 1000 ton. Wzrost produkcji osadu wynika z zwiększonej ilości ścieków oraz przyrostu stężenia ładunków [zanieczyszczeń] w tych ściekach. W dalszej części przekazał, że przed zakupem prasy taśmowej do odwadniania osadów ościekowych firma zewnętrzna przyjeżdżała z własnym urządzeniem, które obsługiwał operator zewnętrzny, za co spółka musiała zapłacić. Obecnie operatorzy oczyszczalni obsługują również tą instalację. Instalacja będzie pracowała do czasu kiedy nie będzie mrozów, później spółka będzie korzystać z innych urządzeń. Instalacja kosztowała około 150 000,00 zł.

- odprowadzanie ścieków:

 • spółka przejęła do eksploatacji inwestycję, którą prowadziła gmina tj. system kanalizacji Ligonia-Strzebniów. Mieszkańcy intensywnie podłączają się do sieci, a z tego tytułu spółka ma również dużo zleceń,

 • uruchomiono nową inwestycję –kanalizację tłoczną Gogolin-Górażdże,

 • spółka wypracowała technologię wymiany i naprawy studni w drogach gminnych i wojewódzkich. Prace nad ta technologią trwały około 2 miesięcy. Prezes omówił na czym polega ta technologia i zwrócił uwagę, że jej zastosowanie umożliwia w ciągu kilku godzin wykonanie włazu studni.

- poprawa zaopatrzenia w wodę:

 • w miejscowości Górażdże wykonano inwestycję współfinansowaną przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który polegał na budowie tranzytu wody Górażdże-Chorula. Zmodernizowano studnię nr 2 i nr 8 w Górażdżach. Studnia Nr 2 umożliwia dosilenie miejscowości tj. Chorula i Malnia, gdzie obecnie ciśnienie wody jest zdecydowanie wyższe oraz umożliwia dostarczenie wody systemem do Gogolina.

Prezes podkreślił, że w zakresie prac wodociągowo-kanalizacyjnych spółki, efekty nie są widoczne, bo elementy pracy są pod ziemią,

 • wykonano pompownię strefową wody przy ul. Spacerowej w Gogolinie. Pompownia zapewnia właściwe ciśnienie wody w budynkach wielorodzinnych,

 • wykonano pompownię strefową wody przy ul. Nowej w Choruli/ ul. Leśnej w Malni,

 • zmodernizowano stację uzdatniania wody w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej i w Kamieniu Śląskim przy ul. Mickiewicza.

Prezes podsumowując swoją wypowiedź przekazał, że spółka realizuje inwestycje dzięki temu, że ma bardzo przyjazne środowisko do współpracy i pozyskiwania dotacji. Przedstawił plany inwestycyjne spółki, które będą realizowane w miarę możliwości i posiadanych środków:

- modernizacja bazy transportowo-magazynowej przy ul. Ligonia 15,

- budowa systemu monitoringu i centralnej sterowni,

- wymiana specjalistycznego taboru samochodowego,

- budowa kompostowni odpadów zielonych i biodegradowalnych na 4 350 Mg/rok,

- budowa wodociągu Gogolin-Górażdże,

- wymiana kolektora kanalizacji Gogolin-Górażdże,

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Dąbrówka, Zakrzów, Obrowiec, Odrowąż, Gogolin,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choruli do wymaganych wielkości RLM,

- budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych,

- rozbudowa istniejących sieci na terenach nowych inwestycji.

Kończąc wypowiedź Prezes poprosił o zadanie ewentualnych pytańBrak pytań do przedstawionej informacji.
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość