Strona główna

W przypadku uczestnika studiów doktoranckich


Pobieranie 16.44 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.44 Kb.

Imię (imiona) i nazwisko ……………………….……………………………………..…………..…………………………..…………..

Adres zameldowania ………………………………………………………………………………….…………………………………………

Aktualny adres do korespondencji …………………………………………………………….…………………………………………

Numer PESEL …………………………..……………….. Nr telefonu …………………………………………………….…

W przypadku uczestnika studiów doktoranckich:

Rok (semestr) i nazwa studiów doktoranckich …….……………….………………………………………………………..….

Numer albumu ………………………
Rada Wydziału/Instytutu***…………….……….………………………………………..…..
WNIOSEK O WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r., poz. 1842) wnoszę o wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora, promotora pomocniczego*, kopromotora* i egzaminów doktorskich.

1. Proponowany temat pracy doktorskiej ………….………………..………………...………………..…………………………

Obszar wiedzy ……………………………………………………………..……………………………………….…………...……….…

Dziedzina nauki …………………………………………………………………………………………………………..….……...………

Dyscyplina naukowa ……………………………………………………….………….…………………………………..……………….

2. Proponowany promotor …………..……………………………….…………………..…………..……………………………..……

3. Proponowany promotor pomocniczy* ……………………….……………………………...…………………………..………

4. Proponowany kopromotor* …………..……………………….………………………………..…………………………..……..…

5. Proponowane egzaminy doktorskie:

dyscyplina podstawowa- …………………………………………….……………………….……………………….…….……..…….

dyscyplina dodatkowa - …………………………………………………………………………………………….…..……………..…

język nowożytny - ……………………………………lub certyfikat zwalniający z egzaminu……………………………

6. Oświadczam, że ubiegałem się**/nie ubiegałem się*** o nadanie stopnia doktora w tej samej

dyscyplinie naukowej.

7. Oświadczam, że uzyskałem „Diamentowy Grant”****/nie uzyskałem „Diamentowego  Grantu”***.

8. Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.


o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, z późn. zm.).

Wrocław, ………………..………….……. ……………………………………………………….

(rrrr – mm – dd) (czytelny podpis)
Do wniosku załączam:

1. ……..…………………………………………... 2. ……………………………………………………. 3. ………………………………………………….

4. …………………………………………………… 5. …………………………………………………… 6. ………………………………………………….
* wpisać jeżeli dotyczy

** do wniosku należy dołączyć informację o przebiegu przewodu doktorskiego*** niepotrzebne skreślić

**** do wniosku dołączyć oryginał albo uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego oraz dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość