Strona główna

Województwem Zachodniopomorskim, zwanym dalej „Zamawiającym”


Pobieranie 26.32 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.32 Kb.
UMOWA Nr WKNiDN-II/W/ /2012

zawarta w Szczecinie w dniu ……………………………………… 2012 roku pomiędzy:


Województwem Zachodniopomorskim, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w osobach:

 1. ……………………….................…...........-………….…..…….……….…Województwa Zachodniopomorskiego,

 2. …………………………….…….…….……-………….…………………....Województwa Zachodniopomorskiego

a

Biostat Piszczek, Wolny Sp. j. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kościuszki 32/34C4zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym(ą) przez:

 1. Zdzisław Wolny – Wspólnik Spółki


§ 1


 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę badań pilotażowych rozpoczynających proces długoletniego monitorowania zachodniopomorskiego rynku przemysłów kreatywnych, w tym identyfikacja jego potrzeb oraz możliwości zachodniopomorskich uczelni wyższych w zakresie podaży wykwalifikowanych pracowników dla przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem oferty Akademii Sztuki w Szczecinie

 2. Zakres badań, o których mowa w §1 obejmuje:

 1. Analizę potencjału rynku przemysłów kreatywnych województwa zachodniopomorskiego, a także ościennych województw i landów niemieckich, w tym identyfikację zapotrzebowania na kwalifikacje pracowników

 2. Opracowanie rekomendacji służącej dostosowaniu kierunków i programów kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia, w tym wskazanie ewentualnych potrzeb korekty istniejących programów kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie

 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” oraz ofertą wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio załącznik 1 oraz załącznik 2 do niniejszej umowy§ 2


 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 10 grudnia 2012 roku

 2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu umowy w wersji pełnej (elektronicznej 1 szt. oraz drukowanej 3 szt. - wydruk kolorowy, forma zwarta) a także w wersji skróconej, w postaci prezentacji multimedialnej.

 3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

 4. Koszty przekazania przedmiotu umowy, w tym ewentualne koszty transportu ponosi Wykonawca.§ 3


 1. Za realizację przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 24 846 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych)

 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na jego rachunek bankowy, w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po podpisaniu przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, opatrzonego zwrotem „bez zastrzeżeń” lub zwrotem równoznacznym.

 4. Faktura wystawiona zostanie na: Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 851 287 14 98 i doręczona na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin.

 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

 6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dokona wszelkich poprawek, uzupełnień i modyfikacji przedmiotu umowy, które będą niezbędne do jego odbioru przez Zamawiającego.

 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem umowy oraz z tytułu przeniesienia na Zamawiającego własności dokumentacji.§ 4


 1. Wykonawca oświadcza, że ma kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, pozwalające na należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

 2. Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji niniejszej umowy, w tym zobowiązują się udzielać sobie wzajemnie informacji w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.§ 5 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje nieograniczonymi autorskimi prawami majątkowymi do wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1

 2. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności w zakresie:

 1. utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, powielania w całości lub części technikami drukarskimi, na nośnikach magnetycznych, na nośnikach cyfrowych w mediach elektronicznych,

 2. wystawiania lub publicznej prezentacji (na ekranie) i w druku, w tym podczas seminariów i konferencji,

 3. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,

 4. prawa do korzystania w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, tworzenia opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,

 5. publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoległego i integralnego nadawania dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisji komputerowej (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,

 6. udostępniania w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie.

 1. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy ustalonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

 2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo do wykonywania autorskich praw zależnych w stosunku do przedmiotu umowy.


§ 6


 1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:

  1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, lub w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,

  2. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1.

 2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie stopień zaawansowania realizacji przedmiotu umowy oraz wysokość udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.§ 7
1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osobę trzecią, pod jakimkolwiek tytułem, praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy

2. W razie naruszenia ust. 1, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, z jednoczesnym naliczeniem kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 2.§ 8


 1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, co dotyczy między innymi sytuacji, gdy:

  1. występują wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, jakiemu ma służyć, lub powodujące, że przedmiot umowy nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał, bądź przedmiot umowy nie zawiera kompletnych informacji, lub zawiera informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem,

  2. przedmiot umowy narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub prawa pokrewne.

 2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy, wykorzystując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać usunięcia wad w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli wady są możliwe do usunięcia przez osobę trzecią, z zastrzeżeniem ust. 3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, choćby wymagało to nadmiernych kosztów.

 3. Gdy wady usunąć się nie da, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wedle swojego wyboru:

 1. od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2,

 2. albo żądać obniżenia wynagrodzenia umownego w odpowiednim stosunku.§ 9


 1. Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy reprezentować będą:

  1. Przemysław Wraga, e-mail: pwraga@wzp.pl, tel. 91 440 30 39

  2. Aneta Chmielewska, e-mail: achmielewska@wzp.pl, tel. 91 440 30 34

 2. Wykonawcę w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy reprezentować będzie:

1) Zdzisław Wolny, e-mail: zwolny@biostat.com.pl, tel. 606 644 174

2) Andrzej Kempa, e-mail: akempa@biostat.com.pl, tel. 606 915 509


§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Strony zobowiązują się do polubownego załatwienia sporów powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 12


 1. Załącznikami stanowiącym integralną część umowy są:

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia,

 2. Oferta Wykonawcy z dnia 05.07.2012 roku

 1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość