Strona główna

Warszawa, 18. 01. 2013 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „zwar


Pobieranie 16.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.27 Kb.
Warszawa, 18.01.2013

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZWAR”

ul. Lebiodowa 15

04-674 Warszawa


W związku z interpelacją nr 217 Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Pana Wiesława Domańskiego, złożoną podczas XXVIII sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w dniu 15.01.2013 r., Rada Osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zwraca się do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWAR” przy ul. Lebiodowej 15 w Warszawie z zapytaniami i prośbą o wyjaśnienia, a także zajęcie stanowiska w sprawie poruszonej w ww. interpelacji i niniejszym piśmie.


Wiceprzewodniczący Wiesław Domański stwierdził, że na terenie osiedla Sadul została wybudowana w ówczesnej Gminie Warszawa-Wawer sieć kanalizacyjna ze środków prywatnych w ramach tzw. komitetów społecznych. Odprowadzanie ścieków było i nadal jest kierowane do istniejącej oczyszczalni na terenie osiedla Sadul. Pozwolenie wodno-prawne na działalność oczyszczalni wydawane jest raz na 10 lat. Obecne pozwolenie było ważne do czerwca 2012. Nadzór nad oczyszczalnią sprawuje od lat ww. spółdzielnia mieszkaniowa. MSM „ZWAR” wystąpiła o wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego i otrzymała odpowiedź odmowną z Biura Ochrony Środowiska (BOŚ) m.st. Warszawy (Wydział Gospodarowania Wodą i Geologii). Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy potwierdziło, że decyzja odmowna w sprawie pozwolenia wodno-prawnego została wydana 23.08.2012. MSM „ZWAR” złożyła odwołanie do organu II instancji, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 11.09.2012. Według informacji zawartej w interpelacji sieć kanalizacyjna na terenie osiedla Sadul nie ma właściciela.
Wziąwszy pod uwagę zaistniałą sytuację Rada Osiedla Sadul zwraca się z następującymi pytaniami:


 1. Jaki jest powód wydania decyzji odmownej w sprawie pozwolenia wodno-prawnego dla MSM „ZWAR” przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (Wydział Gospodarowania Wodą i Geologii)?
 1. Czy MSM „ZWAR” poinformowała odbiorców korzystających z usług oczyszczalni na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, oczyszczalni eksploatowanej i nadzorowanej przez MSM „ZWAR”, o decyzji odmownej BOŚ? 1. Kto jest właścicielem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy?
 1. Kto jest odpowiedzialny za usuwanie awarii istniejącej sieci kanalizacyjnej, włączonej do oczyszczalni na terenie osiedla Sadul?
 1. Czy właściciel lub podmiot eksploatujący oczyszczalnię na terenie osiedla Sadul jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.)?
 1. Czy zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.), wydano pozwolenie jakiemukolwiek przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na odprowadzanie ścieków na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer?
 1. Czy MSM „ZWAR” zwracała się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m.st. Warszawie z wnioskiem o przyjęcie na stan Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A, wybudowanej za czasów Gminy Warszawa-Wawer, oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul? 1. Jaka była decyzja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m.st. Warszawie, jeśli wniosek, o którym mowa w pytaniu 7, został skierowany do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. od MSM „ZWAR”?
 1. Jaki był powód odmowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m.st. Warszawie przyjęcia wybudowanej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni, jeśli wniosek, o którym mowa w pytaniu 7, został skierowany do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w m.st. Warszawie. od MSM „ZWAR”? 1. Czy MSM „ZWAR” zna stanowisko Urzędu Dzielnicy Wawer odnośnie do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer?
 1. Na jakiej podstawie prawnej działa oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer?
 1. Czy podstawą prawną działania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej osiedla Sadul jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.)?
 1. Czy MSM „ZWAR”, jako podmiot eksploatujący oczyszczalnię na terenie osiedla Sadul, spełnia warunki wykonywanej działalności określonej wobec przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.)?
 1. Czy MSM „ZWAR”, w świetle zaistniałej obecnie sytuacji związanej z decyzja odmowną, jak też planów dotyczących kanalizacji na terenie osiedla Sadul w roku 2016, o czym informuje Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym m.st. Warszawy na stronie internetowej dotyczącej Inwestycji firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (http://www.infoulice.um.warszawa.pl/index.php?action=show_inwest_table&firm=4), zamierza ponownie zwrócić się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m.st. Warszawie o pilne przyjęcie na stan istniejącej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni na terenie osiedla Sadul? 1. Na jakiej podstawie prawnej działa od czerwca 2012 oczyszczalnia nadzorowana przez MSM „ZWAR”, skoro nie posiada pozwolenia wodno-prawnego z Biura Ochrony Środowiska na odprowadzanie ścieków do rowu Zagoździańskiego? 1. Na jakiej podstawie prawnej Spółka Wodna Obwodu Wawerskiego, Warszawa, Al. Zieleniecka 12, pismem z dnia 23.02.1994 r., wyraziła zgodę MSM „ZWAR” na zrzut oczyszczanych ścieków do rowu Zagoździańskiego, skoro obecnie nie wydano pozwolenia na dalszą działalność oczyszczalni w tym względzie, o czym poinformowało Biuro Ochrony Środowiska? 1. Czy MSM „ZWAR” otrzymała pozwolenie na odprowadzanie ścieków na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.)? 1. Na jakiej podstawie prawnej MSM „ZWAR” uzyskała pozwolenie na działalność związaną z oczyszczalnią w ramach istniejącej wówczas Gminy Warszawa-Wawer? 1. Czy MSM „ZWAR”, jako podmiot eksploatujący i nadzorujący oczyszczalnię na terenie osiedla Sadul, dostosowała swoją działalność do wymogów prawa, związanych z nowymi regulacjami, określonymi dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przez ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.)?


Rada Osiedla Sadul z góry uprzejmie dziękuje za odpowiedź na powyższe pismo.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość