Strona główna

Wieliczka, dnia 01 kwietnia 2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniową i konsultacyjną dla Przedszkola Samorządowego nr 5 w Wieliczce w ramach projektu „Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim”


Pobieranie 19.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.76 Kb.

Wieliczka, dnia 01 kwietnia 2015 roku

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniową i konsultacyjną
dla Przedszkola Samorządowego nr 5 w Wieliczce w ramach projektu „Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim”.W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu 32-020 Wieliczka ul. Kopernika 2 projektem „Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim” (UDA-POKL.03.05.00-00-202/12-00) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwracam się
z uprzejmą prośbą o złożenie oferty dotyczącej realizacji poniższego zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 79.41.90.00-4.
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa i konsultacyjna dla Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce w ramach projektu „Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Usługa składa się z:

  1. Opracowania materiałów dydaktycznych (szkoleniowych) dla szkolenia,

  2. Przeprowadzenia szkolenia dla członków Rady Pedagogicznej w Przedszkolu nr 5 W Wieliczce w wymiarze 4 godzin zegarowych na temat: „Wspieranie rozwoju ruchowego dziecka w wieku przedszkolnym”. Preferowane metody ustalone z Radą Pedagogiczną: mini-wykład, symulacje, ćwiczenia praktyczne, warsztaty.

  3. Ustalenia z członkami Rady Pedagogicznej Przedszkola przy jednoczesnej akceptacji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji terminów realizacji konsultacji.

  4. Realizacji konsultacji dla członków Rady Pedagogicznej Przedszkola w wymiarze 6 godzin w zakresie tematyki szkolenia.

Obowiązki wykonawcy:  1. Realizacja szkolenia przez wykwalifikowane osoby, posiadające doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotem zamówienia.

  2. Po zakończeniu kursu wypełnienie z uczestnikami ankiety ewaluacyjnej, przygotowanej zgodnie z załącznikiem do umowy.

  3. Prowadzenie karty konsultacji według wzoru stanowiącego załącznik do umowy i przedstawienie jej w oryginale Zamawiającemu po zakończeniu realizacji usługi.

Wymagane elementy szkolenia: jak przebiega rozwój ruchowy dziecka w wieku przedszkolnym; jakie umiejętności powinno posiadać dziecko, które kończy edukację przedszkolną; jak pracować nad rozwojem ruchowym dziecka w wieku przedszkolnym (metody i techniki pracy, przykłady scenariuszy zajęć oraz dobrych praktyk). Konsultacje grupowe i indywidualne - warsztaty: w zakresie tematyki szkolenia. Preferowane metody ustalone z Radą Pedagogiczną: mini wykład, warsztaty, metody aktywne, ćwiczenia praktyczne.


Program szkolenia wraz z opracowanymi materiałami dydaktycznymi (szkoleniowymi), które zostaną użyte w czasie realizacji szkolenia muszą stanowić załącznik do składanej oferty.
Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca (osoba fizyczna) złożył oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów oraz o unikaniu podwójnego finansowania (dotyczące pracy w innych projektach) i łączne obciążenie w pracy w ramach zatrudnienia nie przekraczało normy 240 godz./mies.
Termin realizacji zamówienia:

  1. Szkolenie – kwiecień/maj 2015 r.

  2. Konsultacje – zgodnie z ustaleniami ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji.


Wymogi dotyczące wykonawcy: Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która posiada: wykształcenie wyższe - pedagog/psycholog/ fizjoterapeuta, co najmniej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć stymulujących rozwój ruchowy dziecka w wieku przedszkolnym. Wymogi dotyczące Wykonawcy będą weryfikowane na podstawie CV osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie, które może być uzupełnione o inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków.
Kryterium oceny: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Bibliografia - 5
Cena oferty musi być podana w polskich złotych. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także podatek VAT lub koszty wynikające z zawarcia przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu umowy zlecenia z wybraną osobą fizyczną (podatek, składki na ubezpieczenie społeczne).
Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne
z zapytaniem ofertowym, niezawierające CV bądź błędne zostaną odrzucone.
Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz najniższą cenę. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.


Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Biura Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu szacunkowej kalkulacji kosztów związanych z realizacją przedmiotowej dostawy.
Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 16 kwietnia 2015 r. do godziny 10:00 na adres: wspomaganie@powiat.eu. Odpowiedz można dostarczyć także osobiście na adres: Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu, ul. Kopernika 2, 32-020 Wieliczka. W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Małgorzata Gabryś, Koordynator Projektu, e-mail: wspomaganie@powiat.eu

…................., dnia …................Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu,
ul. Kopernika 2
32-020 Wieliczka

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniową i konsultacyjną dla Przedszkola nr 5 im. Alojzego Kosiby w Wieliczce w ramach projektu „Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki uprzejmie informuję, iż mogę wykonać powyższą usługę.
Przedmiot zamówienia

Wartość usługi (brutto)

4 godziny szkolenia i 6 godzin konsultacji dla Rady Pedagogicznej w Przedszkolu nr 5 im. Alojzego Kosiby w Wieliczce…...........


Dane potencjalnego Wykonawcy

Nazwa firmy/Imię i nazwisko
Adres:
Telefon, fax, e-mail:
Termin wykonania zgodnie z zapytaniem o cenę.


…..........

/podpis/


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
R
ealizator: Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu, 32-020 Wieliczka ul. Kopernika 2.

Biuro projektu: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce,32-020 Wieliczka ul. Słowackiego 49, tel. 012 294 92 50, e-mail:

wspomaganie@powiat.eu .©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość