Strona główna

Warszawa, 18 listopada 2015 r


Pobieranie 79.82 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar79.82 Kb.

Druk nr 19
Warszawa, 18 listopada 2015 r.

SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja
Lista kandydatów na zastępców przewodniczącego i członków

Trybunału Stanu


Zastępcy przewodniczącego:
1. Jerzy Kozdrońur. 23 października 1950 r.  w Mrągowie. Polski polityk, samorządowiec i prawnik, poseł na Sejm VVI i VII kadencji, od 2013 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1974 r. do 1976 r. był aplikantem sądowym w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, a od 1976 r. do 1978 r. asesorem w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu. Od lipca 1978 r. do 17 grudnia 1981 r. był sędzią Sądu Rejonowego w Kwidzynie. W latach 1982–1989 pracował jako radca prawny w spółdzielniach gminnych. Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego, w 1989 r. otworzył kancelarię prawną w Kwidzynie prowadzoną jako spółkę cywilną, a w 1998 r. samodzielną kancelarię radcy prawnego. W latach 70. był członkiem Związku Młodzieży WiejskiejSocjalistycznego Związku Studentów Polskich (zasiadał w radzie wydziałowej), Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Od 1979 r. do 1981 r. był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (w 1980 r. był szefem POP w sądzie). W kwietniu 1981 r. został członkiem krajowego sądu koleżeńskiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W latach 80. należał do „Solidarności”. Od 1990 r. związany z samorządem, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego rady miejskiej w Kwidzynie. W 1991 r. wstąpił do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a w 1994 r. do Unii Wolności, z której odszedł w 2001. W tym samym roku związał się z Platformą Obywatelską. W latach 2002–2005 był radnym sejmiku pomorskiego. W 2012 r. znalazł się w wytypowanym przez sprawozdawców sejmowych gronie dziesięciu najbardziej pozytywnie wyróżniających się posłów opublikowanym przez tygodnik „Polityka”. Dnia 16 lipca 2013 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zasiadał w ubiegłej kadencji w trzech komisjach – Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ustawodawczej i Nadzwyczajnej Komisji ds. Zmiany w kodyfikacjach oraz w Podkomisji ds. Trybunału Konstytucyjnego.


Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Borys Budka.
2. Mariusz Muszyński - 51 lat, dr hab. prawa, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zatrudniony: Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym ok. 120 naukowych i ok. 100 artykułów publicystycznych. Specjalizacja naukowa: prawo międzynarodowe publiczne, prawo UE, polskie i niemieckie prawo konstytucyjne, stosunki międzynarodowe. Od 2010 r. – wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, od 2007 - 2011 r. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 2007 – 2009 - Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. 2006-2007 – Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, przewodniczący zarządu. 2005 - profesor uniwersytecki, Wydział Prawa i Administracji UKSW, kierownik katedry. 2005 – habilitacja (tytuł dysertacji: Przejęcie majątków niemieckich przez Polskę o II wojnie światowej. Zagadnienia prawnomiędzynarodowe i prawnoporównawcze). 2002 –2005 - adiunkt na Wydziale Prawa UKSW, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, 2002 r. – 2005 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Prawno-Traktatowy, radca, kierownik zespołu prawa krajowego i międzynarodowego prywatnego; od 2005 urlop bezpłatny w MSZ. 1998 - 2002 kierownik działu prawnego w Wydziale Konsularnym, Ambasada RP w Berlinie, I sekretarz ambasady. 1997 r. - doktor prawa, Wydział Prawa i Administracji UMK (temat: Wieczysta neutralność Austrii a jej członkostwo w UE). 1995 - 1998 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Prawno-Traktatowy MSZ , Wydział Prawa Międzynarodowego, starszy ekspert. 1993 – stypendium na Uniwersytecie w Wiedniu. 1991 – 1992 aplikacja pozaetatowa w Prokuraturze Rejonowej w Toruniu. 1991 – magister prawa.Zarówno wykształcenie, jaki i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż Pan Profesor Mariusz Muszyński jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość.

Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Wojciech Szarama.


Członkowie:
1. Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski – ur. 2 stycznia 1942 r. w Warszawie. W 1964 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej samej uczelni otrzymał absolutorium z historii sztuki. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej i złożeniu egzaminu sędziowskiego rozpoczął aplikację adwokacką. Po złożeniu egzaminu adwokackiego rozpoczął praktykę adwokacką w 1971 r. Był związany z opozycją demokratyczną. Na przełomie sierpnia i września 1980 r. był pierwszym konsultantem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Hucie "Katowice". A jako pełnomocnik tego Komitetu był autorem pierwszego wniosku o rejestrację NSZZ "Solidarność" w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był obrońcą w licznych procesach politycznych działaczy NSZZ "Solidarność", w tym pierwszego procesu stanu wojennego pracowników Instytutu Badań Jądrowych z warszawskiego Żerania. Na I Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1983 r. publicznie potępił łamanie praw człowieka w okresie stanu wojennego. Na polecenie ówczesnych władz wytoczono mu 8 spraw dyscyplinarnych pod pozorem naruszenia wolności słowa. W wyniku jednej z nich, po rewizji nadzwyczajnej wniesionej do Sądu Najwyższego przez Ministra Sprawiedliwości, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu przez rok. Był jednym z inicjatorów powtórnej rejestracji zakładowych komitetów założycielskich NSZZ "Solidarność" i reprezentował w sądach około 40 takich komitetów. W wyborach w czerwcu 1989 r. był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W dniu głosowania do Sejmu i Senatu skutecznie przeciwstawiał się manipulacjom mającym zmienić wyniki tzw. listy krajowej. Od 1983 r. był członkiem konspiracyjno-dokumentacyjnej struktury Komitetu Helsińskiego, a następnie członkiem założycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 1988 r. otrzymał nagrodę duńskiej Fundacji Paula Lauritzena za działalność w obronie praw człowieka. Od 15 grudnia 1991 r. do 6 września 1992 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego - likwidatora dotychczasowych struktur Państwowej Jednostki Organizacyjnej Radio i Telewizja. Autor ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa oraz reprezentant NSZZ "Solidarność" w procesach wytoczonych na jej podstawie. Członek Komisji Konstytucyjnej NSZZ „Solidarność” i ugrupowań Centroprawicowych. Przewodniczący Działu Źródeł Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości. Współautor obywatelskiego projektu Konstytucji. Członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego – przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa. W Senacie I kadencji był członkiem Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Samorządu Terytorialnego, Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw górnictwa. W II kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz członkiem Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz dwóch komisji nadzwyczajnych - do spraw górnictwa i do spraw integracji europejskiej. W III kadencji był członkiem założycielem i uczestnikiem Społecznej Komisji Konstytucyjnej NSZZ "Solidarność" i ugrupowań centroprawicowych. Współtworzył obywatelski projekt konstytucji jako przewodniczący Zespołu Źródeł Prawa, Instytucji Ochrony Prawa i Organów Wymiaru Sprawiedliwości. Był także przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim oraz wiceprzewodniczącym Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. W Senacie IV kadencji przewodniczył Komisji Ustawodawczej i był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. W Senacie VI kadencji był przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz członkiem Komisji Ustawodawczej. Był i jest bezpartyjny.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Wojciech Szarama.
2. Kazimierz Barczyk – ur. 25 stycznia 1950 r. w Wolbromiu. W 1972 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbył następnie aplikację sędziowską. W latach 80. był działaczem pierwszej „Solidarności”, organizował struktury związku w krakowskich sądach i trzy tzw. Ogólnopolskie Fora Prawników „S”. Założył i kierował Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, społeczną organizację opracowującą projekty ustaw dla NSZZ „S” i w okresie późniejszym dla OKP. Po wprowadzeniu stanu wojennego został odwołany ze stanowiska sędziego, objęty czasowo zakazem wykonywania zawodu adwokata. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Od 1989 r. do 1991 r. pełnił funkcję członka Trybunału Stanu, następnie do 1993 r. wykonywał mandat posła I kadencji z ramienia Porozumienia Centrum, zasiadał w Komisji Ustawodawczej i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W latach 1997–2001 był posłem III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Pracował m.in. w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Był przewodniczącym (1990–1993) i radnym (do 1998 r.) rady miasta Krakowa. Należał do autorów tzw. obywatelskiego projektu konstytucji zaprezentowanego przez NSZZ „S”. W latach 1997–1999 zajmował stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniąc funkcję sekretarza Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Następnie zajmował stanowisko doradcy Jerzego Buzka ds. samorządu terytorialnego. Współautor ustaw o samorządzie gminnym (1990 r.) powiatowym i wojewódzkim (1998 r.). Był inicjatorem powołanego w 2000 r. Rządowego Centrum Legislacji. Był także autorem projektu uchwalonej w 2001 r. ustawy o wieloletnim planie budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. W lutym 2011 r. został wybrany na przewodniczącego Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. Od 2006 r. do 2007 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu.

Po wyborach ponownie został powołany w skład Trybunału Stanu. 2 kwietnia 2009 r. mianowany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Rady Służby Cywilnej. Praktykuje jako adwokat w prywatnej kancelarii adwokackiej. W 2010 r. został zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jednak ostatecznie zrezygnował z ubiegania się o tę funkcję. W 2011 r. został sędzią Trybunału Stanu na kolejną kadencję.Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego” i medalem „600-leia odnowienia UJ”.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Ireneusz Raś.
3. Marek Czeszkiewicz – ur. 2 września 1961 r. w Augustowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który ukończył z wyróżnieniem, w tym „Diploma Honorificum”. Ukończył także z wyróżnieniami Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku, Podyplomowe Studium Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Prawa i Administracji. Ukończył także Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2001-2004 odbył aplikację prokuratorską, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Od 2010 r. pracuje w Kancelariach Radcowskich i Adwokackich. W latach 2001-2007 pracował w Prokuraturze, a wcześniej m.in. w Sądzie Okręgowym. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe jako nauczyciel, dyrektor, pracownik fizyczny i rolnik. Do 2010 e. pracował na stanowisku Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a wcześniej w Prokuraturze i innych służbach państwowych. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa m.in. do najwyższych klauzul. Prowadził szkolenia i kursy specjalistyczne dla organów administracji publicznej, w tym uczelni wyższych, szkół, Policji, innych służb w różnych zakresach i dziedzinach prawa. Jest laureatem konkursu kryminalistycznego II stopnia – Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku. Brał udział w przygotowaniu i tworzeniu specjalistycznych programów rządowych, resortowych. Wielokrotnie nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Pisał prace m.in. z uwarunkowania przestępczości. Posiada status osoby pokrzywdzonej IPN nr BUBi-III-4432-91 (WP-119-7-03) tymczasowo aresztowany, derelegowany ze studiów na Politechnice Białostockiej z I roku, a w 1984 r. z SGGW filii w Białymstoku. Jest woluntariuszem w Hospicjum m.in. Fundacji Pomocy Chorym Dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz Caritas, członek „Solidarności” i „NZS” w latach80 oraz instruktor ZHP. Jest bezpartyjny.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Wojciech Szarama.
4. Jacek Dubois – ur. 17 maja 1962 roku w Warszawie. W latach 1981-1986 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1981 r. członek Niezależnego Stowarzyszenia Studentów. Od 1986 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1986-1990 odbywał aplikację adwokacką pod patronatem Mecenas Ewy Milewskiej – Celińskiej. W okresie aplikacji pełnił funkcję przewodniczącego samorządu aplikantów. W 1990 r. zdał egzamin adwokacki i rozpoczął praktykę w zespole adwokackim nr 25 w Warszawie. Od 1995 r. do dnia dzisiejszego jest wspólnikiem w „Pociej, Dubois, Kosińska- Kozak. Kancelaria Adwokacko – Radcowska” Sp. j. W trakcie swojej pracy zawodowej pełnił funkcję patrona wielu aplikantów adwokackich. W latach 2000-2005 pełnił funkcję z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2012 r. jest członkiem komisji do spraw kontaktów z mediami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2007 roku jest wykładowcą prawa karnego i prawa karnego procesowego w ramach Komisji Szkolenia Aplikantów. W dniu 14.12.2012 r. został wybrany na stanowisko zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu. W ramach praktyki zawodowej od 1986 r. specjalizuje się w prawie karnym oraz w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych. Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych dotyczące prawa karnego oraz szkolenia dla radców prawnych. Wielokrotnie występował jako prowadzący lub panelista konferencji i paneli prawniczych. Był również jurorem konkursów o tematyce prawniczej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych zajmujących się popularyzacją prawa, jak również tematyką społeczną, stale współpracujących m.in. z wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Na wokandzie”, „Edukacja Prawnicza, „Mida”, oraz portalami internetowymi, w tym m.in. adwokatura.pl, Na żywo. Jest autorem zbioru felietonów o tematyce prawniczej („Koktajl z paragrafów”) oraz 8 książek beletrystycznych. Jest członkiem Rady Fundacji im. Profesora Bronisława Geremka.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Andrzej Halicki.
5. Andrzej Kojro - ur. 9 kwietnia 1963 r. w Mińsku Mazowieckim. Zawodowo jest radcą prawnym związanym z Grupą Energetyczną RWE Polska. W roku 2015 aktywnie działał w Prezydenckim Biurze Pomocy Prawnej Prezydenta Andrzeja Dudy. Udzielał bezpłatnych porad prawnych we współpracy z europosłem mec. Januszem Wojciechowskim. W poprzednich latach pełnił stałe dyżury radnego w siedzibie Solidarności w Mińsku Mazowieckim. Jest doświadczonym samorządowcem. W latach 1990-2010 był radnym wszystkich szczebli polskiego samorządu. Mandaty radnego pełnił w gminie wiejskiej Mińsk Mazowiecki, w mieście Mińsk Maz., w pow. mińskim i województwie mazowieckim. Od 1993 r. do 1998 r. był członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Mińsku Mazowieckim, a w latach 1992-1996 pełnił funkcję Wiceprezesa Klubu Sportowego „Mazowia” oraz Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Ponadto w latach 1999 - 2003 był członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Mazowieckim a w latach 1999-2003 był członkiem Rady Społecznej szpitala w Rudce k. Mrozów. W latach 1997- 2001 był asystentem społecznym Senatora Jerzego Baranowskiego z AWS. Obecnie nie jest członkiem partii politycznej.

W 1988 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. W 2000 r. ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Obrotem Energią Elektryczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz kurs syndyków i likwidatorów podmiotów gospodarczych i kurs wyceny i obrotu nieruchomościami. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prace jako: prawnik-radca prawny RWE Stoen Operator sp. z o.o. w Warszawie – wieloletni pełnomocnik pracodawcy w sprawach sądowych: cywilnych i karnych oraz w sporach administracyjnych, prawnik – koordynator w Obsłudze Prawnej RWE Stoen S.A. w Warszawie, specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie, zespół kontroli Wewnętrznej Dzielnicy Praga Południe w Warszawie-inspektor, aplikant Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.

Zarówno wykształcenie jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują iż Pan Andrzej Kojro jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość.

Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Wojciech Szarama.
6. Robert Majka – ur. 27 czerwca 1962 roku w Przemyślu. W 2015 roku ukończył studia politologiczne na Wydziale Spraw Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W latach 2002-2006 był radnym Rady Miasta Przemyśla. Od 1995 do czerwca 2015 pracownik Urzędu Miejskiego w Przemyślu, obecnie pracownik administracji samorządowej. Państwowiec. Od 1980 roku zaangażowany w działalność polityczną, 17 września 1981 roku wstąpił do pierwszego związku zawodowego NSZZ Solidarność. W 1983 roku nawiązał kontakt z Solidarnością Walczącą, ujawnił ten fakt w 1990 roku w trakcie kampanii wyborczej do samorządu. Przedstawiciel Solidarności Walczącej dr Kornela Morawieckiego w dawnym woj. przemyskim. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Solidarności Walczącej (2011). Żonaty z Małgorzatą, ojciec 3,5 letniej Karoliny.

Dotychczasowe zaangażowanie w sprawy kraju wskazują, że Pan Robert Majka jest dobrym kandydatem na członka Trybunału Stanu.


Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Poselskiego Kukiz’15.
Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Kornel Morawiecki.

7. Maciej Miłosz – ur. 18 października 1980 roku w Lublinie. W latach 1999-2004 studiował prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując w 2004 roku tytuł magistra prawa z wynikiem bardzo dobrym, wskutek obrony pracy „Prawo do własności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”. W latach 2006-2010 odbywał aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Lublinie. Od 2010 roku, po złożeniu egzaminu adwokackiego, nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata w Stalowej Woli i Lublinie. Od 2013 roku jest zastępcą członka Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Lublinie. W latach 2004-2007 był doktorantem na seminarium prof. Richarda Warnera z prawa porównawczego amerykańskiego i europejskiego na WPPKiA KUL. W 2003 roku otrzymał stypendium na Uniwersytecie w Gandawie zorganizowane przez Ministerstwo ds. Związku Flamandzkiego Królestwa Belgii. Na przełomie 2004 i 2005 roku odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu. W 2005 roku ukończył podyplomowe Centrum Prawa Amerykańskiego, wspólną inicjatywę Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology i KUL. W latach 2005-2006 był asystentem w Center for Advancing Legal Skills – zakładzie naukowym KUL, przy udziale Temple University – J.E. Beasley School of Law. W 2006 roku był prawnikiem w Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa w Lublinie. Członek wielu stowarzyszeń, w tym ich władz oraz organów nadzoru spółek kapitałowych. W latach 2001-2003 pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Akademickiego Klubu Dyskusyjnego Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum w Lublinie. Korporant, reaktywator, prezes i wiceprezes Korporacji Akademickiej Concordia w Lublinie (rok zał. 1922). W latach 2010-2013 członek Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie, aktualnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej tegoż. Od wielu lat poświęca się także działalności pro bono.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Poselskiego Kukiz’15.
Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Tomasz Rzymkowski.
8. Łukasz Marek Moczydłowski – ur. 27 października 1975 roku w Wołominie. Studia prawnicze skończył w 1999 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2005 odbył aplikację adwokacką w Warszawie i w 2006 roku został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2006-2009 prowadził własną Kancelarię Adwokacką. Od 2009 roku jest partnerem Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent spp. z siedzibą w Warszawie. W latach 2006-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym w latach 2008-2009 był jej przewodniczącym. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowych brał udział w pracach nad zmianą ustawy Prawo o zgromadzeniach, jak również tworzył projekty aktów wykonawczych. Specjalista z zakresu prawa karnego, cywilnego, spółdzielczego.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Poselskiego Kukiz’15.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Robert Winnicki.

9. Witold Pahl – ur. 7 grudnia 1961 r. we Wrocławiu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. W latach 1985 - 1987 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1987-1990 orzekał jako asesor w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim w Wydziale Karnym oraz Wydziale Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Następnie jako członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze prowadził działalność konsultingową i doradczą. W 2006 r. został wybrany do Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Od 2006 r. radca prawny. Prowadził indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. W 2007 r. uzyskał mandat posła na Sejm RP. W 2011 r. ponownie wybrany na posła Sejmu RP. W Sejmie pracował m.in. jako: członek Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, przewodniczący podkomisji stałej do spraw zmian Prawa Cywilnego, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP. Wielokrotnie reprezentował Sejm RP w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym – reprezentant Parlamentu w 70 rozprawach. W latach 2011-2013 członek Krajowej Rady Prokuratury.

W związku z powyższym pan Witold Pahl jest osobą doskonale przygotowaną do pełnienia funkcji członka Trybunału Stanu. Kandydat w toku swojej działalności zawodowej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz nieskazitelność swego charakteru, które to przymioty dają gwarancje należytego wypełnienia przez Kandydata obowiązków członka Trybunału Stanu.


Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Borys Budka.
10. Andrzej Rościszewski - ukończył studia prawno-ekonomiczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako adwokat oraz radca prawny w zespole adwokackim nr 3 do chwili otwarcia własnej kancelarii w Warszawie. Wykładowca Studium Szkolenia Aplikantów Adwokackich z prawa cywilnego.

Autor publikacji dotyczących ubezpieczeń morskich, orzecznictwa sądowego, adwokatury, represjonowania Polaków przez radzieckie organy ścigania. W latach 1989-1991 był przewodniczącym składu orzekającego Społecznej Komisji Pojednawczej dotyczącej przywracania praw osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową oraz przekonania polityczne i religijne. W latach 1989-1995 przez dwie kadencje pełnił funkcję Dziekana Rady Adwokackiej w Warszawie. W 1991 r. był doradcą Jerzego Grohmana – ministra ds. reprywatyzacji w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. W 1994 r. został koordynatorem Społecznej Komisji Konstytucyjnej powołanej do opracowania projektu Konstytucji „Solidarności”. W latach 1997-2005 został powołany na wniosek Episkopatu Polski przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, likwidatorem sądowym „Zrzeszenia Katolików Caritas”. W tatach 1999-2001 członek a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej PKO B.P. S.A. a w latach 2005-2009 wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG. Od 2000 r. jest członkiem Rady Fundacji Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia” a od 2014 r. przewodniczącym Rady Fundacji „Bitwy Warszawskiej”. Od 1978 r. jest członkiem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz doradca Zarządu. Oznaczony Orderem św. Sylwestra nadanym przez papieża Benedykta XVI.Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Wojciech Szarama.
11. Zbigniew Sieczkoś - ur. 4 listopada 1949 r. w Stalowej Woli. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (1971); aplikacje zakończone egzaminem: sędziowska z wynikiem bardzo dobrym (VII 1976) i radcowska z wynikiem dobrym (XI 1976), wpis na listę radców prawnych uzyskał 8 X 1982. 1971-1997 pracował w PKO w Rzeszowie, w NBP Oddział w Rzeszowie oraz w Przedsiębiorstwach Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rzeszowie i Łańcucie. Od 1983 jako radca prawny tamże. Od IX 1980 w „S”; od VII 1981 członek Prezydium MKR NSZZ „S” Regionu Rzeszowskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego inicjator utworzenia RKW NSZZ „S” w Rzeszowie, 1982-1989 jej przewodniczący, współautor linii programowej propagowanej na łamach biuletynu „Solidarność Trwa”; organizator druku i kolportażu w regionie rzeszowskim i Stalowej Woli i Krakowie; przedstawiciel regionu w kontaktach z innymi regionami i środowiskami podziemia; 1988-1992 członek Diecezjalnej Rady Kultury przy ordynariuszu przemyskim bp. Ignacym Tokarczuku. W 1988 członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 listopada w Rzeszowie. Od IX 1988 prowadził jawną działalność, początkowo poprzez powołane przez RKW Biuro Informacyjno – Koordynacyjne, od I 1989 przewodniczący jawnej RKW. 1981-1989 represjonowany (rewizje, zatrzymania, przesłuchania, dwukrotnie objęty postępowaniem prokuratorskim, umorzonym na mocy amnestii, wnioski do kolegium ds. wykroczeń, zastraszanie członków rodziny). Współpomysłodawca powołania Komitetu Obywatelskiego przy RKW NSZZ „S” w Rzeszowie już w II 1989; 1990-1992 delegat na II i kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S”, delegat na kolejne Krajowe Zjazdy Delegatów NSZZ „S”, 1991-1992 członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S”. 1992-1993 przedstawiciel Zarządu Regionu „S” w spółce R-Press, wydawcą Gazety Codziennej Nowiny w Rzeszowie, 1995-1999, Przewodniczący Rady Programowej „Polskiego Radia Rzeszów S.A.” 1997-1999 przewodniczący Rady Regionalne AWS w Rzeszowie. 1997-1998 wojewoda rzeszowski, 1999-2001 wojewoda podkarpacki. 2002-2003 radca prawny w Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych, 2002-2006 radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego, 2006-2008 dyr. Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, 2006-2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia Rzeszów S.A., 2009-2014 radca prawny w Oddziale Okręgowym NBP w Rzeszowie. Od XI 2014 na emeryturze. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Wojciech Szarama.
12. Rafał Bogumił Sura – ur. 14 maja 1979 roku w Przemyślu. Prof. nadzw. dr hab. W latach 1994 – 1998 uczęszczał do Liceum Administracji Państwowej i Samorządowej w Przemyślu. Studia prawnicze na Wydziale Prawa KUL odbył w latach 1998 – 2003.Po ukończeniu studiów rozpoczął studia doktoranckie w ramach seminarium z Prawa bankowego i finansów publicznych, a w dniu 19 marca2008 roku obronił pracę doktorską pod tytułem: Bankowy tytuł egzekucyjny jako podstawa dochodzenia wierzytelności bankowych .W dniu 23 września 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku i monografii pod tytułem: Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący .Od 2003 roku zawodowo związany z Wydziałem Prawa KUL jako pracownik naukowo-dydaktyczny. W latach 2012 – 2013 adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2015 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Zarządzania Bezpieczeństwem Wewnętrznym Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu. W pracy zawodowej łączył działalność naukowo – dydaktyczną z praktyką w samorządzie. Pierwszą pracę poza Uniwersytetem podjął w czerwcu 2003 roku jako referent prawny w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, gdzie następnie pełnił funkcję dyrektora Kancelarii Prezydenta Przemyśla, będąc równocześnie pełnomocnikiem prezydenta Przemyśla do spraw poszerzenia granic miasta. Był też pełnomocnikiem prezydenta Przemyśla do spraw współdziałania ze służbami, inspekcjami i strażami. Od 2008 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu. Od 2013 roku wpisany jest na listę radców prawnych, a od 2014 roku orzeka jako sędzia Okręgowego Sądu Łowieckiego w Przemyślu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu prawa bankowego publicznego i prawa administracyjnego. Jest bezpartyjny.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Wojciech Szarama.

13. Bogdan Witold Szlachta – ur. 26 lipca 1959 r. we Frysztaku (woj. Podkarpackie). W 1984 r. ukończył studia prawnicze, a w 1986 r. studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2001 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2006 roku postanowieniem Prezydenta RP jest profesorem nauk humanistycznych.

W 1986 roku ukończył aplikację sądową. Od 1988 r. prowadzi działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pełnił wiele funkcji w różnych komórkach organizacyjnych, a także w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 1995 r. jest członkiem Rady Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1997- 2003 był adiunktem w Katedrze Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2005 r. jest Prodziekanem ds. ogólnych Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ. W 2008 roku został wybrany na stanowisko Dziekana wymienionego Wydziału. Jest autorem siedmiu monografii oraz licznych publikacji naukowych. W swojej działalności akademickiej odbył stypendia badawcze w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth. W latach 1990-1991 prowadził cykle wykładów na Uniwersytecie Wileńskim, a w latach 1997-2003 w Instytucie Tertio Millenio. W roku 1995 prowadził wykłady poświęcone relacjom między Kościołem i państwem w historii myśli politycznej dla Radia Watykańskiego.

W latach 1984-1985 pracował jako sekretarz dla Wydziału II Karnego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. W latach 1984- 1986 był pozaetatowym aplikantem sądowym. W latach 1985-1986 był pośrednikiem ubezpieczeniowym w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń w Krakowie. Od roku 2000 jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego serii „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”. W latach 2001-2003 był dyrektorem Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu oraz redaktorem naczelnym „Biuletynu Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu”. Od 2003 roku jest redaktorem naczelnym „Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ”. Od 2006 r. jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polskie Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - „Radio Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie.

W 2005 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość.

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Wojciech Szarama.
14. Jarosław Zdzisław Szymański – ur. 12 października 1962 r. Studia prawnicze ukończył w 1986 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach1986-1991 odbył aplikację adwokacką. Od 1991 r. do chwili obecnej prowadzi praktykę adwokacką. W ramach indywidualnej kancelarii oraz spółki adwokackiej specjalizuje się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa karnego w aspekcie obrotu gospodarczego. Pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W latach 1997-2015 wykładowca z zakresu prawa karnego na aplikacji adwokackiej Izby Adwokackiej w Łodzi. W latach 2007-2013 był Członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Komisji Parlamentarno-Prawnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Rzecznika Prasowego ORA w Łodzi oraz Członka Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Łódzkiej. Od 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Łódzkiego Porozumienia Samorządowców Zaufania Publicznego. Od 2013 r. do chwili obecnej jest Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, gdzie jest odpowiedzialny za współdziałanie samorządów zaufania publicznego na szczeblu ogólnopolskim.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Cezary Grabarczyk.
15. Paweł Śliwa - ur. 7 czerwca 1971 r. w Gorlicach. W latach 1991-1996 odbył studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, filia w Rzeszowie. W latach 1997-2001 odbył aplikację adwokacką, a w 2002 r. uzyskał wpis na listę adwokatów. W latach 2004-2007 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1999-2002 był Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Gorlicach. W latach 2002-2005 prowadził Kancelarię Adwokacką w Gorlicach. Od 2005 r. prowadzi Kancelarię Adwokacko-Radcowską w Gorlicach. W latach 2010-2014 był Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. 17 listopada 2011 roku został wybrany przez Sejm VII kadencji na członka Trybunału Stanu z rekomendacji Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przy wsparciu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2014 roku uzyskał reelekcję, zostając ponownie wybrany do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Udziela pomocy prawnej w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu. Działa w Stowarzyszeniu Prawników „Temida”. Należy również do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”.

Zarówno wykształcenie, jaki i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż Pan Paweł Śliwa jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość.

Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Wojciech Szarama.


16. Jerzy Wierchowicz – ur. 4 sierpnia 1951 r. w Gorzowie Wielkopolskim. W 1974 ukończone studia prawnicze na UAM w Poznaniu. W latach 1974-77 odbyta aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, zakończona zdanym egzaminem sędziowskim. W latach 1978-1982 odbyta aplikacja adwokacka. Od 1 lutego 1982 samodzielna praktyka adwokacka w kancelarii w Gorzowie Wlkp. W latach 1983-86 członek Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. W latach 1993-1997 poseł na Sejm RP z listy Unii Demokratycznej, następnie Unii Wolności. W tej kadencji oskarżyciel z ramienia Sejmu w tzw. „aferze alkoholowej” przed Trybunałem Stanu. W jedynej sprawie w historii Polski, prawomocnie zakończonej przed Trybunałem /wyrokiem skazującym/. W latach 1997-2001 poseł na Sejm RP z listy Unii Wolności. W latach 1998-2001 przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii. W obu kadencjach pracował w komisji sprawiedliwości /w drugiej kadencji jej wiceprzewodniczący/ i komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Członek komisji kodyfikacyjnej ds. kodeksów karnych. W latach 1997-2001 członek Krajowej Rady Sądownictwa. W roku 2001 powrócił do zawodu w Kancelarii Adwokackiej w Gorzowie Wlkp.

W latach 1980-1981 współpracownik NSZZ Solidarność jako doradca zarządu regionu w Gorzowie Wlkp., członek komisji interwencyjnej, członek redakcji tygodnika „Solidarność Gorzowska”, współzałożyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W latach stanu wojennego do roku 1989 współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce i International Amnesty. W tych samych latach obrońca w kilkudziesięciu procesach politycznych w okręgu sądów wojewódzkich w Gorzowie i Zielonej Górze. W latach 1997-1998, 2010-2014, 2014 i obecnie – radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

11.11.2014 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w umacnianiu demokracji w Polsce, w tym za obronę więźniów politycznych w latach osiemdziesiątych ub. wieku.

Bogate doświadczenie zawodowe oraz wybitne zdolności organizacyjne wskazują, że Pan Jerzy Wierchowicz jest dobrym kandydatem na członka Trybunału Stanu.


Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Poselskiego Nowoczesna i Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Ryszard Petru.
17. Jarosław Wyrembak – ur. 12 marca 1967 roku w Wieluniu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, a następnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-2011 pracował w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – tam uzyskał doktorat oraz habilitację (na podstawie rozprawy: Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw – Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009). Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie – także na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W 2011 roku został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza – prowadzi kancelarię notarialną w Warszawie (wcześniej był adwokatem – członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi pracę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnej Izbie Lekarskiej – oraz w wielu warszawskich uczelniach. Od 2010 roku jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Zarówno wykształcenie, jaki i bogate doświadczenie zawodowe wskazują że jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Wojciech Szarama.
18. Józef Zych – ur. 23 marca 1938 r. w Giedlarowej, w województwie podkarpackim. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1976 r. uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”. Współtwórca samorządu radców prawnych i prezes Krajowej Rady Radców Prawnych dwóch pierwszych kadencji. Autor 15 książek z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego pracy oraz konstytucyjnego, a także ponad 300 artykułów na tematy prawnicze. Autor licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego. W 2015 r. opublikował książkę dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i zakładów ubezpieczeń „Ustalenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo)”. Cały nakład został wyczerpany w ciągu 2 miesięcy. Wieloletni radca prawny, m.in. w PGNiG, doskonale obeznany z procedurą sądową. W 1995 r. wyróżniony przez międzynarodową organizację prawniczą za „prawość w życiu społecznym”. W tym też roku został uznany za „parlamentarzystę roku 1995”. Poseł na Sejm nieprzerwanie od 1989 do 2015 r. Przeszedł wszystkie szczeble kariery parlamentarnej, od posła, przewodniczącego komisji sejmowych – sześciokrotnie przewodniczący, Wicemarszałka Sejmu RP – trzykrotnie, Marszałka Sejmu RP w latach 1995-1997, Marszałka Seniora Sejmu - dwukrotnie (V i VII kadencja). Dwukrotnie przewodniczył Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W VII kadencji był Wiceprzewodniczącym tejże Komisji. Wniósł znaczący wkład w uchwalenie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Jako przewodniczący Zgromadzenia Narodowego przez okres dwóch lat czuwał nad pracami nad tą Konstytucją. Jest jednym z najlepszych znawców procedury sejmowej i konstytucyjnej. W pracach w Sejmie wykazał się bezwzględną bezstronnością i troską o przestrzeganie prawa. Brał udział w pracach nad najważniejszymi aktami prawnymi, a w szczególności kodeksami. Oprócz prac ściśle naukowych na tematy prawnicze opublikował książkę „Trudna lekcja demokracji” o 20 latach współczesnej, polskiej demokracji, która dotychczas miała pięć wydań. Z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II opublikował książkę „Trzynaście błogosławieństw – moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”. Przyjęty przez kolejnych papieży: Benedykta XVI i Franciszka. Uczestniczył w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów przed jakimi stała Polska po 1989 r. Ważną rolę odegrał jako Marszałek Sejmu RP w polskiej drodze do Unii Europejskiej oraz ratyfikacji Konkordatu ze Stolicą Apostolską. Za działalność na arenie międzynarodowej został odznaczony m.in. Legią Honorową Wielkiego Oficera przez Prezydenta Francji, Wielkim Krzyżem Zasługi – Orderu Zasługi Niemiec przez Prezydenta Niemiec za działalność na rzecz przyjaznej współpracy polsko-niemieckiej. Cechą charakterystyczną jego działalności parlamentarnej była troska o wysoką pozycję Sejmu w życiu publicznym oraz obrona praw posłów. Jako Marszałek Sejmu RP przyczynił się do odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie. Jest autorem takich prac jak: „Katyń to było ludobójstwo”, „Katyń narodowym sanktuarium męczeństwa, bólu, pamięci polskiego patriotyzmu”.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Klubu Poselskiego Nowoczesna.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Władysław Kosiniak-Kamysz.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość