Strona główna

Write('Marcin'); writeln(' Borowka'); write


Pobieranie 130.2 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar130.2 Kb.
{Napisz i uruchom program który wypisze w pierwszym wierszu Twoje imię

i nazwisko, a w drugim adres. Popraw powyższy program tak, by każde słowo

wypisywane przez inną instrukcję}
program zad_1;

uses crt;

begin

clrscr;


write('Marcin');

writeln(' Borowka');

write('Ulica');

write(' Grottgera');

write(' 32/5');

write(' Sosnowiec');

repeat until keypressed;

end.

{Napisz i uruchom program, który wypisze twoje imię i nazwisko na środku

ekranu. Popraw powyższy program tak, aby wypisywany tekst pojawił się

w kolorze i na kolorowym tle}


program zad_2;

uses crt;

begin

clrscr;


randomize;

gotoxy(32,12);

textcolor(random(14)+1);

textbackground(random(16)+2);

writeln('Marcin Borowka');

repeat until keypressed;

end.
{...który wypisze twoje imię i nazwisko otoczone elipsą}
program zad_3;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\bgi');

settextjustify(centertext,centertext);

outtextxy(round(getmaxx/2),round(getmaxy/2),'Marcin Borowka');

Ellipse(round(getmaxx/2),round(getmaxy/2), 0, 360, 70, 50);

repeat until keypressed;

closegraph;

end.
{...który wypisze twoje imię i nazwisko otoczone prostokątem}
program zad_4;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi');

settextjustify(centertext,centertext);

outtextxy(round(getmaxx/2),round(getmaxy/2),'Marcin Borowka');

rectangle(round(getmaxx/2)-80,round(getmaxy/2) 40,round(getmaxx/2)+80,round(getmaxy/2)+40);

repeat until keypressed;

closegraph;

end.

{...który wypisze twoje imię i nazwisko otoczone okręgiem}


program zad_5;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi');

settextjustify(centertext,centertext);

outtextxy(round(getmaxx/2),round(getmaxy/2),'Marcin Borowka');

circle(round(getmaxx/2),round(getmaxy/2),80);

repeat until keypressed;

closegraph;

end.
{...który wypełni dowolnym kolorem elipsę}
program zad_6;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi');

ellipse(200,200,0,360,80,40);

setfillstyle(1,4);

floodfill(200,200,15);

repeat until keypressed;

closegraph;

end.
{...który wypełni dowolnym kolorem prostokąt}
program zad_7;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi');

rectangle(200,200,500,350);

setfillstyle(1,6);

floodfill(201,201,15);

repeat until keypressed;

closegraph;

end.
{...który wypełni dowolnym kolorem okrąg}
program zad_8;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi');

circle(200,200,50);

setfillstyle(1,11);

floodfill(200,200,15);

repeat until keypressed;

closegraph;

end.

{...który wypełni dowolnym kolorem okrąg}


program zad_9;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi');

circle(200,200,50);

setfillstyle(1,11);

floodfill(200,200,15);

repeat until keypressed;

closegraph;

end.
{...który wypełni liniami ukośnymi prostokąt}
program zad_10;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi');

rectangle(200,200,350,400);

setfillstyle(3,3);

floodfill(201,201,15);

repeat until keypressed;

closegraph;

end.
{...który odczyta dwie liczby (x,y) i znak, a następnie

wypisze ten znak na ekranie w punkcie (x,y) w losowym kolorze}


program zad_11;

uses crt;

var znak:string[1];

x,y:integer;begin

clrscr;


write('Podaj znak: ');

readln(znak);

write('Podaj wspolrzedne x (0-80): ');

readln(x);

if (x<0) or (x>80) then halt;

write('Podaj wspolrzedne y (0-25): ');

readln(y);

if (y<0) or (y>25) then halt;

clrscr;


gotoxy(x,y);

randomize;textcolor(random(14)+1);

write(znak);

repeat until keypressed;

end.

{Napisz procedurę pozwalającą na wygenerowanie sygnału d«wiekowego

o określonej wysokości i czasie trwania. Uruchom z wykorzystaniem

tej procedury}


program zad_12;

uses crt;

var a,b:integer;

procedure dzwiek(czestotliwosc,czas:integer);

begin

sound(czestotliwosc);

delay(czas);

nosound;

end;
begin

clrscr;


write('Podaj czestotliwosc dzwieku? ');

readln(a);

write('Podaj czas trwania dzwieku w milisekundach? ');

readln(b);

dzwiek(a,b);

repeat until keypressed;

end.
{...który pokrywa cały ekran kolorowymi punktami, używając instrukcji

PutPixel}


program zad_13;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\bgi');

randomize;repeat

putpixel(random(getmaxx),random(getmaxy),random(15));

until keypressed;

end.
{Używając instrukcji Line(...) i Rectangle(...) można narysować dom z

drzewami i oknem. Napisz i uruchom program, który rysuje taki dom a potem

go pokoloruje}
program zad_14;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\bgi');

rectangle(200,200,400,300);

line(0,280,200,280);

line(400,280,getmaxx,280);

line(200,200,300,100);

line(400,200,300,100);

rectangle(230,225,255,250);

rectangle(345,225,370,250);

rectangle(280,250,320,300);

setfillstyle(1,6);
floodfill(300,110,15);

setfillstyle(1,3);

floodfill(240,230,15);

floodfill(350,230,15);

setfillstyle(1,4);

floodfill(290,260,15);

setfillstyle(1,9);

floodfill(210,210,15);

setfillstyle(1,10);

floodfill(1,getmaxy,15);

repeat until keypressed;

end.
{...który rysuje trójkąt używając trzech linii}
program zad_15;

uses crt,graph;

var karta,tryb:integer;

begin

karta:=detect;initgraph(karta,tryb,'c:\bgi');

line(100,300,300,300);

line(300,300,200,100);

line(200,100,100,300);

repeat until keypressed;

end.
{...generujący liczby losowe, który mógłby odpowiadać kombinacji

miłośników lotto}


program zad_16;

{program dodatkowo posiada kod uniemozliwiajacy powtarzaniu sie liczb}uses crt;

var i,pomocnicza,powtarza_sie:integer;

liczba: array [1..6] of integer;begin

powtarza_sie:=0;

clrscr;

randomize;writeln('Dzisiejsze 6 wylosowanych liczb to:');

for i:=1 to 6 do

begin

liczba[i]:=random(60)+1;

pomocnicza:=1;

powtarza_sie:=0;while i<>pomocnicza do

begin

if liczba[i]=liczba[pomocnicza] then powtarza_sie:=1;

pomocnicza:=pomocnicza+1;end;

if powtarza_sie=1 then i:=i-1;

if powtarza_sie=0 then write(liczba[i],',');

end;

repeat until keypressed;

end.

{Wypełnij ekran okręgami i elipsami w przypadkowych kolorach

i o przypadkowej wielkości. Po narysowaniu 1000 elips i okręgów utwórz

okienko graficzne z napisami}


program zad_17;

uses crt,graph;

var i,tryb,karta:integer;

begin

randomize;

karta:=detect;

initgraph(karta,tryb,'c:\bgi');

for i:=1 to 500 do

begin

circle(random(getmaxx),random(getmaxy),random(200)+1);

ellipse(random(getmaxx),random(getmaxy),0,360,random(300)+1,random(300)+1);

delay(20);

end;

setviewport(200,200,400,300,clipon);

clearviewport;

outtextxy(1,1,'napis napis napis napis');

outtextxy(1,10,'napis napis napis napis');

outtextxy(1,20,'napis napis itp');

repeat until keypressed;

closegraph;

end.
{...który wypisze wynik dzielenia liczby 10 przez 2 i sformatuje wynik

z jednym miejscem po kropce dziesiętnej i z użyciem łącznie 10 znaków.

W drugim wierszu napisz takim samym formatowaniem wynik dzielenia

10000 przez 3}


program zad_18;

uses crt;

begin

clrscr;


writeln('wynik dzielenia 10 przez 2 to ',10/2:10:1);

writeln('wynik dzielenia 10000 przez 3 to ',10000/3:10:1);

repeat until keypressed;

end.
{...który zapamięta w zmiennych odpowiednich typów jak najwięcej

informacji o Tobie}


program zad_19;

uses crt;

var

osoba:record

imie:string[12];

nazwisko:string[15];

ulica:string[20];

miasto:string[20];

wiek:integer;

wzrost:integer;

waga:integer;

end;

begin

clrscr;


write('Podaj swoje imie: ');

readln(osoba.imie);

write('Podaj swoje nazwisko: ');

readln(osoba.nazwisko);

write('Podaj swoja ulice: ');

readln(osoba.ulica);

write('Podaj swoje miasto: ');

readln(osoba.miasto);

write('Podaj swoj wzrost: ');

readln(osoba.wzrost);

write('Podaj swoj wiek: ');

readln(osoba.wiek);

write('Podaj swoja wage: ');

readln(osoba.waga);

clrscr;


writeln('Imie: ',osoba.imie);

writeln('Nazwisko: ',osoba.nazwisko);

writeln('Ulica: ',osoba.ulica);

writeln('Miasto: ',osoba.miasto);

writeln('Wzrost: ',osoba.wzrost);

writeln('Wiek: ',osoba.wiek);

writeln('Waga: ',osoba.waga);

repeat until keypressed;

end.

{...który pamięta w zmiennej A jedną wartość, w zmiennej B drugą warto˜†

tego samego typu i zamienia wartości tych zmiennych}
program zad_19;

uses crt;

var

a,b,pomocnicza:real;begin

clrscr;


write('Wprowadz wartosc A ');

readln(a);

write('Wprowadz wartosc B ');

readln(b);

pomocnicza:=a;

a:=b;

b:=pomocnicza;writeln('Wartosc A po przemianie wynosi ',a:8:2);

writeln('Wartosc B po przemianie wynosi ',b:8:2);

repeat until keypressed;

end.
{...obliczający pole trójkąta, korzystając ze znanego z geometrii wzoru

Herona ....}


program zad_21;

uses crt;

var a,b,c,p,wynik:real;

begin

clrscr;


write('Podaj dlugosc boku A? ');

readln(a);

write('Podaj dlugosc boku B? ');

readln(b);

write('Podaj dlugosc boku C? ');

readln(c);

p:=(a+b+c)/2;

wynik:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

write('pole wynosi :',wynik:8:1);

repeat until keypressed;

end.
{...wyliczający pierwiastki równania liniowego ax+b=0}
program zad_22;

uses crt;

var a,b,x:real;

begin

clrscr;


writeln('ax+b=0');

write('Podaj a? ');

readln(a);

write('Podaj b? ');

readln(b);

x:=-b/a;


writeln('Pierwiastkiem tego rownania jest ',x:8:2);

repeat until keypressed;

end.

{...wyliczający pierwiastki rzeczywiste równania kwadratowego. Sprawdź

poprawność programu na różnorodnych danych}
program zad_23;

uses crt;

var a,b,c,delta:real;

begin

clrscr;


writeln('y=a*x*x+b*x+c');

write('Podaj a? ');

readln(a);

write('Podaj b? ');

readln(b);

write('Podaj c? ');

readln(c);

delta:=b*b-4*a*c;if delta=0 then writeln('Jest jeden pierwiastek i wynosi on ',-b/(2*a):8:2);

if delta<0 then writeln('Brak miejsc zerowych');

if delta>0 then writeln('Sa dwa pierwiastki ',(-b-sqrt(delta))/(2*a):8:2,' oraz ',(-b+sqrt(delta))/(2*a):8:2);

repeat until keypressed;

end.
{...który wczytuje trzy liczby i sprawdza czy mogą one by† długościami

boków trójkąta równobocznego, równoramiennego, prostokątnego}


program zad_24;

uses crt;

var a,b,c,pomocnicza:real;

begin

clrscr;


pomocnicza:=0;

write('Podaj pierwsza liczbe? ');

readln(a);

write('Podaj druga liczbe? ');

readln(b);

write('Podaj trzecia liczbe? ');

readln(c);

if (a*a+b*b=c*c) or (a*a+c*c=b*b) or (b*b+c*c=a*a) then

begin

writeln('boki trojkata prostokatnego');

pomocnicza:=1;end;

if (a=b) and (b=c) then

begin

writeln('boki trojkata rownobocznego');

pomocnicza:=1;end;

if ((a=b) and (b<>c)) or ((a=c) and (b<>a)) or ((b=c) and (a<>b)) then

begin

writeln('boki trojkata rownoramiennego');

pomocnicza:=1;end;

if pomocnicza=0 then writeln('Nie ma trojkata :(');

repeat until keypressed;

end.

{...który wczytuje cztery liczby i sprawdza czy mogą one by† długościami boków

kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku}
program zad_25;

uses crt;

var a,b,c,d,pomocnicza:real;

begin

clrscr;


write('Podaj pierwsza liczbe? ');

readln(a);

write('Podaj druga liczbe? ');

readln(b);

write('Podaj trzecia liczbe? ');

readln(c);

write('Podaj czwarta liczbe? ');

readln(d);

pomocnicza:=0;if ((a=b) and (c=d) and (a<>c)) or ((a=c) and (b=d) and (a<>b)) or ((a=d) and (b=c) and (a<>b)) then

begin

pomocnicza:=1;writeln('Powstaje prostokat oraz rownoleglobok');

end;

if (a=b) and (b=c) and (c=d) then

begin

pomocnicza:=1;writeln('Powstaje kwadrat,prostokat,romb oraz rownoleglobok');

end;

if pomocnicza=0 then writeln('nie powstaje zadna figura');

repeat until keypressed;

end.
{...który wylicza sumę ciągu dowolnej ilości liczb rzeczywistych}
program zad_26;

uses crt;

var liczba,suma:real;

ilosc,i:integer;begin

clrscr;


write('Podaj ilosc liczb w ciagu? ');

readln(ilosc);

for i:=1 to ilosc do

begin

write('podaj ',i,' wyraz ciagu: ');

readln(liczba);

suma:=suma+liczba;end;

writeln('Suma ',ilosc,' wyrazowego ciagu wynosi ',suma:8:2);

repeat until keypressed;

end.

{...który wylicza ˜średnią arytmetyczną dowolnego skończonego ciągu liczb

rzeczywistych}
program zad_27;

uses crt;

var liczba,suma:real;

ilosc,i:integer;begin

clrscr;


write('Podaj ilosc liczb ciagu? ');

readln(ilosc);

for i:=1 to ilosc do

begin

write('podaj ',i,' wyraz ciagu: ');

readln(liczba);

suma:=suma+liczba;end;

writeln('Srednia liczb podanych wynosi ',suma/ilosc:8:2);

repeat until keypressed;

end.
{...który wyznacza wartość max i min skończonego ciągu liczbowego}
program zad_28;

uses crt;

var liczba,min,max:real;

ilosc,i:integer;begin

clrscr;


write('Podaj ilosc liczb ciagu? ');

readln(ilosc);

for i:=1 to ilosc do

begin

write('podaj ',i,' wyraz ciagu: ');

readln(liczba);

if min>liczba then min:=liczba;

if maxthen max:=liczba;

if i=1 then

begin

min:=liczba;

max:=liczba;

end;

end;

writeln('Maksymalna wartosc ciagu wynosi ',max:8:2,', zas minimalna wartosc wynosi',min:8:2);

repeat until keypressed;

end.

{...który dal skończonego ciągu liczb z przedziału od 0 do 100 obliczy

procent liczb mniejszych od 20, miedzy 20 a 60 oraz większych niż 60}
program zad_29;

uses crt;

var liczba,mniejsze_od_20,wieksze_od_60,miedzy_20_60:real;

ilosc,i:integer;begin

clrscr;


write('Podaj ilosc liczb ciagu? ');

readln(ilosc);

for i:=1 to ilosc do

begin

write('Podaj ',i,' wyraz ciagu? ');

readln(liczba);

if liczba<20 then mniejsze_od_20:=mniejsze_od_20+1;

if (liczba>=20) and (liczba<=60) then miedzy_20_60:=miedzy_20_60+1;

if liczba>60 then wieksze_od_60:=wieksze_od_60+1;

end;

writeln('procent liczb wiekszych od 60 wynosi ',(wieksze_od_60/ilosc)*100:8:2);

writeln('procent liczb mniejszych od 20 wynosi ',(mniejsze_od_20/ilosc)*100:8:2);

writeln('procent liczb pomiedzy 20, a 60 wynosi ',(miedzy_20_60/ilosc)*100:8:2);

repeat until keypressed;

end.
{...wyliczający pola powierzchni całkowitej, bocznej oraz objętości

dowolnej bryły regularnej (wybierz: sfera, walec, prostopadłościan, stożek)}


program zad_30;

uses crt;

var a,b,c:real;

i:integer;begin

clrscr;


writeln('1 - sfera');

writeln('2 - prostopadloscian');

writeln('3 - walec');

writeln('4 - stozek');

writeln;

write('Wybierz numer figury? ');

readln(i);

clrscr;


if (i<>1) and (i<>2) and (i<>3) and (i<>4) then halt;

if i=1 then

begin

write('Podaj promien sfery? ');

readln(a);

writeln('Pole calkowite sfery wynosi ',4*3.14*a*a:8:2);

end;

if i=3 then

begin

write('Podaj promien podstawy walca? ');

readln(a);

write('Podaj wysokosc walca? ');

readln(b);

writeln('Pole calkowite wynosi ',(2*3.14*a*a)+(2*3.14*a*b):8:2);

writeln('Pole powierzchni bocznej wynosi ',2*3.14*a*b:8:2);

writeln('Objetosc wynosi ',3.14*a*a*b:8:2);

end;

if i=2 then

begin

write('Podaj dlugosc boku a? ');

readln(a);

write('Podaj dlugosc boku b? ');

readln(b);

write('Podaj dlugosc boku c? ');

readln(c);

writeln('Pole calkowite wynosi ',(2*a*b)+(2*b*c)+(2*a*c):8:2);

writeln('Objetosc wynosi ',a*b*c:8:2);

end;

if i=4 then

begin

write('Podaj dlugosc tworzacej stozka? ');

readln(a);

write('Podaj promien podastawy stozka? ');

readln(b);

write('Podaj wysokosc stozka? ');

readln(c);

writeln('pole powierzchni bocznej stozka wynosi ',3.14*b*a:8:2);

writeln('pole calkowite wynosi ',(3.14*b*a)+(3.14*b*b):8:2);

writeln('objetosc wynosi ',(1/3)*3.14*b*b*c:8:2);

end;

repeat until keypressed;

end.

{...który wczyta 2 liczby całkowite i wypisze największy z nich}


program zad_31;

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;


write('Podaj 1 liczbe? ');

readln(a);

write('Podaj 2 liczbe? ');

readln(b);

if a>b then writeln(a:8:2);

if b>a then writeln(b:8:2);

repeat until keypressed;

end.
{...który wypisze liczby od 1 do 10, a następnie od 10 do 1}
program zad_32;

uses crt;

var i:integer;

begin

clrscr;


for i:=1 to 10 do write(i,' ');

writeln;

for i:=10 downto 1 do write(i,' ');

repeat until keypressed;

end.
{...który wypisze liczby naturalne mniejsze od 100 i podzielne przez 11.

Zastosuj algorytm "siłowy"}


program zad_33;

uses crt;

var i:integer;

begin

clrscr;


for i:=1 to 100 do

begin

if i mod 11 =0 then write(i,' ');

end;

repeat until keypressed;

end.
{...obliczający największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych

w oparciu o algorytm "siłowy" (tak, aby pozwalał na kolejne obliczenia

i za każdym razem pytał, czy kontynuować)}
program zad_34;

uses crt;

var i,d,a,b:integer;

koniec:string;begin

clrscr;


write('wpisz pierwsza liczbe ');

readln(a);

write('wpisz druga liczbe ');

readln(b);

if a>b then d:=b;

if b>a then d:=a;

if b=a then d:=a;

for i:= d downto 1 do

begin

if (a mod i=0) and (b mod i=0 )then

begin

writeln(i);

writeln('Aby kontynuowac nacisnij ENTER (wpisz q i nacisnij enter aby wyjsc)');

readln(koniec);

if koniec='q' then halt;

end;

end;

writeln('nie ma juz wiecej podzielnikow');

repeat until keypressed;

end.
{...obliczający największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych (NWD)

w oparciu o algorytm Euklidesa (tak, aby pozwalaˆ na kolejne obliczenia

i za każdym razem pytał, czy kontynuować)}
program zad_35;

uses crt;

var a,b,wynik:integer;

koniec:string;begin

repeat

clrscr;


write('Podaj pierwsza liczbe ');

readln(a);

write('Podaj druga liczbe ');

readln(b);

repeat

if a=b then wynik:=a;

if a<>b then

begin

if a>b then a:=a-b;

if athen b:=b-a;

end;

until wynik=a;

writeln(a);

write('Aby kontynuowac nacisnij ENTER (wpisz q i nacisnij enter aby wyjsc)');

readln(koniec);

until koniec = 'q';

end.

{...obliczający największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych (NWD)

w oparciu o zmodyfikowany algorytm Euklidesa (tak, aby pozwalał na kolejne obliczenia i za każdym razem pytał, czy kontynuować)}
program zad_36; {nie jestem pewny czy to jest ten zmodyfikowany}

uses crt;

var pomocnicza,a,b,c:integer;

koniec:string;

begin

repeat

clrscr;


write('wpisz pierwsza liczbe ');

readln(a);

write('wpisz druga liczbe ');

readln(b);

repeat

c:=a mod b;

a:=b;

b:=c;


until b=0;

writeln(a);

writeln('aby kontynuowac nacisnij ENTER (wpisz q i nacisnij enter aby wyjsc)');

readln(koniec);

until koniec= 'q';

end.
{...obliczający najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) dwóch liczb

naturalnych A i B w oparciu o algorytm znajdowania największego wspólnego

dzielnika (NWD): NWW(A,B)=A*B/NWD(A,B)}
program zad_37;

uses crt;

var a1,b1,a,b,wynik:real;

koniec:string;begin

clrscr;


write('Podaj pierwsza liczbe ');

readln(a1);

write('Podaj druga liczbe ');

readln(b1);

a:=a1;


b:=b1;

repeat

if a=b then wynik:=a;

if a<>b then

begin

if a>b then a:=a-b;

if athen b:=b-a;

end;

until wynik=a;

writeln('Najmniejsza wspolna wielokrotnosc liczb wynosi ',(a1*b1)/wynik:3:0);

repeat until keypressed;

end.

{...obliczający wszystkie liczby pierwsze większe od 100 i mniejsze od 300}


program zad_38;

uses crt;

var i,j,pomocniczy:integer;

begin

clrscr;


for i:=100 to 300 do

begin

pomocniczy:=0;for j:=i-1 downto 2 do

if i mod j=0 then pomocniczy:=1;

if pomocniczy=0 then write(i,' ');

end;

repeat until keypressed;

end.
{...który obliczy i wyświetli średnią N podanych przez użytkownika liczb.

(tak aby pozwalał na kolejne obliczenia i za każdym razem pytał, czy

kontynuować)}
program zad_39;

uses crt;

var liczba,suma:real;

ilosc,i:integer;

koniec:string;

begin

repeat

suma:=0;


clrscr;

write('Podaj ilosc liczb ciagu? ');

readln(ilosc);

for i:=1 to ilosc do

begin

write('podaj ',i,' wyraz ciagu: ');

readln(liczba);

suma:=suma+liczba;end;

writeln('Srednia liczb podanych wynosi ',suma/ilosc:8:2);

writeln('Nacisnij Enter aby kontynuowac (wpisz q i nacisnij enter aby wyjsc)');

readln(koniec);

until koniec='q';

end.
{...który czyta kolejne liczby i liczy ich sumę, aż do wpisania 0}
program zad_40;

uses crt;

var suma,liczba:real;

begin

clrscr;


repeat

write('Podaj liczbe ');

readln(liczba);

suma:=suma+liczba;writeln('Suma liczb wynosi ',suma:6:2);

until liczba=0;

end.

{...który losuje 6 liczb naturalnych z przedziału od 1 do 49 (tak aby pozwalał

na kolejne losowanie i za każdym razem pytał, czy kontynuować)}
program zad_41;

uses crt;

var koniec:string;

i:integer;begin

clrscr;


repeat

randomize;for i:=1 to 6 do write(random(49)+1,' ');

writeln;

writeln('Nacisnij ENTER aby kontynuowac (wpisz q i nacisnij enter aby wyjsc)');

readln(koniec);

until koniec='q';

end.
{…który losuje 20 liczb naturalnych z przedziału od 1 do 80 (tak aby

pozwalał na kolejne losowanie i za każdym razem pytał czy kontynuować)}


program zad_42;

uses crt;

var koniec:string;

i:integer;begin

clrscr;


repeat

randomize;for i:=1 to 20 do write(random(80)+1,' ');

writeln;

writeln('Nacisnij ENTER aby kontynuowac (wpisz q i nacisnij enter aby wyjsc)');

readln(koniec);

until koniec='q';

end.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość