Strona główna

Wniosek egzekucyjny


Pobieranie 22.59 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.59 Kb.
WNIOSEK EGZEKUCYJNY

(o świadczenie pieniężne i niepieniężne - Km)


Data: ......................................
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Monika Talarczyk

62-800 Kalisz Al. Wolności 10/20

WIERZYCIEL:

Imię i nazwisko / nazwa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania / siedziba: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nr tel.: …............................................. faks: …......................................... email:…...................................

Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na rachunek bankowy:

...................................................................................................................................................................DŁUŻNIK(CY):

Imię i nazwisko / nazwa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................

NIP: .......................................... KRS: ............................................ PESEL:……………….......................

data urodzenia: ....................... miejsce urodzenia: ....................... imiona rodziców:...............................

Inne dane dotyczące dłużnika: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TYTUŁ WYKONAWCZY:

Orzeczenie (wyrok, wyrok zaoczny, postanowienie, nakaz zapłaty w post. nakazowym itd.): …........................................................z dnia ......................................... sygn.…......................................

wydane przez Sąd: ...................................................................................................................................................................
Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko ww. dłużnikowi i na podstawie ww. tytułu wykonawczego (w załączeniu) w celu:

1) wyegzekwowania następujących należności pieniężnych:

Należność główna: …................................................................................................................................

Odsetki od dnia .......................................... w wysokości % .....................................................................

Inne koszty: ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Egzekucję należy prowadzić z:

- wynagrodzenia za pracę dłużnika pobieranego w (dokładne dane pracodawcy): ..................................

...................................................................................................................................................................- rachunku bankowego w (nr) ...................................................................................................................

- renty/emerytury nr ........................................ pobieranej w ....................................................................

- ruchomości dłużnika przez zajęcie następujących przedmiotów: ...........................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- innych wierzytelności lub praw ...............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- nieruchomości: .......................................................................................................................................

położonej w: ..............................................................................................................................................

nr księgi wieczystej: ..................................................................................................................................

uczestnicy / współwłaściciele: ...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Uwaga: Powyższe pozycje bez wypełnienia uznane będą jako niewybrany sposób egzekucji.
prostokąt 2prostokąt 3 Poprzez zaznaczenie znakiem X okienka znajdującego się po lewej stronie składam oświadczenie, że nie mogę wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia mojego roszczenia i wnoszę o ustalenie majątku dłużnika w trybie art. 801 k.p.c. Niezaznaczenie uznaje się jako niezłożenie wniosku.

Poprzez zaznaczenie znakiem X okienka znajdującego się po lewej stronie składam wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 797' k.p.c. i zobowiązuję się do uiszczenia opłaty zgodnie z art.53a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Niezaznaczenie uznaje się jako niezłożenie wniosku.

2) w celu przeprowadzenia egzekucji świadczenia niepieniężnego:

Poniżej należy podać liczbę izb, których egzekucja dotyczy; nie wlicza się pomieszczeń stanowiących:

przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie; przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, podać liczbę wszystkich pomieszczeń.

- opróżnienie i wydanie nieruchomości (eksmisja)

położonej (adres): ….................................................................................................................................

i składającego się z: ….................... izb

- wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości

położonej (adres): ….................................................................................................................................

i składającej się z: ….................... izb

- wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa orazwprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości położonej (adres): …................................................

…...............................................................................................................................................................

i składającej się z: ….................... izb

- odebranie rzeczy: …..............................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

znajdujących się w (adres): …...................................................................................................................prostokąt 4 Poprzez zaznaczenie znakiem X okienka znajdującego się po lewej stronie dokonuję wyboru komornika na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. . Niezaznaczenie uznaje się jako niezłożenie wniosku.
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art.136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o

każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że w razie

zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do mnie pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Załączniki:

1. Tytuł wykonawczy

......................................

…..................................

......................................................................................................................Podpis wierzyciela lub osoby uprawnionej do reprezentowania wierzyciela


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość