Strona główna

Warunki uczestnictwa warunki rezerwacji


Pobieranie 38.07 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.07 Kb.ORGANIZATOR:

Akademia Iwony Kalaman

Ul. Zygmunta Augusta 11A

02-496 Warszawa

NIP : 527-221-22-62

REGON: 011597972

www.iwonakalaman.pl

tel. 502-575-818Warszawa,2014

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI REZERWACJI


  1. Wstępnej Rezerwacji można dokonać drogą mailową na adres i.kalaman@wp.pl lub telefonicznie.

Po dokonaniu Wstępnej Rezerwacji, na podany w chwili dokonywania rezerwacji adres e-mail otrzymują Państwo potwierdzenie złożenia rezerwacji , a następnie w kolejnym mailu komplet dokumentów, czyli Warunki Uczestnictwa oraz wzory umów a także Kartę Informacyjną, celem zapoznania się z treścią przesłanych dokumentów przed zawarciem Umowy Zgłoszenia

  1. Potwierdzeniem Wstępnej Rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w czasie 3 dni roboczych od podpisania Umowy Zgłoszeniowej (brana jest pod uwagę data zaksięgowania wpłaconej kwoty na naszym koncie ). Wartość zaliczki wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych).

  2. Klient poprzez Wstępnej Rezerwacji miejsca oraz poprzez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) :

 • potwierdza, że zapoznał się ze wzorem Umowy oraz, że wzór Umowy został mu doręczony przed jej zawarciem drogą mailową.

 • akceptuje niniejszą Umowę I nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.

 • Umowa wiąże strony

 • potwierdza zapoznanie się z treścią Warunków Uczestnictwa, Regulaminem kolonii oraz ze wszystkimi informacjami zawartymi w programie kolonii oraz ze szczegółowymi informacjami o kolonii, które przyjmuję do wiadomości I akceptuje.

 • strony akceptują podpisanie umowy za pomocą środków elektronicznego przekazu, jako prawnie dopuszczalne.

  1. Dopełnienie Rezerwacji jest dostarczenie drogą elektroniczną pełnego kompletu dokumentów, podpisanych prze prawnego opiekuna / rodzica, czyli Karty kwalifikacyjnej , Umowy Zgłoszenia oraz Warunki Uczestnictwa, oraz zaksięgowanie wpłaty / zaliczki na koncie Akademii Iwony Kalaman.

  2. Po dopełnieniu w/w formalności wysyłane jest do państwa potwierdzenie pocztą elektroniczną wskazaną przez opiekuna /rodzica.

  3. Wszystkie zmiany I uwagi dotyczące Rezerwacji oraz wyjazdu będą uwzględniane jedynie w momencie , gdy zgłoszone są przez Prawnego opiekuna / Rodzica.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na obóz z powodu:

 1. nie przestrzegania przez Prawnych opiekunów / Rodziców Warunków Uczestnictwa oraz naruszania w latach poprzednich regulaminu na obowiązującego na koloniach,

 2. udokumentowanego naruszenia regulaminów obowiązujących na kolonii przez uczestnika skutkującego wydaleniem z kolonii w latach ubiegłych,

 3. dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają Organizatorowi zapewnienie dziecku właściwej opieki medycznej;

w takim przypadku Rodzice / Prawni Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Organizatora fakcie istnienia dysfunkcji zdrowotnej w chwili dokonywania zgłoszenia na kolonie i uzyskania zgody na wyjazd.

  1. Za dzień dokonania rezerwacji (zawarcia umowy) przyjmuje się:

 • dzień przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub

 • dzień dokonania rezerwacji drogą poczty elektronicznej.

  1. Klient upoważnia Organizatora do rozpoczęcia świadczenia usług niezbędnych do prawidłowej realizacji rezerwacji niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez klienta; dotyczy to również rezerwacji dokonywanej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

  2. Upoważnienie zawarte w pkt. 1.9 wyklucza możliwość odstąpienia przez Klienta od rezerwacji pocztą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku.

Warunki rezygnacji przez klienta z dokonanej rezerwacji w sposób wyczerpujący regulują postanowienie pkt. 3.1.
WARUNKI PŁATOŚCI


  1. Zaliczka wpłacana jest zgodnie z Warunkami Rezerwacji w pkt. 1.2 I 1.3 ewentualnie zgodnie z terminem wyznaczonym przez Akademię Iwony Kalaman.


Dane do przelewu

Akademia Iwony Kalaman

Ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa

Nr. Konta : Alior Bank 04 2490 0005 0000 4600 6198 8786
  1. Pozostała część należności za kolonie winna być uiszczona nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem obozu

  2. W przypadku dokonania rezerwacji miejsca później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kolonii, Klient jest zobowiązany wpłacić 100% ceny kolonii w terminie określonym przez Akademię Iwony Kalaman.

  3. Niedopełnienie Warunków Rezerwacji I Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy I rezygnacją z kolonii I będzie rozpatrywana zgodnie z Warunkami Rezygnacji.

  4. Wystawianie rachunku za daną kolonię może nastąpić w terminie najpóźniej 3 miesięcy od daty zakończenia imprezy. Rachunki wystawiane są na życzenie klienta , po wcześniejszym wysłaniu danych, które mają być na rachunku.


WARUNKI REZYGNACJI


  1. W przypadku rezygnacji z kolonii przez Uczestnika z powodów niezależnych od Akademii Iwony Kalaman, w szczególności poprzez nie dostarczenie dokumentów, niedotrzymania terminów płatności, choroba uczestnika lub inne przypadki losowe , Akademia Iwony Kalaman zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania kolonii, w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punktach poniżej. Akademia Iwony Kalaman wskazuje, iż standardowo rzeczywiste koszty za osobę kształtują się następująco w zależności od terminu rezygnacji:

 • 200 zł. przy rezygnacji od dnia wpłaty zaliczki do 31 dnia przed datą rozpoczęcia Kolonii

 • Równowartość wpłaconej zaliczki przy rezygnacji w okresie od 30 do 21 dnia przed datą rozpoczęcia kolonii,

 • 50% ceny kolonii przy rezygnacji w okresie od 20 do 8 dni przed rozpoczęciem kolonii,

 • 70 % ceny kolonii przy rezygnacji w okresie od 7 do 2 dni przed rozpoczęciem kolonii,

 • 80 % ceny kolonii przy rezygnacji w okresie na 1 dzień przed rozpoczęciem kolonii,

REALIZACJA OFERTY

4.1 Akademia Iwony Kalaman jest odpowiedzialna za realizację kolonii zgodnie z programem zawartym na stronie internetowej www.iwonakalaman.pl

4.2 W przypadku gdy organizator przed rozpoczęciem kolonii jest zmuszony, z przyczyn od niego nie zależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadamia o tym klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji zawiadomić czy:


 • przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo

 • odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej – brak odpowiedzi uczestnika jest równoznaczny z akceptacją wszystkich nowych warunków umowy. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w związku z pkt. 4.2 ma prawo według swojego wyboru:

 • uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo

 • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

4.3 Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

 • działaniem lub zaniechaniem klienta, albo

 • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

 • siłą wyższą.

Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta, z wyjątkiem szkód na osobie.

4.4 Jeżeli w czasie trwania kolonii Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować elementów programu zawartego w Ofercie zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.

4.5 Wszystkie kolonie i wycieczki organizowane prze Akademię Iwony kalaman są zgłoszone i zatwierdzone we właściwym Kuratorium Oświaty.

4.6 Klient oraz uczestnik kolonii winien jest zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, programem kolonii.

4.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe, rzeczy Uczestników podczas pobytu na kolonii lub pozostawionych przez Uczestników w środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione z winy Uczestników lub osoby, które mu towarzyszyła albo go odwiedzała. Na Kolonii ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne lub wartościowe należy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież zgubienie i zniszczenie ww. rzeczy nie oddanych do depozytu z winy uczestnika.

4.8 Rodzice ( Opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu w ośrodku jak i po zanim (w środkach transportu, w trakcie wycieczek itd.)

4.9 W przypadku zatajenia przez Rodziców (Opiekunów) dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z kolonii na koszt Rodzica (Opiekuna)

4.10 W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem, Akademia Iwony Kalaman może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z kolonii. Regulamin dostępny jest na stronie www.iwonakalaman.pl . W takiej sytuacji Rodzic (Opiekun) jest zobowiązany do odebrania na koszt własny Uczestnika z kolonii w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zaistniałego problemu.

4.11 W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Akademia zastrzega sobie prawo do badania Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi.

4.12 W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania Kolonii z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika z powodu wcześniejszego wyjazdu, choroby, wydalenia dyscyplinarnego, równowartość części niewykorzystanych środków odpowiadających wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez Organizatora nie będzie zwracana.

4.13 Jeżeli w trakcie trwania Kolonii klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego przedstawiciela. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, klient może złożyć organizatorowi na piśnie przesyłką poleconą reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposób wykonania umowy oraz określenie swojego żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia Kolonii. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji . a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Kolonii w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania kolonii w terminie 30 dni od dnia zakończenia kolonii w terminie 30 dni od dnia zakończenia kolonii.

INFORMACJĘ DODATKOWE

5.1 Ubezpieczycielem uczestników jest firma PZU lub AXA. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie od dnia rozpoczęcia kolonii do dnia jej zakończenia.

5.2 W związku z zawieraną umową ubezpieczenia dokonując opłaty rezerwacyjnej:


 • wyrażacie Państwo zgodę na zwolnienie lekarza prowadzącego leczenie Uczestnika z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, oraz zezwalacie Państwo na udostepnienie dokumentacji z przebiegu leczenia

 • deklarujecie państwo że zapoznaliście się z warunkami ubezpieczenia , które to zostaną państwu dostarczone drogą emailową po dokonani wstępnej rezerwacji.

 • Wyrażacie państwo zgodę na udostepnienie wybranemu ubezpieczycielowi przetwarzania danych osobowych w zakresie obejmującym : imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr.101, poz 926 z późn. Zmianami) w celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz marketingu produktów. Każda osoba ma prawo do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingowym.

5.3 Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” podpisując Kartę Kwalifikacyjną wyrażają państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika i państwa, na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty – w tym fotorelacji na stronie www.iwonakalaman.pl oraz w celu marketingowych przez firmę Akademia Iwony Kalaman.

5.4 podpisując Kartę Kwalifikacyjną wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji od Akademii Iwony Kalaman przesyłając drogą elektroniczną.5.5 Zgody o których mowa powyżej mogą być odwołane w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej , zastrzeżonej do celów dowodowych.


Akademia Iwony Kalaman

Tel. 502-575-818


Prawa autorskie zastrzeżone! Kopiowanie i rozpowszechnianie programu bez wiedzy i zgody autora ZABRONIONE.

Prawa autorskie należą do właściciela, zasady współpracy na mocy FRANCZYZY.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość