Strona główna

Wnioskodawca


Pobieranie 18.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.66 Kb.
Warszawa, dnia ..................................

WNIOSKODAWCA

......................................................

pełna nazwa, imię i nazwisko

......................................................

......................................................

adres

......................................................telefon kontaktowy, fax., e-mail
Urząd m. st. Warszawy

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola

Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Wniosek o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia¹

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 z póź. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

na działkach ew. nr ......................................................................... obręb .......................................

przy ul. .......................................................... w Dzielnicy ................................... m. st. Warszawy

w granicach oznaczonych linią ciągłą i literami/cyframi .......................................... na załączonej

mapie ewidencyjnej w skali 1:............. Jednocześnie na tej samej mapie liniami przerywanymi

i literami / cyframi ............................................................. zaznaczono obszar, na który będzie

oddziaływać przedsięwzięcie.

................................................................

podpis wnioskodawcy

Załączniki:

1. mapa w skali 1:........,

2. karta informacyjna przedsięwzięcia – 3 egz. + CD (pdf) – 1 szt.,

3. zapis karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie elektronicznej,

4. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

5. inne dokumenty zdaniem Wnioskodawcy ważne ze względu na uwarunkowania dla

wnioskowanego przedsięwzięcia.
¹ Formularz wniosku nie jest obligatoryjny

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

1. Wymagane dokumenty:
1.1 Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie -art. 74 ust 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
1.2 Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy, w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
Zgodnie z art. 3 Ilekroć w ustawie jest mowa o:

ust 1 pkt 5: karcie informacyjnej przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f) rozwiązaniach chroniących środowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;
1.3 wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy,

1.4 w przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa (Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.).


2. Opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wynosi – 205 zł.

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora – 17 zł.


Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłaty skarbowe za wnioski składane do Wydziału Ochrony Środowiska można wpłacić na konto:
Dzielnica Wola m.st. Warszawy

Al. Solidarności 90

01-003 Warszawa

nr konta: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub w kasie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Al. Solidarności 90.
3. Informacje dodatkowe:
3.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
3.2 Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

3.3 Miejsce składania dokumentów: Urząd m.st. Warszawy Wydział Ochrony Środowiska, ul. Bema 70, (022) 862 29 76 lub kancelaria: Al. Solidarności 90 p. I pok. nr 40.


Dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w:


  • § 3 ust. 1 pkt 34 instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,
    z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków,

  • § 3 ust. 1 pkt 60 drogi o nawierzchni twardej, o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32, oraz obiekty mostowe
    w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

  • § 3 ust. 1 pkt 67 kanały w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – prawo wodne,

  • § 3 ust. 1 pkt 68 rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową,

  • § 3 ust. 1 pkt 79 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków.

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość