Strona główna

Wg rozdzielnika dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „Drobny sprzęt medyczny j u.” Szpital Specjalistyczny w Pile im


Pobieranie 137.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar137.76 Kb.


Piła, 16 lipca 2015 roku


NO.IV – 240/20/15
wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „Drobny sprzęt medyczny j. u.”


Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:
1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 38 dopuści igłę do ostrzykiwań endoskopowych o średnicy 2,3 mm, dł. ostrza 5 mm, dł. robocza 2300 mm, jednorazowego użytku, sterylna?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Pakiet nr 3: Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy dla dorosłych, zakładany czasowo, długość cewnika 20 cm i 15 cm, przekrój 12F i 10 F tworzywo cewnika gładkie, niełamliwe i giętkie, nie dające reakcji alergicznych, koniec cewnika stożkowaty w składzie: 2 rozszerzała, prowadnik typu „J”, cewnik dwukanałowy, skalpel, igła o długości 7 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3. Pakiet nr 41: Czy Zamawiający w pakiecie 41 dopuści przyrząd do przygotowania leków z filtrem bakteryjnym 0,45µm, bez zastawki. Aparat wyposażony w osłonę kolca?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Dot. Zadania nr 10 pozycja 1 – 5: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli typu venflon z portem bocznym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z 4 paskami kontrastującymi w RTG, samodomykającym się zamknięciem portu bocznego, sterylizowane tlenkiem etylenu, w rozmiarach i przepływach jak niżej:


Kolor

Rozmiar kaniuli (GAUGE)

Rozmiar cewnika w mm

Przepływ ml/min

Biały

17 G

1,50 x 45

130

Zielony

18 G

1,20 x 45

1,20 x 3890

Różowy

20 G

1,00 x 32

57

Niebieski

22 G

0,80 x 25

33

Żółty

24 G

0,70 x 19

13

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Dot. Zadania nr 10 pozycja 1- 5: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli typu venflon z portem bocznym wykonana z FEP z 3 paskami kontrastującymi w RTG, samodomykającym się zamknięciem portu bocznego, sterylizowane tlenkiem etylenu w rozmiarach i przepływach jak niżej:


Kolor

Rozmiar kaniuli (GAUGE)

Rozmiar cewnika w mm

Przepływ ml/min

Biały

17 G

1,50 x 45

130

Zielony

18 G

1,20 x 45

1,20 x 3890

Różowy

20 G

1,00 x 32

57

Niebieski

22 G

0,80 x 25

33

Żółty

24 G

0,70 x 19

13

Fioletowy

26 G

0,60 x 19

10

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Dot. Zadania nr 10 pozycja 6 – 9: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej zaopatrzonej w plastikowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, koreczek zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Kod koloru

Rozmiar ( GAUGE)

Rozmiar w mm

Przepływ

Zielony

18 G

1,3 x 45

1,3 x 32


96 ml/min

103 ml/minRóżowy

20 G

1,0 x 32

59 ml/min

Niebieski

22 G

0,9 x 25

42 ml/min

Żółty

24 G

0,74 x 19

29 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Dot. Pakietu 16 pozycja 14 – 17: Zwracam się z prośba o dopuszczenie strzykawek z rozszerzona skalą o 20%? Strzykawki tego typu są powszechnie stosowane na terenie placówek w całym kraju.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
8. Dot. Zadania nr 24, pozycja 1, 2, 4: Zwracam się z prośba o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć atrakcyjna ofertę cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Dot. Zadania nr 25 pozycja 1: Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Dot. Zadania nr 25 pozycja 2: Zwracam się z prośba o dopuszczenie zaworu zamykającego dostęp naczyniowy, z przezierną membrana osadzoną w przezroczystym konektorze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Dot. Zadania 16 pozycja 27: Zwracam się z prośba o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli złożyć naszej firmie atrakcyjniejszą ofertę cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
12. Dot. Zał. nr 6 do SIWZ: Czy Zamawiający potwierdza, że wymagany termin dostaw dotyczy dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
13. Dot. Zał. nr 6 do SIWZ, zapisu par. 4 ust. 3 na następujący: W związku z definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ceny netto podane w załączniku nr … nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
14. Dot. Zał. nr 6 do SIWZD, par. 8 ust. 1: Prosimy Zamawiającego o określenie kary za zwłokę w dostawie jako 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.
15. Dot. Zał. nr 6 do SIWZ: Prosimy o określenie kary umownej za odstąpienie od umowy jako 10% wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

16. Wnosimy o zmianę par. 11 ust. 1 na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.
17. Zadanie nr 1, Poz.1: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do składania ofert na maski tlenowe ze złączkami Venturiego dla dorosłych - tak jak dotychczas dostarczane - spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Tak.
18. Zadanie nr 1, Poz. 2: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski Venturiego - tak jak dotychczas dostarczane - powinny posiadać w zestawie minimum: dysze redukcyjne 24%, 28%, 31%, 40%, 50%, 60% (kodowane kolorystycznie) oraz dren łączący o dł. 2,1m.

Odpowiedź: Tak
19. Zadanie 1, poz. 2: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do składania ofert na maski Venturiego czyste mikrobiologiczne, pakowane pojedynczo, spełniające pozostałe wymogi SIWZ - tak jak dotychczas dostarczane.

Odpowiedź: Tak
20. Zadanie 1, Poz. 3: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry - tak jak dotychczas dostarczane - powinny posiadać masę do 24g, przestrzeń martwą nie przekraczającą 77ml, powierzchnię filtracyjna 25cm² oraz wydzielony piankowy wymiennik ciepła i wilgoci lub o wskazanie wymaganych parametrów w tym zakresie.

Odpowiedź: Tak
21. Zadanie nr 1, poz. 2: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry - tak jak dotychczas dostarczane - powinny posiadać nawilżanie na poziomie min. 38,6mg/l przy przepływie 500ml oraz 36,2mg/l przy przepływie 1000ml oraz opór przepływu nie przekraczający 0,5cm H₂O przy 30l/min, 1,5cm H₂O przy 60l/min oraz 2.9cm H₂O przy 90l/min lub o wskazanie wymaganych parametrów w tym zakresie.

Odpowiedź: Tak

22. Zadanie nr 1, Poz. 5-8: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do składania ofert na maski czyste mikrobiologiczne, pakowane pojedynczo, spełniające pozostałe wymogi SIWZ - tak jak dotychczas dostarczane.

Odpowiedź: Tak
23. Zadanie nr 9, Poz.1-3: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny perforowane do przyrządów Redona - tak jak dotychczas dostarczane - powinny być pakowane na wprost /bez zawijania/, co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym.

Odpowiedź: Tak.
24. Zadanie nr 10, Poz. 1-9: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne powinny być w pełni zgodne z obowiązującą  normą PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
25. Zadanie nr 10, Poz. 1: Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wkłucie obwodowe typu venflon w rozmiarze 24G x 19mm, wykonane z fluoroetylenu lub biokompatybilnego poliuretanu, czyli materiału znacznie bardziej oczyszczonego od PTFE, o przepływie 22ml/min, posiadającego cztery paski kontrastujące w RTG oraz samodomykający się port boczny ze standardowym koreczkiem, światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Zadanie10, Poz. 2-5: Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wkłucie obwodowe typu venflon, wykrywalne radiologicznie /bez względu na ilość pasków kontrastujących w RTG/, co jest w pełni zgodne z zapisem pkt. 4.2 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
27. Zadanie 10, poz. 2-5: Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane wkłucia obwodowe typu venflon, powinny analogicznie do wkłuć z poz. 5-9 posiadać min. nazwę lub logo producenta na korku portu bocznego, co zapewnia ich identyfikację także po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
28. Zadanie 10, Poz. 5: Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wkłucie obwodowe typu venflon, o przepływie 125-140ml/min, co jest w pełni zgodne z zapisem pkt. 4.4.5 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Zadanie nr 15, Poz.1:Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do nakłuć lędźwiowych - tak jak dotychczas dostarczane - powinny być pojedynczo pakowane w opakowania typu folia-papier z papierem klasy tyvek, co zapewnia ich bezpieczne przechowywanie i użytkowanie.

Odpowiedź: Tak.
30. Zadanie nr 24, Poz. 3: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu - tak jak np. w kranikach światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/ lub innych równoważnych.

Odpowiedź: Tak.
31. Zadanie nr 26, Poz. 3-8: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedel powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki,  zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO, co zapewnia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania.

Odpowiedź: Nie.
32. Zadanie nr 26, Poz. 3-8: Prosimy o doprecyzowanie, czy zgodnie z zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC oferowane rurki ustno-gardłowe Guedel, powinny być wykonane z materiałów pozbawionych szkodliwych dla zdrowia ftalanów (sklasyfikowanych jako substancje rakotwórcze i mutagenne?

Odpowiedź: Tak.
33. Zadanie nr 26, Poz. 4-5: Prosimy o dopuszczenie tolerancji długości rurek Gedela +/- 0,5cm dla rozmiarów 0-1 oraz +/- 1cm dla rozmiarów 3-4, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź: Tak.
34. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 3 cewnika permanentnego bez strzykawki w zestawie? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Pozwoli to naszej Firmie złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 3 zestawu zawierającego:

1. Cewnik o średnicy 14.5F

– dostępne długości cewnika od końcówki do mufki / huba: 19cm/24cm; 23cm/28cm 27cm/32cm; 31crn/36cm: 35cm/40cm: 50cm/55cm

– dystalna końcówka nierozdwojona

– dostępna wersja z otworami bocznymi lub bez

– ramiona cewnika z nadrukowanymi wartościami wypełnień

– mufka wykonana z poliestru

– obrotowe uszy na szwy
  1. Sztylet do prowadnika z PTFE

  2. 15F koszulka typu peel-away z zastawką hemostatyczną

  3. Igła 18G x 7cm

5. Stalowy prowadnik z markerami z końcówką „J" 0,038 x 70cm lub 100cm

6. 2x opatrunek samoprzylepny

7. Nasadki iniekcyjne

8. Dylatory 12F i 14F

9. Tunelizator

10. Skalpel z zabezpieczeniem no.11Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
36. Dotyczy zadania nr 40: Czy Zamawiający dopuści Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych jednorazowego użytku w składzie: - uchwyt, - dwie linki o długości 1m każda, - trzy oliwki o średnicy o 9,5 mm, 12,8mm i 15,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
37. Dot. zadania 1 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie łącznik T ze złączką Venturiego 40%  tlenu dla dorosłych (rura karbowana ok. 15 cm).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

38. Dot. zadania 1 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się z: 1) łącznik T ze złączką Venturiego 40%  tlenu dla dorosłych (rura karbowana ok. 15cm); 2) złączki Venturiego 60% tlenu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
39. Dot. zadania 1 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie maski Venturiego wg następującego opisu: maska Venturiego dla dorosłych mikrobiologicznie czysta wyposażona w rurkę karbowaną oraz złączkę, regulowana koncentracja przepływu tlenu za pomocą dołączonego kompletu zwężek Venturiego  oraz dren tlenowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
40. Dot. zadania 1 poz. 3: Czy Zamawiający wymaga sterylnego filtru o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999%, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV. Przestrzeń martwa 57ml, opory przepływu 3,0cmH2O przy 60l/min. oraz 1,6cm przy 30L/min,  bez podania utrata wilgotności w mgH2O przy VT=500ml jest to parametr zależny od pacjenta do którego wykorzystujemy filtr, zwrot  wilgotności 32mg H2O/L jakie jest wskazane na oddziałach intensywnej terapii oraz bloku operacyjnym, medium filtracyjne hydrofobowei, minimalna objętość oddechowa VT=150ml. Waga 31 gram. Ze złączem prostym 22M/15F-22F/15M [ standard pod rurkę intubacyjną}, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock. Filtr posiada wyraźnie wyodrębnioną celulozową warstwę wymiennika ciepła i wilgoci. Okrągły z zaokrąglonymi krawędziami, przeźroczysty z  kodowaniem kolorystycznym. Opakowanie zbiorcze kartonik zawierający 50 filtrów.

Odpowiedź: Tak.
41. Dot. zadania 1 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie filtru przeciwbakteryjnego - oddechowego dla dorosłych, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czystego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
42. Dot. zadania 1 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga filtru pediatrycznego sterylnego, pakowanego pojedynczo, posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock złącza 22M/15F- 22F/15M, wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99%, minimalna objętość oddechowa 75ml, waga 20g, przestrzeń martwa 28ml, zwrot wilgotności 30mg H2O/L przy VT=250ml.

Odpowiedź: Tak.
43. Dot. zadania 1 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie filtru przeciwbakteryjnego - oddechowego pediatrycznego, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czystego o następujących parametrach: , posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock złącza 15F/15M, wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza  niż 99,99%, minimalna objętość oddechowa 25ml, waga 11g, przestrzeń martwa 11ml, zwrot wilgotności 27mg H2O/L przy VT=25ml

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
44. Dot. zadania 1 poz. 5: Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się dwa otwory (po obu jej stronach) wysokości nosa wielkości min. 4x24mm i po jednym otworze (z każdej strony maski) na wysokości ust o wielkości min. 5x20mm, w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Maska ta umożliwia podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%).

Odpowiedź: Tak.
45. Dot. zadania 1 poz. 6: Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dzieci, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się duże otwory (po obu jej stronach), w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Maska ta umożliwia podawanie tlenu o średniej koncentracji (35 – 45%).

Odpowiedź: Tak.
46. Dot. zadania 1 poz. 7: Czy Zamawiający oczekuje zestaw do nebulizacji dla dorosłych: maska tlenowa, złącze 22M, nebulizator oraz dren. Maska aerozolowa dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów I średnicy MMD 2,7 mikrona.  W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.

Odpowiedź: Tak.
47. Dot. zadania 1 poz. 8: Czy Zamawiający oczekuje zestaw do nebulizacji dla dzieci: maska tlenowa, złącze 22M, nebulizator oraz dren. Maska aerozolowa dla dzieci, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dziecięcego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów I średnicy MMD 2,7 mikrona.  W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.

Odpowiedź: Tak.
48. Dot. zadania nr 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie i czy Zamawiający jednocześnie wymaga zestawu cewników dwukanałowych do hemodializy dla dorosłych renomowanej firmy Arrow, zakładany czasowo, długość cewnika 20 cm i 16 cm, przekrój 12Fr, cewnik wykonany z poliuretanu tworzywo cewnika gładkie, niełamliwe i giętkie, nie dające reakcji alergicznych, koniec cewnika stożkowaty w składzie igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik stalowy 0,035”, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące, bez skalpela i bez serwety.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
49. Dotyczy Pakietu nr 3: Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści zestaw cewników bez serwety? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
50. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak będzie rozwiązana sprawa w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT? Czy w takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian natomiast zmianie ulegnie cena brutto tj. do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w danym okresie podatek VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.
51. Dotyczy SIWZ: Czy w razie wątpliwości co do autentyczności zaoferowanych dokumentów, stron katalogowych Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności dokumentu będzie wymagał dostarczenia takiego dokumenty potwierdzonego pieczątkami producenta?

Odpowiedź: Tak.
52. Dotyczy zad. 10 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,5x45mm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
53. Dotyczy zad. 12 poz. 1:Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystnych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
54. Dotyczy zad. 13 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml posiadającą podziałkę co 0,5ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
55. Dotyczy zad. 15 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści igłę 0,7x40?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
56. Dotyczy zad. 16 poz. 8, 9: Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1, 2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
57. Dotyczy zad. 16 poz. 8, 9: Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
58. Dotyczy zad. 16 poz. 2-9: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
59 Dotyczy zad. 16 poz. 24, 25, 26: Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie widniało logo producenta co umożliwia łatwą identyfikację przyrządu tuż po jego użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
60. Dotyczy zad. 24 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści kranik jedynie z optycznym indykatorem pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
61. Dotyczy zad. 24 poz. 7: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga kankę CH 30x400mm, która ma średnicę 10mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
62. Dotyczy zad. 24 poz. 10: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego worka wymaga Zamawiający? Standardowego worka do dobowej zbiórki moczu czy worka do dobowej zbiórki moczu z portem do pobierania próbek moczu?

Odpowiedź: Standardowego.
63. Dotyczy Zad. 22: Czy Zamawiający dopuści z poz. 1 i poz. 2 igły równoważne do Surecan Anglez i Winged Surecan?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
64. Dotyczy Zad. 22: Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 igły o długości 19 mm zamiast 20 mm? Różnica w długościach wynika z przyjętych zaokrągleń przy przeliczaniu jednostek imperialnych na metryczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
65. Dotyczy zad. 3: Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy dla dorosłych, z cewnikiem z poliuretanu, przedłużenia z łącznikami Luer Lock z zaciskami z kodowanymi kolorem (niebieski, czerwony), oznaczenia na delcie ilość kanałów, długość, średnica cewnika; w zestawie z łącznikiem „Y” z silikonową membraną uszczelniającą do bezkrwawego wprowadzenia, rozszerzadło, prowadnica „J”, igła wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawka 5ml, skalpel, koreczki z portami igłowymi, naklejki identyfikacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
66. Dotyczy zad. 27: Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 w pozycjach 1 i 2 dopuści rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW (przezroczyste), spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
67. Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 w pozycjach 1 i 2 wymaga dołączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających zaoferowanie rurek intubacyjnych z miękkim mankietem niskociśnieniowym o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
68. Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 w pozycji 2 wymaga zaoferowania rurek intubacyjnych z odsysaniem znad mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
69. Dotyczy zad. 28: Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 dopuści jednorazową maskę krtaniową, wykonaną z silikonu z mankietem, przezroczystym korpusem, przewodem łączącym balonik kontrolny nie wtopionym w korpus rurki, z poprzeczkami zabezpieczającymi przed wklinowaniem się nagłośni, informacją o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podaną na korpusie, sterylną, w rozmiarach od 2 do 5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
70. Dotyczy pakietu 18 poz. 3: Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 18 pozycję 3 – zestaw do odsysania pola operacyjnego – i utworzy z tej pozycji osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
71. Dotyczy pakietu 18 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do odsysania pola operacyjnego o długości przewodu ssącego 2100 mm i długości końcówki 25 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
72. Zadanie nr 1: Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji nr 1 i 2, umożliwi to uzyskanie bardziej atrakcyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
73. Zadanie nr 1, poz. 4, 5: Czy Zamawiający dopuści maski czyste mikrobiologicznie? Pragniemy zaznaczyć, iż w tym samym pakiecie Zamawiający nie wymaga masek sterylnych z nebulizatorem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
74. Zadanie nr 1 poz. 7, 8: Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o dł. 2,0 m?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
75. Zadanie nr 4 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o średnicy 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
76. Zadanie nr 4 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z wycięciem do mocowania przewodu bez przecięcia boków elektrody, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
77. Zadanie nr 4 poz. 1-3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości sztuk na opakowania oraz podanie ceny za 1 opakowanie = 50 sztuk w w/w pozycjach.
78. Zadanie nr 4 poz. 1-3: Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podanie ceny za op.-50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Ceny jednostkowe należy podać zgodnie z SIWZ.
79. Zadanie 4 i 39: Zwracamy się do Zamawiającego o połączenie w jeden pakiet zadania 4 i 39 w związku z tożsamością asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
80. Do SIWZ: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia próbek oraz dokumentów dopuszczających zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega wykluczeniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

Odpowiedź: Tak.
81. Do Umowy: Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości podpisania z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety. Umowa zostanie podpisana zgodnie z Zał. nr 6 do SIWZ (projekt umowy).
82. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art.5, ust. 2 na zapis: „Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu. (…)”.Zgodnie z art.3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r.( Dz. U. 139, poz. 1323), przepisy tej ustawy należy stosować także do transakcji, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu pomiędzy Wykonawcą (czyli podmiotem, o którym mowa w art.3 ust 1 ustawy), a Zamawiającym (czyli podmiotem, o którym mowa w art.3 ust 3 ustawy.) Zgodnie z art. 5 ustawy o transakcjach handlowych „Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
83. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 8, ust. 2 na zapis: „W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, druga strona umowy może dochodzić od strony winnej, kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
84. Prosimy Zamawiającego o dodanie art.10, ust. 3eo treści: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
85. Zadanie 1, poz. 1,2: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty oraz rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
86. Zadanie 1, poz. 5,6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do podawania tlenu w wersji mikrobiologiczne czystej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
87. Zadanie 2, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu leku z filtrem 0,2 µm, sterylnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
88. Zadanie 2, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty oraz rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
89. Zadanie 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji gruboigłowej, posiadające 3 widoczne duże sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012s dzięki czemu materiał otrzymany z badania jest bardzo dobrej jakości – odcięty nie poszarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat.Rozm. 20 G, dł. 20 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
90. Zadanie 10, poz. 2-5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu), z portem bocznym, widocznych w USG, sterylizowanych tlenkiem etylenu, w rozmiarach 22G x 25 mm o przepływie 31 ml/min; 20 G x 32 mm o przepływie 54 ml/min, 18 G x 45 mm o przepływie 80 ml/min; 17 G x 45 mm o przepływie 125 ml/min.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
91. Zadanie 10, poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z poliuretanu z min. 4 paskami radiocieniującymi, z bezpiecznym aktywnym systemem zabezpieczającym użytkownika przed zakłuciem, sterylizowane tlenkiem etylenu, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym produktu, rozmiar 0,7 x 19 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
92. Zadanie 10, poz. 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych renomowanej firmy Becton Dickinson w rozmiarze 14-22 G, wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z samo domykającym się koreczkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilarnym, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka. Rozmiary22G x 0,9mm x 25mm; 20G x 1,1 x 32mm; 18G x 1,3 x 32mm i 45mm; 17G x 1,5 x 45mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
93. Zadanie 10, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłuć dożylnych bez portu bocznego wykonanych z PTFE, bez pasków RTG, widocznych w USG, w rozmiarze 24G x 19 mm, przepływ 13 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
94. Zadanie 13, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 ml Luer Lock pakowanych w op. 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
95. Zadanie 13, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 5 ml Luer Lock pakowanych w op. 125 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
96. Zadanie 13: Czy strzykawki mają posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki, w celu łatwej identyfikacji strzykawki bez konieczności posiadania opakowania jednostkowego produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
97. Zadanie 16, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena w rozmiarach 31 G i 30 G.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

98. Zadanie 16, poz. 1:Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby igły były sterylizowane radiacyjnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
99. Zadanie 16, poz. 14-17: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. 100 szt. W razie odmownej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o podanie możliwości podania ceny do czterech miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za op. 100 szt. w w/w pozycjach.
100. Zadanie 16, poz. 17: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. max. 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
101. Zadanie 16, poz. 18: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. 120 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
102. Zadanie 16, poz. 23, 22: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50ml wyposażonych jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
103. Zadanie 16, poz. 23, 22: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie pompy infuzyjne Zamawiający ma na swoim wyposażeniu.

Odpowiedź: Firma ASCOR, 2 torowe.
104. Zadanie 16, poz. 23, 22: Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane strzykawki trzyczęściowe do pomp w celu pełnej kompatybilności z pompami infuzyjnymi i bezawaryjnej podaży leku były wymienione w instrukcji użytkowania pomp infuzyjnych?

Odpowiedź: Nie.
105. Zadanie 16, poz. 24, 25: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PCV.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
106. Zadanie 18, poz. 1, 2, 4: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty oraz rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
107. Zadanie 18, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego z końcówką o średnicy 5,0/7,5mm o dł. 22 cm z drenem 2,10-3,50 m o średnicy zew.8,0 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
108. Zadanie 23: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour wykonanych z półtwardego lateksu, pokrytego silikonem, bez ożebrowanego balonu, z balonem 50 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
109. Zadanie 23: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour wykonanych z medycznego PCV, transparentnego, z balonem 30ml lub 75 ml, bez ożebrowanego balonu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
110. Zadanie 24,poz. 3: Czy kraniki mają być wykonane z poliwęglanu, materiału pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
111. Zadanie 24, poz. 10: Czy Zamawiający ma na myśli worek o pojemności 2 l z możliwością pobierania próbek moczu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


112. Zadanie 25, poz. 1: Czy w związku z wejściem w życie dyrektywy 2007/47/WE zmieniającej dyrektywę 90/385/EWG, która nakazuje oznaczenie asortymentu tylko w przypadku kiedy dany produkt zawiera substancje szkodliwe to czy dany zaoferowany produkt wyprodukowany po dacie wejścia w życie dyrektywy ma być oznakowany zgodnie z jej wymogami – czyli Zamawiający oczekuje informacji o zawartości lateksu lub PCV jeśli dany produkt go posiada lub braku informacji na opakowaniu jeśli produkt jest bez lateksu i PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
113. Zadanie 25, poz. 1: Czy kaniule mają być pakowane w opakowanie nie zawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
114. Zadanie 28: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych jednorazowego użytku w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 z zabezpieczeniem przeciwko wklinowaniu się nagłośni w postaci użebrowania, zapewniającej ciśnienie w mankiecie max. 60 cm H20, dren luźny niewtopiony w korpus maski, zapobiegający jego przygryzieniu, oznaczenie rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości mankietu na opakowaniu jednostkowym oraz na korpusie maski. Maska umieszczona w opakowaniu z naniesionym barwnym oznakowaniem rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
115. Zadanie 28: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych jednorazowego użytku w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5, Maska krtaniowa to urządzenie do udrażniania dróg oddechowych stosowane zarówno w zakresie anestezjologii, jak i medycyny ratunkowej, mocny, cienkościenny mankiet obniżający możliwość uszkodzenia tkanek miękkich, wtopiony przewód do napełniania balonu w korpus rurki, rozmiar maski - mankiet kodowany kolorystycznie, z oznaczeniem na korpusie maski jej rozmiaru, wagi pacjenta, objętości mankietu, bezlateksowa, sterylna, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
116. Zadanie 33: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rurki mają posiadać znacznik intubacji w postaci grubego pełnego pierścienia wokół całego obwodu rurki, ułatwiającego wizualizację podczas intubacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
117. Zadanie 41: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu wyposażonego w filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2um, o wyższym poziomie filtracji niż opisany?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
118. Dot. upoważnienia: W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 6.5.8. SIWZ.
119. Dot. § 8 pkt 2 wzoru umowy. W/w punkt zawiera informację, że: W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, druga strona umowy może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 10% wartości umowy...” Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem, aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia ( czyli dostawy) oraz o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% wartości nie dostarczonego towaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

120. Dot. § 8 pkt 3 wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: za wyjątkiem sytuacji, kiedy Zamawiający nie reguluje należności powyżej 30 dni ponad termin płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
121. Dot. § 6 pkt 4 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie § 6 pkt 4 wzoru umowy i odstąpienie on wymogu przylepnych etykiet z uwagi na fakt, wszelkie informacje znajdują się na etykiecie znajdującej się na opakowaniu produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
122. Pakiet nr 1, pozycja 1: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
123. Pakiet nr 6, pozycja 4: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
124. Pakiet nr 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 15 x 28 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
125. Pakiet nr 6, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 45 x 55 cm i części lepnej 45 x 48 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
126. Pakiet nr 6, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 56 x 84 cm i części lepnej 56 x 77 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
127. Pakiet nr 10, pozycja 10: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
128. Pakiet nr 12, pozycja 3: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
129. Pakiet nr 24, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści kranik z pokrętłem w kolorze niebieskim z jedynie optycznym indykatorem pozycji otwarty/ zamknięty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
130. Pakiet nr 26, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 3/90?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
131. Pakiet nr 26, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 4/100?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
132. Pakiet nr 33, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rurki proste w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
133. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie bakteriobójczego opatrunku do mocowania cewników centralnych w ilości najmniejszego opakowania handlowego równego 25 sztuk? Uzasadnienie: wytwórca wskazał jako jednostkę sprzedażową ww. produktu – oryginalnie zapakowane opakowanie kartonowe zawierające 25 sztuk. 3M Poland Sp. z o.o. jako dystrybutor wyrobów medycznych nie ma prawa do dokonania podziału opakowania jednostkowego na jednostki mniejsze. Każda ingerencja w opakowanie w takim wypadku może stanowić naruszenie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
134. Dot. zadania nr 37: Czy zamawiający wymaga linii do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedynczej, z przetwornikiem i podwójną płuczką 3ml/h, wykonanej z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Biureta zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji – za pomocą kolorowych naklejek . Linie są białe aby był dobrze widoczny przepływ. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Kompatybilny z posiadanymi przez użytkownika kablami

Odpowiedź: Tak.
135. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści zestaw cewników do HD dla dorosłych, tworzywo cewnika gładkie, niełamliwe i giętkie, nie dające reakcji alergicznych, koniec cewnika stożkowaty, w składzie: rozszerzadło, prowadnik stalowy, cewnik dwukanałowy, igła wprowadzająca, korki Luer Lock (2 szt.)?

Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody.

Strona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość