Strona główna

Walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków (delegatów)


Pobieranie 23.36 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.36 Kb.
WZÓR

Uchwała nr 1/201..

walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków (delegatów)

koła PZW nr ………………………………..

z dnia …………201.. r.

w sprawie: przyjęcia porządku i regulaminu obrad


Na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego koła z dnia 26.10.2002 r.

walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków (delegatów)

koła PZW nr …………………………..

uchwala:
§ 1

Przyjęcie przedstawionego porządku i regulaminu obrad
sekretarz zebrania przewodniczący zebrania

…………………….. ………………………

Uchwała nr 2/201..

walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków (delegatów)

koła PZW nr ………………………………..

z dnia …………201.. r.

w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi koła
Na podstawie § 54 pkt. 2 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków (delegatów)

koła PZW nr …………………………..

uchwala:
§ 1


Na wniosek komisji rewizyjnej koła udziela / nie udziela/* absolutorium ustępującemu zarządowi koła.

sekretarz zebrania przewodniczący zebrania

…………………….. ………………………

* Niepotrzebne skreślić


Uchwała nr 3/201..

walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków (delegatów)

koła PZW nr ………………………………..

z dnia …………201.. r.

w sprawie: ustalenia składu liczbowego władz i organów koła


Na podstawie § 54 pkt. 3 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków (delegatów)

koła PZW nr …………………………..

uchwala:
§ 1


Ustala się następującą liczebność władz i organów koła:

- zarząd liczyć będzie …….. członków wraz z prezesem,

- komisja rewizyjna liczyć będzie ….. członków,

- sąd koleżeński liczyć będzie ….. członków


sekretarz zebrania przewodniczący zebrania

…………………….. ………………………

Uchwała nr 4/201..

walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków (delegatów)

koła PZW nr ………………………………..

z dnia …………201.. r.


w sprawie: nałożenia na członków koła obowiązku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia ekwiwalentu za tę pracę
Na podstawie § 54 pkt 7 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków (delegatów)

koła PZW nr ……………………………

uchwala:
§ 1

Ustala się, że każdy członek koła powinien przepracować w roku 2013: - …. godzin
§ 2

Ustala się kwotę ekwiwalentu za tę pracę : ….. zł; tj. …. zł/h


§ 3

Zwalnia się z obowiązku wykonywania pracy osobistej:  • ………………………………………

  • ……………………………………..,

  • ………………………………………

sekretarz zebrania przewodniczący zebrania

……………………. ………………………
Uchwała nr 5/201..

walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków (delegatów)

koła PZW nr ………………………………..

z dnia …………201.. r.


w sprawie: dobrowolnych wpłat na cele statutowe w roku 2013

Na podstawie § 7 pkt 6 i 10, oraz § 56 pkt 13 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

oraz § 16 pkt 5 (2. myślnik) Regulaminu organizacyjnego koła z dnia 26.10.2002 r.

walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków (delegatów)

koła PZW nr ……………………………

uchwala:
§ 1

W celu wsparcia realizacji zadań statutowych koła uchwala się dobrowolne składki na:


  • działalność sportową w wysokości …,00 zł ,

  • zarybianie zbiorników w wysokości ….,00 zł.

  • pracę z młodzieżą w wysokości ….,00 zł

sekretarz zebrania przewodniczący zebrania

………………….. ………………………
Uchwała nr 6/201..

walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków (delegatów)

koła PZW nr ………………………………..

z dnia …………201.. r.


w sprawie: zatwierdzenia planu działania zarządu koła oraz budżetu koła na rok 2013
Na podstawie § 54 pkt 6 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków (delegatów)

koła PZW nr ……………………………….

uchwala:
§ 1


Przyjęcie planu działania zarządu koła na rok 2013
§ 2
Przyjęcie budżetu koła na rok 2013 z upoważnieniem zarządu koła do przeprowadzenia ewentualnej jego korekty.
sekretarz zebrania przewodniczący zebrania

………………… …………………….


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość