Strona główna

Wojciech Radecki


Pobieranie 30.74 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.74 Kb.
SPIS TREŚCI - CONTENS
Wojciech Radecki: Ochrona środowiska w europejskim prawie karnym. Część III. Lista przestępstw – Environmental protection in the European criminal law. Part III. The list of criminal offences. 56

Lucjan Kamionka: Architektura w środowisku zrównoważonym – Architecture in a sustainable environment . 61

Jerzy Kwapuliński, Robert Rochel, Anna Michalewska, Joanna Dunat: Mechanizm pobierania metali ciężkich przez rośliny z gleby – The mechanism of heavy metals uptake from soil by plants. 66

Sebastaian Wall, Łukasz Adamus: Zrównoważone budownictwo w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN – Sustainable construction in the works of the European Committee for Standardization CEN. 72

Zbigniew Kasztelewicz, Szymon Sypniewski: Górnictwo odkrywkowe a rekultywacja terenów pogórniczych. Cz. 2 – Opencast mining in the context of post mining terrains’ reclamation. Part 2. 74

Małgorzata Duda-Krynicka, Henryk Jaskólecki: Historia i perspektywy rozwoju rolnictwa w Polsce – The history and opportunities of organic farming in Poland. 85

Jerzy Winiarski: Ochrona środowiska w mieście Bielsko–Biała – Environmental protection in the city of Bielsko Biała. 92

Krzysztof Jędrzejko, Edward Walusiak: Wieloaspektowość i specyfika kulturowa badań przyrodniczych na cmentarzach – w nawiązaniu do analiz florystycznych i fitosocjologicznych na obszarze Podbeskidzia Zachodniokarpackiego (Pogórze Śląskie i Wielickie) – Multi–aspect character and cultural problems of environmental studies at cemeteries – in reference to vegetation analyses and phytosociological studies in the area of Podbeskidzie Zachodniokarpackie (Pogórze Śląskie and Wielickie). 98
Konferencje, targi, wystawy – Conferences, Trade Fairs and Exhibitions
Ligia Tuszyńska: Na szlaku do zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości – On the pathway to sustainable development. Education for the future. 106

Łukasz Adamus: Wyroby budowlane na rynku europejskim – wymagania i kierunki zmian – Construction materials on the European market – requirements and policies of change. 107
STRESZCZENIA
Wojciech Radecki: Ochrona środowiska w europejskim prawie karnym. Część III. Lista przestępstw. Artykuł 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE
z 19 listopada 2008r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne zawiera listę dziewięciu przestępstw, które powinny być ścigane na podstawie przepisów karnych państw członkowskich. Przedmiotem trzeciej części szkicu jest omówienie tych przestępstw oraz zestawienie ich z dziś obowiązującymi przepisami karnymi polskimi, ze zwróceniem uwagi także na problematykę karalności podżegania i pomocnictwa (art. 4 dyrektywy) oraz sankcji (art. 5 dyrektywy).
Lucjan Kamionka: Architektura w środowisku zrównoważonym. Architektura stanowi ważny element rozwoju środowiska z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Winna zagwarantować możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb obywateli lub szerzej ujmując poszczególnych społeczności zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń.

Architektura projektowana i realizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju powoduje istotne korzyści: • dla środowiska przyrodniczego, przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych oraz zmniejszenia degradacji środowiska;

 • dla zdrowia i bezpieczeństwa, przyczynia się do poprawienia komfortu, zdrowia oraz bezpieczeństwa użytkowników;

 • społeczne, przyczynia się do poprawia jakość życia i odciążenia lokalnej infrastruktury;

 • ekonomiczne, przyczynia się do podniesienia wypracowanych zysków.

Projektując nowy obiekt architektoniczny czy też modernizując istniejący należy dążyć do realizacji celów zrównoważonego rozwoju środowiska poprzez działania: • zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zasoby naturalne, przyjęcie standardu budownictwa niskoenergetycznego, w przyszłości budownictwa pasywnego,

 • inteligentne stosowanie techniki, systemów naturalnych i zasobów odnawialnych,

 • stosowanie materiałów przyjaznych środowisku przy budowie obiektów każdego rodzaju,

 • rozwijanie koncepcji logistyki podczas budowy,

 • redukcje ilości zanieczyszczeń powietrza i wody, zmniejszenie ilości odpadów i ścieków oraz ciepła odpadowego,

 • uwzględnienie podstawowej struktury klimatycznej obszaru przez odpowiednie kształtowanie i kombinację zabudowy, powierzchni, infrastruktury technicznej oraz ciągów zieleni.

Działania ta prowadzą do określonych, pozytywnych skutków ekologicznych kreując zrównoważony rozwój środowiska.W Polsce coraz więcej firmy deweloperskich i budowlanych ubiega się o specjalne, certyfikaty przyznawane budynkom realizowanym zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.
Jerzy Kwapuliński, Robert Rochel, Anna Michalewska, Joanna Dunat: Mechanizm pobierania metali ciężkich przez rośliny z gleby. W pracy omówiono mechanizmy intoksykacji i kumulacji pierwiastków z gleby przez roślinę. Dotychczas znane zjawisko pobierania rozpoznano dla Pb, Cd, Zn, As, Cu, Fe, Mn. Znajomość omówionych przemian biochemicznych pozwala zrozumieć możliwość potencjalnego znaczenia fizjologicznego lub chemotoksycznego danego pierwiastka dla roślin.
Zbigniew Kasztelewicz, Szymon Sypniewski: Górnictwo odkrywkowe a rekultywacja terenów pogórniczych cz. 2. W artykule przedstawiono stan rekultywacji terenów pogórniczych w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego w Polsce. Omówiono procesy nabywania terenów pod działalność górniczą i zbywania ich po przeprowadzonych pracach rekultywacyjnych oraz dotychczasowe osiągnięcia kopalń w zakresie dokonanej rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych. Z artykułu wyłania się obraz byłych terenów eksploatacyjnych, które obecnie – po procesie zagospodarowania przeprowadzonym
na europejskim poziomie – służą mieszkańcom do celów rekreacyjnych i w sposób znaczący podnoszą atrakcyjność regionów, w których się znajdują.
Małgorzata Duda–Krynicka, Henryk Jaskólecki: Historia i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Historia rolnictwa ekologicznego ściśle powiązana jest
z wprowadzeniem w Polsce biodynamicznej metody gospodarowania. Alternatywne metody gospodarowania w Polsce pojawiły się w latach 30–tych XX wieku, kiedy dr Rudolf Steiner przybył do Kobierzyc, aby w tamtejszym pałacu hrabiostwa von Keyserlingk dać cykl wykład na temat biodynamicznej metody gospodarowania. Zainteresowany taką metodą gospodarowania był hrabia Stanisław Karłowski, czemu dał wyraz przestawiając jako pierwszy w Polsce swoje gospodarstwo w Szelejewie na metodę biodynamiczną. Ponadto hrabia wydał broszury na temat owej metody gospodarowania, a w swoim majątku organizował kursy szkoleniowe. Kolejnymi zainteresowanymi biodynamiczną metodą gospodarowania byli inż. Julian Osetek (od 1960 roku, przez 20 lat jako jedyny w Polsce prowadzący tą metodą swoje gospodarstwo), który wraz z synem Jerzym intensywnie
ją popularyzował oraz prof. Mieczysław Górny, który dołączył do inż. Osetka po tym jak miał okazję wysłuchać jednego z jego licznych wykładów. Biodynamiczna metoda gospodarowania stała się u nas tak popularna, że w latach 80–tych XX wieku została uznana w Polsce za synonim metody ekologicznej. Właściwą datą powstania ruchu eko–rolniczego jest w Polsce rok 1984, a pierwszym stowarzyszeniem ekologicznym jest powstałe w 1989 roku Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
Ekologiczna metoda gospodarowania jest dość młodą dziedziną w Polsce, ale pomimo krótkiego czasu, jaki minął od jej wprowadzenia można śmiało powiedzieć, że perspektyw dla jej rozwoju jest, co najmniej kilka. Wśród nich można wymienić takie jak: rosnąca troska
o zdrowie własne i rodziny przekładająca się na kupno bezpiecznych, bo wytwarzanych
wg ścisłych zasad produktów rolnictwa ekologicznego, wzrost troski o stan naszego środowiska, „naturalny” smak ekologicznych produktów. Czynniki te przekładają się na rosnący popyt na eko–produkty, co znowu zachęca polskich rolników do przestawiania się na ekologiczną metodę gospodarowania. Rozwojowi rolnictwa służy także kampania prowadzona przez MRiRW od listopada 2006 roku, która ma informować Polaków
o korzyściach wynikających z produkcji ekologicznej, zachęcić rolników do przestawiania się na produkcję ekologiczną i wypromować ekologiczne produkty wśród polskich konsumentów żywności. Jednak najskuteczniejszym bodźcem do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce wydaje się być strach Polaków przed żywnością transgeniczną, a ponieważ rolnictwo ekologiczne odrzuca wszelkie formy modyfikacji genetycznej, polscy konsumenci chcąc uniknąć zakupu takiej żywności będą coraz częściej sięgać po produkty wyprodukowane metodami ekologicznymi.
Jerzy Winiarski: Ochrona środowiska w mieście Bielsko–Biała. Artykuł podejmuje problematykę ochrony środowiska w mieście Bielsko–Biała. Przedstawiono w nim najważniejsze opracowane programy bezpośrednio lub pośrednio związane z ochroną środowiska w mieście oraz najważniejsze zagadnienia w nich zawarte. Następnie, przedstawiono ważne zrealizowane i planowane przedsięwzięcia związane z ochroną poszczególnych elementów środowiska naturalnego w mieście. W zakończeniu podano uogólnienia dotyczące podjętego tematu oraz wnioski.
Krzysztof Jędrzejko, Edward Walusiak: Wieloaspektowość i specyfika kulturowa badań przyrodniczych na cmentarzach – w nawiązaniu do analiz florystycznych
i fitosocjologicznych na obszarze Podbeskidzia Zachodniokarpackiego (Pogórze Śląskie
i Wielickie).
Niniejszy artykuł zawiera główne wyniki badań i danych z obserwacji ekologicznych nad jakościowym zróżnicowaniem szaty roślinnej (flora i roślinność)
na terenie 32 cmentarzy i ich bliskich stref otulinowych na Podbeskidziu Zachodniokarpackim (transekt wynosi około 120 km – od Cieszyna do Brzączowic koło Dobczyc i Zalewu Dobczyckiego; ryc. 1). Dokonano charakterystyki zróżnicowania gatunkowego flory naczyniowej Tracheophyta na wybranych 32 powierzchniach badawczych/cmentarzach i ich otulinach (o promieniu ok. 100 m). Określono także specyfikę składu gatunkowego flory naczyniowej poszczególnych, wybranych cmentarzy (od 324 do 506 gatunków i ich niższych taksonów), jak i w skali ogółu gatunków tej flory, stwierdzonych na tych obiektach (łącznie – 1250 gat. wraz z niższymi taksonami). Wykonano w terenie liczne spisy florystyczne oraz opracowano bardzo obszerny, naukowy zbiór alegatów zielnikowych, który złożono w Zielniku Naukowym Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Badano również udział we florze spontanicznie rozprzestrzeniających się składników synantropijnych, t.j. rodzimych apofitów i obcych antropofitów, a wśród nich dawnych przybyszy – archeoofitów przybyłych do Polski przed 1500 rokiem n.e.) oraz kenofitów, które przywędrowały do Polski po dacie odkrycia Nowego Świata/Ameryki (1492 r.) przez Krzysztofa Kolumba. Scharakteryzowano liczną grupę pielęgnowanych roślin ozdobnych obcego pochodzenia (jednoroczne, dwuletnie i byliny) wraz z aklimatyzowanymi przedstawicielami dendroflory (drzewa i krzewy). Zwrócono uwagę, że w składzie florystycznym wszystkich badanych cmentarzy znaczący udział (około 60%) ma również grupa alopatycznych roślin leczniczych, a wiele stosowanych jest w homeopatii. Zbadano zróżnicowanie synekologiczne /fitosocjologiczne budowanych przez te gatunki ugrupowań (zespoły sensu Braun–Blaquet 1964, Matuszkiewicz 2001 oraz inne oprac.). Natomiast ogólnoprzyrodnicze aspekty badawcze dotyczyły przede wszystkim pomnikowych drzew oraz spontanicznego, dzikiego występowania in situ roślin objętych ochroną prawną w Polsce.,
a także chronionych gatunków pielęgnowanych na cmentarzach ex situ (łącznie – ponad 30 gat. chronionych).
SUMMARY
Wojciech Radecki: Environmental protection in the European criminal law. Part III. The list of criminal offences. Article 3 of the Directive 2008/99/EC of the European Parliament and the Council on the protection of the environment through criminal law dated
19 November 2008 includes a list of nine criminal offences which should be prosecuted on the basis of the criminal laws of the Member States. Part III of the overview discusses these offences also in the context of the current regulations of the polish criminal law with special focus on the issue of incitement and aiding and abetting (Article 4) and the penalties (Article 5).
Lucjan Kamionka: Architecture in a sustainable environment. Architecture is a crucial element of environmental development while maintaining the natural balance. It should ensure the possibility to satisfy the basic needs of the citizens or individual communities
of both: contemporary and future generations.
Architecture designed and implemented in line with the principles of sustainable development brings meaningful benefits:

 • to the natural environment by contributing to the reduced use of the natural resources and limiting the environmental degradation;

 • to human heath and safety by increasing the comfort, improving health and safety of the users;

 • social by contributing to the improvement of the quality of life and unburdening the local infrastructure;

 • economic by increasing the worked our profits.

When designing a new architectonic structure or modernizing an existing one, the implementation of sustainable development principles should be aimed at by the following actions: • reduction of the demand for energy and natural resources, adopting the construction standards of low-energy consumption and passive houses in the future,

 • smart coupling of technology, natural systems and recoverable resources,

 • application of environmentally friendly construction materials for all types of buildings,

 • development of the logistic concepts during construction,

 • reduction of air and water pollution as well as waste, wastewater and waste heat,

 • taking the account of the climatic structure of the area by appropriate shaping and combination of the buildings, surface, technical infrastructure and green areas.

These actions lead to specific, positive environmental effects creating sustainable environmental development.In Poland the number of developers and construction companies who apply for special certificates awarded to buildings built in line with the sustainable development principle has been growing.
Jerzy Kwapuliński, Robert Rochel, Anna Michalewska, Joanna Dunat: The mechanism
of heavy metals uptake from soil by plants.
The study presents the mechanisms
of intoxication and accumulation of elements from soil in plants. Up-to-date the phenomenon has been investigated for Pb, Cd, Zn, As, Cu, Fe, Mn. The knowledge of the discussed biochemical processes allows for a better understanding of the potential physiological
or chemotoxical impact of a given element on plants.
Zbigniew Kasztelewicz, Szymon Sypniewski: Opencast mining in the context of post mining terrain`s reclamation part 2. The article presents the condition of post mining terrain’s reclamation in particular Polish brown coal mines. The processes of buying terrains for mining activity and selling them after conducted reclamation are discussed in detail. Hitherto achievements of Polish mines in the fields of reclamation and revitalization are also described. A picture of post mining terrains which on which reclamation is conducted on an European level emerges from the article. These terrains now serve the inhabitants for recreation and significantly improve the attractivness of surrounding regions.
Małgorzata Duda–Krynicka, Henryk Jaskólecki: The history and opportunities of organic farming in Poland. The history of organic agriculture is strictly connected with the implementation of the biodinamic method of farming in Poland. Alternative farming methods appeared in the 30s of the last century when Dr Rudolf Steiner arrived to Kobierzyce to deliver a series of lectures on biodynamic farming at the property of the von Keyserlingk countship. Count Stanisław Karłowski became deeply interested in this method implementing it for the first time in Poland at his farm in Szalejewo. Moreover, the count issued a brochure concerning the biodinamic method of farming and organised a series of training courses at his property. Among the followers interested in this method was Julian Osetek – the only person in Poland who had practiced this method at his farm for 20 years since 1960. Together with his son Jerzy he intensively promoted biodynamic farming. After one of his numerous lectures, Mr. Osetek was joined by professor Mieczysław Górny, who become another supporter of the method. The biodynamic method of farming has become so popular in Poland that during the 80s of the 20th century it was considered as an equivalent of ecological farming. The actual initiation date of the organic agriculture movement in Poland is the year 1984 while the first association was the Association of Food Producers by Ecological Methods EKOLAND established in 1989.
The organic method of farming is a relatively young discipline in Poland. Nevertheless, despite a relatively short time since it implementation, it can be easily stated that there are
at list several opportunities for its development. They include an increasing care for own and family health expressed by the interest to buy safe food produced according to the restrictive rules of organic farming; care for the environment as well as the “natural” taste of the organic products. These factors contribute to an increasing demand for eco–products which encourages Polish farmers to switch their farming practice into environmentally friendly. The development of organic agriculture is also supported by the Ministry of Agriculture and Rural development by its campaign launched in 2006 aimed at informing people about the advantages of ecological farming and encouraging farmers to implement this production method as well as promotion of organic food among consumers. However, the most efficient driver of ecological farming in Poland is the concern of consumers regarding transgenic food. As organic farming rejects any forms of genetic modification, Polish consumers wishing
to avoid genetically modified products will more and more often choose food made in an environmentally friendly way.
Jerzy Winiarski: Environmental protection in the city of Bielsko Biała. The article addresses the issue of environmental protection in the city of Bielsko Biała. The most important programmes related directly or indirectly to the protection of the environment in the city are presented together with their main assumptions. Furthermore, implemented projects and initiatives aimed at protecting individual components of the natural environment in the city are described. Some general comments and conclusions concerning the addressed topic are also included.
Krzysztof Jędrzejko, Edward Walusiak: Multi–aspect character and cultural problems
of environmental studies at cemeteries – in reference to vegetation analyses and phytosociological studies in the area of Podbeskidzie Zachodniokarpackie (Pogórze Śląskie and Wielickie).
The paper presents mainly the results of studies and data from ecological analyses of the qualitative diversity of vegetation (plant communities and flora)
of 32 cemeteries and their vicinity within the area of Podbeskidzie Zachodniokarpackie (approximately 120 km – from Cieszyn to Brzączowice in the Dobczyce Municipality,
on Dobczyckie Lake; fig. 1). A profile of species diversity of vascular flora Tracheophyta within 32 selected study areas / cemeteries and their vicinity (within the radius of 100 metres). The characteristics of the species composition of the vascular flora of the selected cemeteries have been specified (324 to 506 species and lower taxa). Numerous vegetation lists have been compiled and an extensive scientific collection of herbarium specimens has been prepared, submitted to the National Herbarium of the Institute of Botany, PAN in Krakow. The study also concerned the participation in plant communities of the spontaneously spreading synanthropic components, namely native apophytes and foreign anthropophytes, also the plants that spread in the past, archeophytes (which appeared in Poland before 1500 AD)
as well as kenophytes (which spread in Poland after the discovery of the New World/America by Christopher Columbus in 1492). A numerous group of cultivated ornamental plants
of foreign origin has been described (annual, biennial and perennial), as well as the acclimatised dendroflora representatives (trees and shrubs). It has been observed that in the plant communities of all the analysed cemeteries, an important part (60%) is composed
of allopathic medicinal plants, many of which are used in homeopathy. Synecological/ phytosociological diversity of such plant communities has also been studied (Braun–Blaquet 1964, Matuszkiewicz 2001 and other studies). Other general aspects of the study concerned mainly monumental trees and spontaneous, wild distribution in situ of plants protected
in Poland, as well as protected plants cultivated at cemeteries ex situ (over 30 species
of protected plants).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość