Strona główna

Warszawa, 29 kwietnia 2011 r


Pobieranie 15.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.85 Kb.

Druk nr 4144

2

52591

Warszawa, 29 kwietnia 2011 r.

SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja
Lista kandydatów

na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

1. Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski urodził się 2 stycznia 1942 r. w Warszawie. W 1964 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej samej uczelni otrzymał absolutorium z historii sztuki. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej i złożeniu egzaminu sędziowskiego rozpoczął aplikację adwokacką. Po złożeniu egzaminu adwokackiego rozpoczął praktykę adwokacką w 1971 r. Był związany z opozycją demokratyczną. Na przełomie sierpnia i września 1980 r. był pierwszym konsultantem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Hucie "Katowice", a jako pełnomocnik tego komitetu był autorem pierwszego wniosku o rejestrację NSZZ "Solidarność" w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był obrońcą w licznych procesach politycznych działaczy NSZZ "Solidarność", w tym pierwszego procesu stanu wojennego pracowników Instytutu Badań Jądrowych z warszawskiego Żerania. Na I Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1983 r. publicznie potępił łamanie praw człowieka w okresie stanu wojennego. Na polecenie ówczesnych władz wytoczono mu 8 spraw dyscyplinarnych pod pozorem naruszenia wolności słowa. W wyniku jednej z nich, po rewizji nadzwyczajnej wniesionej do Sądu Najwyższego przez ministra sprawiedliwości, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu przez rok. Był jednym z inicjatorów powtórnej rejestracji zakładowych komitetów założycielskich NSZZ "Solidarność" i reprezentował w sądach około 40 takich komitetów. W wyborach w czerwcu 1989 r. był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W dniu głosowania do Sejmu i Senatu skutecznie przeciwstawiał się manipulacjom mającym zmienić wyniki tzw. listy krajowej. Od 1983 r. był członkiem konspiracyjno-dokumentacyjnej struktury Komitetu Helsińskiego, a następnie członkiem założycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 1988 r. otrzymał nagrodę duńskiej Fundacji Paula Lauritzena za działalność w obronie praw człowieka. Od 15 grudnia 1991 r. do 6 września 1992 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego - likwidatora dotychczasowych struktur Państwowej Jednostki Organizacyjnej Radio i Telewizja. Autor ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa oraz reprezentant NSZZ "Solidarność" w procesach wytoczonych na jej podstawie. Członek Komisji Konstytucyjnej NSZZ „Solidarność” i ugrupowań Centroprawicowych. Przewodniczący Działu Źródeł Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości. Współautor obywatelskiego projektu Konstytucji. Członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego – przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa. W Senacie I kadencji był członkiem Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Samorządu Terytorialnego, Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw górnictwa. W II kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz członkiem Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz dwóch komisji nadzwyczajnych - do spraw górnictwa i do spraw integracji europejskiej. W III kadencji był członkiem założycielem i uczestnikiem Społecznej Komisji Konstytucyjnej NSZZ "Solidarność" i ugrupowań centroprawicowych. Współtworzył obywatelski projekt konstytucji jako przewodniczący Zespołu Źródeł Prawa, Instytucji Ochrony Prawa i Organów Wymiaru Sprawiedliwości. Był także przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim oraz wiceprzewodniczącym Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. W Senacie IV kadencji przewodniczył Komisji Ustawodawczej i był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. W Senacie VI kadencji był przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz członkiem Komisji Ustawodawczej. Był i jest bezpartyjny.
Zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Arkadiusz Mularczyk.
2. Andrzej Wróbel, prof. dr hab. - urodził się w 1953 r. w Bodzechowie, woj. świętokrzyskie. W roku 1976 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. W roku 1976 zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, kolejno w 1977 r. mianowany na asystenta, a w 1978 r. na starszego asystenta w tym Zakładzie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych prof. Wróbel uzyskał w 1982 r. W 1991 r. uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjno-prawne.” Przez kolejne lata prof. Wróbel był adiunktem i adiunktem - doktorem habilitowanym w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UMCS w Lublinie. Natomiast w lutym 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Przedmiotem zainteresowań prof. Wróbla były problemy planowania publicznego (badania nad tym zagadnieniem prowadził w latach 1985/1986 w Instytucie Prawa Publicznego we Freiburgu w Niemczech, pod kierunkiem Prof. J.H. Kaisera, a ich wyniki zostały opublikowane min. w rozprawie habilitacyjnej). Następnie Profesor podjął badania nad zagadnieniem dotyczącym demokratycznej teorii samorządu terytorialnego w ujęciu komparatystycznym (Uniwersytet w Katanii, Uniwersytet Lwowski oraz Instytut Prawa Publicznego w Heidelbergu). Obecnie przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Wróbla jest problematyka ochrony prawnej w Unii Europejskiej oraz zagadnienia postępowania administracyjnego. Od 1984 roku Profesor jest stałym i aktywnym uczestnikiem Polsko - Niemieckiego Kolokwium Prawników Administratywistów, a od 1986 r. Polsko - Austriackiego Kolokwium Prawników. W latach 1992 - 1994 r. był zatrudniony na stanowisku profesora w Zakładzie Prawa Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, a w roku 1993 jako profesor kontraktowy w Instytucie Prawa Publicznego Wydziału Ekonomii i Handlu Uniwersytetu w Katanii (Włochy). W latach 1994 - 2001 prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także udzielał się dydaktycznie w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, w Wyższej Szkole Służby Społecznej w Suwałkach oraz w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie.

Od 1 września do 1 maja 1994 r. pełnił funkcje prodziekana d/s Zaocznych Studiów Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a od 1 stycznia 2003 r. do 30 września 2004 r. był kierownikiem podyplomowego Studium Prawa Europejskiego dla Sędziów. Od dnia 1 lipca 2003 r. Profesor był członkiem Rady Legislacyjnej IX kadencji (2002 - 2006). Prof. Wróbel był również Przewodniczącym Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr dla Sądów Powszechnych i Prokuratury od 1 września 2006 r. do 29 kwietnia 2008 r. Od dnia 1 października 2004 r. Profesor jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk gdzie jest kierownikiem Zakładu Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego oraz Przewodniczącym Rady Naukowej INP PAN. Od października 2009 r. prof. Andrzej Wróbel jest również profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prof. Andrzej Wróbel jest także od 1 października 2004 r. sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (obecnie - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych). Prof. Wróbel może poszczycić się dorobkiem naukowym, na który składa się ponad 150 opracowań naukowych z dziedziny prawa administracyjnego i prawa Wspólnot Europejskich, w tym monografii, skryptów akademickich, artykułów, glos i recenzji. Od marca 2005 r. jest wiceprzewodniczącym Zespołu Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest też redaktorem naczelnym "Europejskiego Przeglądu Sądowego" (od października 2005 r.). Prof. Wróbel włada biegle językiem niemieckim, w stopniu średnio zaawansowanym językiem angielskim, włoskim oraz rosyjskim.


Zgłoszony przez grupę posłów: Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, Koła Poselskiego Socjaldemokracji Polskiej, Klubu Parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza i Demokratycznego Koła Poselskiego Stronnictwa Demokratycznego oraz posła niezrzeszonego
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Jerzy Wenderlich.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość