Strona główna

Ćwiczenie nr


Pobieranie 334.93 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar334.93 Kb.

ĆWICZENIE NR

10CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁW ELEKTRYCZNYCH
19.1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest poznanie zasad cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz zalet i wad tego sposobu przetwarzania.
19.2. Teoretyczne podstawy pomiaru
19.2.1. Wprowadzenie
Obserwowany w ostatnim dwudziestoleciu szybki rozwój techniki kompute­rowej - zarówno od strony narzędziowej (komputery osobiste o dużej mocy obli­czeniowej, cyfrowe procesory sygnałowe DSP, specjalizowane układy scalone ASIC), jak i programowej (algorytm szybkiej transformaty Fouriera) - sprawił, że konwencjonalne metody analogowego przetwarzania sygnałów są zastępowane przetwarzaniem cyfrowym. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS) jest stoso­wa­ne m.in. do linearyzacji charakterystyk czujników i przeliczania wyników po­mia­rów na wybrane jednostki techniczne, obliczania parametrów statystycz­nych i ko­n­troli wiarygodności, całkowania i różniczkowania numerycznego, fil­tracji cyfro­wej, obliczania szybkiej transformaty Fouriera FFT i odwrotnej trans­forma­ty Fou­riera IFFT, wyznaczania autokorelacji i korelacji wzajemnej, wykre­ślania histo­gra­mu gęstości amplitudowej sygnału. Układy cyfrowe wykazują sze­reg za­let w stosunku do układów analogowych: nie występują w nich ani dryft parame­trów ani szumy, cechują się wysoką dokładnością oraz zapewniają łatwą zmianę para­me­trów, np. częstotliwości granicznej i nachy­lenia charakterystyki filtrów. Do wad układów cyfrowych należy zaliczyć mniej­szą szybkość działania i węż­sze pasmo przenoszonych częstotliwości, co wynika głównie z ograniczonej czę­stotli­wości próbkowania przetwornika A/C.

Czujniki przetwarzające wielkości fizyczne dostarczają zwykle sygnału ciąg­łego x(t), który przez próbkowanie jest sprowadzany do postaci dyskretnego sze­regu czasowego próbek x(it). Następnie - w procesie kwantyzacji - próbkom nadawana jest dyskretna wartość liczbowa xk(it). Sygnał spróbkowany i skwan­towany jest nazywany sygnałem cyfrowym. Rozdzielczość i szybkość prze­twa­rza­nia analogowo-cyfrowego ma zasadnicze znaczenie w pomiarach cyfro­wych. W oscyloskopach cyfrowych stosuje się szybkie przetworniki o częstotli­wości próbkowania do 2 GS/s, ale o małej rozdzielczości, zwykle 8-bitowe. W niektó­rych multimetrach cyfrowych można wybierać liczbę wyświetlanych cyfr wyniku i np. przy rozdzielczości 4 1/2 cyfry (16 bitów) można wykonać 100 000 pomia­rów na sekundę, a przy rozdzielczości 8 1/2 cyfry (29 bitów) - tylko 6 pomiarów na sekundę. Komputerowe karty pomiarowe są wyposażone najczęściej w prze­two­r­­niki 12-bitowe o częstotliwości próbkowania od 100...250 kS/s lub - znacz­nie droższe - do 5 MS/s; produkowane są również przetworniki 16-bitowe o czę­stotliwości 100 kS/s.


19.2.2. Dyskretna transformata Fouriera
Sygnały mogą być analizowane w dziedzinie czasu lub częstotliwości. Gdy sygnał składa się z wielu składowych o różnych częstotliwościach, wygodniejszą metodą jest analiza w dziedzinie częstotliwości. Do przejścia z funkcji czasu na funkcję częstotliwości można wykorzystać przekształcenie Fouriera, jeżeli sygnał spełnia warunki Dirichleta. W przypadku sygnału okresowego otrzymuje się dys­kre­tne widmo częstotliwościowe, a dla sygnału nieokresowego - widmo ciągłe.

Pobieranie próbek z sygnału badanego może być dokonywane tylko w skończonym przedziale czasu. Czas ten jest wyznaczony przez długość okna pomiarowego (wy­cinającego). Jeżeli długość okna pomiarowego TW dobierzemy równą okreso­wi badanego sygnału T i zastosujemy okres próbkowania TS = TW/M, to otrzyma­my M próbek o wartościach: x(0), x(TS), x(2TS),... x[(M-1)TS], które pozwolą uło­żyć układ M równań, zawierających poszukiwany, skończony szereg Fouriera. Rozwiązując ten układ równań możemy obliczyć współczynniki tego szeregu, czy­­li składową stałą a0 = A0 oraz N = M/2 - 1 harmonicznych, złożonych ze skła­dowych an, bn lub opisanych przez amplitudę An i fazę n

(19.1)

W praktyce współczynniki składowych harmonicznych wyznacza się transformu­jąc M punktowy ciąg próbek x(mTS) w M punktowy ciąg dyskretny w dziedzinie częstotliwości (dyskretna transformata Fouriera DFT)

(19.2)

gdzie: n = 0, 1, 2, ..., M - 1, fW = 1/TW.

Odtworzenie szeregu czasowego próbek uzyskuje się przez odwrotną dyskretną transformatę Fouriera

(19.3)

Do wyznaczenia amplitud i kątów fazowych N harmonicznych wystarczy znajo­mość połowy ciągu X(nfW), gdyż druga połowa składa się z wartości sprzężonych z pierwszą połową (z wyjątkiem X(M/2) = 0):

(19.4)

(19.5)

(19.6)

(19.7)

(19.8)

gdzie n = 1, 2, ..., N.

Jeżeli liczba próbek jest równa potędze liczby 2, M = 2l, to można zasto­sować algorytm szybkiej transformaty Fouriera FFT, który przykładowo dla = 1024 daje ponad 100-krotne zmniejszenie liczby wykonywanych mnożeń.

Widmo częstotliwościowe sygnału X(nfW) jest przedstawiane w postaci dwóch wykresów: widma amplitudy An(f) i widma fazy n(f). Rozdzielczość czę­stotliwościowa tych widm wynosi fW i dla TW = T1 równa się częstotliwości pod­stawowej harmonicznej fW = 1/T1 = f1. Jeżeli okno pomiarowe obejmuje całkowitą liczbę p okresów sygnału TW = pT1, to wartość fW = 1/pT1 = f1/p zmniejsza się, czy­li gęstość prążków w widmach rośnie. Możliwy jest wówczas pomiar para­me­trów sub- i interharmonicznych. Szerokość okna TW = MTS = M/fS można powię­kszyć przez zwiększenie liczby próbek M lub/i zmniejszenie częstotliwości prób­kowania fS, przy czym obie te wielkości należy dobierać w ten sposób, aby liczba okresów p była liczbą całkowitą. Z zależności TW = p/f1 = M/fS wynika wzór na fS

(19.9)

Jeżeli liczba okresów w oknie nie jest całkowita, to rozdzielczość widma nie stanowi podwielokrotności harmonicznej podstawowej i każdej harmonicznej od­po­wiada kilka prążków widma (rys. 19.1). Dokładny pomiar tych harmonicz­nych nie jest możliwy.Rys. 19.1. Wpływ szerokości okna pomiarowego na kształt widma: A – szerokość okna równa dwóm okresom sygnału, B - szerokość okna równa niecałkowitej liczbie okresów sygnału, a – sygnał badany, b – wycięty ciąg próbek, c – sygnał przyjęty do obliczeń, d – wyznaczone widmo
19.2.3. Twierdzenie o próbkowaniu
Zgodnie z twierdzeniem Shannona-Kotielnikowa próbkowanie sygnału nie spo­woduje utraty informacji, przenoszonej przez harmoniczne tego sygnału w pa­śmie od zera do interesującej nas częstotliwości granicznej fg, jeżeli spełnione są dwa warunki:

 1. częstotliwość próbkowania fS jest większa od podwojonej częstotliwości fg,

 2. badany sygnał nie zawiera harmonicznych o częstotliwościach większych od połowy częstotliwości próbkowania.

Zwykle stosuje się częstotliwość próbkowania fS = 2fg, gdzie > 1 jest współ­czyn­nikiem nadpróbkowania. Jeżeli jednak drugi warunek nie jest spełniony, to dowolna harmoniczna o częstotliwości f większej od fS/2 zostanie przetransfor­mo­­wa­­na - bez zmiany amplitudy - na częstotliwość fp w paśmie 0, fS/2) i może znie­kształcić harmoniczną niosącą informację

(19.10)

gdzie i jest liczbą całkowitą spełniającą nierówność

(19.11)

Pomierzona harmoniczna fp może zatem zawierać w sobie wszystkie harmoniczne określone zależnością

(19.12)

Zjawisko nakładania się (odbicia) widm (ang. aliasing) jest przedstawione grafi­cznie na rys. 19.2 w dziedzinie czasu i na rys. 19.3 w dziedzinie częstotliwości. Z pierwszego rysunku wynika, że sygnał złożony z dwóch sinusoid o częstotliwo­ś­ciach 150 Hz i 250 Hz, próbkowany z częstotliwością 200 Hz, jest odczytywa­ny jako sinusoida o częstotliwości 50 Hz. Drugi rysunek obrazuje odbijanie się wyż­szych harmonicznych od barier ustawionych na częstotliwościach 0 i fS/2.

Rys. 19.2. Zjawisko nakładania się harmonicznych
Rys. 19.3. Zjawisko odbicia widm
W celu uniknięcia nakładania się widm usuwa się z sygnału analogowego har­moniczne o częstotliwościach f > fS/2 za pomocą filtrów dolnoprzepusto­wych, zwanych antyaliazingowymi. Inną metodą jest nadpróbkowanie o współ­czynniku >> 1 (ang. oversampling). Wówczas wartość częstotliwości fS/2 zostaje prze­sunięta w zakres harmonicznych o znikomej amplitudzie. Tak spróbkowany sy­gnał można dodatkowo przepuścić przez dolnoprzepustowy filtr cyfrowy i po znacz­nym zmniejszeniu liczby próbek dokonać szybkiej transformaty Fouriera. Dzięki temu uzyskuje się lepszą rozdzielczość częstotliwościową widma przy krótszym czasie obliczeń.

Przykład

W cyfrowych przetwornikach dźwięku częstotliwość próbkowania wynosi f= 44,1 kHz, co w stosunku do granicznej, słyszalnej częstotliwości fg = = 20 kHz daje współczynnik = 1,10. Jeżeli mikrofon przetwarza dźwięki do 30 kHz, to wówczas harmoniczne z zakresu od fS/2 = 22,05 kHz do 30 kHz zostaną prze­kształ­cone w harmoniczne w zakresie od |30 - 44,1| = 14,1 kHz do |22,05 – 44,1| = 22,05 kHz. Harmoniczne te znajdą się w zakresie słyszalnym i zakłócą odtwa­rzany dźwięk. W celu usunięcia tego zjawiska należy przed próbkowaniem prze­puścić sygnał przez analogowy filtr dolnoprzepustowy, silnie tłumiący częstotli­wości powyżej 22 kHz.

Przeciwieństwem nadpróbkowania jest podpróbkowanie. Stosuje się je przy analizie sygnałów o wąskim paśmie częstotliwości f, zawierającym informację, w stosunku do częstotliwości środkowej (nośnej) f0, np. dla sygnałów modulowa­nych amplitudowo. W celu osiągnięcia dobrej rozdzielczości widma w paśmie f konieczne jest zmniejszenie częstotliwości próbkowania do wartości wielokrotnie mniejszej od f0, zgodnie ze wzorem (19.9).

Minimalnym wartościom M, N i p odpowiadają maksymalne wartości pozo­sta­łych wielkości. Zwiększanie liczby próbek M powoduje wzrost gęstości wi­dma (fW maleje) i praktycznie nie wpływa na szerokość widma fg. Wzrost często­tliwo­ś­ci próbkowania fS zwiększa proporcjonalnie szerokość widma, ale zmniejsza je­go gęstość.
19.2.4. Analiza widmowa sygnału okresowego
Przypadek 1 - znamy wartość częstotliwości podstawowej harmonicznej f1 i nu­mer najwyższej harmonicznej nmax, istotnej z metrologicznego punktu wi­dzenia.

Wzory używane w analizie fourierowskiej FFT

Tabela 19.1Nazwa

Wzory

Wartośćminimalna

maksymalna

Liczba próbek
4
Liczba składowych widma
1
Liczba okresów w oknie
1
Częstotliwość próbkowania


Rozdzielczość widma


Szerokość widma


Liczba mierzalnych harmonicznych
1
Współczynnik nadprókowania


Oznaczenia: f1 - częstotliwość podstawowej harmonicznej badanego sygnału, fmax = nmaxf1 – czę­sto­­tli­­wość najwyższej harmonicznej, która wskutek nakładania się widm może zakłócić pomiar

Dobieramy taką liczbę próbek M, aby liczba obliczonych składników szeregu Fouriera N (bez składnika zerowego) była równa co najmniej nmax (patrz wzór na obliczenie M w tabeli 19.1). Dla sygnału poliharmonicznego największą wartoś­cią rozdzielczości widma, jaką można zastosować, jest fWmax = f1. Rozdzielczość tę uzyskujemy nastawiając częstotliwość próbkowania na wartość fSmax = Mf1. Osiągamy wówczas maksymalną szerokość analizowanego widma fgmax = Nf1.

W celu wykrycia w sygnale subharmonicznych i interharmonicznych należy zmniejszyć wartość fW przez zwiększenie liczby próbek M. Dla nowej liczby M obliczamy kolejno N, p i fS. Najmniejszą gęstość widma fWmin = f1/N uzyskuje się, gdy badana jest tylko podstawowa harmoniczna, czyli gdy nmax = 1.

Przypadek 2 - nie znamy wartości częstotliwości podstawowej harmonicznej ani liczby harmonicznych.

W celu osiągnięcia maksymalnej szerokości widma stosujemy największą czę­stotliwość próbkowania, dopuszczalną dla karty pomiarowej, a dla uzyskania najlepszej rozdzielczości widma wybieramy maksymalną liczbę próbek, jaką po­sia­dany algorytm FFT może przetransformować. Kolejność pomiarów i obliczeń prześledzimy na przykładzie.

Wykonujemy pomiary dla Mmax = 2048 i fSmax = 100 000 Hz. Sprawdzamy na monitorze, czy przebieg zawiera co najmniej jeden okres badanego sygnału. Jeżeli nie zawiera, to zmniejszamy częstotliwość próbkowania. W tabeli 19.2 notujemy częstotliwość i amplitudę najniższej i najwyższej harmonicznej. Dla najniższej ha­r­monicznej zapisujemy również częstotliwości i amplitudy sąsied­nich prążków.Wyniki pomiarów harmonicznych o nieznanych częstotliwościach

Tabela 19.2

Lp.

fS

f1-

f1

f1+

A1-

A1

A1+

fm

Am
Hz

Hz

Hz

Hz

V

V

V

Hz

V

1.

100000

0

48,8281

97,6562

1,2031

9,1698

2,8522

439,453

1,4815

2.

884,9553

59,6308

60,0629

60,4950

1,1783

9,6802

1,5695

420,872

1,9973

3.

75,0786

14,9204

14,9571

14,9937

0,4161

9,9728

0,3823

29,6209

1,7514

4.

961,9696

0

60,1231

120,246

8E-06

10,000

2E-05

420,862

2,0000

Obliczamy numer najwyższej harmonicznej nmax, liczbę okresów p i nową często­tli­wość próbkowania fS:Po wykonaniu FFT okazuje się, że amplitudy sąsiednich prążków stanowią wię­cej niż 10-3 amplitudy podstawowej harmonicznej, co świadczy, że pomiary nale­ży kontynuować. W celu wyznaczenia dokładnej wartości częstotliwości f1 zwię­ksza­my gęstość widma stosując podpróbkowanie. Nastawiamy częstotliwość próbkowania zaledwie o 25 % większą od częstotliwości f1

Podpróbkowanie sprowadza wszystkie harmoniczne w zakres małych częstotli­wo­ś­ci, powodując jednak nakładanie się widm. Wartość współczynnika podprób­ko­wa­nia P = 5/8 jest korzystna, gdyż w pobliżu podstawowej harmonicznej po­jawią się harmoniczne 9., 11., 19., 21. itd. o stosunkowo małych amplitudach.

Po kolejnym wykonaniu FFT wykorzystujemy amplitudy sąsiednich prążków do interpolacyjnego obliczenia częstotliwości f1P

(19.13)

Rzeczywistą częstotliwość f1 wyznaczamy z zależności

(19.14)

Do końcowego pomiaru przyjmujemy wartości zgodne ze wzorami w tabeli 19.1:Wyniki ostatniej transformaty Fouriera świadczą, że osiągnięto wystarcza­jącą dokładność pomiaru - amplitudy A1- i A1+ są mniejsze od 10-3A1.

Rzeczywiste pa­rametry badanego sygnału były: A1 = 10 V, f1 = 60,1230 Hz, A7 = 2 V, f7 = 420,861 Hz.

19.3. Wykonanie ćwiczenia

19.3.1. Pomiary harmonicznych sygnału okresowego

Układ połączeń
Rys. 19.4. Schemat układu pomiarowego

Oznaczenia
G – generator napięcia sinusoidalnego, trójkątnego i prostokątnego

GNO – generator napięcia odkształconego

DMM – multimetr cyfrowy

PC – komputer

KP – karta pomiarowa

Uwaga: W czasie ćwiczenia należy dla stosowanej aparatury pomiarowej podać wielkości charakterystyczne.

OPROGRAMOWANIE – program wykorzystujący program narzędziowy Test­Point umożliwia:


 1. generację cyfrowych sygnałów: sinusoidalnego, poliharmonicznego, trójkąt­nego i prostokątnego

 2. monitorowanie przebiegów sygnałów i modułów sygnałów, ich widm ampli­tudowych i fazowych, odwrotnej transformaty Fouriera, przebiegów podsta­wowej harmonicznej oraz sumy wyższych harmonicznych

 3. pomiar wartości maksymalnej Um sygnału, średniej z jego modułu |U|śr, sku­tecznej U, skutecznej pierwszej harmonicznej U1, skutecznej sumy wyższych harmonicznych Uwh, maksymalnej sumy wyższych harmonicznych Uwhm, ampli­tudy An i częstotliwości fn dowolnej składowej szeregu Fouriera

 4. symulację filtru antyaliazingowego.
 1. Pomiary gdy znana jest wartość częstotliwości podstawowej harmonicznej


Postępowanie podczas pomiaru
W tym punkcie ćwiczenia korzystamy z wirtualnego generatora fali polihar­monicznej. Dla zadanych wartości częstotliwości f1 i fmax = nmaxf1 obliczamy mini­malną liczbę próbek Mmin = 2(nmax + 1). Dla celów badawczych wybieramy kilka­krotnie większą wartość M = 2l i wyznaczamy liczbę składników szeregu Fou­rie­ra N = M/2 – 1, która jest jednocześnie równa maksymalnej liczbie okresów pmax, jakie można objąć oknem pomiarowym. Pomiary przeprowadzamy dla następu­jących liczb okresów p: 0,5 pmin = 1, popt = Ent (N/nmax), p = 1,001 popt (w celu zbadania wpływu niecałkowitej liczby okresów na wynik pomiaru), pmax = N= N + 2. Zadaną liczbę okresów uzyskujemy przez nasta­wienie częstotliwości próbkowania fS na wartość obliczoną ze wzoru (19.9) (z do­kładnością do 0,0001 Hz). Pozostałe wielkości w tabeli 19.3 wyznaczamy do­świadczalnie. Podczas pomiarów wygodnie jest posługiwać się “kursorem f ”, ste­rowanym myszą lub klawiszami , łącznie z klawiszem “shift” lub bez niego.

Następnie badamy wpływ zmian częstotliwości f1 badanego sygnału na do­kładność analizy widmowej przy zachowaniu stałej częstotliwości próbkowania fS, odpowiadającej popt. Częstotliwość f1 zmieniamy o 0,05 %, 0,1 %, 0,5 %, i 1 %. Wyniki notujemy w tabeli 19.4.

Na zakończenie sprawdzamy, jaki wpływ na wyniki pomiarów ma dobór licz­by próbek, niespełniający warunku M = 2l. Zmieniamy liczbę próbek i obli­cza­my odpowiadającą jej częstotliwość fS. Po wykonaniu FFT obliczamy rzeczy­wistą liczbę próbek (uzupełnioną przez algorytm zerami) Mrz = 2(Nrz +1), gdzie Nrz - li­cz­ba składników szeregu Fouriera - jest wskazywana jako górny zakres “kursora f ”. Wyniki zapisujemy w tabeli 19.5.
Protokół wyników pomiaru

Sygnał – fala poliharmoniczna: A1 = 10 V, f1 = 50 Hz, A2 = 3 V, f2 = fmax = 250 Hz, M = 128, pmax = ......Tabela 19.3

Lp.

p

fS

A1p

f1p

A2p

f2p

fWp

fgp

nMAXp

Up
Hz

V

Hz

V

Hz

Hz

Hz
V

1.

0,5
2.

1
3.4.5.6.Sygnał – fala poliharmoniczna: A1 = 10 V, f1 = var, A2 = 3 V, f2 = nmaxf1, M = 128, N = ...... , popt = ...... , fS = .................. Hz

Tabela 19.4Lp.

f1

A1p

f1p

A2p

f2p

Up
Hz

V

Hz

V

Hz

V

1.2.3.4.Sygnał – fala poliharmoniczna: A1 = 10 V, f1 = 50 Hz, A2 = 3 V, f2 = 250 Hz, p = 8, fW = f1/p = ........ Hz

Tabela 19.5Lp.

M

fS

Mrz

A1p

f1p

A2p

f2p

fWp

fgp

Up
Hz
V

Hz

V

Hz

Hz

Hz

V

1.

96
2.

136


Wzory i przykłady obliczeń

Dla kilku wybranych pomiarów w tabeli 19.3 należy sprawdzić, czy ich wy­niki są zgodne ze wzorami w tabeli 19.1.

Należy sformułować wnioski dotyczące doboru wartości p, fS i M, zapewnia­ją­­cych dokładny pomiar parametrów badanych harmonicznych i wartości skute­cz­­nej (oddzielnie dla amplitudy, dla częstotliwości i dla wartości skutecznej).


 1. Pomiary gdy nie jest znana wartość częstotliwości podstawowej harmonicznej


Postępowanie podczas pomiaru
Źródłem sygnału jest generator napięć odkształconych o częstotliwości har­mo­nicznej podstawowej około 50 Hz. W celu uzyskania stabilnej częstotliwości należy go włączyć 20 minut przed rozpoczęciem pomiaru. Najpierw ustawiamy wartość skuteczną pierwszej harmonicznej na 4...5 V i mierzymy jej wartość mul­timetrem. Następnie dodajemy wyższe harmoniczne o coraz mniejszych ampli­tudach, tak aby wartość szczytowa sygnału – obserwowana na monitorze – nie prze­­kroczyła zakresu przetwornika A/C. Pomiary przeprowadzamy według opisu w punkcie 19.2.4 dla przypadku 2. Po ostatnim pomiarze sprawdzamy multime­t­rem częstotliwość sygnału i porównujemy ją oraz wartość skuteczną pierwszej harmonicznej z wynikami pomiaru. Wyniki notujemy w tabeli 19.6.

Protokół wyników pomiaru

Sygnał – fala sinusoidalna odkształcona: U1 = ...... V, f1 = ........ Hz

Tabela 19.6

Lp.

fS

f1-

f1

f1+

A1-

A1

A1+

fm

Am
Hz

Hz

Hz

Hz

V

V

V

Hz

V

1.
2.
3.
4.


Wzory i przykłady obliczeń

Podać przykłady obliczeń niezbędnych do wykonania pomiarów. Oszacować niepewność pomiaru częstotliwości i wartości skutecznej podstawowej harmoni­cznej za pomocą multimetru.

Na podstawie porównania wyników pomiarów częstotliwości i wartości sku­te­cznej podstawowej harmonicznej, wykonanych multimetrem i metodą analizy widma, ocenić niepewność pomiarów drugą metodą.
19.3.2. Badanie zjawiska nakładania się widm
Postępowanie podczas pomiaru
W tym punkcie ćwiczenia korzystamy z wirtualnego generatora fal sinuso­idal­nych. Badamy sygnał złożony z dwóch sinusoid: pierwszej o stałej częstotli­wości f1 i drugiej o regulowanej częstotliwości f2. Po każdej zmianie f2 wykonuje­my FFT i odczytujemy z widma amplitudowego częstotliwość f2p i odpowiadają­cy jej numer harmonicznej np. Gdy wyższa harmoniczna nakłada się na pierwszą, obser­wujemy czy jej amplituda dodaje się czy odejmuje od amplitudy pierwszej har­monicznej. Dla dwóch ostatnich pomiarów wyznaczamy najbliższe częstotli­wości f2, które nakładają się na pierwszą harmoniczną.

Protokół wyników pomiaru
Sygnał – 2 sinusoidy: A1 = 10 V, f1 = 300 Hz, 1 = 90, A2 = 4 V, f2 = var, 2 = 90, M = 128, fS = 1600 Hz

Tabela 19.7f2

Hz

600

700

800

900

1000

1300

1400

1500

1600

f2p

Hz
np


Tabela 19.7 cdf2

Hz

1700

1900

2200

2600

2900

3200

3500f2p

Hz
np

1

1


Wzory i przykłady obliczeń

Należy podać wzory, z których można obliczyć częstotliwości f2p dla f= 1300 Hz i f2 = 3500 Hz.


19.3.3. Przeciwdziałanie nakładaniu się widm
Postępowanie podczas pomiaru
Badamy widmo sygnału prostokątnego, bipolarnego o amplitudach A i współ­czynniku wypełnienia w. Amplituda n-tej harmonicznej tego sygnału opisana jest wzorem

(19.15)

i stanowi mniej niż a % pierwszej harmonicznej, jeżeli

(19.16)

Do pomiaru amplitud pierwszych pięciu harmonicznych stosujemy minimalną czę­stotliwość próbkowania fS1 nieco większą od 2f5, a następnie - w celu usunię­cia nakładania się widm - zwiększamy częstotliwość próbkowania do wartości fS2  naf1, gdzie a przyjmujemy równe 0,5 %. Sprawdzamy również działanie fil­tru antyaliazingowego w postaci cyfrowego, dolnoprzepustowego filtru Butter­wortha 10. rzędu o częstotliwości granicznej fgr = 0,5 fS1. Przefiltrowany sygnał poddaje­my szybkiej transformacji Fouriera z częstotliwością próbkowania fS1.
Protokół wyników pomiaru
Sygnał – fala prostokątna: A = 10 V, f = 300 Hz, A0 = 6 V, w = 0,2, M = 1024, fS1 = 3200 Hz, fS2 = 102400 Hz

Tabela 19.8Lp.

Częstotliwość

Amplitudy składowych widma
składowej

teoretyczne

bez filtru dla fS1

bez filtru dla fS2

z filtrem dla fS1
Hz

V

V

V

V

1.

100

...
15.

1500Wzory i przykłady obliczeń

Należy podać przykłady obliczeń amplitud harmonicznych An, numeru har­mo­nicznej na oraz częstotliwości próbkowań fS1 i fS2.

Ocenić przydatność obu zastosowanych metod do zmniejszenia wpływu na­kła­dania się widm. Porównać uzyskane rozdzielczości widm w obu przypadkach.

19.3.4. Pomiary współczynników zniekształceń

Wykorzystujemy analizę widmową do pomiaru współczynników zniekształ­ceń napięcia. Na podstawie pomiarów następujących wartości napięć: maksymal­nej Um, średniej Uśr, skutecznej U, skutecznej pierwszej harmonicznej U1, skute­cz­nej wyższych harmonicznych Uwh i szczytowej przebiegu czasowego sumy wyż­­szych harmonicznych Uwhm obliczamy współczynniki: 1. współczynnik kształtu k - wzór (23.1)

 2. współczynnik szczytu s - wzór (23.2)

 3. współczynnik niesinusoidalności n - wzór (23.3)

 4. współczynnik zniekształceń harmonicznych THDf - wzór (23.4)

 5. współczynnik zniekształceń harmonicznych THD - wzór (23.5)

 6. współczynnik odkształcenia K - wzór (23.7).

Oprogramowanie ćwiczenia zapewnia bezpośredni odczyt mierzonych wartości napięć. Zostały w nim wykorzystane następujące zależności:

(19.17)

(19.18)

(19.19)

(19.20)

(19.21)

(19.22)

(19.23)

gdzie um = u(mTS) dla m = 0, 1,..., M-1, An = An[FFT(um)] dla n = 0, 1,..., N.
Pomiary wykonujemy dla napięć dostarczanych przez generator napięcia odkształconego GNO i generator napięcia sinusoidalnego G. W pierwszym przypad­­ku ustawiamy wartości skuteczne i kąty fazowe poszczególnych harmo­ni­cznych oraz liczbę próbek M i częstotliwość próbkowania fS takie, jak w pun­kcie 19.3.1b. W drugim przypadku nastawiamy z pomocą multimetru U = 5 V, = 50 Hz i obliczamy M oraz fS zakładając, że mamy pomierzyć 50 harmonicz­nych. Wyniki pomiarów notujemy w tabeli 19.9, a wyniki obliczeń - w tabeli 19.10.

Protokół wyników pomiaru

Tabela 19.9Lp.

Um

Uśr

U

U1

Uwh

Uwhm
V

V

V

V

V

V

1.2.


Tabela 19.10Lp.

k

s

n

THDf

THD

K

1.2.
Wzory i przykłady obliczeń

Podać wzory i przykłady obliczeń współczynników zniekształceń.


19.4. Uwagi o wynikach pomiaru
19.5. Literatura


 1. Praca zbiorowa (red. Sydenham P. H.): Podręcznik metrologii. Pod­stawy teoretyczne. Tom I. WKiŁ, Warszawa 1988

 2. Oppenheim A. V., Schafer R. W.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. WkiŁ, Warszawa 1979

 3. PN-EN 61000-4-7: Polska Norma. Kompatybilność elektromagnety­czna (EMC). Metody badań i pomiarów. Ogólny przewodnik dotyczą­cy pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci zasilających i przyłą­czonych do nich urządzeń. (Projekt normy)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość