Strona główna

Wojewoda pomorski


Pobieranie 7.86 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.86 Kb.WOJEWODA POMORSKIWI-I.7840.3.156.2014.PK Gdańsk, dnia 30 czerwca 2014 r.
OBWIESZCZENIE
Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2014 r.
wydał decyzję Nr WI-I.7840.3.156.2014.PK umarzającą postępowanie odwoławcze w sprawie zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2014 r., WUAIOZ-I-6740.191-3.2014.2-AG,2-SJ.34178

  1. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Kościuszki w Gdańsku”, zlokalizowanej w Gdańsku na nieruchomościach: w liniach rozgraniczających teren proponowanego przebiegu pasa drogowego - obręb 42, działki nr 74/5, 74/7, 179/5, 213/2, 233/4 (przed podziałem 233/1), 233/6 (przed podziałem 233/3) oraz zajętych na czas realizacji inwestycji w związku z obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej i obowiązkiem przebudowy dróg innych kategorii - obręb 42, działki nr 52, 53, 233/5, zatwierdzającej na potrzeby ww. inwestycji podział nieruchomości;

  2. zatwierdzającej na potrzeby ww. inwestycji podział nieruchomości;

  3. oznaczającej nieruchomości, wg katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego;

  4. oznaczającej nieruchomości, wg katastru nieruchomości, na których wygasa użytkowanie wieczyste;

  5. zatwierdzającej na potrzeby ww. inwestycji projekt budowlany.

Jednocześnie, zgodnie z art. 11f ust. 4 ww. ustawy zawiadamiam, iż z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, w pokoju 361 (tel. 58 30-77-360) lub w pokoju 382 (tel. 58 307 75 44), w godzinach od 8:00 do 15:00, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 270 ze zm.), stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, kierując skargę na adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

  1. tablica ogłoszeń i strona internetowa PUW w Gdańsku;

  2. tablica ogłoszeń i strona internetowa Urzędu Miejskiego Gdańsku

  3. prasa lokalna

  4. a/aPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel./fax.: 58 30 77 482www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość