W powiecie brzeskimPobieranie 0.92 Mb.
Strona1/14
Data20.06.2016
Rozmiar0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr XII/104/08

Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 stycznia 2008 rokuSTRATEGIA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W POWIECIE BRZESKIM
na lata 2008 - 2015
Brzesko styczeń 2008 r.
Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku


SPIS TREŚCI

2.2. Powiat w statystyce. 6

Bezrobocie według stanu na 30.12.2006r. 15

2.6 Bezpieczeństwo publiczne 19

2.7 Mieszkalnictwo 20

20

2.8 Baza społeczna 202.9 Organizacje pozarządowe 22

2.10 Pomoc społeczna 34

3.1 Uwarunkowania zewnętrzne w Europie. 43

3.2 Uwarunkowania zewnętrzne krajowe 43

3.3 Uwarunkowania zewnętrzne regionalne 46

CEL STRATEGICZNY 1 62

CEL OPERACYJNY 1.3 65

CEL STRATEGICZNY 2 69

Cel operacyjny 3.1 74

Pomoc w wychodzeniu ze zjawiska bezdomności 74

Pomoc rodzinom niepełnym w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 74

Cel operacyjny 3.4 74

CEL OPERACYJNY 3.1 75

POMOC W WYCHODZENIU ZE ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI 75

CEL OPERACYJNY 3.4 78

CEL OPERACYJNY 6.2 91CEL STRATEGICZNY 6. Ograniczenie patologii społecznych wśród mieszkańców

powiatu…………………………………………………………………………….89

2

1.0 WSTĘP


W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej przed władzami samorządowymi pojawiły się nowe zadania z zakresu polityki społecznej, wynikające z polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ponadto zmiany legislacyjne w kraju nakładają na samorząd realizację wielu zadań sfery społecznej. Od 1 maja 2004 roku obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej, przekazująca samorządom lokalnym realizację całych obszarów pomocy społecznej państwa.

Polityka społeczna Powiatu Brzeskiego, zawarta w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brzeskim”, adresowana jest do społeczności zamieszkałej na terenie powiatu.

Istotą funkcjonowania społeczności jest jej zdolność do stawiania i realizowania celów oraz potrzeb w taki sposób, by zapewnić przeżycie i samorealizację jej członków. Aby społeczność mogła funkcjonować musi posiadać: określone formy organizacyjne na użytek zróżnicowanych funkcji oraz sieć wyspecjalizowanych instytucji umożliwiających wyjście naprzeciw potrzebom swych członków.

Każda społeczność wypracowuje właściwe dla siebie systemy wsparcia uruchamiane w wypadku pojawienia się problemów społecznych lub indywidualnych poszczególnych członków lub grup, wykraczające poza ich możliwości. Istotą pomocy jest zatem dbałość o to, by jednostki i rodziny (zwłaszcza żyjące w trudnych warunkach) miały dostęp do systemu wsparcia społecznego

Wsparcie społeczne poprzez swoje zasoby materialne / pieniądze, mieszkanie, żywność, opieka domowa i instytucjonalna, transport, odzież / oraz niematerialne / wiedza, pomysłowość, inicjatywa, zachęta / ma na celu przywrócenie pożądanego stanu – zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego czyli umożliwienie właściwego funkcjonowania jednostce, rodzinie czy grupie społecznej.

Podstawą polityki społecznej w Powiecie Brzeskim jest strategia, która określa, misję, cele i kierunki działania oraz programy operacyjne.Dokument ten, przyjęty przez Zarząd i Radę Powiatu Brzeskiego określa opcje rozwoju w poszczególnych obszarach oraz zawiera podstawowe informacje o polityce społecznej w Powiecie Brzeskim, uwzględniając stan jednostek polityki społecznej o charakterze lokalnym.

2.0 RAPORT O STANIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE BRZESKIM
Źródło: www.gminy.pl
2.1. Powiat Brzeski – informacje ogólne
Położenie, dane ogólne, powiązane z otoczeniem.
Powiat Brzeski położony jest w południowej części województwa małopolskiego. Jest strukturą reaktywowaną dnia 01.01.1999 r. na mocy reformy administracyjnej kraju. Głównym miastem Powiatu jest Brzesko, położone przy ważnym szlaku komunikacyjnym międzynarodowej drogi nr 4 Zgorzelec – Medyka, a także dróg: nr 768 Brzesko – Szczurowa (w kierunku Kielc) oraz 75 Brzesko – Nowy Sącz – Krynica. Obszar Powiatu wykazuje wyraźną rozciągłość w kierunku północ – południe, wzdłuż koryta dolnego biegu Uszwicy. Północną granicę Powiatu stanowi rzeka Wisła, natomiast na południowym skraju granice Powiatu opierają się o rzeka Dunajec, obejmując swym zasięgiem Jezioro Czchowskie. W skład Powiatu wchodzą dwie gminy miejsko-wiejskie (Brzesko, Czchów) oraz pięć wiejskich (Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa). Liczba całkowita miejscowości wchodzących w skład Powiatu wynosi 73, z czego tylko 2 miasta. Pod względem geograficznym powiat obejmuje dwie krainy geograficzne: Kotlinę Sandomierską w północnej części oraz górzyste Pogórze Wiśnickie na południu.

Powiat Brzeski obejmuje obszar 591 km² (59.052 ha), w tym1:
Tabela nr 1 - Klasyfikacja gruntów Powiatu

NAZWA GRUNTU

w tys. ha

%

- użytki rolne ogółem w tym:

36,7

63,9

- grunty orne

24,8

42,0

- sady

0,5

0,9

- łąki

9,0

16,6

- pastwiska

2,4

4,4

- lasy i grunty leśne

11,1

20,2

- pozostałe grunty i nieużytki

11,0

20,3

Z powyższego zestawienia wynika mały stopień urbanizacji terenu. Ponad 83 % obszaru Powiatu zajmują tereny rolne i leśne.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy