Strona główna

Wdrożenie posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego(lis) Infomedica firmy Asseco w Laboratorium Mikrobiologicznym wraz z przeprowadzeniem


Pobieranie 74.31 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar74.31 Kb.
Wdrożenie posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego(LIS) - Infomedica firmy Asseco w Laboratorium Mikrobiologicznym wraz z przeprowadzeniem pełnego przeszkolenia pracowników Laboratorium Mikrobiologicznego oraz wykonanie integracji wdrażanych modułów ze szpitalnym systemem informatycznym HIS Infomedica firmy Asseco i aparatami laboratoryjnymi”
Numer ogłoszenia: 1105/2015

Data zamieszczenia: 02.10.2015

Zamawiający : Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-214 Kraków

A.Informacje dotyczące zamówienia:

 1. Miejsce składania ofert:

 • Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym - Pawilon A-V (Dziennik Podawczy) do dnia 16 października 2015 , do godziny 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

 1. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

 2. Warunki zgłaszania ofert:

 • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia.

 • Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić,

 • Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 4 tygodnie od daty złożenia oferty,

 • Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

Ogłoszenie : 1105/2015 : „Wdrożenie posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego(LIS) - Infomedica firmy Asseco w Laboratorium Mikrobiologicznym wraz z przeprowadzeniem pełnego przeszkolenia pracowników Laboratorium Mikrobiologicznego oraz wykonanie integracji wdrażanych modułów ze szpitalnym systemem informatycznym HIS Infomedica firmy Asseco i aparatami laboratoryjnymi
 • Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający nie dokonuje wyboru ofert, jeżeli:

a).oferta z najkorzystniejszą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b).wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć 1. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza.

 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem do niniejszego postępowania

B.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wdrożenie posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) Infomedica firmy Asseco Poland S.A. w Laboratorium Mikrobiologicznym (pracownie serologii zakaźnej i bakteriologii) wraz z przeprowadzeniem pełnego przeszkolenia pracowników Laboratorium Mikrobiologicznego oraz wykonaniem integracji wdrażanych modułów ze Szpitalnym Systemem Informacyjnym HIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. i wskazanymi aparatami laboratoryjnymi.

 2. Założenia główne:
  Laboratorium Mikrobiologiczne przyjmuje zlecenia zarówno od zleceniodawców wewnątrzszpitalnych (oddziały, poradnie), jak zewnętrznych (przychodnie, poradnie, ZOZ-y, pacjenci indywidualni), oraz z innych laboratoriów. Część badań zlecana jest do wykonania innym usługodawcom.

Wdrożenie Systemu musi umożliwić autonomiczną obsługę laboratorium, uwzględniającą specyfikę i zakres jego działania. System laboratoryjny ma zapewnić automatyczną wymianę informacji z modułami Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS, zlecającymi badania wewnątrzszpitalne. Oznacza to przyjmowanie zleceń laboratoryjnych wraz z danymi demograficznymi i medycznymi pacjenta, niezbędnymi do procesu analitycznego i walidacji wyników, komunikację z integrowanymi aparatami laboratoryjnymi oraz zwrotne przekazywanie wyników do systemu HIS z ich powiązaniem do źródłowych zleceń.

Niezależnie System pozwoli na wykonanie badań dla zleceniodawców zewnętrznych.System ponadto umożliwi generowanie statystyk ilościowych i wartościowych wykonanych badań.

 1. Wymogi minimalne dla wdrożenia Laboratoryjnego Systemu Informatycznego przedstawia załącznik 1 .

 2. Rodzaje badań wymaganych do skonfigurowania w systemach HIS i LIS i harmonogram wdrożenia przedstawia załącznik 2 .

Załącznik 1 do wymagań/ Odpowiedź wypełnia Wykonawca/

Zestawienie wymaganych parametrów wdrożenia Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.


Lp.

PARAMETRY GRANICZNE


Wymagana odpowiedź

Odpowiedź Wykonawcy

1

Laboratoryjny System Informatyczny w technologii wielodostępu z koniecznymi licencjami, umożliwiający obsługę laboratorium bez limitu ilości zalogowanych użytkowników

Tak

2

Obsługa pracowni serologii zakaźnej i mikrobiologicznej

Tak

3

Wykonanie dwukierunkowego połączenia ze Szpitalnym Systemem Informacyjnym HIS InfoMedica/AMMS w celu przesyłania zleceń i wyników badań na koszt Wykonawcy

Tak

5

Połączenie online analizatora Alegria® firmy Organtec z dwukierunkową komunikacją na koszt Wykonawcy

Tak

6

Obsługa próbek oznakowanych kodami kreskowymi.

Tak

7

Komunikacja z analizatorami na podstawie list roboczych i kodów kreskowych.

Tak

8

Automatyczna i manualna rejestracja zleceń na podstawie kodów kreskowych.

Tak

9

Zapewnienie dostępu do wyników badań na oddziałach szpitala w systemie Infomedica/AMMS

Tak

10

Kody i karty zleceń wg definicji Zamawiającego.

Tak

11

Możliwość modyfikacji zlecenia w systemie mikrobiologicznym.

Tak

12

Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Tak

13

Kontrola jakości wyników badań, ocena wg reguł Westgarda, statystyczna i graficzna prezentacja wyników.

Tak

14

Raportowanie liczby i kosztów wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu z podziałem na zleceniodawcę.

Tak

15

Archiwizacja danych pacjenta.

Tak

16

Zapewnienie gwarancji technicznej przez cały okres trwania umowy, obejmującej bezpłatne usuwanie błędów w działaniu Systemu

Tak

17

Zainstalowanie i skonfigurowanie aplikacji klienckiej Systemu LIS na komputerach znajdujących się w laboratorium mikrobiologicznym

Tak

18

Przeszkolenie wszystkich pracowników laboratorium mikrobiologicznego w pełnym zakresie funkcjonalnym niezbędnym do przyjęcia zlecenia, zrealizowania i zatwierdzenia wyniku badania oraz wykonywania raportów dostępnych w Systemie

Tak

19

Zapewnienie możliwości wykonania integracji z aparatami bakteriologicznymi do inkubacji posiewów z krwi i innych płynów oraz aparatami do identyfikacji drobnoustrojów i lekowrażliwości w trakcie trwania umowy.

Tak

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 2 do wymagań

Rodzaje badań wykonywanych w laboratorium mikrobiologii
ETAPI - BADANIA SEROLOGICZNE I WYKRYWANIE ANTYGENÓW W MATERIAŁACH

(czas wdrożenia :niezwłocznie po podpisaniu umowy)
NAZWA BADANIA

TYP BADANIA

wprowadzanie wyniku

RSV

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Grypa A iB

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Paciorkowiec A

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Legionella

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Pneumocystis jirovecii

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Odczyn Waaler - Rose

jakościowe (+/-)

Ręcznie

RPR

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Wirusy Rota/Adeno

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Clostridium difficile

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Norowirus

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Campylobacter

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Pasożyty - badanie kału

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Test : Cryptosporidium/Giardia/ Entamoeba

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Borelioza test Western-Blot

jakościowe (+/-)

Ręcznie

Myocarditis IgM i IgG (panel diagnostyczny)

jakościowe (+/-)

Ręcznie

PCR - Mycoplasma, Chlamydophila

jakościowe (+/-)

Ręcznie

ASO

ilościowe

Ręcznie

Prokalcytonina (Vidas)

ilościowe

Ręcznie

Mycoplasma pneumoniae (Alegria)

ilościowe

Automatycznie

Bordetella pertussis (Alegria)

ilościowe

Automatycznie

Borrelia burgdorferi (Alegria)

ilościowe

Automatycznie

ZEBRA IgM (Alegria)

ilościowe

Automatycznie

EBV (Alegria)

ilościowe

Automatycznie

HSV (Alegria)

ilościowe

Automatycznie

Parvoviru B 19 (Alegria)

ilościowe

Automatycznie

RF (Alegria)

ilościowe

Automatycznie


ETAP II - BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

(czas wdrożenia I kwartał 2016 - po zakończeniu przetargu na aparaturę medyczną do badań bakteriologicznych)
NAZWA BADANIA

TYP BADANIA

wprowadzanie wyniku

Różne materiały

Badanie w kierunku bakterii beztlenowych

opisowe

automatycznie + ręcznie

Badanie w kierunku bakterii tlenowych

opisowe

automatycznie + ręcznie

Badanie w kierunku mykologicznym

opisowe

automatycznie + ręcznie

Sprawdzanie jałowości powierzchni i powietrza

opisowe

automatycznie + ręcznie

Nosicielstwo MRSA, VRE, KPC

opisowe

automatycznie + ręcznie

Preparat barwiony metodą Grama

opisowe

ręcznie

Tkanki - Bank zastawek

opisowe

automatycznie + ręcznie

Kontrola procesów sterylizacji - Sporal A

opisowe

automatycznie + ręcznie

Kontrola procesów sterylizacji - Sporal S

opisowe

automatycznie + ręcznie

Tel.kontaktowy: 504-299-321


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość