Strona główna

W sprawie utworzenia Dzielnicy Zakrzów oraz nadania jej Statutu


Pobieranie 84.46 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar84.46 Kb.


Uchwała Nr XLV/474/09

Rady Miasta Opola
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie utworzenia Dzielnicy Zakrzów oraz nadania jej Statutu
Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 10 Statutu Miasta Opola stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/221/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 23, poz. 674, z 2005 r. Nr 13, poz. 402, Nr 24, poz. 644), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się na terenie Miasta Opola Dzielnicę Zakrzów oraz nadaje się jej Statut o treści, jak określono w § 2 do § 34.
Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 2.1. Dzielnica Zakrzów jest jednostką pomocniczą Miasta Opola.

2. Obszar Dzielnicy Zakrzów obejmuje ulice: Św. Anny, Bałtycka, Budowlanych numery nieparzyste od nr 11 do 123 parzyste od 14 do 64, Bytomska, Chorzowska, Józefa Cygana, Działkowa, Teodora Glenska, Gliwicka, Bartosza Głowackiego, Gminna na południe od Powstańców Warszawskich, Harcerska, Kępska, Księdza Czesława Klimasa, Kluczborska, Kozielska, Księdza Karola Koziołka, Leśnicka, Księdza Alojzego Ligudy, Luboszycka (od skrzyżowania z Harcerską do skrzyżowania z Kępską), Magazynowa, Andrzeja Mielęckiego, Adama Napieralskiego, Portowa, Powstańców Warszawskich (w granicach obrębu), Prudnicka, Ptasia, Raciborska, Rodła, Rolna, Składowa, Jana Sobieskiego na południe od Powstańców Warszawskich, Plac Księdza Józefa Szafranka, Tarnogórska, Usługowa, Wiśniowa, Zabrzańska, Zakładowa.
§ 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:


 1. Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Opole;

 2. Dzielnicy - należy przez to rozumieć Dzielnicę Zakrzów w Mieście Opolu;

 3. Statucie Miasta - należy przez to rozumieć Statut Miasta Opola;

 4. Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Opola;

 5. Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Opola;

 6. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Opola;

 7. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy Zakrzów;

 8. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Dzielnicy Zakrzów.Rozdział 2


Zakres zadań Dzielnicy oraz organizacja i zadania organów Dzielnicy
§ 4.1. Zadaniem Dzielnicy jest tworzenie warunków uczestnictwa jej mieszkańców w realizacji zadań Miasta oraz harmonijnego jej rozwoju.

 1. W szczególności do zakresu zadań Dzielnicy należy:

 1. działanie na rzecz rozwoju samorządności jej mieszkańców służące zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia;

 2. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania;

 3. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społeczności lokalnych;

 4. współpraca z Radą Miasta, Prezydentem, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami działającymi na terenie Dzielnicy.

§ 5.1. Organami Dzielnicy są:   1. Rada;

   2. Zarząd.

 1. Rada jest organem uchwałodawczym Dzielnicy i składa się z 15 osób.

 2. Kadencja Rady trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 20 ust. 4.

 3. Zarząd jest organem wykonawczym Dzielnicy i składa się z 3 do 5 osób.

 4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada w odrębnej uchwale.

 5. Po upływie kadencji Rady Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

 6. Dla utrzymania stałej łączności z mieszkańcami Rada i Zarząd mogą organizować dyżury swoich członków i zebrania mieszkańców z udziałem organów Dzielnicy.

 7. Miejsce, dni i godziny dyżurów oraz zebrań mieszkańców podawane są do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

 8. Wnioski z dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady.

 9. Z posiedzeń Rady, Zarządu i zebrań mieszkańców sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący obrady.

 10. Do protokołu załącza się: listę obecności, projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, autopoprawki i poprawki z uzasadnieniami, oryginały podjętych uchwał, protokoły komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania oraz inne materiały związane z przedmiotem obrad.

§ 6.1. Rada rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał. 1. Do zakresu działania Rady należy:

  1. wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie;

  2. uchwalanie programów działania Dzielnicy i planu finansowego w ramach środków przyznanych w budżecie Miasta;

  3. organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego, sportowo – rekreacyjnego oraz innych prowadzących do integracji społeczności lokalnej;

  4. upowszechnianie wśród mieszkańców Dzielnicy działań podejmowanych przez organy Miasta;

  5. zgłaszanie wniosków lub wydawanie opinii w szczególności w sprawach dotyczących:

 1. połączenia, podziału lub zniesienia Dzielnicy,

 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy,

 3. programów, w tym wieloletnich programów inwestycyjnych, obejmujących teren Dzielnicy,

 4. lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury i innych o znaczeniu publicznym,

 5. lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczania godzin sprzedaży,

 6. tworzenia i utrzymania terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych,

 7. ochrony zdrowia,

 8. przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych,

  1. współpraca z radnymi Miasta z okręgu wyborczego obejmującego teren Dzielnicy;

  2. współpraca z komisjami Rady Miasta;

  3. wnioskowanie o ujęcie zadań w budżecie Miasta na etapie jego projektowania;

  4. przyjmowanie sprawozdań Zarządu z realizacji rocznego planu finansowego Dzielnicy.

§ 7.1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 1. Po upływie terminu określonego w ust. 1 oraz w sytuacji, gdy nie jest możliwe zwołanie sesji przez osoby wymienione w ust. 1, pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w terminie 28 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

 2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny.

 3. Na pierwszej sesji radni składają ślubowanie: „Ślubuję uroczyście sprawować obowiązki radnego godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej Dzielnicy i jej mieszkańców”.

 4. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że prowadzący sesję wywołuje kolejno radnych, którzy powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.

 5. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

 6. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 7. Zgłoszenie kandydatury wymaga zgody kandydata.

 8. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna powołana spośród radnych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 9. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach do głosowania, których wzór ustala komisja skrutacyjna, opatrzonych pieczęcią podłużną o treści „Rada Dzielnicy Zakrzów”.

 10. Głosowanie w sprawie wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady odbywa się na kartach do głosowania, na których wpisane są wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury w porządku alfabetycznym.

 11. Wyboru dokonuje się poprzez umieszczenie znaku „x" przy nazwisku wybranego kandydata.

 12. Komisja skrutacyjna przeprowadza tajne głosowanie z wykorzystaniem urny.

 13. Wyniki tajnego głosowania komisja skrutacyjna ogłasza w protokole, który załącza się do protokołu sesji.

 14. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 15. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Rada wybiera ze swego grona na wniosek Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

 16. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

 17. Odwołanie z funkcji w Radzie lub w Zarządzie może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 3 radnych, w trybie określonym w ust. 7, 15 i 16.

 18. W przypadku rezygnacji z funkcji w Radzie lub w Zarządzie, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji nie później niż na najbliższej sesji.

 19. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji z funkcji w Radzie lub w Zarządzie Rada wybiera nowe osoby na tej samej sesji.

§ 8.1. Do zakresu działania Przewodniczącego Rady należy w szczególności: 1. wyznaczanie terminu sesji Rady i zebrania mieszkańców;

 2. zawiadamianie członków Rady o terminie sesji, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji;

 3. przygotowywanie porządku obrad sesji Rady;

 4. prowadzenie obrad Rady;

 5. podpisywanie uchwał Rady.

 1. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego Rady. Wyznaczenie wymaga formy pisemnej.

§ 9.1. Sesje Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady przynajmniej raz na kwartał.    1. Do zawiadomienia o terminie sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

    2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów.

    3. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub co najmniej 3 radnych, Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję Rady w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

    4. Projekty uchwał Rady w formie pisemnej wraz z uzasadnieniami mogą składać Przewodniczącemu Rady Zarząd lub co najmniej 3 radnych.

    5. W przypadku nieobecności co najmniej 8 radnych (braku kworum) na sesji zwołanej w trybie ust. 1 i ust. 4 Przewodniczący Rady bez otwierania sesji wyznacza termin następnej sesji.

    6. Ramowy porządek obrad sesji obejmuje w szczególności:

 1. otwarcie sesji;

 2. zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji;

 3. wybór sekretarza sesji;

 4. zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie;

 5. rozpatrywanie projektów uchwał, w tym m.in.:

  1. przedstawienie projektu uchwały,

  2. dyskusję,

  3. poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,

  4. poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie,

 6. komunikaty;

 7. zamknięcie obrad.

 1. Sekretarzem pierwszej sesji nowo wybranej Rady jest najmłodszy wiekiem radny spośród obecnych na sesji.

 2. Do zadań sekretarza sesji należy w szczególności sporządzenie protokołu z sesji.

 3. Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie sesji.

 5. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

 1. tytuł (część nagłówkową) zawierający nazwę aktu, kolejny numer, nazwę organu, datę wydania i przedmiot unormowania;

 2. podstawę prawną;

 3. treść uchwały ujętą w paragrafy, ustępy, punkty, litery, tirety;

 4. przepisy przejściowe i końcowe (wskazujące odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, informujące o wejściu w życie uchwały, o uchyleniu dotychczas obowiązujących przepisów i inne);

 5. w prawym górnym rogu nad tytułem oznaczenie: „Projekt z dnia ...”.

 1. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie wyjaśniające potrzebę i cel podjęcia uchwały.

 2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu, w głosowaniu jawnym, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej.

 3. Uchwały podjęte na sesji podpisuje niezwłocznie po ich sporządzeniu Przewodniczący Rady, a Przewodniczący Zarządu przekazuje je komórce organizacyjnej Urzędu obsługującej Dzielnicę.

 4. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić wyłącznie w drodze odrębnej uchwały podjętej najwcześniej na następnej sesji z zachowaniem obowiązującej procedury.

§ 10.1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 1. przygotowywanie organizacyjne posiedzeń Rady i w miarę potrzeby zebrań mieszkańców;

 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady zgodnie z zasadami określonymi w § 9;

 3. wykonywanie uchwał Rady;

 4. współdziałanie, poprzez zgłaszanie uwag i wniosków zmierzających do poprawy porządku, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom, z:

 1. Radą Miasta i Prezydentem,

 2. miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

 3. Policją i Strażą Miejską,

 4. innymi podmiotami;

 1. informowanie mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy i Miasta;

 2. wyrażanie opinii o sposobie realizacji inwestycji prowadzonych przez Miasto na terenie Dzielnicy;

 3. prowadzenie gospodarki finansowej w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta;

 4. gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego;

 5. uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy;

 6. przedstawianie organom Miasta wniosków mieszkańców dotyczących Dzielnicy, w szczególności w zakresie estetyki i utrzymania czystości i porządku;

 7. opracowywanie programów działania Dzielnicy i planu finansowego w ramach środków przyznanych w budżecie Miasta;

 8. sporządzanie sprawozdań z realizacji rocznego planu finansowego Dzielnicy i sprawozdań z działalności Rady;

 9. zawiadamianie o posiedzeniach organów Dzielnicy Radę Miasta i Prezydenta.

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu organu w głosowaniu jawnym, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej.

 2. Uchwały Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu.

§ 11. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, zwołuje w miarę potrzeb i prowadzi posiedzenia Zarządu, rozstrzyga o podjęciu uchwały Zarządu w przypadku równej liczby głosów, prowadzi zebrania mieszkańców, uczestniczy w spotkaniach z Prezydentem Miasta oraz w pracach komisji Rady Miasta i sesjach Rady Miasta z prawem zabierania głosu w sprawach dotyczących Dzielnicy, bez prawa udziału w głosowaniu.


§ 12. Obowiązki radnego i funkcje sprawowane w organach Dzielnicy pełnione są honorowo, za wyjątkiem funkcji Przewodniczącego Zarządu, który otrzymuje dietę na pokrycie kosztów związanych z pełnioną funkcją i dojazdami do Urzędu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta.
Rozdział 3

Gospodarka finansowa Dzielnicy
§ 13.1. Dzielnica prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta Opola poprzez:

 1. wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta środków finansowych na realizację zadań Dzielnicy;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie wydatkowania przyznanych Dzielnicy środków finansowych.

 1. Otrzymane przez Dzielnicę dobrowolne wpłaty pieniężne w formie darowizn są przekazywane do budżetu Miasta, zwiększając wyodrębnione wydatki do dyspozycji tej Dzielnicy.

 2. Środki finansowe Dzielnicy pochodzące z budżetu Miasta mogą być przeznaczone na realizację zadań Dzielnicy określonych w niniejszym Statucie.

 3. Obsługę finansowo – księgową w zakresie dysponowania środkami finansowymi prowadzi Urząd.

§ 14.1. Rada może wystąpić do Prezydenta z wnioskiem o przekazanie mienia komunalnego w celu realizacji na obszarze Dzielnicy zadania określonego w niniejszym Statucie. Wniosek powinien zawierać: szczegółowy opis zadania oraz wskazanie składników mienia niezbędnych do jego realizacji. 1. Przekazanie Dzielnicy składników mienia komunalnego następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, zawierającego dokładny opis przekazywanego mienia. Protokół podpisują Prezydent lub osoba upoważniona przez Prezydenta oraz Przewodniczący Zarządu.

 2. Dzielnica w zakresie przekazanego jej mienia może dokonywać samodzielnie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu, w szczególności utrzymywać mienie w stanie niepogorszonym, zgodnie z jego przeznaczeniem, prowadzić bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia.

 3. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem Miasta jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu powierzonym mieniem.


Rozdział 4

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością Dzielnicy
§ 15.1. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy są Rada Miasta za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej i Prezydent.

    1. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Miasta Opola i procedurami ustalonymi w Urzędzie.

§ 16.1. Kontrola działalności organów Dzielnicy przeprowadzana jest w zakresie m.in.: 1. gospodarki finansowej;

 2. wykonania budżetu;

 3. wykorzystania mienia Miasta przekazanego Dzielnicy do zarządzania i korzystania.

 1. Kontrola może być prowadzona w formie:

 1. uczestnictwa w posiedzeniach organów Dzielnicy;

 2. analizy dokumentów;

 3. uczestnictwa w zebraniach mieszkańców z udziałem organów Dzielnicy.

§ 17.1. Nadzór nad działalnością organów Dzielnicy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.    1. Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały organów Dzielnicy w terminie 7 dni od ich podjęcia do Urzędu w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem.

    2. Stwierdzenia nieważności uchwały dokonuje Rada Miasta na wniosek Prezydenta.

    3. Rada Miasta rozwiązuje Radę w przypadku:

 1. powtarzającego się rażącego naruszenia prawa;

 2. zaprzestania przez Radę działalności przez okres dłuższy niż rok.


Rozdział 5

Zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy

§ 18. Wybory do Rady są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.


§ 19.1. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy pełnoletni na dzień wyborów obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie Dzielnicy.

 1. Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Opola przez 5 dni roboczych w godzinach pracy Urzędu na 14 dni przed dniem wyborów.

 2. Prezydent informuje wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w prasie lokalnej i na stronach internetowych Miasta Opola.

§ 20.1. Wybory do Rady zarządza Prezydent wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy oraz określa kalendarz prac związanych z przeprowadzeniem wyborów z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu. 1. Pierwsze wybory do Rady odbywają się w terminie ustalonym przez Prezydenta.

 2. Kolejne wybory do Rady odbywają się w ciągu jednego roku od dnia wyborów do Rady Miasta.

 3. Jeżeli wybory do Rady przeprowadzono w terminie innym niż określony w ust. 3, kadencja Rady jest skrócona.

 4. Termin wyborów do Rady ogłasza Prezydent w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty nie później niż na 60 dni przed dniem wyborów.

§ 21.1. Wybory do Rady przeprowadzają: Miejska Komisja Wyborcza i Obwodowa Komisja Wyborcza. 1. Miejską Komisję Wyborczą, w której skład wchodzi 6 osób, w tym 5 radnych, powołuje z zastrzeżeniem ust. 3, Rada Miasta, najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

 2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzi obligatoryjnie jako członek Komisji Naczelnik Biura Rady Miasta Urzędu.

 3. Obwodową Komisję Wyborczą powołuje Miejska Komisja Wyborcza najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów spośród wyborców stale zamieszkałych na obszarze Dzielnicy, po ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 4. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej wchodzi 5 osób, w tym jako członek Komisji osoba wskazana przez Prezydenta spośród pracowników Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych, która nie może pełnić funkcji przewodniczącego Komisji ani zastępcy przewodniczącego.

 5. W przypadku zgłoszenia do składu Obwodowej Komisji Wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, Miejska Komisja Wyborcza przeprowadza losowanie spośród kandydatów zgłoszonych do składu Obwodowej Komisji Wyborczej.

 6. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych do składu Obwodowej Komisji Wyborczej jest mniejsza niż 4, Miejska Komisja Wyborcza ustala skład komisji z udziałem większej liczby osób reprezentujących Urząd.

 7. Pierwsze posiedzenie komisji wyborczych, na którym wybierany jest przewodniczący i jego zastępca organizuje Prezydent.

 8. Przewodniczący kieruje pracami komisji wyborczej i podpisuje akty prawne i inne dokumenty w jej imieniu.

 9. W przypadku zmniejszenia się składu Obwodowej Komisji Wyborczej uzupełnienie dokonywane jest na zasadach określonych w ust. 7.

 10. Członkami komisji wyborczych nie mogą być osoby kandydujące do Rady.

§ 22. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy: 1. ustalenie wzorów:

  1. formularza zgłoszenia kandydatów do Rady,

  2. formularza zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej,

  3. protokołów rejestracji zgłoszenia kandydata do Rady,

  4. kart do głosowania,

  5. protokołów wyników głosowania,

  6. zaświadczenia o wyborze na radnego;

 1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Rady;

 2. zarządzenie druku kart do głosowania;

 3. ustalenie wyników wyborów;

 4. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów;

 5. przekazanie wyników wyborów Radzie Miasta oraz do wiadomości publicznej przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Miasta;

 6. powołanie i odwołanie Obwodowej Komisji Wyborczej;

 7. wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszego Statutu.

§ 23. Do zadań Obwodowej Komisji Wyborczej należy: 1. przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

 2. czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego;

 3. ustalenie wyników głosowania w obwodzie;

 4. przekazanie wyników głosowania w obwodzie Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 24.1. Kandydatów do Rady zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów do godz. 18.00. 1. Zgłoszenie kandydata do Rady, musi zawierać jego dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, zawód, numer PESEL, pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych do wykorzystania w informacjach wyborczych.

 2. Zgłoszenie musi mieć pisemne poparcie co najmniej 10 wyborców z terenu Dzielnicy.

 3. Wyborca popierający zgłoszenie obok swojego podpisu podaje czytelnie swoje imię, nazwisko i numer PESEL oraz adres zamieszkania.

 4. Kandydat do Rady nie może sobie udzielić poparcia.

 5. Do zgłoszenia do rejestracji kandydata uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na pierwszej przyjętej liście poparcia.

 6. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata do Rady, sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia kandydata.

 7. Jeżeli zgłoszenie ma wady, Miejska Komisja Wyborcza wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.

 8. Jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte w terminie, Miejska Komisja Wyborcza sporządza protokół o odrzuceniu zgłoszenia, którego egzemplarz doręcza zgłaszającym.

 9. Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia informację o kandydatach, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów.

 10. Warunkiem przeprowadzenia wyborów jest zgłoszenie liczby kandydatów nie mniejszej niż liczba mandatów.

 11. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza powiadamia niezwłocznie wyborców w drodze obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewnia Prezydent.

§ 25.1. Obwodem głosowania jest obszar Dzielnicy obejmujący od 300 do 5000 mieszkańców.       1. Głosowanie w obwodzie przeprowadza Obwodowa Komisja Wyborcza.

       2. Prezydent zarządzeniem wyznacza siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej.

       3. Prezydent obwieszczeniem podaje do wiadomości publicznej granice obwodu głosowania i siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej przez rozplakatowanie na obszarze Dzielnicy najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów.

       4. Głosowanie przeprowadzane jest na podstawie spisu wyborców.

§ 26. Za pracę związaną z przeprowadzeniem wyborów oraz ustaleniem wyników głosowania członkom Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej przysługują zryczałtowane diety określone w uchwale Rady Miasta o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej.


§ 27.1. Głosowanie odbywa się w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w godzinach od 7.00 do 19.00, bez przerwy.

       1. Przed rozpoczęciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu znajdują się spis wyborców oraz potrzebna liczba kart do głosowania, po czym zamyka i pieczętuje urnę swoją pieczęcią.

       2. Komisja wydaje kartę do głosowania po okazaniu przez wyborcę dokumentu potwierdzającego tożsamość.

       3. Wyborca pominięty w spisie wyborców może być przez Komisję dopisany do niego w dniu wyborów i dopuszczony do głosowania jeśli potwierdzi stosownym dokumentem (np. dowód osobisty itp.) zameldowanie na pobyt stały w tym obwodzie lub udokumentuje wpis do stałego rejestru wyborców – jeśli zamieszkuje na stałe bez zameldowania w obwodzie (okazaniem decyzji Prezydenta o wpisie do stałego rejestru wyborców) i jednocześnie oświadczy na piśmie przed Komisją, iż posiada prawa wyborcze.

       4. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w spisie wyborców.

       5. Za ważny uznaje się głos, w którym wyborca zaznaczył znakiem „X” na karcie do głosowania nazwiska kandydatów w liczbie nie większej niż liczba mandatów.

       6. Obwodowa Komisja Wyborcza niezwłocznie po zakończeniu głosowania ustala jego wyniki w protokole głosowania i przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej.

       7. Wyniki wyborów ustala Miejska Komisja Wyborcza na podstawie wyników głosowania w obwodzie, a następnie podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Miasta.

§ 28.1. Za wybranych do Rady uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. 1. Liczba wybranych nie może być większa niż liczba mandatów.

 2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów przez kandydatów, którym przypada ostatni mandat, o wyborze do Rady rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.

 3. Jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych do Rady Miejska Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów, o czym informuje Radę Miasta i wyborców.

 4. Mandat radnego wygasa w wyniku utraty biernego prawa wyborczego, śmierci lub pisemnej rezygnacji.

 5. Na miejsce radnego, którego mandat wygasł, wchodzi osoba, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

 6. Rada niezwłocznie podejmuje uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu.

 7. W przypadku braku kandydatów, którzy mogliby obsadzić mandaty wygasłe przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

 8. [Mandatu radnego Rady Dzielnicy nie można łączyć z mandatem radnego Rady Miasta Opola. W wypadku zaistnienia sytuacji, w której członek Rady Dzielnicy lub Rady Miasta Opola pełniłby mandat w obu tych radach jednocześnie, powinien on niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, zrzec się któregoś z ww. mandatów, o czym powinien poinformować stosownym pismem delegaturę stosownej komisji wyborczej.]*

§ 29.1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca może zgłosić protest przeciwko ważności wyborów i żądać powtórzenia wyborów. 1. Protest wraz z jego uzasadnieniem wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej.

 2. Protestu bez uzasadnienia nie rozpoznaje się.

 3. Komisja wydaje rozstrzygnięcie w terminie 7 dni od dnia wniesienia protestu.

 4. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.

 5. W przypadku unieważnienia wyborów, Prezydent zarządza ponowne wybory w ciągu 30 dni od daty unieważnienia wyborów.

§ 30.1. Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów przechowuje i archiwizuje się w Urzędzie. 1. Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane w czasie wyborów oraz spisy wyborców po upływie 3 miesięcy od dnia wyborów są niszczone.

§ 31.1. Prezydent zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i materialną pracy Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej. 1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu Miasta.

§ 32. W sprawach dotyczących wyborów nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).


Rozdział 6

Postanowienia końcowe
§ 33. Obsługę administracyjną organów Dzielnicy wykonuje Urząd.
§ 34.1. Organy Dzielnicy używają pieczęci nagłówkowych o następującej treści:

 1. Rada Dzielnicy Zakrzów;

 2. Przewodniczący Rady Dzielnicy Zakrzów;

 3. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Zakrzów;

 4. Zarząd Dzielnicy Zakrzów;

 5. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zakrzów;

 6. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zakrzów.

       1. Zmiany w Statucie Dzielnicy dokonywane są w trybie przyjętym dla jego uchwalenia (nadania).

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.


§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady

Dariusz Smagała
*/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr NK.III-KN-0911-1-28/R/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość