Strona główna

Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą 22 aktywnych skonfigurowanych kart sim oraz 22 aparatów telefonicznych


Pobieranie 38.4 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.4 Kb.ZAPYTANIE OFERTOWE
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę pn. „Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą 22 aktywnych skonfigurowanych kart SIM oraz 22 aparatów telefonicznych”.

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

 1. świadczenie usług telefonii komórkowej, które realizowane będą przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez okres 24 miesięcy;
 1. dostawa 22 sztuk fabrycznie nowych aparatów telefonicznych wraz
  z kompatybilnymi do nich kartami SIM oraz w pełni kompatybilnym wyposażeniem do zamawianych urządzeń.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. dostarczenia i aktywowania 22 sztuk nowych kart SIM dla 22 numerów obecnie działających w sieci PLUS, które posiada już Zamawiający. Numery telefonów pozostaną bez zmian i zostaną przeniesione do sieci Wykonawcy. Wykonawca przeniesie je na swój koszt do własnej sieci od dnia aktywowania usług. Umowa zawarta z dotychczasowym operatorem nie przewiduje kar umownych za wypowiedzenie umowy;
 1. dostarczenia 22 sztuk fabrycznie nowych aparatów telefonicznych wraz
  z w pełni kompatybilnym, fabrycznie nowym wyposażeniem obejmującym m.in.: baterie, ładowarki stacjonarne, zestawy słuchawkowe, zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w pkt 3b i c.

3. Wykonawca przedstawi ofertę na 22 sztuk abonamentów telefonicznych wraz
z aparatami telefonicznymi biorąc pod uwagę:

  1. Zakres świadczonych usług:

 • nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych i na telefony stacjonarne;

 • nielimitowane SMS-y oraz MMS-y do wszystkich sieci komórkowych;

 • pakiet transferu danych - co najmniej 5 GB miesięcznie.


  1. Parametry techniczne 8 aparatów telefonicznych:

 • Aparat typu smartphone (ekran dotykowy);

 • Standard GSM 850/1800/1900;

 • Standard UMTS 850/900/1900/2100;

 • Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS;

 • Możliwość korzystania z transmisji LTE;

 • Wyświetlacz min. 16 mln. kolorów w rozdzielczości min. 720 x 1280 px;

 • Matryca - 13 Mpx;

 • Łączność za pomocą: Bluetooth, Wi-Fi, USB lub mini USB;

 • Pamięć wbudowana aparatu telefonicznego min. 8 GB;

 • Pamięć operacyjna min. 1,5 GB RAM; Liczba rdzeni: 4;

 • Bateria Li-lon min. 2600 mAh;

 • Obsługa Javy lub wbudowany system operacyjny z możliwością instalacji dodatkowego oprogramowania;

 • Obsługa klientów e-mail: POP3, IMAP4, SMTP;

 • System operacyjny – Android.
 1. Parametry techniczne 14 aparatów telefonicznych:
 • Aparat typu smartphone (ekran dotykowy);

 • Standard GSM 850/1800/1900;

 • Standard UMTS 850/900/1900/2100;

 • Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS;

 • Możliwość korzystania z transmisji LTE;

 • Wyświetlacz min. 16 mln. kolorów w rozdzielczości min. 540 x 960 px;

 • Matryca 8 Mpx;

 • Łączność za pomocą: Bluetooth, Wi-Fi, USB lub mini USB;

 • Pamięć wbudowana aparatu telefonicznego min. 8 GB;

 • Pamięć operacyjna min. 1 GB RAM;

 • Bateria Li-lon min. 2600 mAh;

 • Obsługa Javy lub wbudowany system operacyjny z możliwością instalacji dodatkowego oprogramowania;

 • Obsługa klientów e-mail: POP3, IMAP4, SMTP;

 • System operacyjny – Android.


Wykonawca zobowiązany jest zaoferować wyłącznie 1 model aparatu telefonicznego w cenie promocyjnej z przedziału 1,23 – 24,60 zł brutto/szt.

Urządzenia muszą być kompletne, fabrycznie nowe oraz pozbawione wad.


4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. zagwarantowania dostępu do pomocy technicznej – Biuro Obsługi Klienta, zwane dalej „BOK”, czynne 24h na dobę 7 dni w tygodniu, z możliwością kontaktu poprzez m.in. połączenia telefoniczne, platformę internetową oraz aplikację mobilną.

 2. przygotowywania comiesięcznego zestawienia (Bilingu) dla każdej
  z zamówionych kart SIM – dokument w formie elektronicznej.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Umowa będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem, że usługi telefonii komórkowej będą świadczone od momentu uruchomienia przez okres 24 miesięcy.

 1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy (jeśli dotyczy):

Nie dotyczy.

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę:

Oferta powinna być przesłana do dnia 22.02.2016 r. Przesłanie oferty po wyznaczonym terminie skutkuje jej odrzuceniem.

 1. Forma złożenia oferty:

    1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do      zapytania, w jeden z następujących sposobów:

 • w wersji pisemnej (oryginał) do siedziby RDOŚ Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań lub

 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
    1. Wykonawca powinien skalkulować łączny koszt wszystkich abonamentów przez okres trwania umowy (tj. 24 miesiące), łączny koszt wszystkich aktywacji usługi głosowej oraz łączny koszt wszystkich urządzeń w ilościach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (ust. I niniejszego zapytania).
    1. Należy pamiętać, iż wypełniony formularz powinien:

 • zostać opatrzony pieczątką firmową (tj. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy),

 • zostać podpisany czytelnie przez osobę upoważnioną w imieniu Wykonawcy,

 • posiadać datę sporządzenia.

 1. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena 100%

 1. Sposób dokonywania płatności:

 1. Rozliczenia za przedmiot umowy odbywać się będą na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT/ rachunków.

 1. Uwagi końcowe

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na wzorze wybranego Wykonawcy. W przypadku zawarcia umowy na wzorze Wykonawcy, załącznikami do niej będą niniejsze Zapytanie ofertowe oraz Oferta Wykonawcy (stanowiące integralną część umowy).

 2. RDOŚ Poznań zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany terminu składania ofert;

 • wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;

 • uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

 • poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

 • odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

 • odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe:

 1. nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. nie stanowi zobowiązania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu do zawarcia umowy.Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertywzór

OFERTA
Pieczęć wykonawcy
Do: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, 60-529 Poznań; REGON 300975927 NIP 778-14-59-285
Od: Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Siedziba (adres).........................................................................................................................

Nr telefonu/faksu................................................................., e-mail: ………………………………

Nr NIP............................................................... Nr REGON .......................................................


Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą 22 aktywnych skonfigurowanych kart SIM oraz 22 aparatów telefonicznych (smartfony) wraz przeniesieniem tych numerów obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana Operatora)”.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie za:
Cena miesięczna abonamentu brutto ………………………… zł

Słownie brutto ……………………………………………………………………………… zł

Cena miesięczna abonamentu netto ………………………… + podatek VAT ……………………………………….. zł
2. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

3. Oświadczamy, że podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. W zaproszeniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznych i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Osoba do kontaktu: Danuta Urbańska tel. 616396408, email: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl

6. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

7. Deklaruję, że w sytuacji wyboru oferty zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego do dostarczenia dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zamówienia oraz wiarygodność wykonawcy.

8. W zaproszeniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie i na warunkach określonych przez zamawiającego oraz do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.10. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość