Strona główna

W sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy Policji


Pobieranie 17.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.18 Kb.
Interpelacja nr 9761

do ministra spraw wewnętrznych i administracji



w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy Policji

   Szanowny Panie Ministrze! Jako poseł na Sejm RP otrzymuję od moich wyborców informacje, z których wynika, iż funkcjonariusze Policji, najczęściej wydziału ruchu drogowego, prowadzą działalność gospodarczą w formie punktów sprzedaży detalicznej, rozliczając się z obowiązku podatkowego na podstawie karty podatkowej. Działalność gospodarcza figuruje w ewidencji na nazwisko funkcjonariusza lub współmałżonka.

   Wiadomym jest, że opodatkowanie w formie karty jest jedną z technik nakładania podatku, uproszczoną względem techniki podstawowej bazującej na ewidencji przychodów, dochodów, księgach rachunkowych itp. Jakkolwiek podstawę opodatkowania stanowi dochód lub przychód, daje to możliwość stosowania manipulacji i zaniżania wysokości należnego podatku.

   W związku z powyższym proszę o udzielenie mi odpowiedzi:

   1. Ilu funkcjonariuszy Policji prowadzi działalność gospodarczą, bezpośrednio lub poprzez współmałżonków, na ogólnych zasadach opodatkowania lub na podstawie karty podatkowej, z podziałem na poszczególne województwa?

   2. Ilu spośród ww. funkcjonariuszy jest zatrudnionych w wydziałach ruchu drogowego, z uwzględnieniem podziału na województwa?

   Z poważaniem

   Poseł Zbigniew Nowak

Pińczów, dnia 22 marca 2005 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 9761

w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy Policji

   Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 30 marca 2005 r. (sygn. SPS-0202-9761/05) dotyczącego interpelacji Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Nowaka w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy Policji, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

   Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) policjant może podjąć zajęcia zarobkowe poza służbą po uzyskaniu zezwolenia przełożonego. Szczegółowe zasady i tryb udzielania takich zezwoleń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach (Dz.U. Nr 148, poz. 1659).

   Zgodnie z § 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zgodę na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą udziela przełożony policjanta właściwy w sprawach osobowych. W strukturze Policji uprawnienia takie posiadają: komendanci jednostek Policji szczebla powiatowego, miejskiego, rejonowego, wojewódzkiego, komendanci szkół, Komendant Główny Policji.

   Określenie ˝podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą˝ jest bardzo szerokie i może odnosić się zarówno do prowadzenia przez policjanta działalności gospodarczej, ale też do każdego innego zajęcia zarobkowego.

   Zgodnie z § 3 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia przełożony właściwy w sprawach osobowych udziela policjantowi zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, jeżeli ono:

   1) nie zakłóci wykonywania przez policjanta obowiązków służbowych w granicach zadań Policji określonych w ustawie o Policji,

   2) nie narusza prestiżu służby,

   3) nie podważa zaufania do bezstronności policjanta,

   4) nie pozostaje w sprzeczności z interesem służby i jej zadaniami.

   Odnosząc się do pytań zawartych w interpelacji Posła na Sejm RP Pana Z. Nowaka, należy stwierdzić, iż w Policji nie jest prowadzony centralny rejestr policjantów, którym właściwi przełożeni udzielili indywidualnej zgody na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą. W związku z powyższym trudno określić liczbę policjantów wydziałów ruchu drogowego poszczególnych komend wojewódzkich Policji, którzy osobiście prowadzą działalność gospodarczą.

   Ponadto uprzejmie informuję, iż Policja nie dysponuje informacjami na temat zasad opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez policjantów. Należy również podkreślić, iż policjant nie musi uzyskiwać zezwolenia przełożonego na podjecie działalności gospodarczej przez współmałżonka.

   Reasumując, można stwierdzić, iż każdy policjant, który uzyskał zezwolenie, może prowadzić działalność gospodarczą. O formie opodatkowania i sposobie rozliczania się z tej działalności decydują organy właściwe w sprawach skarbowych i podatnik.

   Każda działalność gospodarcza podlega kontroli na zasadach określonych w stosownych przepisach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega odpowiedzialności karno-skarbowej. Policjant podlega również odpowiedzialności dyscyplinarnej.

   Sekretarz stanu

   Andrzej Brachmański

   Warszawa, dnia 29 kwietnia 2005 r.

Interpelacja nr 9761

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy Policji - ponowna

   Szanowny Panie Ministrze! W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na moją interpelację w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy Policji, sygnowaną przez Pana Ministra Andrzeja Brachmańskiego, wnoszę ponowną interpelację w ww. przedmiocie.

   Odpowiedź ta nie zawiera bowiem minimum informacji, o które prosiłem. Ogranicza się jedynie do przedstawienia stanu prawnego, który jako posłowi na Sejm jest mi znany i nie wymaga interpretacji. Z przykrością stwierdzam, iż działania podjęte przez Ministerstwo celem zbadania sygnalizowanych przeze mnie nieprawidłowości i ich analizy nakazują sądzić, iż nie jest ono zainteresowane inwentaryzacją zjawisk, być może patologicznych, mających miejsce wśród funkcjonariuszy Policji. W wielu wypadkach do tej pory zaistniałych okazało się, że pomimo iż Ministerstwo je lekceważyło, jednostki prokuratury wszczynały postępowania karne i do dnia dzisiejszego owocnie je prowadzą.

   Odnośnie do samej interpelacji nadmieniam, iż prawo posłów na Sejm do pozyskiwania informacji za pomocą instrumentu, jakim jest interpelacja, jest prawem o randze konstytucyjnej. Oznacza to, że ciężar ich pozyskania ciąży na Ministrze.

   W odpowiedzi na przedmiotową interpelację jest mowa o tym, że prowadzenie działalności gospodarczej przez policjanta jest uwarunkowane wyrażaniem zgody przez przełożonego. To oznacza, że informacja w zakresie choćby ilości takich przypadków jest zinwentaryzowana, a tym samym możliwa do pozyskania i przekazania.

   Podnoszę, że prowadzenie działalności gospodarczej i opodatkowanie jej w formie kwarty może służyć legalizacji wpływów pochodzących z korupcji oraz - ewentualnie - pozwala na usprawiedliwienie źródła wydatków na dobra luksusowe.

   W tej sprawie polecam również lekturę artykułu ˝Polityki˝ pt. ˝Szarża na szarżę˝ z dnia 7.05.2005 r.

   W związku z powyższym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytania:

   1. Ilu funkcjonariuszy Policji prowadzi działalność gospodarczą, bezpośrednio lub poprzez współmałżonków, na ogólnych zasadach opodatkowania lub na podstawie karty podatkowej, z podziałem na poszczególne województwa?

   2. Ilu spośród ww. funkcjonariuszy jest zatrudnionych w wydziałach ruchu drogowego, z uwzględnieniem podziału na województwa?

   Z poważaniem

   Poseł Zbigniew Nowak



   Pińczów, dnia 12 maja 2005 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość