Strona główna

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym


Pobieranie 21.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.13 Kb.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Syreny 23, zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji i wizualizacji (napisanie tekstów, wykonanie rysunków, opracowanie zebranych tekstów i redakcja), przygotowanie składu publikacji (skład komputerowy, przygotowanie plików do druku) pn. „Alfabet cyfrowy” oraz wydanie publikacji - w trzech wersjach językowych (polskim, angielskim, włoskim).


 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, w zgodzie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z pozn,. zm.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wizualizacji (napisanie tekstów, wykonanie rysunków, opracowanie zebranych tekstów i redakcja), przygotowanie składu publikacji (skład komputerowy, przygotowanie plików do druku) pn. „Alfabet cyfrowy” oraz wydanie publikacji - w trzech wersjach językowych (polskim, angielskim, włoskim).

Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. W realizacji zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 2 – Przedmiot zamówienia;

 2. spełniają łącznie następujące warunki:

 1. złożą w terminie, o którym mowa w pkt 6 ust. 1 ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu i OPZ;

 2. oświadczą w treści formularza ofertowego, że wykorzystają do realizacji zadnia rozpoznawalnych dla opinii publicznej grafika i językoznawcę.

 • Przez rozpoznawalnego dla opinii publicznej grafika, zamawiający rozumie grafika, który wydał minimum 4 książki/publikacje, z rysunkami swojego autorstwa;

 • Przez rozpoznawalnego dla opinii publicznej językoznawcę, zamawiający rozumie językoznawcę, który wydał minimum 4 książki/publikacje traktujące o zagadnieniach językowych i/lub prowadził minimum jeden cykl programów telewizyjnych lub audycji radiowych o języku polskim.

W formularzu oferty należy wskazać imię i nazwisko wskazanego do realizacji zadania grafika i językoznawcę i uprawdopodobnić jego doświadczenie zawodowe wymienione powyżej.

 1. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptację zapytania ofertowego i jego załączników.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowany czas wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 września 2015r.

 1. Kryteria wyboru oferty:

 1. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o analizę ofert, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym. Ocena ofert rozpocznie się od sprawdzenia poprawności i kompletności złożonych dokumentów, złożonych przez Oferentów - określonych w pkt 6 ust. 2 Zapytania.

 2. Poprawne pod względem formalnym oferty zostaną poddane badaniu w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru ofert:

Sposób obliczenia punktacji końcowej na podstawie bilansu kryteriów oceny ofert:
Cena – 100%
Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

 1. Cena brutto powinna być podana w złotych polskich liczbowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie.

 2. Wykonawca kalkulując cenę oferty zobowiązany jest do zawarcia w niej wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 3. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 1. Forma i termin składania ofert:

 1. Ofertę (skan podpisanej oferty) należy przesłać na adres e-mail: karol.szacherski@cppc.gov.pl do dnia 26 sierpnia 2015r. do godziny 13:00.

W temacie wiadomości należy wpisać: „Opracowanie publikacji pn: Alfabet cyfrowy”

 1. Oferta musi składać się z:

 1. wypełnionego formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zapytania wraz z wykazanymi nazwiskami grafika i językoznawcy. Ponadto do formularza należy dołączyć doświadczenie zawodowe tych osób, zgodnie z wymaganiem rozpisanym w treści pkt. ust. 1 ppkt 2b.

 1. Wszystkie elementy oferty wymienione w pkt. 2 powinny być złożone w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność;

 2. Oferta musi być złożona w terminie określonym w pkt. 6 ust. 1. Niezależnie od sposobu złożenia oferty, o dochowaniu terminu jej złożenia decyduje data i godzina jej wpływu na adres określony w pkt. 6 ust. 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. W celu zapewnienia porównywalności ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (e-mailowo) z Oferentami, których dokumenty będą wymagały uzupełniania, wyjaśnienia, doprecyzowania lub w celu wyznaczenia danemu Oferentowi stosowanego terminu na dokonanie niezbędnych uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania.

 4. Na etapie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców dodatkowych uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania treści złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku braku zachowania wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, wadliwego uzupełnienia dokumentu lub braku odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego oferta zostanie odrzucona.

 5. Oferty nie podlegają zwrotowi. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zarchiwizowane przez Zamawiającego.

 1. Warunki umowy:

Projekt Istotnych Postanowień Umowy zawiera załącznik nr 3

 1. Osoby wyznaczone do kontaktów w zakresie przedmiotu zamówienia:

 1. Izabela Korzeniecka-Jaśkiewcz – izabela.korzeniecka-jaskiewicz@cppc.gov.pl

 2. Karol Szacherski – karol.szacherski@cppc.gov.pl

 1. Spis załączników:

 1. Formularz oferty; 1. Opis przedmiotu zamówienia; 1. Istotne Postanowienia umowy; 1. Postanowienia ogólne:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa

tel. 22 315 23 40, 22 315 22 00

faks 22 315 22 02www.wwpe.gov.pl
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość