Strona główna

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa 49, skr poczt. 50, ul gen. Sylwestra Kaliskiego 2


Pobieranie 62.07 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar62.07 Kb.


Nr sprawy: 45/IOE/2015

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro na:
„DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INŻYNIERII MOLEKULARNEJ I GRAFENU”
CPV 38540000-2, 38000000-5


 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać osobiście w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Budynek Nr 22, pokój Nr 5 (wejście przez biuro przepustek).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.wat.edu.pl pod linkiem „Zamówienia publiczne”– zamieszczoną na końcu ogłoszenia.

 1. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia:

  1. Zadanie Nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do trawienia jonowego (kpl. 1) w składzie: komora reakcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, kontrola ciśnienia w komorze reakcyjnej, uchwyt podłoży, źródło plazmy, zasilanie i kontrola mocy, kontrola przepływu gazów, neutralizator gazów poreakcyjnych, diagnostyka emisji plazmy, blokada bezpieczeństwa, system sterowania, szafa sterowania, wyodrębniony układ chłodzenia / nagrzewania dla kontroli temperatury podłoży, wyodrębniona myjka ultradźwiękowa do mycia standardowych i metalowych podłoży, dostawa / instalacja / szkolenie.

  1. Zadanie Nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do bezpośredniej fotolitografii laserowej z wyposażeniem technologicznym (kpl. 1) w składzie: fabrycznie nowa jednostka podstawowa urządzenia, układ sterowania urządzenia, najnowsze oprogramowanie urządzenia, dokumentacja.

  1. Zadanie Nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu uchwytów laboratoryjnych i przesuwów mikrometrycznych wraz z mikroskopem optycznym (kpl. 1) w składzie: optyka mikroskopu, oświetlenie mikroskopu, jednostka bazowa mikroskopu – ogniskowanie, układ zmotoryzowanej osi Z, stolik zmotoryzowany X-Y, światło odbite – BF/DF, źródło światła odbitego, światło przechodzące, źródło światła przechodzącego, głowica trinokularowa, okulary, rewolwer obiektywów BF/DF, obiektywy semi-apochromatyczne, adapter do kamery, kamera CCD, oprogramowanie, sterownik z monitorem graficznym wysokiej rozdzielczości, dodatkowy oświetlacz światłowodowy ze źródłem światła halogenowego 250W, dostawa / instalacja / szkolenie

  1. Zadanie Nr 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do obróbki fotorezystów (kpl. 1) w składzie: powlekacz obrotowy (Spin Coater), płyta grzewcza do wygrzewania warstw powierzchniowych na podłożach pod obniżonym ciśnieniem (Hotplate), dokumentacja, szkolenie.

  1. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

 1. Osoba do kontaktu z wykonawcami w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Andrzej GÓRKA tel. +48 261 83 9 140, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. +48 261 839 723

 1. Osoba do kontaktu z wykonawcami w sprawach proceduralnych:

Irena ZAPAŁA, tel. +48 261 837 865, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. +48 261 839 723

Robert GÓRECKI, tel. +48 261 839 788, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. +48 261 839 723

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

 4. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie Nr 1 - maks. do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie Nr 2 - maks. do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie Nr 3 - maks. do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie Nr 4 - maks. do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. Warunki wymagane od Wykonawcy:

WARUNKI PODMIOTOWE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
ZADANIE NR 1

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 9.2 jeżeli Wykonawca:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej trzy dostawy obejmujące swym zakresem dostawy urządzeń z zakresu fotolitografii, o wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł brutto łącznie oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dosta­wy te zostały wykonane lub są wykony­wane należycie.


ZADANIE NR 2

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 9.2 jeżeli Wykonawca:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej trzy dostawy obejmujące swym zakresem dostawy urządzeń z zakresu fotolitografii, o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł brutto łącznie oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dosta­wy te zostały wykonane lub są wykony­wane należycie.


ZADANIE NR 3

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 9.2 jeżeli Wykonawca:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej trzy dostawy obejmujące swym zakresem dostawy urządzeń z zakresu mikroskopii optycznej, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto łącznie oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dosta­wy te zostały wykonane lub są wykony­wane należycie.


ZADANIE NR 4

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 9.2 jeżeli Wykonawca:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej trzy dostawy obejmujące swym zakresem dostawy urządzeń z zakresu fotolitografii, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto łącznie oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dosta­wy te zostały wykonane lub są wykony­wane należycie.


Podstawowymi dowodami są:

- poświadczenia pochodzące od wystawcy dokumentu określające prawidłowość wykonanych dostaw/usług, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, może złożyć oświadczenie o należytym wykonaniu dostaw/usług.
W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


ZADANIE NR 1

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 4.4 jeżeli Wykonawca:

 1. posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową na kwotę min. 1.300.000,00 zł brutto

 2. dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.300.000,00 zł


ZADANIE NR 2

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 4.4 jeżeli Wykonawca:

 1. posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową na kwotę min. 1.200.000,00 zł brutto

 2. dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.200.000,00 zł


ZADANIE NR 3

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 4.4 jeżeli Wykonawca:

 1. posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową na kwotę min. 200.000,00 zł brutto

 2. dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000,00 zł


ZADANIE NR 4

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 4.4 jeżeli Wykonawca:

 1. posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową na kwotę min. 100.000,00 zł brutto

 2. dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł

5) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – załącznik nr 2B do SIWZ.Odwołanie się do zasobów innych podmiotów jest dopuszczalne pod warunkiem, że wykonawca będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia.

Nie jest dopuszczalne posługiwanie się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia dokumentami podmiotu trzeciego, jeżeli podmiot ten nie będzie brał udziału w wykonaniu zamówienia.

6) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.6) 10.7) 10.8) 10.9) 10.10), 10.11) niniejszego ogłoszenia.


Zamawiający uzna spełnienie wyżej wymienionych warunków, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 10 i 11 ogłoszenia.


 1. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia ww. warunków:


Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, powyższe oświadczenie składa lider konsorcjum oraz podpisuje każdy z podmiotów występujących wspólnie, łącznie z liderem konsorcjum.

  2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędno­ściowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  3. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ

  5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ.

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej (CEIDG)
   , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne­go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne­go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert. Podmioty zbiorowe wyszczególnione zostały w art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). Do podmiotu zbiorowego zalicza się również osobowe spółki handlowe, w tym spółki jawne.

  5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne­go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt 10 ppkt 9), 11) mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w pkt 10 ppkt 9), 11) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10 ppkt 7), 8), 9), 10), 11), 12 Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  4. nie został prawomocnie skazany w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

   1. w pkt 10 ppkt 8), 10), i 12) Ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

   2. w pkt 10 ppkt 9), 11) Ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą.


Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

  1. Jeżeli Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – nie mogą złożyć odrębnych ofert, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W związku z powyższym Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 2C do SIWZ.


 1. Oferta składana przez Wykonawcę winna również zawierać:

   1. „„Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

   2. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załączniki nr 3, 3A, 3B, 3C do SIWZ;

   3. „Specyfikację techniczną” stanowiącą załączniki nr 6, 6A, 6B, 6C do SIWZ;

   4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów wymaganych postanowieniami pkt 5 SIWZ.

   5. opis przedmiotu równoważnego, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w odpowiednie pozycji „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”.

   6. oświadczenia i dokumenty, w formie oryginału lub kserokopii wymienione w pkt 5 SIWZ.

   7. oryginał lub kopię poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu. Brak w ofercie kopii przelewu nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Natomiast brak wniesienia wadium w terminie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego do dnia i godziny upływu terminu składania ofert określonego w pkt. 19. Datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto Zamawiającego a nie data złożenia przelewu.

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości:

Zadanie Nr 1 – 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł)

Zadanie Nr 2 – 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł)

Zadanie Nr 3 – 4.000,00 zł (cztery tysiące zł)

Zadanie Nr 4 – 2.000,00 (dwa tysiące zł)

przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 20.04.2015r. do godz.09:00.

W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

1. w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem Dostawa wyposażenia pracowni inżynierii molekularnej i grafenu”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli  datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.

2. w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych
– dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.


 1. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

cena – 90

termin dostawy – 10

 1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 3. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 6. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w godz. 7:45 do 15:00 w KANCELARII JAWNEJ Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Budynek Nr 100, pokój nr 130 piętro pierwsze (wejście przez biuro przepustek) do dnia do dnia 20.04.2015r. do godz. 09:00 lub przesłać na adres Zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 z terminem doręczenia do dnia do dnia 20.04.2015r. do godz. 09:00

 7. Termin otwarcia ofert do dnia 20.04.2015r. do godz. 10:00

 8. Okres związania z ofertą: 60 dni.

 9. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 05.03.2015r.

Wykonał:
Robert GÓRECKI
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

Projekt „Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość