Strona główna

Warto wiedzieć… Jak sobie radzą inni?


Pobieranie 13.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.66 Kb.
Warto wiedzieć…Jak sobie radzą inni?

Nie tylko w Polsce rząd i przedsiębiorstwa muszą poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawiają przed nimi globalizacja, inwestycje zagraniczne, starzejące się społeczeństwo czy fluktuacje gospodarki, a co za tym idzie konieczność poprawy wydajności pracy


i racjonalizacja kosztów zatrudnienia. Zjawiska te są nie tylko wyzwaniami polityczno-
-gospodarczymi, ale mają także pływ na przyjmowane przez państwo i firmy strategie zarządzania zasobami ludzkimi. W Japonii odchodzenie od tradycyjnych rozwiązań
i implementacja nowych strategii staje się jedynym rozwiązaniem umożliwiającym konkurowanie na światowych rynkach. (więcej) 1/2008, Aleksandra Szczerbak

Strategiczne zzl w usługach medycznych

Sytuacja w polskim systemie opieki zdrowotnej wymusza na szpitalach i przychodniach przyjęcie nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania nie tylko w dziedzinie finansów


i organizacji pracy, ale także zarządzania personelem. Dla wielu managerów prawdziwym wyzwaniem może stać się projektowanie strategii personalnej jednostek sektora usług medycznych. By ostatecznie przyjęta strategia przyniosła oczekiwane efekty jej projektowanie powinno przebiegać w kilku etapach, a mianowicie: wyznaczenie strategicznego celu zarządzania personelem, analiza strategiczna, formułowanie strategii, wdrożenie, realizacja i kontrola strategii. (więcej) 2/2008, Beata Buchelt


Realne czy fikcyjne?


Wysoka dynamika zmian i dążenie do utrzymania konkurencyjności firmy stają się permanentnym źródłem dezaktualizacji kompetencji. Wiąże się to nie tylko z naturalnym procesem ich starzenia, ale przede wszystkim z niemal stałą potrzebą ich uzupełniania lub modyfikowania, a to wymaga efektywnego zarządzania portfelem kompetencji. Jednym
z jego elementów jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Metodą umożliwiającą identyfikację rzeczywistych potrzeb szkoleniowych jest wielopoziomowa, dedukcyjna analiza potrzeb. (więcej)3-4/2007, Iwona Janiak-Rejno

Stresujące innowacje

Wprowadzanie innowacji w firmie oznacza nie tylko podniesienie jej konkurencyjności na rynku, ale także wysokie koszty psychiczne ponoszone przez pracowników. Zmiany zazwyczaj dotyczą sposobu wykonywania pracy, pełnionej roli organizacyjnej, czy relacji interpersonalnych, co często prowadzi do zmniejszenia się poczucia niezawodności pracownika, obniżenia jego samooceny oraz wiary we własne kompetencje. Nic zatem dziwnego, że mało który pracownik przyjmuje zmiany ze stoickim spokojem. (więcej)1/2007, Dorota Molek-Winiarska
Umiejętna i powściągliwa

Jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces przedsiębiorstwa, obok strategii dotyczącej produktu, jego ceny i dystrybucji, jest komunikacja. Częściej niż to się wydaje menadżerom, efektywna realizacja projektów uzależniona jest od jakości komunikacji między ludźmi. I to zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. W rozwijającej się firmie X konstrukcja zarządu i brak współpracy pomiędzy jego członkami doprowadziły do kłopotów w komunikacji, co z kolei sprawiło, że odnoszone sukcesy zaczęły przynosić negatywne skutki. (więcej)6/2007, Magdalena OkopskaJapoński system sugestii

Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności na przedstawicieli niższych szczebli zarządzania to sprawdzony sposób na skrócenie czasu podejmowania decyzji, a tym samym usprawnienie systemu zarządzania. Zmiany, jakie zaszły w obszarze zadań mistrzów-kierowników działających w sferze produkcji zbadano w siedmiu przedsiębiorstwach międzynarodowych branży motoryzacyjnej działających w Polsce. Analizując zadania mistrzów szczególną uwagę zwrócono na te, które wiążą się z motywowaniem pracowników do inicjowania zmian poprzez wykorzystanie tzw. systemu sugestii. Działanie tego systemu opisano na przykładzie spółki wchodzącej w skład japońskiego koncernu motoryzacyjnego. (więcej) 2/2007, Małgorzata Gableta i inniDostrzec różnicę

Źródłem różnic między menedżerami i liderami są – według Zaleznika – odmienne osobowości menedżerów i liderów, wynikające z różnych doświadczeń życiowych. Autor nawiązywał do opisanych już wcześniej przez Williama Jamesa dwóch typów osobowości: „raz urodzonych” (once – born) i „ponownie urodzonych” (twice – born). Zasługą Zaleznika było nie tylko wskazanie na głębsze różnice pomiędzy menedżerami i liderami, ale również wzbogacenie ich portretu o aspekty związane z inspiracją, wizją, pragnieniami i instynktami. W 2006 roku przeprowadzono badania ankietowe dotyczące postrzegania menedżerów


i liderów w polskich przedsiębiorstwach. Przed opracowaniem wyników autorzy badań spodziewali się, że podział na menedżerów i liderów nie będzie ostry, a sam temat raczej nie będzie uznawany za ważny. Wyniki badń nie potwierdziły wcześniejszego sceptycyzmu. (więcej)3-4/2008, Tadeusz Oleksyn, Anna Ewa Oleksyn

Facylitator potrzebny od zaraz?

Współczesne organizacje coraz częściej i chętniej podejmują wyzwanie zmierzające do pełniejszego i skutecznego rozwoju pracowników. Inwestują także w proces przygotowania profesjonalnych menedżerów-facylitatorów, gdyż to właśnie oni są kluczowymi osobami


w zakresie tworzenia nowej kultury facylitacji. To od nich przede wszystkim zależy, czy organizacja stanie się rzeczywistą areną dla rozwoju pracowników. (więcej)5/2007, Włodzimierz Świątek


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość